Bácskiskunmegyei Népújság, 1950. augusztus (5. évfolyam, 95-121. szám)

1950-08-29 / 119. szám

A NÉPÚJSÁG SPORTJA A második félidőkén magára talált a KSzTE KSzTE—Kiskunhalasi VSK 2:1 (0:1) A két csapat a következő ösz- szeállításban futóit ki a pályára: KSzTE: Varga — Nyerges, Uzsoki, Seres — Szamosi, Mol­nár — Nagy M., Szőke, Szabó, Laci, Nagy. — KVSK: Sári — Turcsik, Várhegyi, Szögi — Sver- la, Richter — Vas, Gáspár, Mol­nár, Oláh, Kovács I. Tapogatózó mezőnyjátékkal tel­nek el az első percek. A KVSK egyelőre többet marad támadás­ban, lendületesen, keményen mo­zognak a halasi fiúk. A KSzTE a 12. percben vezeti első támadá­sát. Laci szépen ugratja ki Sza­bót, Várhegyi azonban partra ment. Bedobás után Nagy jól cselez, végül azonban fölé bom­báz. A túlsó oldalon Vas ügye­sen húz el Seres mellett, beadás- szerű lövését Varga lehúzza. Gyenge színvonalú a játék, a nagy meleg erősen érezteti hatá­sát. Szögletet ér el a KVSK, mely után Gáspár fölé lő, majd Molnár jól teszi ki Kovács I.-et, a balszélső lábáról azonban le­perdül a labda. A KSzTE képte­len egészséges támadást össze­hozni, a hazaiak akcióiban több a lendület, Molnár, majd Vas lövését biztosan fogja Varga. A 42. percben megérdemelt veze­téshez jutnak a halasiak. Vas a jobbszélen kiugrik és beadását Molnár a jobbsarokba fejeli. 1:0, illetve mint később kiderül, 0:1. Fordulás után a KSzTE-ben Szamosi kimarad, Szőke—Molnár a fedezetpár, a csatársor össze­tétele pedig Nagy M, Szabó, Borbély, Laci, Nagy lesz. így mindjárt másképpen megy a csa. társornak, óriási lendülettel ro­hamoz a KSzTE. Nagy elfut, de mellé lő. Borbélyt Szögi a nad­rágjánál fogva húzza vissza. Ez bizony sportszerűtlen jelenet. A gól a levegőben lóg. A 16. perc­ben meg is születik. Ártalmatlan támadás után Turcsik feleslege­sen buktatja a labda felé futó Nagyot. A játékvezető túlszigorűan II-est ítél és a büntetőt La- czi értékesíti, 1:1. A gól után Gáspár éles bombáját Varga biztosan védi. A túlsó ol­dalon Szabó nagyszerűen tör ki, a hálóba is vágja a labdát, a játékvezető azonban érthetetlenül nem alkalmazza az előnyszabályt és szabadrúgást ítél a KSzTE javára. A 22. percben partdobás után Nagy M. a balösszekötő he­lyén erélyesen tői ki és éles lövéssel a túlsó sarukba vágja a labdát, 2: ■. Fokozódik az iram, közben a ba . lasi közönség szüntelenül szidal­mazza a játékvezetőt. A KVSK is alkalmazza a cserét, Gáspár helyett Malomházi jön be. Vas bíztatóan húz el, de fölé lő. A ;í2. percben Nagy már csak a ka­pussal áll szemben, de elügyet lenkedi a helyzetet. Izgalmas az utolsó 10 perc. Szabó éles lövése a hálóba jut, de a játékvezető va-, lami szabálytalanságot látott és nem Ítél gólt. A 41. percben Rich­ter beadását Seres (aki egy rossz esés következtében 10 perc­nyi ápolás után tért vissza a pá­lyára) a gólvonalról fejeli ki, Molnár estében lö kapura, illetve a kapu mellé. A 42. percben meiiélövés u<án