Bácskiskunmegyei Népújság, 1950. július (5. évfolyam, 69-94. szám)

1950-07-01 / 69. szám

V. évfolyam, 69. szám Ara 50 fillér A Sertés-malom, telepére ma befutott az első új gabonassállítmány R Békésmegyei Tanács végrehajtóblzottsága aratás*, cséplési és begyűjtési versenyre hívta az összes megyéket 1950 július 1. szombat Levélváltás Pieck elvtárs és Rónai elvtárs között A szovjet nép szilárd elhatározása, hogy megvédi a békét A Német Demokratikss Köztár­saság koraányküldöttségének ma gyarországi látogatása és a kor mácyiiUlöttség visszatérése ulán levélváltás történt Wilhelm Pieck elvtárs elnök és Rónai Sáudor elvtárs, az Elnöki Tanács elnöke között. Pieck elvtárs a következő leve­let intézte Bénái elvtárshoz: A Magyar Népköztársaság kor­mányának képviselői és a Német Demokratikus Köztársaság kor mányküldóttsége között lefolyt tárgyalások eredményes befeje­zése arra indított, hogy kormány­küldöttségünket hazatérése után azonnal fogadjam és jelentésüket meghallgassam. Nagy örömmel értesültem arról, hogy milyen szí­vélyesen fogadták kormánykül­döttségünket és arról, hogy a la nácskozások az őszinte barátság szellemében folytak le. Ezért t levelemmel önnek és az ön sze­mélyén keresztül a Magyar Nép- köztársaság kormányának és az egész magyar népnek szívélyes köszönetemet fejezem ki. Azok a szerződések, amelyek országaink között létrejöttek, rendkívül értékesen hozzájárulnak a béke biztosításához és a legna­gyobb békehatalom, a Szovjetunió vezetése alatt állá nemzetközi béketábor megerősítéséhez. A múltban a Magyarország és Németország között megkötött szerződéseket imperialista és fa­siszta. politika diktálta. A népek leigázásának és a háborúnak volt ez a politikája, amely teljes mér­tékben a népek érdekei éllen irá­nyult. Ezzel szemben kormányaink képviselői olyan megállapodáso­kat kötöttek, amelyek a béke biz­tosítását, a baráti kapcsolatok­nak, az egyenjogúság és a köl­csönös megbecsülés alapján tör­ténő helyreállítását szolgálják és valamennyi békeszerető nép osz­tatlan helyeslésével találkoznak. A békének és barátságnak e szer­ződéseit azért köthettük meg, mert kormányaink a két nép bi­zalmának letéteményesei és mert a Szovjetunió iránti közös, szo­ros barátság fűz össze bennün­ket. A gazdasági, kulturális és mű­szaki-tudományos együttműkö­désről szóló megállapodások a magyar és a német nép életszín­vonalának emelését és békés épitC munkáját szolgálják. Kétségtelen, hogy ezek a szer­ződések jelentős hatással lesznek egész Németországra és elő fog­ják mozdítani az egységes, de­mokratikus, valóban békeszeretö Németországért vívóit harcot. Ezért a tárgyalások eredményes lefolytatásában és a Magyar Nép- köztársaság kormánya és a Né­met Demokratikus Köztársaság kormányküldöttsége által megkö­tött szerződésekben a termékeny, baráti együttműködés biztosítékát és a sarlós békéért vívott közös harcunk nagy sikerét látom. Fogadja Elnök tír, baráti nagy­rabecsülésem kifejezését. Berlin. 1950 június 27. W. PIECK Bénái elvtárs válasza Pieck elvtárs levelére: őszinte örömmel vettem kézhez ezévi június 27-i levelét, melyben Elnök Úr megelégedésének ad ki­fejezést a Német Demokratikus Köztársaság kormányküldöttsé­gének budapesti fogadtatásával és a két ország kormánya, között le­folytatott tárgyalások eredményes ségével kacsolatban. A Magyar Népköztársaság kormánya £s az egész magyar nép nevében bizto­síthatom önt, hogy a fogadtatás, amelyben a Német Demokratikus K üztá rsaság korma nyk ül döttségt Magyarországon részesült, az egész dolgozó magyar nép őszinte barátságának megnyilvánulása volt. Engem és az egész magyar kormányt, éppen úgy, mint önt, Elnök tír, a legőszintébb örömmel tölt el az a tudat, hogy a meykö lőtt gazdasági, műszaki-tudomá­nyos és kulturális egyezmények­kel az új alapokra fektetett né­met-magyar barátság szilárd pil­léreit teremtettük meg s ezzel je­lentékenyen