Bácskiskunmegyei Népújság, 1950. május (5. évfolyam, 19-43. szám)

1950-05-21 / 36. szám

ä kecskeméti BflRNEVÉL tánccsoportja a megyei döntő eiőtt FELELET egy gyakori kérdésre Énekkart és táncegyüttest neve­zett be az Országos Ifjúsági Kon- greeszusi Kult árversenyre a Kecskeméti Baromfiértékesítő NV SzIT fiataljainak kultúrcsoport- jtt. Létszám: 40, ebből fiú: 15, leány: 25 — ez áll nevezési lap­jukon. Ez a negyven fiatal harci fel­adatnak tekintette a kuilúrver- seny ügyét. Jól tudták, hogy muukájukkal és sikereikkel az ifjúsági egység megvalósítását segítik elő. A tánecsoport meg­nyerte a városi versenyt s most a megyei döntőre készül. — Jó munkát végeztek a lá­nyok — mondja Balogh O'törgynC üzemi kultúrfelelős. — Eredmé­szülét és közős sikerré az ered­mény, amelyet elértek. Most, a továbbjutás után és az újabb erőpróba előtt Is segítjük őket. Elmeséli még azt Is, hogy a megyei döntőbe került tánccso- port tagjai a termelésben is meg­állják helyüket. Kiss Etel 129, Gál Mária 137, Fazekas Teréz pe. dig, a Ságvári-brigád vezetője 14C százalékot teljesít. A 140 száza lék történetéről Fazekas Teréz így beszél: Elnyertük a vándorzászlót — Március elején még csak 102 százaléknál tartottam. Jöttek a muukafelajánlási mozgalmak, áp­rilis 4, május 1 és én Is teljesít- ményemelést ajánlottam fel. Ügy éreztem, kötelességem ez, mert ha nincs felszabadulás, akkor nem lenne ma boldog életünk. Végre is hajtottam mind, így ünnepeltem, így fejestem ki hálámat a felsza­badító Szovjetunió « a nagy Sztá­lin iránt. Május elsejei felajánlá- som teljesítésekor nagy öröm ért. Ekkor ugyanis a Ságvárl brigád 152 százalékos átlaggal elnyerte a vándorzászlőt. Ujebb erőpróba elöl! Táncos Júlia, Raposa Malvin s a többi csoporttag is közbeszól. Elmondják, hogy naponta próbál nak. Mindannyian emlékeznek a bírálóbizottság dicséretére: „A BARNEVÁL SzIT-tánccsoportja rövid idő alatt nagy fejlődést éri el. Fegyelmezettségével, tdncvd. lasztdsdval, Jó munkájával kiér­demelte, hogy a kultúrverseny me­gyei döntőjébe kerüljön.“ Azt akarják, hogy ezen az újabb erő­próbán Is megállják a helyüket, minél job eredményt érjenek el. A csütörtöki próba alkalmával a többiek is kísérték mozdulataikat. — Ki Is jelentették, hogy ők is be akarnak lépni a tánccsoportba — szól közbe Fazekas Teréz, aki — saját bevallása szerint — na­gyon szeret táncolni, de a sambát és a többi „modern“ táncot nem tudja és nem Is akarja megta nulni. Indoklása rövid és hntáro rozott: — Rém nekünk valói ezek, amerikai marhaságok! A többi is osztja véleményét. És igazuk Is van, hiszen a tánc igazi feladata az ujjongás, az öröm kifejezése. Nekik ma már vannak örömeik, a teljesítmény emelése, egy-egy új könyv és ma. ga az új élet, de ezt nem Ideges rángatődzásokbal, ízléstelen moz. dulatokkal, hanem az Igazi tánc cal akarják kifejezni. A népi tánccal. Ezért akar most belépni közéjük és velük táncolni a többi is. így a tíztagú együttes létszá­ma rövidesen tizenhatra fog emelkedni és újabb csoportok is fognak alakulni. Boldogan mesélik, hogy látták a Pjatnyickij együttest, már ope­rákat is hallgathatnak. Legutóbb pedig Budapestre utaztak és résztvettek, mintegy Ötven dolgo­zóval, Csajkovszkij Diótörő balett­jének előadásán. Lépés az üzemi zenekar leié... Május 28-án, jövő vasárnap rendezik meg a bácsborsódi falunapot. Az egésznapos programban sor kerül az Állami Gazda­ság és a Vörös Zászló-terme- lőcsoport megtekintésére, a „Szikra“ könyvkiállítást és vásárt, a MSzT pedig kép­kiállítást rendez. Délután sportversenyek is lesznek, es­te pedig táncmulatság. Meg­jelennek a bajai üzemek leg­jobb dolgozói is, hogy részt- vegyenek az ünnepségen és Az iskolában azon tárgyaltunk, hogy ki, hol akar tovább