Bácskiskunmegyei Népújság, 1950. október (5. évfolyam, 148-173. szám)

1950-10-07 / 153. szám

S X* O ]R. T Vígan rúgják a labdát, de az MHK jobban is mehetne Tiszakécskén A% ötéves terv első évében fellendült a község sportélete Kanyargós ét rezet Félegyhá-] bemutatót tartott a községben. zárói Tiszaikécskére. Ujkécske- és Ötéoslke-táblákat mutat még az útirányjelző, a valóságban azon­ban. a két község neve már a műit emléke, egy község lett a kettőiből: Tiszakécsike. De nem­csak a község neve változol* meg, ■megváltozott egész arculata és Irányítása is. Kólák fészek volt Ökécske a régi világban, a nép pedig viselte a terheket. Ha egy, szegénységi bizooyátvámyna volt szükség, egv nap biztosan kárba veszett. Ha a dolgozó paraszt a községházán már vagy három­szor mondta el j;ó hangosan, hogy miről van sző, akkor elküldték az adóhivatalba igazolásért, on­nan pedig visszaküldték a nyolc kilométernyire fekvő községhá­zára. Ma máT ilyesmi miatt nem fcé'í szaladgálni. lAz adóhivatal és a községháza egy percnyi já­rásra fekszik csak egy miástót. W ■ szomt a szegénységi bizonyít­vány is ritka vendég, mert ,a volt nincstelenek sokat gyarapodtak a felszabadulás óta. Te lótól talpig megváltozott a sportélet is A dolgozók és fiatalok élvezik Pártunk és államunk szeretettel­jes gondoskodását és támogatá­sát. A tervtkölcsönre befizetett forintjaikat így' is visszakapták. ■Háromezer forint beruházással ideiglenes nézőteret, azonkívül pedig aiácoszlopon, elválasztó drótikorlátokat létesítettek. A gondnoki lakás és három öltö­zőhelyiség is újjászületett, amihez mintegy húszezer fo­rint értékű anyagot kaptak a községtől. Azonfelül .az Országos Sport Hi­vatal is .kiutalt mintegy 1500 fo­rintot. A pálya újjáépítésével egyidöbem íásították. s kettős .nyárfa sorra., és élősövénnyel dí­szítették körtük De sorolhatjuk itováiblb, imH kapott a község sportierwi már ■eddig ás a Párt goindoskodása nyomán az ötéves tervtől. A sportpályáira nyolcezer forintos költséggel kivezették az utcai villanyhálózatot. Az új vMlanyvi- ágitás mellett esti labdarúgó- mérkőzést rendeztek. Sötét este villanyfény ragyogta be a gye­pet. Több sportbemutatónak, má­jus elsején és augusztus 20-án pe dig műsorral egybekötött bálnak volt színhelye a pálya. A műsor után a fényárban úszó gyepsző­nyeg színié pillanatok alatt ha­saim as tánöleremmé változott. De a hároméves terv és az öt­éves terv eddigi hónapjai alatt a sportélet is jellendült A szakmaközi bizottság vette ál a labda rúgccsapat vezetését és ezzel a ténnyel megszületett a kollektív .szellem kibontakozásá­nak, a jobb eredmények kivívá­sán ak előfeltétele. .A labdarúgás örvend Tiszalkócskén a áegna- syobb népszerűségnek. És az együttes jelenleg a közép elsö- osztályban szerepel. Egymásután aratja a győzelmeket (legutóbb a i áp «szeleiket fölényesen ö:l-re győzte le és így a feljebbjutás kapuját