hozzájárultunk a két ország további békés épitO mun­kájának biztosításához és a nagy Szovjetunió vezetése alatt álló békeiábor erősítéséhez az imperia­lista. háborús gyujtogatók agresz- sziv. tervei elleni harcban. A most lefolytatott tárgyalások és az azok eredményeképpen lét­rejött baráti egyezmények meg­győző erővel tanúskodnak arról az óriási változásról, amely a ma­gyar és a német nép egymáshoz való viszonyában bekövetkezett. Mindkét nép és mindkét ország közös, nagy felszabadítónk, a Szovjetunió segítségével, gyöke­resen és véglegesen szakított a múlt súlyos örökségével, és eltö­kélten halad előre új utján, amely a demokrácia és béke útja, az összes demokratikus és békesze­retö népek baráti együttműködé­sének útja. Kétségtelen, hogy a mcgkötöll egyezmények mindkét ország és mindkét nép érdekeit egyaránt elő­segítik, mindkettő javát szolgál­ják. Szilárd meggyőződésem, hogy az a. baráti együttműködés, me­lyet a két ország kormánya ezek­nek az egyezményeknek megkö tésével még jobban megszilárdí­tott, jelentékenyen elő fogja moz­dítani országunkban a demokrácia és a szocializmus további építé­sét éppen úgy, mint az önök fá­radhatatlan munkáját és törhe. tetten harcait az egységes demo­kratikus német köztársaság fel­építése érdekében. Ma, amikor az imperialista há­borús gyujtogatók részéről a békeszeretö demokratikus népek jövőjét új veszedelmek fenyege­tik, a béke és a demokrácia őszinte híveinek sokszorozott erő­vel kell összefogniok a béke vé­delmére. Szilárd meggyőződésem, hogy a magyar és a nemet nép őszinte és elszakíthatatlan barát­sága ehhez jelentősen hozzá for, járulni. Fogadja Elnök tír őszinte nagy­rabecsülésem kifejezését. RÓNAI SÁNDOR Megkezdődött a békealáírások gyűjtése a Szovjetunióban lamennyi ország dolgozóinak ve­zére és tanítója, a béke zászló­vivője körül. A szovjet falvak és városok dolgozói forrón üdvözlik a Leg­felső Tanács nyilatkozatát, mely- lyel állást foglalt a stockholmi békefelhívás mellett. Az egész szovjet nép kifejezésre juttatja szilárd elhatározását, hogy meg­védi a békét és melegen támogat­ja a szovjet kormány békeszerető politikáját. A Sarló és Kalapács élüzem üzemi gyűlésén 6000 ember vett részt, Revjakin elvtárs, az üzemi pártbizottság titkára kifejtette, hogy a Legfelső Tanács tör­ténelmi jelentőségű nyilatko­zatiban az egész szovjet nép hajthatatlan békcakarata tes­tesül meg. Az üzem dolgozói három pontból álló határozatot fogadtak el: 1. Melegen helyeslik a Legfelső Ta­nács nyilatkozatát és a szovjet kormány ’külpolitikáját, amely a viilágbéke megszilárdítására irá­nyul 2. Egyhangúlag aláírják a stockholmi felhívást. 3. Még szé­lesebbé fejlesztik a szocialista versenyt a munkások, a mérnö­kök és technikai dolgozók és al­kalmazottak körében az 1950. évi állami terv határidő előtti telje­sítéséért. Hasonlóan lelkes hangulatú gyűlés folyt le a „Kalibr“ üzem­ben. Nikoláj Bulin, az üzem szta- hánovista munkása, hangsúlyoz­ta, hogy az imperialisták közvet­len agressziós lépésekre térnek át. Az üzemi gyűlés határozatot hozott, amelyben a dolgozók mélységes felháborodását fejezik ki az angol-amerikai háborús uszítók újabb alávaló támadásai miatt. Hasonló határozatokat hoztak Leningrád, Ukrajna, a balti szov­jet köztársaságok, az Ural-vidák, Dél-Kaukázus és Közép-Azsia dolgozói is. A Német Szocialista Egységpárt baulzeni kerületi küldött értekezletének távirata Rákosi elvtárshoz A Német Szocialista Egy­ségpárt bautzeni kerületi kül­döttértekezlete a következő táviratot küldte Rákosi elv- társnak; „Drága Rákosi elvtárs! A Német Szocialista Egységpárt harmadik kongesszusának elő­készítésében résztvevő bautze­ni kerületi küldöttkonferencia testvéri harcos üdvözletét kül­di önnek és az egész magyar népnek. A Magyar Népköz- társaság és a Német Demok­ratikus Köztársaság között létrejött müszaki-rudományos kulturális és pénzügyi, vaia mint árucsereforgalmi megái lapodás büszkeséggel és öröm mel tölt el minket. A két néi közötti megegyezés újabb csa pást mér az angol—amerika imperializmusra és erősíti i békeharcosok nyolcszázmillió; táborát. Éljen a magyar és f német nép örök barátsága 1 Él jen barátságunk a szódatist£ Szovjetunióval.