Bácskiskunmegyei Népújság, 1950. június (5. évfolyam, 46-68. szám)

1950-06-03 / 46. szám

Le Leas. Liu-Ninu-H és Paul Retuson nyilatkozati a Béke Hívei Állandó Bizottságának londoni tanácskozása alkalmából PÁRT és PÁRTÉPÍTÉS A kommunista nevelés hatalmas eszköze A Béke Hívei Állandó Bizott­sága londoni ülésszaka alkal­mából Londonban tartózkodó Alain Le Leap, Liu-Ning-.li és Paal Robeson, az Állandó Bizott­ság tagjai nyilatkoztak a Daily Worker-nek, az Angol Kommu­nista Tárt lapjának. Le Leap, a Szakszervezeti Vi­lágszövetség alelnöke elmon­dotta, hogy a bizottság elsősor­ban a békealálrásgyüjlési moz­galom kérdéseit tárgyalja meg. A londoni ülésszak foglalkozik majd a Béke Hívei ősszel Geno­vában megtartandó második kongresszusával is. Le Leap ki­jelentene: valamennyi szervezetnek ja­vasolni fogják, hogy bonta­koztassa ki míg szélesebben az aláírásgyűjtési mozgal­mat Liu-Ning-Ji, a kínai békebi­zottság és az SZVSZ alelnöke hangoztatta, hogy az amerikai imperialisták új háborút tervez­nek Kina ellen. MacArthur újra felépíti a fasizmust Japánban, ami nemcsak Kínát, de Délkelet- Azsia minden népét fenyegeti. A japán nép is súlyosan szenved Mar,Arthur uralmától. Ázsia népei azonban — mon­dotta Hu-Nlng-J! — össze­fognak a háború fenyegető veszélye ellen. A világbéke erői rohamosan nö vekednek. Ennek egyik bizonyí­téka az új Kína létrejötte és a kínai nép szilárd barátsága a Szovjetunióval. Liu-Ning Ji ezután elmondot­ta, hogy minden kínai városban békebizottságok működnek. — Sangtiájlian és Pekingben a bé- keiv aláíróinak száma elérte az egy milliót. Paul Robeson, a világhírű né­ger énekes nyilatkozatában kije­lentette, hogy az Egyesült Államokban ál­landóan erősödik a békcmoz- galom-. Akárcsak Angliában, az USA- ban is hatalmas tömegeket lehet megnyerni a béke ügyének. Az amerikai nép széles tömegei minden háborús hisztéria és ter­ror ellenére békét akarnak. Bi zonyos vagyok abban — mondot­ta — bogy sokmillió aláírást gyűjtünk a hékefelhivásra. Véle­ményem szerint — folytatta — ma nem lehet antifasiszta az, aki nem támogatja minden erejével a békemozgalmat. Robeson végül annak a remé­nyének adóit kifejezést, hogy az angol nép fokozza erőfeszítéseit a békeharcban. • A jövő azé az országé, amely az atom-eneglát a nép békés haladásának szolgálatába állítja — modotta Morisson praiüsszor a chicagói békekonferencián Május 29-én és 30-án Chi­cagóban békevédelmi konfe­renciát tartottak. A konfe­rencia bebizonyította, hogy az amerikai nép különböző rétegeinek képviselői tömö­rülni tudnak egy olyan szé­les Programm körül, amely az idegháború megszüntetését, az atomfegyver eltiltását és az Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti vitás kér dések békés rendezését köve­teli. A gyűlésen felszólalt többek között Philip Morii son atomprofesszor. Morisson felhívta az Egyesült Államok kormányát, használja fel az atomenergiát békés ipari cé­lokra, nem pedig atomfegy­ver készítésére. A jövő — mondja Morisson, — nem azé az országé, amely több atom­bombát gyárt, mint más or­szágok. A jövő azé az orszá­gé, amely az atomenergiát a nép békés haladásának szolgá­latába állítja. —A konferen­cián négy bizottságot válasz­tottak meg, hogy dolgozza ki a békeharc fokozásának mód­szereit. A záró ülés felhívást intézett az amerikai néphez. — Felhívunk minden ame­rikait, — mondja a felhívás, — harcoljon a békéért és ne hátráljon meg a küzdelem ne­hézségei előtt. Felhívjuk az amerikai apákat és anyákat, szenteljék életüket a nemes célnak, hogy gyermekeikre békés jövő várjon. A konferencia záró ülésén elfogadott határozat javasol­ja, létesítsenek országszerte helyi békevédelmi csoporto­kat hívjanak egybe a váro­sokban és államokban béke­védelmi konferenciákat. A záró ülésen megalakították az új állandó országos bizottsá­got; a békés út híveinek bi zottságát. A fasiszta rendőrség vérebeket uszított a Berlinből hazatérő ifjú békeharcosokra A bajor rendőrség szerda óta formálisan vadászik a felsőfrankfdldi határvidéken a németországi találkozóról hazatérő ifjakra. A belügy­miniszter parancsára egész Bajorországból erős rendőr- egységeket vezényeltek