Bácskiskunmegyei Népújság, 1950. április (5. évfolyam, 14-18. szám)

1950-04-02 / 14. szám

2 1950 SpriHs 1 VEZETŐSÉG VÁLASZTÓ TAGGYŰLÉS EGY ÜZEMI PÁRTSZERVEZETBEN A kecskeméti Szeszfőzde alapszerve­zetének taggyűlésére a tagság a jó előkészítés eredményeképpen pontosan és teljes létszámmal jelent meg. Az elnök megválasztása uíán a titkári beszámolót Huszlik elvtárs, a vezető­ség titkára tartotta. Az alapszervezet vezetősége mindazt, amit a beszámo­lónak tartalmaznia kellett, előzőleg vezetőségi ülésen vitalla meg. A beszámoló Htisztik elvtárs a beszámolót előre elkészített jegyzetéből tartotta. Beszá­molójának első részében konkrétan rávilágított arra, hogy a pártszerve­zet kisebb-nagyobb hibákkal is, de hivatását betöltötte, a dolgozókat vezette a feladatok megoldásában. A pártszervezetnek a brigádmunka megjavításáért az egyéni verseny ki- szélesítéséért folytatott felvilágosító munkája eredménnyel járt. Ezt bizo­nyítják a sztálini műszakban elért eredmények és az elfogadott és .beve­zetett harminc újítás. A decemberi versenyben az üzem második helyen végzett. Ezek után megvilágította azt, hogy az elért eredmények mellett még komoly h'ányosságok vannak, hogy az utolsó hat hónapban mind­össze csak egy tagjelöltet vettek jel és a vezetőségei a tagság megkérde­zése nélkül jelölték ki, ezzel megsértve a Párton belüli demokráciát. — Nagy hiba volt — mondotta Husztik elvtárs —, hogy úgy a párt­titkár, mint az üzemi bizotiság titkára az alulról jövő javaslatokat, problé­mákat nem támogatta és nem vitte azokat az üzemi háromszög elé. A versenyben elért eredményeket nem hoztuk nyilvánosságra, így az volt a hihető, hogy mindenki jól dolgozik. De nagy hiba volt az is, hogy politi­kailag nem magyaráztuk meg a mun­kaverseny jelentőségét és a verseny irányításúban bürokratizmus mutatko­zott. A további beszámolójában Husztik elvtárs önkritikát gyakorolt a vezető­ség nevében. De kritikát gyakorolt a tagság felé is. Így Husztik elvtárs nem csak beszélt a kritikáról és az önkritikáról, hanem gyakorolta is az- A titkári beszámoló következménye­ként a tagság mindegyike aktívan kapcsolódott be a beszéd megvitatá­sába. Kritizálta a vezetőség munkáját és önkritikát gyakorolt, hibáit nyilvá­nosan elismerte. ■— Nálam is meg volt a hiba. Meg voltam terhelve a munkákkal. Én is — mondja Oláh Péter elvtárs — abba a hibába estem, hogy minden mun­kát magamra vállaltam és a sok munkától még a legfontosabb felada­taimat sem tudtam megoldani. — Mi tizes bizalmiak sem végeztük úgy feladatainkat — szólt hozzá Ugi Ráoz László elvtárs — mint ahogyan kellett volna. A tagságot nem látogattuk le. Mi négyen vagyunk tizes bizalmiak de legtöbbször annyira megterheltek az aprólékos munkával, hogy nem tudtunk jó munkát végezni. A hozzászólásokban a tagság ele ven volt, politikus és éber. A jó elő készítés munkájának köszönhető az, hogy az egész tagság tudta, hogy a pártszervezet életében a legfontosabb esemény a vezetőságválasztó taggyű­lés délután 4 órakor lesz. És tudta azt, hogy a régi titkár, a régi vezető­ség most teszi le a próbát, hogy Rákosi elvtárs beszéde óta nyugodtan bírálhatja a vezetőséget és hogy jo­gait és kötelezettségeit gyakorolhatja. Ennek köszönhető nagyrészt az, hogy a tagok mindvégig aktívak voltak. A határozat javaslatot így a hosszú megvitatás után nem­csak elfogadták, hanem ki is egészítették Horváth József elvtárs javaslatával. Eszerint, a