döngeti. Felszerelés dol­gában a lelhető legjobban álla­nak, három csapatra elegendő készlet szerénykedik“ a szertárban. Edzője ds van a csapatnak. Rát- fai János, a szolnoki MÁV mű­hely dolgozója foglalkoik a fii ük - ■kad és főleg az utánpótlás ne­velésére fektet nagy súlyt. A másik egyesület, az ÉDOSz, már kevésbhé dicsekedhet sikerekkel, de a kiesést biztosain elkerüli. Ha viszont a két csapat egye­sülne, az a község sportjának elórelendítése szempontjából üd­vös dolog volna. Az asztali tenisz szakosztály­ban több má! 30-an ütik aktí­van az apró, fehér labdát. Ter­mészetesen „beugrók“ ás nap- nap után ismerkednek ezzel a sportággal. Az asztali tenisz mép- szegfiségét növelte, hogy Kóczián, egyik legkiválóbb versenyzőnk is Ilyesmi se.m létezett a régi világban, ■hogy országunk egyik legjobbja bemutassa kivételes tudását az „isten háta mögött“. Az MHK viszont mehetne job­bam is. Mindössze 180-an vesznek részt a mozgalomban, akik kö­zül a második időszakban 12,0-an már liepróbáztak. Most is, és az első időszak alatt is születtek ki­magasló eredményeik a község­ben. A oka Imre, Lovas Sándor és Kerekes Ferenc DISz-tagok pél­dául 50 métert 44 mp. alatt úsz­tak. Ankn Lajos ugyancsak DISz- tag pedig 12 mp alatt futotta le a 100 métert, örvendetes, hogy a gépállomás és az állami gaz­daság dolgozói ds bekapcsolódtak a .sportba, csak közülük még so­kan sem neveztek be az idén .az MHK-ra. Jövőre már az elsők között jelentkeznek a rajinál. Az ötéves terv a jövendö terv­években ás jelentős összegeket juttat Tiszakécsk'én a sport fejlő­désére Még 1950-ben csinosítják kívüliről az öltözőhelyiségekéi, azonkívül a nézőtér berendezé­sét kiegészítik és a már megkez­dett fásítást is tovább folytatják. A második tervévben megkezdik a lelátó és a téglakerítés építését. Ekkor halezer, a harmadik tervévben ped g 50 ezer fo­rintot biztosít erre a célra a Terv. Teniszpálya is épül a sporttelep területén. A kécskei munkások és parasztok veszik át annak a sportnak az irányítását és gya­korlását is, amelyet a letűnt vi­lágban minit „úti sportot“ kezel­tek és a munkásokat belőle kire­kesztették, vagy legfeljebb labda- szedőnek tartották megfelelőnek. .A felsorolt tények világosan és élethűen, bizomyátiják, hogy Ti- szakécske sport terén öt év alatt több támogatást kapott Pártunk gondoskodása nyomán álla­munktól, mint az elmúlt rend­szer egész gyűlöletes uralma alatt. Megleremtetiiik az alapját, hogy a korszerű sporttelep mel­lett tovább fejlődjön a sportélet. Csak erre az alapra — a tisza- kéc&kei munkásoknak és parasz­toknak — kell a munkahelyen való fokozottabb munkával, a békéit arcban való aktívabb rész­vétellel — felrakni a tetőt. Birkózás Ganz—KSzTE 4:4. Hullai E. birkózás nélkül nyer, 0:1. Bara­nya—Szakállas 1:1; Kántor—Hul­lai J. 1:2, Hofm an—Garac: 2:2, Béres—Hab,ran 3:2, Mohos— Csorba 4:2, Marosi—Farkas 4:3, Gurida—Vékony 4:4. Győri Vasas—KSzTE 4:4. Mé­száros I.