Bácskiskunmegyei Népújság, 1950. május (5. évfolyam, 19-43. szám)

1950-05-27 / 41. szám

0 A Szakszervezeti Világszövetség végrehajtóbizottságának határozatai A Szakszervezeti Világszövet­ség végrehajtóbizoltsága szerdai zárótanácskozása a békeharc fo­kozásáról, a szakszervezeti egy­ség megszilárdításáról és a titóis- ta szakszervezeti vezérek árulá­sáról hozott határozatok mellett fontos határozatokat hozott: 1. a munkanélküliség és a teljes foglalkoztatottság kérdéséről; 2. u nemzetközi szakmai szövetsé­gek budapesti értekezletének ered­ményeiről; 3. az SZVSZ felvilá­gosító munkájáról és 4. a finn szakszervezetek helyzetéről. 4z SZVSZ végrehajtóbizottságának határozata a muntianélküliseg és a teljes 1 oglaltioztatottság problémá járól A Szakszervezeti Világszövet. 6ég végrehajtóbizottsága, miután megvizsgálta a világhelyzetet a munkanőlküliség terén, valamim ununk okait és a dolgozó töme­gekre gyakorolt borzalmas követ, kezméuyeit, kijelenti: 1. hogy a kapitalista országok­ban, párhuzamosan a gazdasági depresszió elmélyülésével, állan­dóan növekszik a teljesen, vágj részben munkanélküliek szama és pillanatnyilag eléri a 45 mil­liói; 2. hogy a Marshall-terv, ame­lyet azért hívtak életre és arra használnak fel, hogy Amerika válságának egy részét Európára exportálják és hogy a marshalli vált országok gazdaságát alá­rendeljék az Egyesült Államok monopolistái világuralmi tervei­nek, nemcsak, hogy egyetlen ígé­retet sem valósított meg, amelyet az európai országoknak tettek, hanem minden országban, ahol megjelent, tovább súlyosbította a gazdasági helyzetet és a munka- nélküliséget; 3. hogy az Északatlanti Egyez­mény által képviselt agresszív háborús koalíció, az amerikai imperializmus által követeit po­litika és a Marshall-terv logikus következménye — amint azt a Szakszervezeti Világszövetség elő re látta. 4. hogy a munkanélküliség to­vább növekedett az amerikai im­perialisták és csatlósaik ama erő­feszítései következtében, hogy Nyugat-Európát egyesítsék, a ke­reskedelmet szabaddá tegyék és bevezessék a valuták átváltható­ságát. Ezeknek a terveknek célja: biztosítani a leghatalmasabb mo­nopóliumok számára az európai piacok fölötti uralmat; 5. hogy a dolgozó nép elszegé­nyedésének és a munkanélküli­ségnek fokozódásával párhuza mósan a kapitalista monopóliu­mok és trösztök a dolgozó töme­gek fokozódó kizsákmányolásával bűnös módon megnövelték pro­fitjukat. A gyarmati és függő viszony­ban levő országokra vonatkozólag S7.1/SZ réore it fi Stnhli — ahol a tömeges munkanélküli­ség normális jelenség — a végre- hajtőbizottság megállapítja, hogy az imperialisták még sokkal ke­gyetlenebből zsákmányolják ki az elnyomott népeket és ennek kö­vetkeztében ezeknél jelenleg a munkanélküliség katasztrofális méreteket öltött. Az imperialisták a gyarmatokon és a függő vi­szonyban levő országokban bizo­nyos előjogokat élvező helyi cso­portok révén — amelyek elárul­ják országuk és népük érdekeit — biztosítani akarják a maguk részére azoknak a nyersanyagok­nak olcsó forrását, amelyekre szükségük van háborús előkészü­leteik fokozásához. A végrehajtó bizottság a kö­vetkező pontokra hívja fel az or­szágos központok figyelmét: I. A szakszervezeteknek hala­déktalanul meg kell szervezniük és irányítaniok kell a dolgozó tö­megek harcát a munkanélküliség ellen, ami a munkanélküliek azon­nali követelésein alapszik. IX. Abból a célból, hogy a mun­kanélküliség ellen folytatott harc a legteljesebben kifejlődhessen, szükséges, hogy ezt a harcot a szakszervezetek minden ország, minden körzet és a munkanélkü­liek minden rétegének megfelelő és haladéktalan követelései alap­ján folytassák. a) Biztosíték a