megválasztott és felfris­sített új vezetőséget munkájában a tagság a legjobb tudása szerint támo­gatni lógja. A javaslat elfogadása, kiegészítése után lemondott a régi vezetőség és megkezdődött az új vezetőség válasz tása. A jelölőbizottság öt elvtársai javasolt. Az öt közül egy elvtársnőt. A jelöltek egymásután mondják el önéletrajzukat. ötször egymásután ballatszik: munkáscsaládból, szegény­paraszt családból származom — ekkor és ekkor kerültem a munkásmozga­lomba. — A termelésben megálltam a helyem ... Szeretem a Pártot.. A harmadik jelölt Bíró Sándor elv­társ. Neve elhangzásakor a tagsá soraiban élénk mozgolódás, az arco­kon meg mosoly fut át. Na most Bíró elvtárs megkapod a magadét. Most jól megmondjuk neked, hogy milyen hibáid vannak — mondogatják félhan­gosan a padsorok között. És amikor az elnök megnyitja a vitát, valóban egymás után állanak fel elvtársai. — Ha figyelembevesszük — mondja —, a mostani beszámolóját és azt, hogy felismerte hibáit és rámutatott a pártszervezet hiányosságaira, én sze­rintem azt jelenti, hogy ezeket ki is tudja küszöbölni. Ezért merem java­solni. A javaslat és az indokolás utáni élénk vitában a tagság megálla­podott abban, hogy Husztik elvtársat újból megválasszák a vezetőség tag­jául. így az újonnan megválasztott öttagú vezetőségbe két régi és három új tag került. Maga a választás sokkal élénkebb volt, mint a beszá­moló feletti vita. A tagság kérdései és kritikája mind azi mutatják, hogy ma­gukénak érzik a vezetőséget. Ugyan­akkor a jelöltek önéletrajzaiból és ön- kritikájából kitűnt az, hogy a párt­tagság joggal bízhat abban, hogy jó kezekbe adta a pártszervezet ügyeinek vezetését. A megválasztott vezetőség pedig érezheti, hogy a tagságnak ö felel minden cselekedetért, s hogy a párttagság nagyobb bizalommal kö­veti. A vezetőséget valójában magáé­nak érzi, hogy arra is vigyázni fog, hogy az új több önkritikával, jobban végezze munkáját, mfnt az előző. h. b. hogy mellette vagy ellene szólal­janak fel. A parázs vitából aztán kiderül, hogy Bíró elvtárs élenjár a munkában. Ta­nítja munkatársait, elméletileg igen képzett, de van egy nagy hibája és­pedig az, hogy munkatársaival nem mindig közvetlen, néha fölényesen vi­selkedik. Az alapos kritika elhangzása után Bíró elvtárs valóban beismeri hibáját és ígéretet tett, hogy ezeket ki fogja javítani. így, egy ellenszava­zattal a tagság elfogadta. Bíró elv­társ elfogadása után azonban nagy és súlyos hibát követett el a jelölő bizottság: Tagjelöltet javasoltak a vezetőség tagjai közé. Már a jelölt önéletrajza is elhangzott, amikor a tagság ébe­ren, komoly felelősséggel felhívta a figyelmet arra, hogy tagjelö.t nem lehet vezetó'ségi tag. A hirtelen beállott csendet az elnök felhívása törte meg. Javasolta, hogy a tagság válasszon új jelöltet. Három név is hallatszik a sorokból, amelyet aztán parázs vita követ. Egyenként elmondják, hogy ki miért javasolja az általa megnevezettét Majd Vendricki János elvtárs felveti, hogy a tagság javasolja Husztik élvtársat. Népnevelő értekezlet Rákosi elvtárs beszéde után délegyházán A félegyházi pártszervezet előadóter­mében leLkeshangú értekezleten tár­gyalták meg a népnevelők Rákosi elv­társ beszéde nyomán a népnevelő mun­ka eddigi hiányosságait és tettek javas­latokat azok kijavítására. Vidéki elvtárs párttiíkár beszámolója után tíz-húsz jelentkező kéz lendült a magasba, hogy az építő bírálat és ön­bírálat jogával