—Hullai J. 0:1, Mészá­ros E.—Szakállas 0:2, Sz.alai— Hullai J. 0:3, Ördög I.—Bernde 0:4, ördög III—Hohran 1:4, Hor­váth—'S. Nagy 2:4, Fanyák—Far­kas 3:4, Mán,gyík—Vékony 4:4. Előre—KSzTE 6:2. Barta—Hul­lai 0:1, Tűnek—Szakállas 1:1, Devecseri—Hullai J. 1:2, Vörös —Benda -2:2, D.abasd—Habran 3:2, Csoló—Csorba 4:2, Pocsai— Farkas 5:2, Sárai—Vékony 6:2. Nagy Sándor, a KSzTE birkó- z öcs a patáinak intézője így nyi­latkozóit a birkózóvers-enyekről: lA KSzTE, sajnos, megint csak beteg és sérült birkózókkal tu­dott kiállni, amit ma ás megér­zést a csapat. Garaci például nem tudta teljes tudását, kifejteni és beteg volt Farkas ás. Vékony bir­kózás közben sérült meg. Vékony a Ganz és a Győri Vasas elten is vezetett, végü'l mégis döntetlent ért el. A játékvezető is hibásan bíráskodott. Nyomta a budapesti bíró a vidéki csapatot. A Habran —Béres (Ganz) mérkőzésnél kez­dődőit az első nagy hiba, amikor is Habran három akciót hajtőit végre. Az hat pont volt, a Ganz birkózója etgy akciót csinált, amivel Ilabrant hídba vitte és mégis 2:1 arányiban a pesti ver­senyzőt hozta ki győztesnek. A közönség közül emiatt sokan otthagyták a versenyt. De ezen­kívül is sorozatos hibákat köve­telt el Magyar, a vezető bíró. t Nagy Sándor ezután így foly-f taitta nyilatkozatát: „Szükséges j lenne, ha a bírák magukévá ten­nék, hogy az egyetemes sportot csak úgy szolgálhatják, ha téve­déseiket belátják és vitás esetek­ben meghallgatják a pontozó bí­rókat is. Mindig az igazságosság vezesse a bíráskodási, függetle­nül altól, hogy pesti versenyző vidékivé! áll szemben és akkor is, ha vidékiek vidékiekkel talál­koznak. Csak tárgyilagos játék- vezetés esetén lendülhet fel a birkózó sport, csak így tud haj­tunk felmutatni eredményeket. Csávót vi IMS*—Sükösd* DISz 5:3 (0:1). A Gsávolyoa lejátszott mérkőzést a haizaiak meglérde- mel'.en nyerték meg. Nagy volt a küzdelem, így nem alakulhatott ki szép játék. ÍREM — KECSKEMÉTI ÜGYELETES — Bácsszentgyörgyön 10.000 fo- GYÓGYSZERTÁRAK: Szabó (Má- rint költséggel megkezdték a sport. ria-krt.), Farkas (Szabadság-tér), pálya építését. — VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS: Mér­sékelt északnyugati, északi szél, felhöátvonulások, északon és ke- létén egy-két helyen kisebb esti lehet. Erős éjszakai lehűlés, he­lyenként talajmenti fagy. Reggel többjeié köd. A nappali hőmér­séklet alig változik. — Baján felhívják a kanca!u- lajdonos gazdákat, hogy a med­dőn maradt és a fedeztetésről el­maradt kancákat október 5-től kezdve vezessék elő a bajai mes­terséges megtermékenyítő állomás­ra. Na gy m éretű, haszn ált, jó állapotban levő kályhát veszünk. Cím s kecskeméti kiad-ban — Oarán a Fürst Sándor-ter- melőszövetkezet földjein a cukor­répa próbaszedése kitűnő eredmé­nyeket mutat. 100 mázsás ho’dan- kénti eredményre van kilátás. A cukorrépák nagy mennyiségben el­érik a darabonkénti 4—5 kg-rot is. * — Katymár község délszláv anyanyelvű Jeti}!