teljes foglal­koztatottságra mindenki számára, beleértve az asszonyokat és u fiatalokat. b) A munkanélküli biztosítás teljes rendszerének bevezetése, ami garantálja minden teljesen, vagy részben munkanélküli dol­gozó számára a tisztességes élet- színvonalat. c) Tiltsák meg, hogy munkáso. kát el lehessen bocsátani a szak- szervezetek jóváhagyása nélkül. d) A munkabérek, szociális juttatások és egyéb kedvezmé­nyes vásárlóerejének növelése. c) Töröljék el gazdasági és ke­reskedelmi téren a Szovjetunió és a népi demokráciák ellen irá­nyuló megkülönböztető intézkedé­seket. n ^ ,1 / - linlMHn—iOi ban levő országokra vonatkozólag Az SZVSZ végreha jtóbizottságának határozata az SZVSZ propagandamunkájának problémáiról, feladatairól és módszereiről I. A Szakszervezeti Világszö­vetség végrehajtóbizottsága meg­állapítja, hogy az elmúlt idő­szakban az SZVSZ titkársága fo­kozta propaganda munkáját: megszervezte az SZVSZ lapjának hétnyelvű közzétételét, tájékoz­tató közleményeket adott ki öt nyelven s az SZVSZ és szakmai tagozatai tevékenységéről nyolc ország rádiójában tett közzé hí­reket; ezenkívül közre teli mű­ködnie röpiratok és tájékoztató közlemények kiadásában. Az országos központok is fo­kozták felvilágosító munkájukat az SZVSZ tevékenységéről. II. Az SZVSZ végrehajtóbi­zottsága a fentieket figyelembe, véve, úgy véli, hogy e munka ezidőszerint nem felel meg azok­nak a feladatoknak, amelyek a szakszervezeti szövetségekre há­rulnak a békeharcban és a doh Falunap pünkösd vasárnapján Bácsborsódon Németi József elvtárs tartja az ünnepi beszédet Május 28-án. pünkösd va­sárnapján nagyszabású Falu­nap megrendezésére kerül sor Bácsborsódon- A Falunap cél­ja bemutatni az elmúlt ki­zsákmányoló feudális rend­szerrel szemben az állami gazdaságok és termolöszövet­kezeti csoportokban folytatott nagyüzemi gazdálkodás ered­ményeit- Határjárást is ren­deznek, hogy a résztvevők megismerkedjenek a tervszerű belterjes gazdálkodással és annak termelvényeivej, főként a len- és gyapotültetvények­kel. Az üzemlátogatások so­rán megtekintésre kerül a Vö­rös Zászló termelőszövetke­zeti csoport korszerű fiaztató- ja és az állami gazdaság ara­tó, cséplő- és répaszedő kom­bájnjai. Délután nagyszabá­sú kultúr- és sportbemutatók­ra kerül sor. A Falunapot reggel 8 órakor a Szovjet Me­zőgazdasági Kiállítás ünnepé­lyes megnyitása vezeti be. A Falunapon az ünnepi beszé­det Németi József elvtárs, országgyűlési képviselő, a Bácskiskunmegyei Pártbizott­ság titkára tartja­gozók életkörülményei, társadal­mi és gazdasági helyzetének meg­javításáért vívott küzdelemben. III. Ilyen körülmények között a szövetség és a hozzátartozó szakszervezetek kötelessége, hogy tervszerű felvilágosító munkát kezdjenek a legszélesebb dolgozó tömegek körében az egység meg­szilárdítására, a munkásmozgalom sztrájktörőinek leleplezésére. A végrehajtóbizottság az SZVSZ és vezető szervei propagandamun­kájának alapelvét a következők­ben látja: a) Az SZVSZ-nek egyre növek­vő gazdasági válságtól, szegény­ségtől és munkanélküliségtől, a fegyverkezési versenytől és az imperialista háborús előkészüle­tektől szenvedő dolgozó nép ér­dekei védelmében folytatott tevé­kenységének széleskörű ismerte­tése. b) Az SZVSZ társadalmi és gazdasági programjának nép­szerűsítése és a legszélesebb dol­gozó tömegeknek az SZVSZ köré tömörítése, c) A háborús uszítók és ügy­nökeik, a szakszervezeti sznkadá- rok, a sztrájktörő internacionále vezetőinek és azok védelmezőinek leleplezése. d) Rendszeres propaganda a munkásosztály egységéért és nem­zetközi szolidaritásáért .valamint a tanulságok levonása a külön­féle országok szakszervezeti köz­pontjainak egységéért, a