élve, értékeljék ki az eredményeket, fedjék fel a hibákat és így új utakon induljanak el a jövő mun kaját illetően. — Bizony van még javítani való! — áll fel elsőnek Tarjányi Sándor népne­velő. — Magamból indulok ki elvtársak. Sokszor követtem el hibákat én is. Hányszor előfordult, hogy türelmetlen voltam és ha valamelyik ‘szaktársam nem úgy beszélt, ahogyan én elvártam volna, legyintettem egyet és többé felé sem néztem. Pedig ha több türelmet fordítottam volna a meggyőzésre, ezek a szaktársak már valameny- nyien itt lennénk közöttünk és ők Is velünk együtt végeznék a legszebb pártmunkát: a nevelést. Bálint elvtárs felszólalásában egyesül a kritika és önkritika is. Sokszor volt közöttünk is egészségtelen veresengés. torzsalkodás elvtársak. Pedig ha azt az erőt, amit az egymással szembeni ellen­ségeskedésre fordítottunk, az osztálv- liarc küzdelmeiben használtuk volna fel. most sokkal előbb állanánk. A jövőben ajánlom, hogy mindegyikünk vésse jól figyelmébe Rákosi elvtárs szavait: „a kommunista öntudatos, odaadó, szerény munkása Pártjának, a dolgozó népnek,” Sorra emelkednek szólásra a többiek ts. Rákosi elvtárs beszéde zsilipszerűeji nyitotta meg a népnevelőknek eddig magukba rejtett gondolatait, mondani­valóit Buruckai elvtárs kemény kritikát gya­korol a propagandaosztály felé, amely el­szakadt a népnevelőktől, agitátoroktól, így nem csoda, hogy a nevelő munka színvonala egyre csökkent. Pesir elvtárs felszólalása ehhez csatla­kozik. — Láttuk a hibákat szóvá is tettük. De a munkát tovább folytattuk. Én is rendszeresen eljártam a szaktársakhoz és mindig megbeszéltük a napi politikai és gazdasági helyzetet S ha egyszer-kétszer elmaradtunk, hát már hiányoltak bennünket. — Szeretnek bennünket és várnak a dolgozók — mondja Kohut elvtárs. A mi népnevelőink nagy megbecsülésnek örvendenek. Bizonv úgy van már, hogy alig tudunk egyik házból a másikba át menni, mert a dolgozók nem akarnak el­engedni. Én mindig magammal viszem a Szabad Népet. A kérdésekét ezen ke­resztül világítom meg, cikkeket olvasok fel, amiket azután megvitatunk. ígérem, hogy magasabbra emelem munkám termelékenységét Április 4-én lesz öt esztendeje annak, hogy hazánkat felszabadította a Szovjetunió dicsőséges hadserege. Megkaptuk szabadságunkat, felszaba­dultunk a fasiszta iga alól. Minden munkás érzi,, hogy ezért hálával és szeretettel tartozik a Szovjetuniónak, a szovjet népnek. Mi is elhatároztuk, hogy felszabadulásunk évfordulójának ünnepét jobb munkával fogjuk ünne­pelni. Fölajánlottunk 5 százalékos termelésemelést, amelyet munkástár­saimmal együtt egész éven át fogunk tartani és túl is fogjuk teljesítetne Felszabadulásunknak köszönhetjük, hogy a Szovjetunió útmutatásával, Rákosi Mátyás elvtárs vezetésevei megszüntettük a szegények szen­vedéseit. Részemre is nagy örömet hozott a fel- szabadulás, mert gyermekeim részére jobb életet tudok biztosítani, taníttat­hatom őket. A becsületes munkámért megkapom az ezért járó pénzt. Én ígérem, hogy még magasabbra eme­lem murUKám termelékenységét, hogy minél jobban hozzájáruljak a szocia­lizmus építéséhez. Tóth Jánosné II-, a kiskunfélegyházi toliüzem dolgozója. SZÍT ifjúmunkások versenyben a munka frontján Már csak pár nap választ e! ben­nünket április negyedikétől, a magyar dolgozók legnagyobb ünnepétől. Megyei SZIT-szervezeteink megér tették Farkas elvtárs felhívását és minden erejükkel arra törekszenek, hogy április 4-re termelési vonalon is áttörjék a frontot. Ezt bizonyítják azok a konkrétumok, amit nálunk ta pasztaihatunk. Munkás-, paraszt- és tanulófiataljaink követni akarják a lenini Komszomolt és ezért mindent megtesznek, hogy íelszabadulásunk ötödik évfordulóját méltóképpen ünne­pelhessék. Tudják, hogy a felszabs dulás hozta meg a magyar ifjúság számára az Egységes Ifjúsági Szer vezet megteremtésének lehetőségét.