ki a határvidékre, hogy lezárják az övezet-határt. A rendőrök parancsot kaptak, hogy hogy tartóztassanak le minden ifjú békehax>st és hurcolják a legköz tlob­bi „szervező táborba". Aliig felfegyverzett rendőrök és polgáriruhás detektívek, amerikaiak is, vérebekkel lá­madták meg a berlini ta’ál- kozóti résztvevő ifjú békehar­cosokat. Felsőfrankföld la­kossága körében mélységes felháborodást keltett i rend őrség terrorja. Az újzélandi Cokkmunkások nem rakják be a Malaifoidre küldőit hadianyagodat Az újzélandi kikötőmunkások szakszervezetének országos vég­rehajtóbizottsága közölte, hogy a szakszervezethez tartozó dokk munkások nem rakják be a Ma­lájföldre küldött hadianyagokat. Az újzélandi dokkmunkások már a múltban is megmutatták, hogy a békeharc bátor katonái. megtagadták Franco Spanyol- országába irányuló szállítmányok berakását. A szovjet forradalom nem­csak szabadságot adott a nép­nek, hanem anyagi javakat, a müveit élet lehetőségét is. A szovjet emberek megismerték a szabad élet boldogságát, megismerték a szocialista kultúra jótékony befolyását. A szovjet szocialista rendszer egyik vívmánya az, hogy a néptömegek hozzászoktak a nyomtatott betűhöz. A könyv, az újság, a folyóirat az egész nép tulajdonává lett, hatal­mas eszközzé vált a tömegek kommunista nevelésében. A párttagok és a pártonki- vüli bolsevikok — a munká­sok. kolhozparasztok, értelmi­ségiek — milliói behatóan ta­nulmányozzák Marx, Engels, Lenin, Sztálin alkotásait. A szovjet emberek figyelmesen követik minden irodalmi új­donság megjelenését, a tudo­mányok és az ismeretek vala­mennyi ágában. Egyetlen más országban sincs olyan hatal­mas és aktív olvasótábor, mint a szovjet országban. A szocialista társadalomban alapvető módon megváltozott az olvasók és az írók közötti viszony. Régóta levéltárba ke­rült a régi elv; az író irogat, az olvasó olvasgat. A szovjet olvasó úgy tekint a könyvre, mint az ismeretek forrására, mint barátjára és tanácsadójára. A szovjet könyv megtanítja az embere­ket élni és dolgozni, harcolni és győzni. Segítségükre van az élet gyakorlati kérdéseinek megoldásában, a kommunista társadalom építésében. A szov­jet ember saját, közvetlen ügynek tekinti az irodalmat. Maga is személyesen érdekelt állandó tökéletesedésében és javulásában. Éppen ez a ma­gyarázata annak, hogy az is­meretek bármely ágával fog­lalkozó értékes könyv, minden új szépirodalmi alkotás meleg visszhangra talál az olvasók­nál. A szovjet nép szellemi igé­nyeinek teljes és minden kí­vánalmat figyelembevevő ki­elégítése — rendkívüli fontos­ságú feladat. Országukban minden szükséges előfeltétel adva van a nép számára szük­séges jó könyvek kibocsátásá­ra és terjesztésére. A Szovjet­unióban a könyvkiadás egye­dülálló méreteket öltött. Az irodalmi alkotások a Szovjet­unió valamennyi népének nyelvén megjelennek, minden köztársaságnak saját könyv­kiadóik vannak. A szovjet ol­vasók minden évben több tíz­ezer új könyvet kapnak, mint­egy 600—700 milliós példány- számban. A Szovjetunióban kiépült a könyvtarak skönyv- üzletek szerteágazó hálózata. De nem elég csak jó könyvet kiadni, hanem arról is gondoskodni kell, hogy el is jusson az olvasóhoz. A Szov­jetunióban a könyvkereske­delem fontos politikai ügy. A helyi pártszervezeteknek nap mint nap ellenőrizniük kell a könyvkereskedelmi hálózat munkáját. Olt, ahol valóban számolnak a dolgozók igényei­vel, a könyvkereskedelem megszervezése mintaszerű. A pártszervezetek és a tár­sadalmi szervezetek kötelessé­ge az is, hogy állandóan gon­doskodjanak a könyvtárakról és az olvasók között végzett tömegmunkájuk megjavításá­ról. Nagy figyelmet kel] szen­telni a könyvtárosok képzésé­nek és nevelésének. A szovjet könyv nagy szolgálatokat tesz a népnek az új, kommunista társadalom építése ügyében. Segítségére van a pártnak és a szovjet államnak a dolgozók kommunista nevelésében, ha­talmas bolsevik fegyver a bomlófélben levő burzsoá ideo­lógia elleni harcban. A párt- szervezetek, a tanácsok, a szakszervezetek és a Komszo- mol-szervezetek, a kulturális arcvonal valamennyi munká­sának kötelessége, hogy boUe vikhoz méltó módon gondos kodjék a szovjet