dolgo­zói; létérdekeinek védelméért, a békéért és a demokratikus sza­badságért folytatott harcából; e) Az SZVSZ aktivistáinak tö­kéletes felvilágosítása és a béke­mozgalom támogatása. Rá kell mutatni arra, hogy a dolgozók létérdekeiért vívott harc elvá­laszthatatlan a béke és demo­kratikus szabadság védelmétől. IV. Az SZVSZ végrehajtóüi- zottsága megállapítja, hogy az or- szágos szakszervezeti központok még nem fejtenek ki elég pro­pagandatevékenységet és java­solja, a hiány kiküszöbölésére indítsanak széleskörű propa­gandatevékenységet a központi és helyi szakszervezetekben, a de­mokratikus sajtóban és rádióban, valamint a tömeggyűléseken és fokozottabb mértékben terjesszék az SZVSZ közleményeit. Az SZISZ határozata a finn szakszervezetek zetéröl Miért tömörüljünk tanyaközpontba? helyi A Szakszervezeti Világszövet­ség végrehajtóbizottsága sajná­lattal állapítja meg u Finn Szak- szervezeti Szövetség képviselőjé­nek távolmaradását a végrehajtó bizottság üléséről. A végrelmjtóbizottság ezért cél­szerűnek véli, hogy a Finn Szak- szervezeti Szövetséghez forduljon azzal a javaslattal, hogy a Szak. szervezeti Világszövetség képvi­selőivel vitassa meg a finn szak szervezetek aktívabb részvételé­nek kérdéseit és ebből a célból a végrelmjtóbizottság két tagját küldi Finnországba. G. Di Vittorio elnök és L. Sail- lant főtitkár a végrehajtóbizott­ság nevében táviratot intézett a finn szakszervezeti szövetség el­nökéhez, A végrelmjtóbizottság azon igyekezetében, hogy megerősítse ós kiterjessze a nemzetközi szak- szervezeti egységet, megbízta Sail- lanl és Solovjev olvtarsakat, hogy utazzanak Finnországba azért, liogy a Központi Szakszervezeti Szövetség vezetőivel megbeszéljék azokat a kérdéseket, amelyek a finn szakszervezeteknek a Szak- szervezeti Világszövetség tevé­kenységében való részvételével összefüggnek. Reméljük, hogy Finnország Szakszervezeteinek Központi Szövetsége megteszi a szükséges lépéseket a Szakszer­vezeti Világszövetség munkájában való aktív részvétel biztosítására. Ez kétségtelenül hasznára fog válni úgy a finn proletariátusnak, mint az egész világ szakszervezeti mozgalmának — mondja a táv­irat. A dolgozó parasztság a múltban az emberi élet leg­elemibb követelményeitől megfosztva a legnagyobb szellemi sötétségben élt. Ez érdeke volt a múlt urainak, mert az öntudatlan dolgozó parasztot nemcsak jobban ki tudták zsákmányolni, de nem ritka esetben sikerült szembe­állítani az ipari munkásság­gal. Hogy ez a politika meny­nyire volt veszélyes a két dol­gozó osztályra nézve, azt az ipari munkásság ismerte fel leghamarabb, mert tudatában volt annak, hogy a két dolgo­zó osztály szoros együttműkö­désével, harcolva a kizsákmá­nyolok ellen, tudja felépíteni az új társadalmi rendet. A községek dolgozó pa- rasztsága is mindinkább kezdte ezt felismerni. Annál kevésbé a tanyavilág, mert ott a dolgozó parasztság szétszór­tan élt és nem tudott az or­szágban folyó eseményekről. Nem olvasott újságot, a vá­ros, a falu távolléte miatt nem járhatott moziba, nem szólva a színházról. De a ta- nyavilág dolgozóinak gyerme­kei, ha ugyan jártak az isko­lába, akkor ivén messze kel­lett gyalogolniok. „Télen a gyenge ruházatú, gyerekek meggémberedve, megfagyva értek az iskolába. Ha vala­melyik dolgozó paraszt felesé­ge szülés közben megbetege­dett, mire a 20—25 kilomé­terre távoleső faluból, vagy városból az orvos megérkezett, meg is halhatott. Ez egyéb súlyos betegség esetén is elő­fordult. A tanyavilág dolgo­zói egyéb ügyes-bajos dolgaik elintézése végett a legtöbb esetben a faluban, vagy vá­rosban napokat vesztettek. A kqlák segíthetett ezen a helyzeten, gyermekét iskolá­zásra beadta