Bácskiskunmegyei Népújság, 1950. október (5. évfolyam, 148-173. szám)

1950-10-01 / 148. szám

BÁ CSKISKUNMEGYEI NÉPÚJSÁG Ma Kiskunfélegyházára ér­kezik a Kolhozparaszt-kül- döttség. — Dolgozók levelei a Békekölcsönről — Képso­rozat az ötéves terv eredmé­nyeiről. — Évadnyitás a Katona József-színházban V. évfolyam, 148. szám Ára SO fillér 1950 október 1, vasárnap MINDEN BECSÜLETES EMBER ÜGYE Munkásosztályunk, ifj umunkásaink példája nyomán tovább folyik a Békekölcsön-jegyzés Takács Mátyás balotai közzépparaszt 1100 forintot jegyzett A Békekölcsön-jegyzés az égisz országban, megyénkben is nagy lendülettel, a dolgozók nagy lelkesedésével tovább folyik. Vannak már üzemek, ahol teljesen befejezték a jegyzést. így például a kecs­keméti cipőgyárban. De mindenütt nagyszerű ütemben halad, min­denütt népünk egyetért azzal, hogy a Békekölcsön a békéért folytatott harc fegyvere. A jegyzésben munkásosztályunk jár az éjen. A jegyzés nagy­szerű példáját mutatják. A munkásosztály felelősségérzete ® jegyzés folyamán főjellertivonásként domborodott ki. Ez magával ragadta a tömegeket, és eredménye: a sok-sok millió lejegyzett forint. Az egész országban hatalmas eredmények A választási harc, a békeköl­csön jegyzéssel újabb szakaszá­hoz érkezett. Bátran állíthatjuk, hogy hatalmas lendületet adott a békéért folytatott harcnak, a helyi tanácsok megválasztásával kapcsolatos előkészítő mun­kánknak. Két nap telt el 28-ika óta, de ez éppen elegendő volt ahhoz, hogy mint az ár, úgy hömpölyögjön az egész orszá­gon, városokon, üzemeken, fal­vakon, tanyákon át a felhívás: jegyezz kölcsönt a békéért! Mintha nem is a technika nagy­szerű felkészültsége, a rádió, a telefon, a sajtó lett volna a hír­nöke a felhívásnak, hanem a szocializmus építését segítő bé­kekölcsön gondolata, a pillana­tok szárnyán repült volna el, országunk minden dolgozójának szívéhez, eszéhez. Alig tűnt fel a na<p, már mindenki, minden dolgozó tudta kötelességét eb­ben az országban. Népünk szí­ve együtt dobbant az ország szi­vével. A haza gondja mindany- nyiunk gondja. Az ország épü­lése, mindannyiunk nagy ered­ménye. A nehézipar erősödése, a magunk gazdagodása. Kölcsön a nép országának, kölcsön ön­magunknak. Békekölcsönnel tá­mogatni, szerelni hazánkat, ön­magunk szeretetét jelenti. Köl­csönnel harcolni a békéért any- cyi, mini a, legtöbbet tenni csa­ládunk boldogulásáért, jövőjé­ért. Gyűlölni az imperializmust annyit jelent, hogy a békeszere, tő népek nagy családjába tar­tozunk, melynek vezetője, fő biztosítéka a dicsőséges Szov­jetunió, Megyénk dolgozói izzó szen­vedéllyel gyűlölik az imperia­lizmust és harcosai a béké­nek. A közvetlen, népünk hú­sába vágó érdek az, ami köl­csönt jegyeztetett & dolgozók­kal. De milyen kölcsönt? Nem olyant, mint régen, amikor a tőkések érdekeiért kamáslis urak jegyeztettek a bankpult mögül. Ezt gyűlölte néipünk. Mert tudta, hogy az csak a tő­késnek haszon. Horthyéknak és Kállaiéinak volt haszon, hogy a Győri-program és az Erdélyi nyereménykölcsönből gyártott minden egyes fegy­ver, a ruhát ciháit a le népünk­ről. A volt kölcsönöknek a dol­gozói csak alanyai voltak, nem nyertesként, hanem vesztési­ként. Miért jegyeznek ma Kecs­keméten, Baján, Félegyházán, Kaskantyún kölcsönt. lAzért/ mert ennek béke az elnevezése. Azért, mert ha itt alany is dolgozó népünk, de nyertes is. A vesztes az osztályellenség, a k .