az egyik néző belevágja a labdát Vargába. Az utolsó percekben a halasiak támadnak. Vas ügyesén fut el, de beadását Molnár közvetlen közelről fölé vágja. Bírálat Két ellentétes félidőt láttunk. Az első félidőben a halasiak töb­bet támadtak, támadásaikban áronban kevés volt a tervszerű­ség. Szünet után a KSzTE le­vitte a labdát a földre és soroza­tosan vezette támadásait. A győzelem kétségtelenül megérde­melt. Varga képességeit túlságosan nem tették prőbára, de voltak jó védései, a liátvédhármasból Uzsoki játéka emelkedett ki. Fej­jel és lábbal egyaránt kitűnő volt, a két szélsőhátvéd is meg­állta a helyét. A fedezetsorban Szamosi jól adogatott — amíg játszott, Molnár lelkesen küz­dött. Szőke akkor játszott jobban, amikor a fedezetsorba került. A csatársor az első félidőben vér­szegény támadásokat vezetett, szünet után azonban magára ta­lált. Főleg Szabó és Nagy volt veszélyes a kapura, Borbély nagy akarással küzdött és jól irányí­tott, Nagy M.-t gólja dicséri el­sősorban. Lacit láttuk már jobb­nak is. Sári merész, jóütemü kifutá­saival tűnt ki, a gólt nem véd- hette. A hátvédbármas legjobbja Várhegyi volt, sokszor segített társainak is, Turcsik szélsőjét gyakran szabadon hagyta, Szögi az első félidőben semlegesíteni tudta Nagy M-t, de szünet után a szélső gyakran elhúzott mel­lette. Tehetséges, okos játékos Sverla, a jobbfedezet. Labdái­nak „szeme volt“. Richter sokat vállalt magára, munkabírásával tűnt ki, technikai fogyatékossá­gait azonban többször is sza­bálytalanságokkal pótolta, a csa­társorból Vas játéka emelkedett ki, lendületes, jól húz kapura. Molnár jő kezdés után vissza­esett. Legnagyobb hibája, hogy higgadtságát elvesztette a hajrá­ban. A játékvezető sokat tévedett, főleg az előnyszabály alkalmazó-1 sándl. Ennek ellenére | érthetetlen az a magatartás, amit a halasi közönség egy része tanúsított. A szitkozódó, káromkodó, fenye­gető bekiabálások özöne hallatszott ezen a mérkőzésen. Halason pro­vokátorok férkőztek be a közön­ség soraiba, akik itt végzik akna­munkájukat. A leleplezett és elítélt halasi kulákok szövetségesei a sporton keresztül igyekeznek gá­tolni a fejlődést. Erélyes kézzel keli ezen a fronton rendet terem­teni. A halasi mérkőzéseken biz­tosítani kell a sportszerű légkört- A demokratikus érzelmű halasi szurkolóknak le kell leplezniük azokat a befurakodott ellenséges elemeket, akik bekiabálásaikkal, nyomdafestéket nem tűrő sa­viakkal, testi épség veszélyezte­tésére, vagyis a termelő munkából való kiejtésre buzdítanak. Ki keli söpörni, méltó helyükre, a bör­tönbe kell juttatni ezeket a sP°rt területére befurakodott, fasiszta, kulák és egyéb rothadt elemeket. Kislíunfélegfybázi SzTK— Jánoshalmi SzSE! 4:0 (2:0) Jánoshalma, vezette: Kiss. így álltak fel: KSzTK: Horváth — Kanyó, Dongó, Lantos — Csenki, Herédi — Szabó, Iványi, László, Dinnyés, Molnár (Fekete). — JSzSE: Viszkok — Bogdán, Csesznyegi, Sörös — Tábori, Fenyvesi — Barna, üervadovics, Jaszalovics, Mravek, Zadravetz (Újvári). Jánosba Imii támadásokkal indul a játék. Az ellentámadás során Fejes 20 méterről fö’.