“ Párisban nem hiszik, hogy Queuille meg tudja alakítani a kormányt Párisi politikai megfigyelők valószínűnek tartják, hogy Queuille, kijelölt miniszterei, nők, pénteken megkapja a nemzetgyűléstől a kormány megalakítására szóló megha­talmazást. Ez azonban egyál­talán nem jelenti azt, hogy kormányát meg is tudja alakítani. Kétkedéssel tekintenek Páris­ban az elé, vájjon Queuille meg tudja-e szerezni a jobb­oldali szocialisták közreműkö­dését, akik húzódoznak attól, hogy nyíltan felelősséget vál­laljanak egy népszerűtlen kor­mány népszerűtlen intézkedé­seiért. Emlékünnepély Dimitrov elvtúra paláidnak egyéves évforúulófán Nyikóláj Tyihonov, a Szovjet­unió Békevédelmi Bizottságának elnöke a TASZSZ munkatársának adott nyilatkozatában közölte, hogy június 29-én megkezdődik a szovjet Békevédelmi Bizottság teljes ülése. Tyiihonov hangsúlyozta, hogy: A Béke Hívei Világkongresszusa Állandó Bizottságának stockholmi kiáltványa meleg támogatásra talál a földkerekség minden ré­szén. A stockholmi felhívást már több mint százmillió jóakaratú ember írta alá, tekintet nélkül nemzetiségére, párthoz, hitfeleke- zetbez tartozásra, társadalma helyzetre. Az aláírások száma ál­landóan növekszik. A szovjet nép híven a béke és a nemzetek együttműködése bölcs sztálini politikájának elveihez — aktiv harcosa volt és marad a békének. Népünk mindig üdvö­zölte a béke híveinek a háborús uszítók tervei ellen vívott harc­ban kifejtett erőfeszítéseit, mert a Szovjetunióban nincsenek olyan osztályok és csoportok, melyek­nek érdekük fűződnék hódító háborúkhoz. Hazánk népei nagy lelkese­déssel fogadták a Szovjetunió Legfelső Tanácsának a stock­holmi kiáltványt támogató nyilatkozatát. Országunk dolgozói számos le­vélben, népes gyűléseken teljes egyetértésüket fejezik ki a Leg­felső Tanács nyilatkozatával. Né­pünk kijelenti, hogyi teljes egé­szében támogatja a szovjet kor­mány következetes békeszeretü politikáját, törhetetlenül eltökél­te, hogy önfeláldozóan küzd a békéért. Az egész haladó emberiség fontos láncszemnek tekinti a stockholmi felhívást támogató aláírások gyűjtését azoknak az intézkedéseknek sorozatában, melyek az imperialista agresszo- rok terveit vannak hivatva meg­hiúsítani. A békéért folyó harc elsőrendű feladata az egész világ népeinek. Az amerikai uralkodó körök, mint az események mu­tatják. Koreában már nem szorít­koznak az agresszió előkészíté­sére, hanem közvetlenül támadó cselekményekre tértek át. A szovjet emberek számára nyilvánvalóan hatalmas jelentő- tésű a stockholmi felhívás. Minden egyes szovjet ember kész aláírni ezt az igen fon­tos okmányt. A szovjet nép békét , védő egysé­ges akaratának tükröződnie kell a stockholmi felhívást támogató aláírásokban. Június 30 ától kezdve egész országunkban kibontakozik az aláírásgyűjtési kampány. A szovjet békevédelmi bizott­ságnak meggyőződése, hogy min­den egyes szovjet ember aláírja az atomfegyver betiltását követelő stockholmi felhívást. Országunk dolgozói a stockholmi felhívás egyhangú támogatásával kifeje­zésre juttatják népünk hatalmas tömörülését a bolsevikok nagy pártja, I. V. Sztálin elvtárs, va­Az MDP Budapesti Pártbizott­sága és a Magyarországi Bolgárok Bizottsága Georg Mihajlovlcs Di­mitrov elvtárs halálának egyéves évfordulóján július 1-én, szomba­ton délután 6 órakor a Zenemű­vészeti Főiskola nagytermében emlékünnepélyt rendes. Az ünnepséget megnyitja: Hidas István elvtárs, a BDB titkára, ün­nepi beszédet mond: Dr. Luben Geraszimov, magyarországi bol­gár követ. Az MDP Központi Ve­zetősége nevében Kiss Károly elvtárs beszél.

Next

/
Oldalképek
Tartalom