tanulni^ Én pl. a pedagógiai gimnáziumban szeretném tovább folytatni tanul­mányaimat. Már kisebb korom óta elgondolkoztam rajta, hogy mi­lyen szép az a tanítói élet. Most pedig végleg elhatároztam ma­gamban, hogy tanítónak megyek. A régi időkben a szegény paraszt­gyerekek részére zárva voltak a felsőiskolák és gimnáziumok ka­dúlt a tanfolyam, folyton jönnek az újabb jelentkezők. Keresztes Ferenc, a Kecskeméti Dolgozók Szimfonikus Zenekarának tagja vezeti. Rövidesn a hangszerekre is sor kerül, a fiúk a fúvóshangsze rek, míg a lányok Inkább a zon­gora és tanóharmonika felé mutat, nak érdeklődést. Ezt a tanfolya­mot Is az Ifjúsági kultúrverseny sikerének lehet tekinteni, mert a próbák alkalmával vetődött fel az a gondolat, hogy a „külcsönzene- karok“ helyett lehetne külön Uze. mi zenekart alakítani. Kiderült azonban, hogy ez szinte lehetet­len, mert senki sem tud olyan Jól hangszeren játszani. Legtöbjük a kottát is alig ismeri. — Maja megtanulunk! — mondották a BARNEVAL dolgozói és az eddi gl jelek szerint az eredmény nem lehet kétséges. A zenetanulásban egyébként a fiatalok járnak az élen. Azok a fiatalok, akik a kul túrverseny eddigi szakaszain tel­jesítették feladataikat és lelkesen készülnek a május 28—89-én, Kecskeméten sorrakerülő megyei döntőre. munkájukról, eredményeik­ről beszélnek. Bácsbokod, Ga ra, Katymár, Tataháza, Vas­kút és általában a környék­beli községek dolgozó pa­rasztjainak küllöttségei is Bácsborsódra vonulnak, kul- túrcsoportjaikkai együtt- — Szerepelni fog még az MNDSz bajai bábjátékcso- portja is. A falunap ünnepi előadója: Németi József elvtárs, a Ma­gyar Dolgozók Pártja Bács- Kiskunmegyei Bizottságának titkára. púi és most a demokráciában előttem áll az a kérdés, hogy akarsz-e tovább tanulni. És én akarok, mert a magyar nép', demokráciának szakképzett em­berekre, tehát tanítókra is szük­sége van. Fagyon megtetszett a tanítói élet. Szeretek a gyerekek­kel játszadozni és tanulni. Ha si­keresen elvégzem a négy gimná­ziumot, akkor megyek tovább, mert engem az a jelszó biztat, hogy: „Tanulj jobbon, jobban élsz, tanulj többet, többet érsz“. És ha sikerülne elvégeznem a fő­iskolát is, olyan boldog lennék, hogy a világ közepén érezném ma­gam. A magyar népi demokráciának pedig hálát kell adni, hogy ilyen nagy kincset adott a parasztifjah kezébe és köszönetét kell monda­nunk a magyar dolgozók vezető­jének, Rákosi Mátyásnak. NEMES LÁSZLÓ, az ágasegyházi úti áll. ált. isk. Vili. o. tanulója Ml volt előbb a tyúk, vagy to­jás? Első pillanatra tréfának Iát> szik a kérdés, sokan tréfa gya­nánt Is vetik fel. Pedig e mögött a kérdés mögött egy bizonyos vi­lágfelfogás rejtőzik. A tyúk a tojásból alakul ki, a tojást vi­szont a tyúkok tojják, tehát a tyúk és tojás Öröktől létezik. Vagy pedig fel kell tételeznünk, hogy létezett valamikor egy bi­zonyos „első“ tyúk, amely nem tojásból, hanem valamilyen tér mészetfeletti módon jött létre, semmiből teremtette egy felső- rendű erő. Rendszerint ezt akar. ják kihozni azok, akik a „tyúk" és „tojás" kérdést felvetik. Akik tehát ezzel a kérdéssel előjönnek, a klerikális, természetfeletti dol­gokat hirdető tudománytalan vi­lágnézet hívei. Céljuk, hogy az ilyen, elsO pillanatra egyűgyünek látszó kérdéssel megzavarjdk a materialista világnézetű dolgo­zókat. I, lszont, ha még tudjuk is, v hogy milyen reakciós for- rásokból indult ki ez a kérdés, meg kell felelnünk rá. Annál U Inkább, mert ha nem felelünk, vagy helytelenül felelünk, a tu dománytalan, idealista világné­zet táborába taszíthatjuk a kér dés feltevésénél jelenlevő Inga­dozókat. Egy kérdésre nemcsak Igen­nel, vagy nemmel felelhetünk, maga a kérdés felvetése Is hely­telen lehet, Helytelen például így feltenni a