olvasók szük­ségleteiről és igényeiről, hogy állhatatosan propagálja a leg­jobb könyveket és eljuttassa az irodalmat a tömegekhez. Kritika és önkritika a Komszomol életében A Komszomol XI. kongrosz- szusa és ezt megelőzően a Komszomol-szervek beszámoló és választói gyűlései a kriti­ka és önkritika széleskörű al­kalmazása jegyében zajlottak le. Ez megmutatta a szovjet ifjúság megnövekedett politi­kai érettségét, megmutatta mi­lyen melegen érdeklődnek a komszomolisták szervezetük tevékenysége iránt, és meny­nyire igyekszenek annak harc­képességét megszilárdítani. Azok a változások, amelye­ket a Komszomol XI. kon­gresszusa a Szövetség szerve­zeti szabályzatába hozott, a kritika és önkritika még tel­jesebb kifejlesztésére és a Komszomolban a demokrácia további megszilárdítására irá­nyulnak. E változások emelik a Komszomol-szervek felelős­ségét a komszomolisták előtt, emelik a szervezet tagjainak aktivitását és öntevékenysé­gét, segítséget nyújtanak a Komszomol-munkában a for­malizmus és bürokratizmus el­leni harcra. A Komszomol életében meg- nyilvánuló hatékony, har­cos kritika, a Komszomol-szer­vek tevékenységének szabad és tárgyilagos megbírálása a szervezet egész munkájának megszilárdítására, az ifjúság kommunista nevelésére irá­nyul, arra, hogy a Komszomol még szorosabban tömörüljön Lenin-Sztálin pártja körül. A komszomolista vezetők legelső kötelessége, hogy fi­gyelmesen hallgassák meg a komszomolisták szavát. Szi gorúan el kell ítélni a kritika akadályozásának legapróbb kísérletét is. Minden egyes kritikai megjegyzésre tények­kel, a hibák kiküszöbölésével kell felelni. Ez teszi lehetővé elsősorban a kritika és önkri­tika kifejlődését. A Komszomol tagjainak tíz- ^ ezrei vettek részt az alapszervek gyűlésein, a kon­ferenciákon és kongresszuso­kon, a bizottságok beszámo­lóinak elbírálásában. A gyű­léseken és konferenciákon a bíráló megjegyzések és javas­latok alapján hozott határoza­tok a Komszomol önkritikájá­nak világos ég hatékony meg­valósítását jelentették. El­mondhatjuk: a komszomolista vezetők bolsevik értékét min­denekelőtt az határozza, meg, hogyan valósítják meg az életben a komszomolisták út­mutatásait. Az ifjúság nem tiszteli az olyan vezetőt, aki szavakkal harcol ugyan a kri­tikáért, egyetért a bíráló Ki jelentésekkel, de azután véka alá rejti a határozatot és nem hajtja végre, A komszomolis ták csak az olyan vezetőt sze­retik és tisztelik, aki az elvi, tárgyilagos kritikát bolsevik­hoz méltóan fogadja és nem riad vissza a mindennapi szür­ke munkától, hanem az aktí­vával együtt megvalósítja a komszomolisták értékes javas latait. A Komszomol Központi Bi- ** zottsága lényegbevágó hibákat fedezett fel a Kom szomol gorkiji területi bizott­ságának munkájában. E hi­bák közül többre rámutattak a küldöttek a legutolsó terü­leti konferencia alkalmával. De az volt a haj, hogy a gór kiji területi bizottság vezetői maguk nem von iák le a szük­séges következtetéseket ebből a kritikából és nem tanították erre az aktívát sem. Nem el­lenőrizte a területi bizottság, hogy az alsóbb Komszomol- bizottságok végrehajtják-e a konferencia határozatait és nem követelt tőlük tárgyilagos választ a kritikára. Világos dolog, hogy végül a Központi Bizottság volt kénytelen a ki nem küszöbölt hibákra alar posan rámutatni. A komszomolista vezetők­nek helyesen kell felfogniok a komszomolbecsület gondola­tát is. A munkában előfordu­ló hibát fel kell tárni. Azok a vezetők, akik a hibákat el­titkolják és a kritika hangját elnémítják, nem képesek a komszomolisták tömegeit bol­sevik szellemben nevelni. A hatékony, harcos kritika "*"*• é9 önkritika, amely át hatja a Komszomol egész te­vékenységét, segít abban, hogy a Komszomol becsület­tel teljesíthesse a Párttól ka­pott utasítást; az ifjúság so­raiban rettenhefetleu, eleven életörömtől duzzadó, erejük­ben bízó harcosokat neveljen, akik készek bármilyen nehéz ség legyőzésére a haza sza bad'ágáért és becsületéért Lenin—Sztálin pártja ilg\ érh a kommunizmus győz : méért folyó harcban. Elméleti színvonalunk emelését segíti elő az Anyag- és adatszolgáltatás rendszeres »«vasasa

Next

/
Oldalképek
Tartalom