é lő egy szabadrúgás!. A 10. percben Csen­ki Lászlót szökteti, László a kapust is kicselezi' és a jobbsarokba lő. 1:0. A 18. percben szöglel után Hor­váth remekül véd. A 22. percben Herédi Fejesnek ad, de Fejes mel­lé iö. A túlsó oldalon Jaszalovics kiteszi Dervadovicsot, de Horváth menteni tud. Változatos, élénk- iramú a játék. A 39. percben le­áll « JSz'SiE védelme és Fejes kényelmesen lő a há­lóba. 2:0. 1. Csepeli Vasas—Textiles 2 2. BDSE—Szomb. Lók. 2 3. Tatab. Tárna—Honvéd 2 4. Dl. Vasas—Salgó. Tárn. x 5. Dór. Tárna—SzSzMTE 1 6. EDOSz—Győri Vasas 1 7. Postás—Vasas 2 8. Előre—Dózsa 2 9. Pécsi Lok.—M. Dinamó 2 10. Szóin. MTE—Szóin. L, x 11. Sz. Honvéd—BSzSE 1 Fordulás u!ám a KSzTK irányát» ja játékot, Viszkok több nehéz helyzetben tisztáz, majd Iványi tiszta helyzetet hagy ki. Foko­zódik az iram. Dervad'ovlcs kKő­rése már gólnak látszik, de a döntő pillanatban túlhosszara szőkített! magát és Horváth men­teni tud. A 25. percben László kiugrik, kicselezi a védelmei, majd Vis zik okot is és az üres kapuba helyez. 3:0. Jánoshalma igyekszik szépíteni, de újból a KSzTK eredményes. Csenki—László—Dinnyés a labda útja és Dinnyés lövése a hálóban köt ki. 4;0. A KSzTK sportszerű keretek között, jó összjátékkail ebben az arányban is megérdemelten gvő- zötit. A játékvezető mindkét fél megelégedésére vezette a mérkő­zést. Egyénileg László, Horváth, Kanvó és Herédi, illetve Viszkok, Csesznyegi és Barna Inni ki. Erős küzdelmek a ceglédi birkézébajnokság-okon A ceglédi gimnázium udvarán szabadtéren rendezték mieg Cég léd város bwkózóbajnokságát Egész héten nagy érdeklődé, nyilvánult meg a bajnokságol iránit. Magasított ülő-és álóhe Iveket állítottak fel. A bejárattal szemben vörös drapériákat he­lyeztek el, felüt Lenin-, Sztálin- és Rákosi elvlársak arcképeit pillantottuk meg. Két birkózó- szőnyegen folynak majd a verse­nyek. A szőnyegek a kosár- és röplabda pálya közöttii füves tér­ségen terülnek el. - A birkózóbajnokságok előtt Pogány Károly, a birkózószakosz- tály egyik vezetője üdvözölte a birkózóbajnokság résztvevőit, hangsúlyozva, hogy ma a sport a béke szolgálatában áll. Klsbirek és apróhirdetések — A KECSKEMÉTI KISOSZ HÍREI : Ma, hétfőn este I órakor Itákosi-per tanulmányozása, szer­vezett olvasókör szokásos heti összejövetele. Augusztus 29-én, kedden délután 6 órakor piaci tájékoztató a piaci árusok ré­szére. Augusztus 31-én este 8 óra kor énekóra. Í30 KÉSZÍTEK hálószoba-, konyha­bútort kedvező fizetéssel, deszka- fanyagot veszek. — Kecskemét, Zana-testvérek. Borz-u. 16. 1814 2000 DARAB vályog eladő. — Kecskemét, Liliom-u. 17. 