Bácskiskunmegyei Népújság, 1950. szeptember (5. évfolyam, 122-147. szám)

1950-09-01 / 122. szám

Hogyan dolgozik a keceli „Béke” termelőcsoport üzemi pártszervezete? Beszámolnak küldötteink: így él a szovjet ember S Daracska dolgozó pa- ága a kétszeres őrlésről Késik a felvilágosító munka a bajai Gyapjúszövetgyárban V. évfolyam, 122. szám Ara 50 fillér 1950 szeptember 1, péntek ■,1; Népünk tiltakozik az imperialisták háborús agressziója ellen Néhány nappal ezelőtt táv­iratban fordult kormányunk áz Egyesült Nemzetek Szövetségé­hez. Ebben a táviratban kormá­nyunk népünk nevében leszö­gezte: „A magyar nép és a Ma­gyar Népköztársaság kormánya teljes mértékben osztja a koreai nép felháborodását és a maga részéről tiltakozik a koreai vá­rosoknak és falvaknak az Ame­rikai Egyesült Államok repülői által való embertelen és minden nemzetközi jogszabályt és meg­állapodást semmibevevő bombá­zásai. Korea békés lakosságá­nak, köztük védtelen asszonyok­nak és gyermekeknek tömeges legyilfkolása ellen*“. Népünk tiltakozó szava nyil­vánult meg azokon a bélkegyű'llé- seken is, amelyeket szerte az országban tartottak és amelye­ken harcosan kiálltak a Szov­jetunió, a béke ügye mellett, tüntettek háborús agresszorok terrorbombázásai ellen. A kecs­keméti békegyűlésen dolgozó ez­rek hoztak határozatot és szö­gezték le ebben a határozatban azt, hogy hogyan harcolnak a békéért. „Ali, a hatalmas béke­tábor magyar frontszakaszán úgy harcolunk a békéért, hogy üzemeinkben fobbat ét többet termelünk, csökkentjük a se- lejtet, leleplezzük a jobboldali szociáldemokratákat.'.,r..Fo­gadjuk, hogy termelőszövetke­zeteink fejlesztésével, őszi szán­tási munkánk sikeres, időbeni elvégzésével állunk őrt békénk, függetlenségünk mellett“. Az eredmények bizonyítják, hogy dolgozóink tiltakozó sza­vát a termelés frontján elért új győzelmek támasztják aló. Bi­zonyltja az, hogy üzemi mun­kásaink jó harcot vívnak a la­za normák ellen, az új normák legyőzéséért. Bizonyítja az, hogy dolgozó parasztságunk egyre tömegesebben lép rá a társas gazdálkodás útjára és ezzel szilárdítja, erősíti, gazda­gítja népgazdaságunkat, erősíti a béketábort. Dolgozóink jól tudják, hogy az imperialisták koreai agresz- xzió.ja nem távollkeleti kérdés számunkra, hanem olvan kér­dés, ami húsunkba vág, egyszó­val a mi kérdésünk. Az impe­rialisták világuralmi terveiben éppúgy szerepel a népi demo­kratikus Magyarország elleni rágalom,hadjárat, a kémek, ügy- nöikök becsempészése orszá­gunkba, az ötödik hadoszlop, a kulákság és klerikális reakció támogatása, mint á koreai nép függetlensége ellen intézett al­jas orvtámadás, vagy mint a kínai nép érdekeit sértő taivani beavatkozás. S ha akadna valaki, aki kü­lön kérdésnek kezelné a koreai kérdést és többlermélésért fo­lyó harcot nálunk, vagy a jobb­oldali szociáldemokraták, a klerikális reakció ellen vívott harcunkat, nem kellene-e na­ponként százszor Is meggyő­ződnie arról, hogy nem így van? Minden nap és minden órában sokszoros bizonyítékát láthatjuk árunak, hogy a koreai munkás fegyverrel a- kezében hazáját, függetlenségét védve, ugyanazért a célért harcol, mint nálunk a kecskeméti, kis­kunfélegyházi üzemeinkben, vagy a bajai Posztógyárban normáját túlteljesítő dolgozó- a termeibe söpört ok fejlesztésé­ért dolgozó kisipar ászt. Ez a cél, ez az ügy, amely dolgozó százmilliókat forraszt egybe: a béke nagy ügye. A béke nagy ügyéért folyó harc­ban szüleinek új és nagy ered­mények üzemeinkben, szántó­földjeinken. A béke nagy ügyé­ért mozgósítják a dolgozókat szerte a világon, a béke nagy ügyéért folyik ma a harc az imperialisták, a dollár-lovagok háborús agressziója ellen. Az imperialistáknak nemcsak Koreára fáij a foguk. Az impe­rialistáknak éppúgy fáj as, jiogy nálunk épül a szocializ­mus és egyre nagyobb eredmé­nyek születnek, egyre emelke­dik népünk életszínvonala, egyre öntudatos abban dolgozik a munkás és egyre több dol­gozó paraszt lép a boldogulás útjára. Az imperialistáknak ép­pen úgy tájnak a Szovjetunió dolgozó néipeinek hatalmas gaz­dasági