a városi, vagy fa­lusi rokonának. A legtöbb esetben ő is a faluban Jakotf, csak nyaralni járt ki a ta­nyára. felszabadulásunk után a 1 népi demokrácia sok segítsége ellenére is a tanya­világ dolgozó parasztsága sok nehézséggel küzd. Kormá­nyunk felismerve a tanya- rendszer elmaradottságát, hát­rányos helyzetét, ezért Pár­tunk javaslatával és sealtsé- gével most megadja a lehető­séget, hogy a tanya dolgozói tauyaközpontokba tömörülje­nek. Megyénkben a következő helyeken épül tanyaközpont: Koháriszcntlőrinc, Lakitelek, Bugacmonostor, Kömpöe, Gö- böljárás, Zsa>'a eresztő, Ujsolf (Máriaháza) A tervezett ta­nyaközpontokban lesz, — részben már van — község­háza, iskola, orvosi rendelő, bölcsőde, kuli úrház. Beveze­tik a villanyt, a telefont. A tanyaközpontban épülő laká­sok el lesznek látva fürdőszo­bával, villannyal, egyszóval az emberi követelményeknek megfelelően rendezik be azo­kat. Egy szemléltető példa, hogy a múltban milyen kevés villanyvilágítással élt a dol­gozó parasztság: az egyik bu­dai iparbáró évente több ára­mot fogyasztott, mint esész Somogy megye dolgozó pa­rasztja együttvéve. Ezt az el­maradottságot számolják fel a tanyaközpontok. Jó bekötő­utat is kap minden tanyaköz­pont. A lakások építéséhez nagy segítséget ad munkásosztá­lyunk és a kormány kölcsön formájában is. Azok a dolgo­zó parasztok, akik a tanya- központba költöznek, lakás- építési kölcsönt kapnak 5— 12.000 forintig. Az 5000 fo­rintos kölcsön 15 év alatt tör^ lesztendő. Aki több kölcsönt igényel, minden további 1000 forintra egy év hosszabbítást kap. Nagy kedvezmény a köl­csön visszafizetésnél még az is, hogy ha az adós a megha­tározott. 10—11—12 év he­lyett fele idő alatt fizeti visz- sza a kölcsönt, akkor 25 szá­zalék engedményben részesül. M épi demokráciánk a dol­gozóknak az emberibb élethez, a tanuláshoz, a mű­velődéshez való jogot nem­csak megadja, hanem bizto­sítja egyúttal az anyagi lehe­tőséget is. Ezt szolgálja a ta­nyaközpontok megvalósítása, is. Ennél a kérdésnél komoly és körültekintő felvilágosító munkára van szükség. Nem­csak a tanyai dolgozók rész­beni öntudatlansága miatt, — ami a múlt rendszer bűne, -— hanem azért is, hogy a kulák- ság, a klerikális reakció rém­hírterjesztéseivel és különbö­ző agyafúrt mesterkedéseivel ne akadályozhassa a tanyavi­lág dolgozó parasztjainak be­költözését a tanyaközpontok­ba. A felvilágositó munkában élen kell járni a pártszerve­zeteinknek. A tömegszerveze­teknél, különösen az MNDSz- nek kell nagy gondot fordí.a nia az asszonyok felvilágosí­tására. Le kell leplezni a ku- iákság és a klerikális reakció ármánykodását, rágalmait, amit a tanyaközpontokra szórnak. A kommunisták azon­ban necsak a felvilágosító munkában járjanak elől, ha­nem a beköltözésben is, a ta­nyaközpontok megteremtésé­ben. Vonják be a kis- és kö­zépparasztságot a tanyaköz­pontok építésébe. Ezzel még szorosabbra fűzzük a mun­kás-paraszt szövetséget és a tanya dolgozó parasztságát is elvezetjük a jobb élet, a hol dogabb jövő felé. A Szovjetunió déli részein megkezdődött az aratás A Szovjetunió északi részén most fejeződik be a tavaszi ve­tés. A legdélibb vidékeken maris megkezdődött az aratás. A Turk- mén Szovjet Köztársaságban megérett a gabona és a kolhoz­parasztok megkezdték az aratást. Igen sok arató-cséplőgép és ka­szálógép működik. Megkezdődött a cséplés is. Az első eredmények bizonyítják, hogy a Turkmén | Szovjet Köztársaság gabona'er- méso kitűnő. Közeledik az aratás kezdete a Szovjetunió más déli vidékein is. Közép-Ázslában, a Kaukázu- son-túü vidékeken, a Kőbánban és Ukrajnában befejeződik az. arató-cséplőgépek és cséplőgépek javítása. *

Next

/
Oldalképek
Tartalom