ákok, a fekete reakció, la­puivá nyugatra pislogó jobb­oldali szociáldemokraták, ron­gyos ruhába bujt árúrejtegeiő, de sorbanálló burzsoák, akik­nek ellenére jegyiünk sokmillió for intőt. Makk Ferenc, a bajai gyap- júszövetgyárból, vájjon miért jegyzett ezer forintot? Faddi Imre fehértói középparaszt, aki egész életében tizenegyedszer is meggondolta, hogy hová te­szi pénzét, miért jegyzett szin­tén ezer forintot? A kalocsai járásban, a jegyzés megkezdé­sekor miért öltöztek virág­díszbe a falvak? Úttörő pajta­sok miért halmozták el gyer­mekszeretetükkel, virággal, a kiváló jegyzőket? Azért, mert népünk munkája, minden tetj te, gondolata, a békéért való harccal forrt össze. Megtanul­tunk harcolni a békéért. Mil­liónyian látjuk az Imperializ­mus aljaskodását. Tudjuk, hogy min Jen eredményünk a külső és belső ellenség elleni harcban született meg. Tudjuk, hogy a békéért folytatott har­cunk egy pillanatra sem tor­panhat meg, mer új összeeskü­vők, új Nagy Ferencek, új Rajkok, új Geigerek dugnák fel fejüket. Tudjuk, hogy a legkisebb megalkuvás, enge­dékenység, az ujjunk megmu­tatása, egész testünket rabolná el. Nem kérünk ebből! Mint férgeket, tiporjuk el a háborús uszítókat, akik lelkiismeretfúr- dalás nélkül zúdítanák nya­kunkra a modern rabszolgasá­got, az USA védjegyezle rab­bilincseket. Görögország pél­dája, Korea bizonyítja a halál­gyárosok demokráciáját. Ahová az imperializmus, vagy mesz- szenyúló csápja teszi a kezét, ott a sarc, a jogtalanság, az éhhalál, a tömeggyilkosság. De gyűlölni az imperializ­must, csak szavakban, kevés. Tenni kell ellene. Keményen, szigorúan, ahogy azt a nép ér­deke megkívánja. Kulákolc árut rejtegetnek, izgatnak a béke­kölcsön ellen. Az egyházi re­akció felrúgja az állammal kö­tött megállapodást. A jobbol­dali szociáldemokraták uszíta­nak a munkaverseny és az új normák ellen. Elnézhetjük-e gazemberkedésüket? Elegendő-e a hivatalos intézkedés módja ellenük? Nemi Dolgozó tár­sadalmunk közösítse ki magá­ból, mint a fogvicsotrgató va­dat. Népnevelőink mulassák be a dolgozóknak, mint olyant, aki a mi bőrünkre, zsírunkra spekulál. Az ellenség szívja a gyűlölet levegőjét Ütközzön bele lóptenmyomoo dolgozó népűnknek abba a zzflárd ál­láspontjába: „Harcolunk azok ellen, akik, míg mi a békét építjük, a háborúra spekulál­nak“. Mi békés nép vagyunk, mert tudjuk, mi a háború. Ezt bi­zonyítja békekölcsön jegyzé­sünk hatalmas sikeré is. Ne­künk ilyen fegyvereink van­nak. Mi ezekkel a fegyverek­kel képzeljük el megharcolni a jövőnket, A mi jőivőnk az épí­Az ország fővárosának üzemei nagy eredményekkel, jó példával járnák az élen. A csepeli Martin 1134 forintos átlagot ért el. A Ba­ranya megyei Villányi járás az élre került, mert a népnevelők jó munkát végeznek. A debreceni Elektromosművek átlaga 750 fo­rint. A vasutas do'gozók eddig csaknem 60 milliót jegyeztek. Az igazgatóságok lözöt’i versenyben első Miskolc, második Szeged. Az angyalföldi Acélöntő és csőgyár dolgozói 733 forintos átlagot értek Mi, Kalocsa város dolgozói, örömmel csatlakozunk a bácsal­mási járás dolgozóinak verseny­felhívásához, annak minden pont­ját elfogadjuk és magunkévá tesz- sziik. Megjavítjuk népnevelő mun­kánkat, a ■ felvilágosító munkát úgy végezzük, hogy szemmel tartjuk őszi feladatainkat is, nép­szerűsítjük a kölcsönjegyzés ed­digi eredményeit, leleplezzük az ellenség hangját. Ugyanakkor versenyre hívjuk ki Dunavecse nagyközséget, hogy ez­zel i$ erősítsük szocialista hazán­kat, erősítsük a Szovjetunió által vezetett béketábort, segítsük a hős koreai népet szabadságharcá­ban, hogy újabb csapást mérjünk Úgy a hazai, mint az amerikai imperialisták által irányított há­borús uszítókra. strucc öncsalása. A mi béke- szeretelünk nem gyávaság, mi nem azt mondjuk: inkább szol­gaság, mint halál —- hanem azt mondjuk: élni akarunk, sza­badságban és függetlenségben, el. A budapesti postások több mint 8 milliót jegyeztek. A salgótarjányi Acélárugyár­ban Szánta István népnevelő több mint íoo ezer forint Bé­kekölcsönt jegyeztetett. Néphadseregünk a 30 & féli millió­nál, Államvédelmi hatóságunk a 13 j milliónál, Rendőrségünk a 11 mil­lió felett tartanak. Olyan eredmé­nyek ezek, amelyek hatalmasan túlszárnyalják az egy évvel ez- eíőttj tervkölcsön jegyzésnek a méreteit. A kalocsai járásban Fajszon Katona Mihály dol­gozó paraszt 1500 forintot jegyzett és azt mondotta: ^Tu­datában vagyok annak, hogy milyen nagy jelentőségű kér­désről van szó, tudom, hogy a