és politikai sikerei, mint azok a csapások, amelyeket a hős koreai nép felszabadító csapatai mérnek a támadó ame­rikai zsoldosokra. Ezt látják a ml dolgozóink is, amikor harcba indulnak az új normák túlteljesítéséért, dol­gozó parasztságunk jövőjének építéséért. Ezt fejezte ki a kecs­keméti bek egy ülés és a béke­gyűlésen elhangzott fogadalom. Ezt fejezik ki azok a győzelmi jelentések, amelyek arról szá­molnak he, hogy a Plaiter gyárban a brigádok túlteljesítik új normájukat, hogy a Kecs­keméti Géirn’vá rban Barta Sán­dor 118 százalékra teljesítette normáját minden selelt nélkül. A béke nagy ügyéért! — ez- ztel a jelszóval indulnak harcba dolgozóink és tiltakozásukat azokkal az eredményekkel tá­masztják alá, amelyek elmond­ják: tudjuk, hogy a mi ügyünk és a koreai nép ügye azonos: a béke ügye. Az az ügy, mely­nek nagy vezetője a legyőzhe­tetlen Szovjet unió, a szocializ­mus országa és amelynek ereje olyan hatalmas, hogy méltán fölemlíti meg az imperialista háborús kalandorokat. Népünk tiltakozása jusson továbbra is tettekben kifejezésre; olyan tet­tekben, amelyek tovább erősítik a béke ügyét, amelyek tovább fokozzák annak a hatalmas tá­bornak szilárdságát, amelynek élharcosa és vezetője a nagy Szovjetunió­A népköztársaság kormánya és a katolikus püspöki kar megállapodása A magyar kormány képviselői és a katolikus püspöki kar kö­zött huzamosabb tárgyalások fo ylta.k. A tárgyalások eredményé­ről az alábbi nyilatkozatot adták ki: A Magyar Népköztársaság kor­mánya és a magyar püspöki kar áltál az óh ijíól vezérelve, hogy az állam es a katolikus egyház békés együttélését biztosítsák és evvel a magyar nép egységét, építő munkáját, hazánk békés fej­lődését előinozdítisák, tárgyaláso­kat folytattuk és a következő megállapodást kötötték: L 1. A püspöki kar elismeri és ál­lampolgári kötelességének megfe­lelően támogatja a Magyar Nép- köztársaság á Hűmre nőjét és al­kotmányát. Kijelenti, hogy az egyház törvényei szerint eljár azok ellen az egyházi személyek ellen, akik a Magyar Népköztár­saság törvényes rendje és kormá­nyának építő munkája ellen fel­lépnek. 2. A püspöki kar határozottan i elitéi minden, bárhonnan jövő, a M agyat N'épköstáiisaság átjárni és társadalmi rendje ellen Irányuló fetforga ó tevékenységet. Kijelenti, hogy nem engedi meg a hívők vallásos érzületének, valamint a katolikus egyháznak állam el lenes politikai célokra való fe haszná- i lásáb 3. A püspöki kar lehívja a ka­tolikus hívőket, hogy mint állam­polgárok és hazafiak, minden ere­jükkel vegyék ki részűiket abból a nagy munkáiból, amelyet a Nép- köztársaság kormányának vezeté­sével a magyar nép egésze végez, az ötéves terv megvalósításával, az életszínvonal emeléséért és a szociális igazságosság érvényesíté­séért. A püspöki kar különösen arra hívja fej a papságot, hogy ne fejtsen kJ ellenállási a mező- gazdasági termelőszövetkezeti mozgalommal szemben, mert az, mint önkém es szövetkezés, az emberi szolidaritás erkölcsi el­vén alapszik. 4. A püspöki kar támogatja a békéért folyó mozgalmai. Helyesli a magyar népnek, a Magyar Nép- közláinsiaság kormányának a béke megvédésére Irányuló törekvéseit, etiléi minden háborús uszítást, el­ítéli az atomfegyver használatát és ezért az emberiség ellen elkö- velell bűncselekményben bűnös­nek tekinti azt a kormányt, mely először használja az atombombát. II. 1. A Magyar Népköiztársaság kormány i a pépfcörtársrság al- j kolmányánák értelmében biztosit- I ja a katolikus hívek számára a teljes vallásszabadságot, ugyan­csak biztosítja a katolikus egyház számára a működési szabadságot 2. A Magyar Népköztársaság kormánya hozzájárni nyolc kato­likus egyházi iskola (hat fiú- és kél leányiskola) visszaadásához, valamint ahhoz, hogy a katolikus egyházi Iskolákban a tanítás el­látására szükséges megfelelő szá­mú férfi és női tanítórend mű­ködjék. S. A Magyar Népköztársaság kormánya a többi vallásfelekezet­tel már megkötött megegyezés szellemében kész gondoskodni a katolikus egyház anyagi szükség­leteinek fedezéséiről, oly módon, hogy