kérdést, mi volt előbb a tyúk, vagy a tojást Igaz, a ma élő tyúkok, mint csirkék valóban mind a tyúktojásból kel­nek ki. De ne nézzünk mindig csak a mára, hanem tekintsünk vissza a múltba is. A tudomány megállapította, hogy a mai tyú­kok nem léteztek mindig, hanem a Hdtsó-Indidban még ma is élC bankivá vadtyükból alakultak ki, éppen úgy, mint a házi sertés bi­zonyos vaddlsznófajokből. Ab­ban az Időben tehát nem tyúk­tojásbői, hanem a tőle nagyság­ban és színében különböző vad­tyúk tojásból keltek M, kedvelt háziszárnyasunk ősei. Ezeknek az ősöknek alakja, színe, nemze­dékről nemzedékre egyre Inkább megváltozott és így alakult ki többezer éves fejlődés után a mai házítyúk. Különben a tyú­kok ma sem változatlanok, szá­mos, eddig nem létező tyúkfajtát csak az utóbbi időkben tenyész­tettek M. m hhoz, hogy vlaBxateklnt­r* hessünk a múltba, midőn még ember sem élt a Földön, nemcsak a ma élő állatokat kell tanulmányoznunk, hanem fel kell kutatnunk a kihalt állatok ma­radványait Is. Bányák, alagutak fúrásánál a Földnek mind mé­lyebb rétegeibe hatolhatunk le. Ezek a földrétegek valamikor a Föld felszínét képezték és a tűz­hányók által kidobott anyagok, a folyók által odasodort üledé­kek temették be ezeket annyira, hogy mind mélyebbre kerültek a Föld új felszínétől. Minden Ilyen rétegben számtalan, ma már ki­halt állat csontmaradványait ta­lálhatjuk. Ezeknek az állatok­nak nagyrésze csontszerkezetében igen hasonlít a mai állatokra, a ma élő állatok ősei ezek. A különböző rétegekben talált maradványok tanulmányozása alapján fel lehet állítani a ma élő állatok családfáját, hiszen minél mélyebben fekszik a réteg, annál régebbi ősök maradványait tartalmazza. Ilyen vizsgálatok alapján a tudomány kiderítette, hogy a vadtyukok sem léteztek mindig, hanem olyan madaraktól szár­maznak, amelyeknek farkuk volt, mint a gyíkoknak, szárnyuk csontja! pedig karomban végződ nek. Ezek a gyíkmadarak, me­lyek sok millió évvel ezelőtt él tek, azt bizonyítják, hogy a ma darak gyíkszerü állatokból ala­kultak ki. De még távolabbra Is követhetjük a fejlődés útját. Megtalálták egy ma Is élő két­éltű állat, a tarajos gőte ősei­nek csonlmaradványalt. Akadnak ezek között s csontmaradványok között olyanok is, amelyek a gyíkok csontvázára Is hasonlíta­nak. Tehát a gyíkfélék, vagy hüllők kétéltű állatokból szár­maztak le. A kétéltűek és haluk között Is megvan a rokonsági kapcsolat, Ismerünk olyan ha­lakat, amelyek tüdővel lélegze- nek és uszonyaikkal másznak, ha partra kerülnek. A föld mélyebb rétegeinek vizsgálata azonban azt bizonyítja, hogy a halak sem lé teztek mindig, hanem a tenger­ben élő gerinctelen állatokból alakultak ki. A gerinctelen álla tok világa sokféle állatot foglal magában. A halakhoz közelálló köpenyes állatok, lábasfejű álla tok és a rovarok bonyolult ideg rendszerrel, vérkeringéssel ren delkeznek, a férgek felépítést már egyszerűbb, a tömlősállatok pedig nem állnak másból, mim oldalnyllásokkal ellátott zsákból. De még « küönböző felépítésű állatok között sincs éles határ vonal. Ismerünk olyan férge­ket, amelyek felépítése hasonlít a bonyolult testű köpenyes álla­tokéhoz, mások testi szerkezete olyan egyszerű, mint a tömlős­állatoké. Mindebből arra követ­keztethetünk, hogy az Összes bo­nyolult felépítésű gerinctelen és gerinces állatok, köztük a mada rak is, tulajdonképpen tömlősál latokból fejlődtek ki. Ismerünk azonban a tömlős- állatoknál egyszerűbb felépítésű állatokat Is. Míg a tömlősállat testének fala nagyszámú apré kamrácskákból, sejtből áll, van­nak olyan állatok Is, amelyeknek testét egyetlen Ilyen kamrácska, egyetlen sejt képezi. Ezek az úgynevezett véglények minden pocsolyában megtalálhatók. Akad­nak köztük olyanok, amelyek szorosan