1807 ELADÓ 100-as Csepel motorke­rékpár. — Kecskemét, Öz-utca 15 sz. 4808 EGY gyermek mellé becsületes leányt felveszek nappalra. Csak gyermekszerető jelentkezzen. — Kecskemét, Csáky-u. 10. sz. 23SS — ATIRÔKÜN Y V E LÉSH EZ használható üveghegyü töltőtol­lak kaphatók, valamint minden gyártmányú töltőtollak szakszerű átszerelése üvegtollra Márkus látszerészmesternél, Kecskemé­ten, Tőlh-patika mellett, Széehe- nyi-lér. 129 VESZEK hálószobát, mindenfajta bútort, szőnyeget, porcellántárgya- kat magas áron vidéken is. Kecs. kémét, Rákóczi út 38. Varga. 2366 JÓKARBAN levő bútor eladó. Kiskunhalas, — Pázmány-utea 10. sz. 22883 KIS bútorozott szoba szeptember 1-ére kiadó. — Kecskemét, Kő- híd-utca 16. sz. 4811 AKI szombaton délelőtt ítél 11 óra tájban tévedésből elvitte férfi kerékpárom rajta levő szatyorral,-—,----rr—:.rr~"—. - -------! amelyet többen láttak, kérem E GY szürke öltöny kozeplermetrelj^^ eUeukez6 esetben eladó. Kecskemét, Kapus, : fel jelentést teszek. — Cím: EGY szerény, megbízható leányt házi munkára felveszünk. Kecske­mét, Rendőrfalu, Pozsonyi-utca 1. sz. 4805 Boros. 2343 KIS családi házat keres ügyfelem megvételre Kecskeméten. Daiios ügyvéd, Nagykőrösi-u. 20. sz. 236C FIGYELEM ! Kocsijavítást, ló- patkolást, teragelyforrasztást leg­olcsóbban vállalok. — Kecskemét, Dancsó János kovácsmester, Ka- szap-utca. 4810 ORION zenegép, 7+2-es világ­vevő alkalmi áron eladó. Kecs­kemét, Korti rádiós-cég Kőrösi- utca 7. sz. 2380 kay utca 2. 163-HOZZA EL anyagát, jószabású inget, pizsamát készítek belőle. Kcvács Menyhért, Kecskemét, Losonczi utca 2. 138 OROSZ, francia, olasz, német nyelven olcsón, gyorsan tanít kezdőknek, haladóknak, irodalmi fokon is. Felsorolt nyelveken le­velezést, fordítást vállal okeveles nyelvtanár. — Kecskemét, Csák y- utca 4. sz. 2357 ELVESZETT vasárnap, 20_án este 10 órakor egy szürke Steyer ver_ senykerékpár kilencmillicegy szá­mú, Műkért nieleli levő korcsmá- ros (Mészáros) elől. Nyomraveze_ tő 100 forint jutalomban részesül. Citn: Reiszmann S. utca 12. 2364 Kecskemét, szám. Kerekes-utca 11. 4812 MELEGAGYI ablakok, 160x160 cm, sürgősen eladó. — Kecske mét, Czo!lner-köz. Körösi-hegy 79. sz. 4809 ELADÓ ház. Érdeklődni : Kecs­kemét, Tizedes-utca 4. sz. Sző­nyegjavítást vállalok. 4800 KÁRPITOS munkákat jó minőség­ben készít, javít Bande kárpiios. Kecskemét, Zöldfa utca 49. 2338 FEKETE öltöny jószabású, közép­termeire eladó. Kecskemét, Zöidta utca 49. 2339 .10 állapotban lévő takaréktűzhely eladó. Munkácsi utca 23. 2371 UTCAI egy szobás-konyhás laká­somat elcserélném hasonlóért. Cím az Állami Aruháznál levp uj'ágos. nál. 159 Szabó ingatlaniroda Kecskemét, Körösi út, Benedek teleppel szemben. Eladó házak Voítker-telepen, több kisebb beköl­tözhető, Vaik Bottyán utcában szobás beköltözhető, Talfái közön 2 holdas gyümöcsös épülettel. Veszek , megbízóim részére beköl­tözhető kisebb házakat sürgősen. 2378 VENNÉK 10 méter 1 colos vas­vagy gumicsövet, kármentőt. Kecskemét, Bethlen körút 12. 