tizennyolc éven át, tehát addig, amíg a katolikus egyház saját forrásaira támaszkodva ma­ga tudja fedezni anyagi szükség­letein, három-, illetve ötévenként arányosan csökkenő mértékben megfelelő összegei utal ki kalo- likuis egyházi célokra. A Magyar Népköztársaság kormánya az anyagi gondoskodás keretén belül külön súlyt helyez a letkészlke^ő papság megfelelő létminimumá­nak biztosítására. Fend megáll apadás gyakorlati végrehajtására paritásos bizottsá­got kell alakítani a Magyar Nép- köztársaság kormányának és a püspöki karnak a megbízott álból. Budapest 1950 augusztus 30. A Magyar Népköztársaság miniszter tanácsa nevében: DARVAS JÓZSEF s. 4. vallás- és közoktatásügyi miniszter. A magyar katolikus püspöki kar nevében: GRÖSZ JÓZSEF s. k. kalocsai érsek. A koreai népi Itadscrcg főpa rancsnok • sátrának szerdai hadi jelentései A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság néphadseregének iő- j parancsnoksága augusztus 30-án, reggel közli: , A néphadsereg egységei vala­mennyi fronton folytatták kemény harcaikat az ellen ég ellen. Az amerikai és Li Szin Man-féle csa­patok légierők, harckocsik és gé­pesített osztagok támogatásává^ sok helyen ellentámadásokat ündí-1 totfak, de a néphadsereg egységei visszaverték az ellentámadásokat és folytatták támadásaikat. Az amerikai repülőgépek tovább­ra is barbár módon bombázzák és lövik a 38, szélességi foktól észak­ra és délre fekvő városokat és fal­vakat. Augusztus 27-én a néphad­sereg tüzérsége Vonszan (Genzan) város körzetében három amerikai vadászgépet lelőtt. Foglyulejtettek egy amerikai repülői, aki Vonszan (Genzan) közelében kényszerleszál­lást hajtott végre. A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság népi hadseregének főiparancsnoksága augusztus hó i 30-án este jelentette: A néphad­sereg egységei valamennyi fron- ! Ion továbbra Is kemény harcokat vívnak az amerikai és LI Szín Mao csapatokkal, ame’ye/k dü­hödt ellentámadásokat intéznek. A keleti partvidéken a népi hadsereg egységei előrenyomul­nak, csapásokat miérnek a kono­kul ellenálló elírásig.«. A keleti partvidék körzetében folyó harcokban • népi hadsereg egységei az ellenség több mint 2000 katonáját és tisztjét meg- stommisíieli'éik éis több miint két­százat foglyul ej le ttok. A déli partvidéken a népi had­sereg egységei visszaverik az el­lenség dühödt ellentámadásait s folytatják támadó harcaikat. A népi hadsereg légvédelmi tűi zártságéi augusztus 26—27-én Nampho körzetiben három ame­rikai repülőgépet lőttek le. Az ötéves tervkölcsöíi első nyeremény húzását szeptember 14. és 17. között rendezik Meg kell gyorsítani a kötvények Mosatását és aa clsaámolást A kitűzött időnél két héttel ko­rábban: szeptember 14. és 17. kö­zött rendezik meg az ötéves terv- kölcsön nyereménykötvényeinek első sorsolását. Mivej a háromnegyed milliárdos tervkölcsön túlnyomó részét a dolgozók nyereménykötvényben je. gyezték, jelentős összegű nyere­mények, körülbelül 30 millió fo­rint kerül az első húzás alkalmá­val kisorsolásra. Ezután pedig a sorsolásokat félévenként újra megismétlik. A búzás időpontjának két hét­tel előbbrehozása szükségessé tét- te a kötvények kiosztásának meg­gyorsítását. A vállalatoknak és közületeknek mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy min. den dolgozó Idejében megkapja a kötvényeket. Ezzel biztosítják azt, hogy a kölcsöntjegyzők részt ve­hessenek a nyereménysorsolásban. Mint az AFP jelenti Athénből, a görög jobboldali szociá demokra­ta párt belépett a monarchofasiszta kormányba. A jobboldali szociálde­mokrata miniszterek hétfőn dél­után letették az esküt. A SzaDad Görög Rádió jelentése S*onai törvény­A görög jobboldali Szociáldemokrata I*árt belépett n mnnnrHinf»kí<«zta kormánvba , szék előtt folytatódik a 118 szak- • szervezeti vezető pere. Bakopulosz, 3 a jobboldali szociáldemokratákba! ■ kiegészített kormány igazságügy­- minisztere hétfőn bejelentette, hogy az úgynevezett kegyelmi ta­b nács visszautasította 11 halálraítélt- kegyö'.mi kérvényét

Next

/
Oldalképek
Tartalom