egymáshoz tapadva, úgynevezett telepeket alkotva él. nek, tehát átmenetet képeznek a többsejtű állatok felé. A Föld története azt bizonyít­ja, hogy ezek az apró, néha csak kocsonyacseppszerfl lények zem léteztek mindig, hanem — vala­mikor, esetleg több ezermlllló év­vel ezelőtt a* élettelen anyagok­ból alakultak ki. Végig követve a mai tyúk csa­ládfáját, sokszáz millió éven ke­resztül egészen az élettelen anyagig, feleletünk a kérdésre a következőképpen hangzik: a tojás előbb volt, mini ft r* tyúk, viszont as nm teli tyúktojás, nem a maI tyúknak, hanem tőle különböző Ősének to­jása volt. A gylkmadir Is tojást rakott, úgyszintén a gyíkmadái gyíkszerü őse la Igaz, sokak szá­mára nehezen fogható fel, hogy valamely más állat tojásából tyúkká fejlődő csirke keljen ki. A természettudósok előtt azon­ban Ismeretesek hasonló esetek, midőn egy állat petéjéből, tojásá­ból, vagy növény magváből más­formájú állat, Illetőleg növény fejlődik ki. Llszenko, a kiváló szovjet tudós például bebizonyí­totta, hogy a hőmérséklet ned­vesség megváltoztatásának hatá­sára az egyik búzafaj hlrteleD más búzafajjá, sőt rozzsá alakul át. Ugyanígy hozta létre a kör­nyezet a hőmérséklet, a táplálko zás megváltozása valamikor a tyúk őseinek fokozatos — átala­kulását. A környezet által ki- váltott hirtelen, ugrásszerű át­alakulások vezettek az összes élő- fajok kifejlődéséhez. A szovjet biológia Jelenleg éppen azzal fog­lalkozik, hogy megállapítsa, me­lyek azok a környezeti változó sok, amik az élőlények átalakulá­sát kiváltják. A klerikális reakció részéről sűrűn felvetett körmönfont kér désre helyesen és hiánytalanul válaszolhatunk akkor, ha a dől gokat fejlődésükben, hirtelen hr. következő minőségi átalakulásaik ban vesszük szemügyre, vagyis ha dialektikuson, gondolkozunk Mindehhez természetesen a dia­lektikus materializmus. Maré Engel s-lAtn in-Ezt ál in tanításainak elsajátítása szükséges. 42 Mindent egy helyen 1 Pufi, női fehérnemű, harisnya, zokni, kötötfáru, bőrdíszmű, pipere-cikkek, divat-kartonok, emprimó ruhaselymek Kecskemét uyük a mi eredményünk is egyút tál, mert segítettük őket az elő készületek Idején. Hogy miért? ázért, mert az ifjúsági egység nem kizárólagosan a fiatalok ügye, hanem mindannyiunké. A verseny is ezt a célt szolgálja : ezért vált közös üggyé az előké­Az üzem dolgozóinak zene Iránti érdeklődése felkeltette az üzemi kultúrblzuttság figyelmét is. A dolgozók és családjaik ró szére zenei alapismereti tanfolya mot rendeznek. Alig két hete In­Kongresszusi kultúrverseny KALOCSÁN Rákosi elvtárs nagy beszé­de után az ifjúság Pártunk segítségével megkezdte mun­káját az Egységes Ifjúsági Szövetség megteremtéséért. Ennek az előkészületnek egyik döntő állomása volt az ifjú­sági kultúrverseny Kalocsán­Az ifik lelkesen készülőd­tek erre a napra. Plakátokat festettek, népnevelőkön és hangszórókon keresztül hívták fel a város dolgozóinak fi­gyelmét. A kultúrverseny 800 néző jelenlétében zajlott ]e. Ifj. Kerekes Sándor járási MINSz titkár megnyitójában kihang­súlyozta, hogy Rákosi elvtárs beszéde után a kalocsai járás fiatáljai szép eredményeket értek el a munka, a tanulás, és a reakció elleni küzdelem terén. A kultúrverseny eredményei a következőképpen alakultak; Énekkar. I- az Állami Pe­dagógiai Fiúgimnázium, II. a Leánygimnázium. Színjátszás­ban I. a kalocsai SzIT, II. az általános gimnázium, III. a dunaszentbenedeki EPOSz, IV. a hajósi EPOSz. Tánc- csoportokhál I. a drágszéli EPOSz, II. a hajósi EPOSz tánccsoportja. A versenyen szerepelt még a kalocsai „Szőlőhegyi' útlö- rő-pajtáscsalád, akiket mint versen yenkívüli számot dísz­oklevéllel jutalmaztak. Május 28: Falunap Bácsborsódon Nemes László tanító less

Next

/
Oldalképek
Tartalom