2299'Károlyi-utca 3. sz. ELADÓ eg.v nagy szőnyeg, 1 sez lontakaró, 1 rekatnié. Megtekint- hető : délelőtt 10-ig. Kecskemét, 2377 Bdcskiskunmegyei NÉPÚJSÁG politikai napilap Felelős szerkesztő és kiadó: NÉMETI JÓZSEF Szerkesztőség: Kecskemét, Szé chenyi-tér 1. Telefon : 26—19. és 25—22. sz, — Kiskunfélegyháza : l’ázmány-ulca 8. szám — Baja Bartók Béla-utca 8. Telefon : 143 Főkiadőhiva'al :• Kecskemét, Szabadság-tér la Telefon: 22—09. Kecskeméti Feleiős vezető: Nyomda Faragó Imre Az első bajnokságon a világbaj­nok Gál könnyűsúlyban Katoná­val (Szegedi Honvéd) kerül össze. Gál kezdeményezése után Katona hídba kerül. Gál azonban 2 per­cen beiül kiemeli a hídból és 1us- sal megveri. Világbajnokunk nagy technikai fölénye kidomborodott. A könnyűsiú'y elődöntőjében vi­lágbajnokunkkal Habran (KSzTE) kerül össze. Habran nagyon bele- feküdt, de a nagyobb tudás előtt meg 'kellett hajolnia. Gál másfél perc alatt tussal győz. Pehelysúlyban Hullai (KSzTE) jó formát árult el és pontozással győzite le Bálor)!, a Vasas birkó­zóját. Hullai Endre (Kecskemét) pedig Hoffman (Ganz) ellen tussal, e.gv perc alatti győz. Könnvűsólyban óriási meglepe­tés született ezután, Kiss (Előre) pontozással legyőzte Káli Lászlót (Gsepei). Erős küzdelem alakult ki Kiss (Előre) és Habran (Kecs­kemét) között, amely Kiss ponto­zásos győzelmével végződött. Tar megszorította Gált, de végül is Gál remek mérkőzésen tussal győzte le. Vá'Jtósú’yban Hnnyadvárl (Bu­dapesti Honvéd) tussal győzi le Kövest (Vasas), Kassa) (Csepel) ugyancsak tussal nyer Béres (Ganz) ellen. Hunyadvári ezután tussal veri meg Virágot (Cegléd). Középsúáyban Cuci (Csepel) pontozással győz Serfőző (Cegléd) ellen, Gulics (Honvéd) ugyancsak pontozással veri meg a debreceni Rendit. Bállá (Cegléd) erős küz­delem után pontozással győri lé Zakót (B. Honvéd). Félnehézsúlvban Sebők (Csepel); tussal győz Csábi (Vasas) ellen, Szlaniszíó (Cegléd) és Vékony (Kecskéméi) közölt erős küzde­lem fejlődött ki, Sztamiszló végül tussal győzött. Utána Kovács (Va­sas) jó formában, rövid idő alatt tussal’ győzi le Sztamiiszlót, majd Sebők (Csepel) erős küzdelemben, tussal veri meg Vékonyt (Kecske­mét). Hullai Endre .(Kecskemét) pe­helysúlyban BartávaJ (Előre) került össze és lendületes táma­dással, derék csípővel dobta tusba ellenfelét. A késő éjszakai órákban is to­vább folytatták a bajnokságokat. A két és félórás ebédidő — amely alatt szüneteltek a versenyek — döntően hozzájárult ahhoz, hogy a bajnokságok ennyire elhúzód­tak. Tofo eredmények: Beérkezni 145.693.5 darab szelvény. Î2 talá'a- <os: 26 darab, egy:toként 2S0'.> !o- rint nyereménnyel. 11 ' találata»: 453 darab, egyenként 160 forint és 10 találatos 3977 darab, egyen«énl 18 forintos nyereménnyel. s 12. Misk. Lók.—Ózdi Vas. 1 4; A Lottó NV jelenti, hogy a pá lyázók körülbelül 145.000 szel vényt küldtek be. Ennek alapjái egy-egy csoportban körülbelül 7 ezer 500 forint kerül felosztásra ; nyertesek között.

Next

/
Oldalképek
Tartalom