békét, a szocializmus építé­sét erősítjük a kölcsön-jegy- zéssel." Hajóson Ineze Béláné, a tenne. Iőszövetkezeti csoport tagja 400 forintot, M. Kovács Istvánná köz­ségi bíró 000 foriniot jegyzett. A Maxim Gorki j-tszcs elnöke, 8 gyermekes családapa szintén 600 forintot jegyzett. Ebben a cso­portban 20 esoporttag 6680 fo­rintot jegyzett.. Lendítsük tovább a kölcsön­jegyzés hatalmas eredményeit. Népszerűsítsük az eddiginél fo­kozottabban építésünk vívmá­nyait Ne csak egy-kettőről beszéljünk, hanem tömegéről. A szakmiri gépállomáson Se­bők Valéria 700 forintot Jegyzett, Példamutató népnevelők a kecskeméti Gépgyárban A Plotter-gyárban az elmúlt napon komoly lendületet vett * Jegyzés. Röpgyüléseket tartottak és eddig több mint 200 ezer fo­rintot jegyeztek. A Bameválban 322 dolgozó 82.150 forintot jegy­zett. A Lakatoaszerelő NV 339 dolgozója 121.900 forintot Jegy­zett. A kecskeméti barát-papok 12-en jegyeztek 100—100 forintot. A kecskeméti gépgyárban a népnevelők jó munkát végeztek. A legjobbak közé tartozik Makai János és Pariik Teréz öntótanone, akik 700 forintot jegyeztek. A legjobb üzemrészleg a zománcozó, ahol Farkas Imre és Farkas László 800, illetve 900 forintot jegyeztek, A Platter-gyárbau a legjobb népnevelők: Vlncze Er­zsébet és Kőkény Margit. Mind­ketten Dísz-Ifjúmunkások. Erősíteni keil a felvilágosító, ■ épacTftlő-aia»kát • közép- parasztság felé. Az ellenség támadása a középpa­rasztság jegyzésében lemérhető. A kulákokat, a békekölcsön ellen, ségeit, mint a béke ellenségeit kell leleplezni. Lendületes jegyzés Baján Baja jegyzése már jóval meg­haladta a 2 milliót. A Magas­építő NV, a Gyapjúszövetgyár, a Sumár-ipuszbai Gép állomás, aiz Olajgyár, a Bokányi-termelő szö­vetkezeti csoport, a Mátéházi Altami Gazdaság dolgozói java­részt már az efeó napon leje­gyeztek. Különösen lelkesek Toliak a Gyaipjúisaövetgyér fiataljai, aldtk közül Herényi Ferenc, Kuliér Márta, Braus Magda 600 forintot, Nyiláéin Jó­sok ügye. „ügye ez minden becsületes embernek, aki sze­reti az életet, a népet, a kultú■* rát, a hazát és akinek az ajkán a humanizmus nem betanult /rázás,*. A kalocsaiak elfogadták a bácsalmási járás Tersenykihívását tés, nem a háború. „Persze, könnyű azoknak, akiknek a háború üzlet és nem vér és könny. Könnyű azoknak, akik a háborút másokkal vívatják, de maguk gazdagodnak“. Mi máir vívtunk másnak háborút. Megelégeltük az elszegődést, a tőkés gazdagodásáért. Voltunk lábbal tiport, hajcsárokkal hajszolt eszköz, de most sza­badok vagyunk és * háborús uszításnak, az impesriaüista pro­vokációnak az a sorsa, amit Kapitány Ferencné, a Megyei iBékeiroda vezetője, nyilatko­zott. „Kemény dió legyünk an­nak, aki ránk akar törni!“ A mi „békeszereietünk, nem a bárány butasága, nem is a de ha szabadságunkra és füg­getlenségünkre törnek, akkor életünkkel is helytállunk érte A békekölcsön-jegyzés sok mil­liója mutatja: helytállunk azért, hogy békében és szabad­ságban élhessünk. Munkásosztályunk, a szocia­lizmus építésének forradalmi ereje, élén jár a békéért folyta­tott harcnak, melynek eszköze most a békekölcsön-jegyzés. Gépipari, textil, építő és élel­miszeripari üzemeink dolgozói, öntudatos példát adtak a jegy­zés első két napján. A népneve­lők olyan kézzelfogható, látha­tó nagy eredményeket értek el, mint munkájuk során talán még soha. amelyben minden dolgozónak nagy része van. Népnevelőink figyelme forduljon a tanyavi­lág felé. Keressük fel az ívek­kel a dolgozó parasztokat. Mindenki jegyezni akar, ha a kommunisták felvilágosító sza­va eljut hozzájuk. Keressük fel a termelőszövetkezetek pa­rasztjait, akik népi demokrá­ciánk támogatásával, a féléve* részesedésnél komoly jövede­lemhez futottak. Koreában, Szöul védői as életükkel állnak helyt a mi békénkért is. A mi helytállá­sunk most a békekölcsön-jegy­zés diadalrajuttatása. A béke­kölcsön ügye nemcsak a kom­munisták, nemcsak a munká--

Next

/
Oldalképek
Tartalom