úrcsoportja a so­rozatos sikerek után hazatért a dunántúli délszláv anyanyelvű községekben tartóit körút járói. Hazaérkezésével egyidejűleg Her- cegszántó délszláv anyanyelvű kuli úrcsoportja kelt útra, hogy folytassa kultúrmunkdját■ • — Gara délszláv anyanyelvű kultúrcsopOrtja lelkesen ítészül, hogy színjátszó-, ének- és tánc- csoportjával bemutatkozó előadd- sokat tartson Baranya vármegye délszláv lakta községeiben. Mi, sportolók sem marad­hatunk ki a boldogabb jövőt építők táborából Most, amikor a magyar dolgo­zó nép országszerte hatalmas lendülettel veszi ki részét a be­ik ekö’Cs ön jegy zésből, termés zeit e - sen, mi, magyar sportolóik, akik már számtalan esetben élveztük Pártunk támogatását, mi sem ma­radhatunk ki a békés, boldogabb jövőt építőik iá bóráiból. Tudjuk, hogy a sport fejlő- j dlése a bőkével legszorosabb ősz-1 szefüggésben van és további mun-j iánkkal úgy a munkahelyen, mint a sportpályán, azon igyek­szünk, hogy ötéves tervünket ma- r adiék ta la:n.u 1 m e g való sí I s uk. Mi, a solti DISz labdarúgó csa­patának tagjai is ezért harco­lunk és ezért jegyeztünk 3850 forint Békekölcsönt. Szabadsági Ifj. Nádor Antal, sportvezető, So.lt. Asztali tenisz Kereskedelmi és Pénzügyi Dol­gozók—Vlllamosmfi SE 13:1. Fö­lényes győzelem. Kiskunfélegyházi Sípod Gimná­zium—KVSK 13:9. A kecskeméti vasutasok veresége meglepetés. A vasutasok, úgy látszik, nem ké­szüllek fel lelkiismeretesen a küzdelmekre. Kórház SE—Megyetanács SE 13:12. Nagy küzdelemben nyert az otthonában játszó csapat. KASÉ—Szeszfőzde Lombik 13:0 A bajnokjelölt közalkalmazotta­kat az újonc Lombik nem tudta nagyobb erőbe dobásra k'énvsze­rlteai. 1 Elsőnek lenni a sportban, elsőnek lenni a munkában! Ehhez segít az MHK-sportmozgalom! Vasárnapi asztali tenisz műsor Kecskeméti csoport, első osz­tály: KPDSE—Szeszfőzde. A RPtDSE az esélyes. — Kiiskuniíé’I- egyházii MKOSz—Villámosművek ■SE. A fél egyháziak sírnia győ­zelmét ígéri .a iméirkőziés. — TG'SIE—BASE. A iKA.SE esélye­sebb. A Meg yet an ács—KVISK és a MSMIOSz—Kórházi SE mérkő­zés teljesen nyílt. A bajai csoport első osztályá­ban: Bácsalmási SzSE—Bajai KPDiSz. A rangadón a bácsalmá. sla'k győzelme látszik valószí­nűbbnek. A II. osztályban a kecskeméti három csoportban 23, a kiskun­félegyházi csoportban 8, a bajai csoportban pedig 10 csoport rész­vételével indulnak meg a bajnok; küzdelmek. A kalocsai csoport­ban október lő, a kiskőrösiben pedig október 29-én indul a baj­noki rajt. A utóbusz indul Budapestre a KSzTK—Lomhák mérkőzésre. Jegyek válthatók a Gépkocsi Köz i etedé sí Vállalatnál, Csongrádi- utca 35. szám alatt. Vitel díj oda és vissza 30 fo­rint. Indulás reggel 8 érakor — vissza este 19 óra 30 perckor.. A rádió műsora SZOMBAT: Kossutli-rádió: 5.00: Magyar fúvószene. — 5.20: Lapszemle. — 5.30: Falu­rádió. — 6.30: Vidám bolgár mu­zsika. — 6.45: Hírek. — T00: Hanglemezek. — 8.00: Lapszemle. — 11.30: Nagy mesterek kiicsi­nveknek: Zongoramuzsika — 12.00: Hírek. — 13.30: Hangos Újság. — 14.00: Hírek. — 14.10: Ötéves tervünk természctdtalakító feladatúi. — 14.30: Nyolcszáz­millió proletár ökle. Verses ősz. szenilitás. — 15.00: Hanglemez. — 15.55: Rameau: 6 vonószene­kari verseny. Hangi, — 16.10: Szovjet napok — szovjet embe­rek. — 16.20: Iskolások rádiója. — 17.00: Hírek. — 17.10: A Szovjetunió Ifjúsági Zenekara ját­szik, vezényel: Kirill Kondrásin. Hangfelv. — 17.50: Termelési hír­adó. — 18.05: Falurádió: Szövet­kezeti Hangos Újság. — 19.30: Hanglemezek. — 20.00: Hírek. — 20.20: Tíz perc sport. — 20.30: A rádió műsora a Lardoline Vegyigyár dolgozóinak. POLKA. Politikai kabaré. — 22.00: Hírek Sport. — 22.25: Tánc éjfélig. Petőfi-rddió: 5.30: MHK-negyedőra. — 6.05: Termelési lapszemle. — 6.15: A lengyel rádió szórakoztató mű­sora. — 7.00: Hanglemez. — 7 35: Vidám hangszerszólók. — 8.00: Orosz mesterművek. Hangi. — 10.00: Hírek. — 10.10: Ka­marazene. — 10.50: Ének. — 15.00: Tarka zene. — 15.30: El a kezekkel Komitól! XII. rész. — 16.00: Szép Szakmártöl víg Kubánig. — 17.10: Tanuljunk énekszóra oroszul! Vjécser na réjgye. I. — 17.30: Cigányzene- kar. — 18.05: Színes melódiák. — 18.40: Hangverseny a Német De­mokratikus Köztársaság tisztele. téré, fennállásának egyéves év­fordulóján. — 19.15: Közvetítés az Ifjúsági Színházból: Értünk harcoltak. — 22.00: Sándor Ju­dit Kodály-dalokat énekel. — 22.20: Az Állami Operettszínház zenekara játszik. HÍREK Apróhirdetések — A KECSKEMÉTI KISOSZ HÍREI. Október 6-án, pénteken este 7 órai kezdettel fűszer-tájé­koztatót tartunk. Kérjük a kar­társakat, hogy saját érdekükben pontosan jelenjenek meg. — Ve­zetőség. 208 KVÁRTÉLY kapható. — Kecske­mét, Bethleu-körút 44. sz. 5262 — SZEMÜVEG-JAVÍTÁSOK megvárhatok az OFOTÉRT-nál, Optikai, Finommechanikai és Fotócikkeket Értékesítő Vállalat. Kecskemét, Szabadság-tér 1. 210 NAGYMF.RETÚ IRAT­vasszekrényt, vagy Werlhoim-kasszát vásárol Nemzeti Vállalat. — Ajánlatot a kecskeméti kiadóba kérünk. EGY kombi náltszekrény eladó. Kecskemét, Sétatér-u. 9. sz. 5257 MENYASSZONYI ruha, koszorús, lányruha, 24-es gyermekcipő el­adó. Vennék 26-os számút. — Barcsáné, Kecskemét, Beniczky utca 9. sz. 5260 40 DRB 10x160-as, me’egágyi ab­lakot, üvegezve, vagy anélküli megvételre keres a Kertészeti Kí­sérleti Telep, postafiók: 114. Re­pülőtérrel szemben. 5230 Bácskiskunmegyei NÉPD-JSAG politikai napilap Felelős szerkesztő és kiadó:' NÉMETI JÓZSEF: Szerkesztőség: Kecskemét, Szé- chenyi-tér 1. Telefon: 26—19. és 25—22. sz. — Kiskunfélegyháza : Pázmány-utca 8. Szám. — Baja: Bartók Bóla-utca 8. Telefon: 143. Fökiadóhivatal: Kecskemét, Szabadság-tér 1-a. Telefon: 22-09. Kecskeméti Nyomda Felelős vezető: Faragó Imre fejufeaCSOS ízletes ebb feladósább

Next

/
Oldalképek
Tartalom