- A kiskunfélegyházi vasgyár ifjú­munkásai 100 százalékos versenyben állanak a termelés, tanulás, a dekorá­ciós és kultúrmunka területén. Mo­gyoró Ferenc SZIT-fiatal eddig 200 százalékra teljesítette normáját. Fe­kete Péter 250-re, Felsőd József 214- re, Nagy Antal SZlT-titkár 132-rö! 150-re emeli százalékát április 4-re. A tíz tagból álló ifjúsági brigád pe­dig 140-ről 150 százalékra emeli tel­jesítményét. Röpgyűléseket tartanak az üzemben és április 4-ről, az Egy­séges Ifjúsági Szervezet megterem­téséről beszélnek a fiataloknak és az idősebbeknek is. Ezt követik a bajai posztógyár ifjú­munkásai, akik egy gép helyett már három gépen dolgoznak s a Rákosi-brigád 170 százalékról 205-re emeli terme­lését. Eddig nyolc ifjúsági brigádot szervez­tek és lányok és fiúk egyaránt ver­senyben állanak. Vörös János, a kecskeméti gépgyár vasöntö ifjúmunkása 263-ról 500 szá­zalékra emeli teljesítményét. A KEVI- BOR NV SZIT-szervezete mintegy R500 forintos megtakarítást vállalt. A bajai Magasépítő NV SZIT-es ifjú munkásai új. Béke-brigádot alakítot­tak. Pát László ifjúmunkás 170 szá­zalékra emeli eddigi teljesítményét. Ezek az eredmények lendítik a bács- bokodi EPOSZ-szervezetet is, ahol száz tagot szerveznek maguk közé. A csávoly-józsefházi EPOSZ-íiataloh, akik az állami gazdaságban dolgoz­nak, napi 3 hold helyett 5 holdat szórtak be műtrágyával. Beneveznek az országos kultúrversenyre is. A csátaljai termelőcsoport ltjai vállalták, hogy normájukat 210 százalékra telje­sítik és tíz fiatalt szerveznek be a csoportba. Ezek az eredmények azt bizonyít­ják, hogy április 4-e hatalmas és döntő jelentőségét megértették a fia­talok. Szépek és jók ezek az ered­mények, de nem jelentik azt, hogy most megpihenhetünk habárainkon. Április negyediké után meg kell szi­lárdítani eredményeinket és még to- vábbfokozni az Egységes Ifjúsági Szervezet megteremtése érdekében. Bács—Kiskunmegyei MINSZ-Bizottság. Megnyílt a gerje—kalocsai hajóhíd Márc. 24-én a gerje—kalocsai hajó­híd megnyílt a közúti forgalomnak. Á közlekedés rendje a multévivel szem­ben megváltozott. A híd naponta 6 óra 30 perctől 8 óra 30 percig, 11-tői 13 óráig, 15 óra 30 perctől 15 óráig, 19 órától 20 óráig és az esti menetrend szerinti személyhaió áthaladásától 22 óra 0 percig áll a közúti közlekedés ren­delkezésére. •''' Síremlékavatás Kecskeméten A MDP kecskeméti szervezete és az Emlékbizottság 1950 április 2-án, va­sárnap d. e. 11 órakor a kecskeméti Szentháromság-temetőben avatja fel azoknak az elvtársaknak síremlékét, akiket a 19-es ellenforradalom Héjjas- különítményének tagjai megöltek. SZEMINÁRIUM Irta i 3tnnnri F. Itrasö táblát, amiért az iskolából vizsga előtt kizártak. Tilos volt összetartani. Ezután elmentem kereskedótanoncnak Később a kereskedők szakszervezeté­nek a jegyzője' lettem. Ettől kezdve résztvettem minden munkásmegmoz­dulásban. 1913-ban két heti fogházat kaptam, amiért a Gallilei-kör „Le a háborúval" című plakátját ragasztot­tam ki Kecskemét utcáiban. Ezek után érthető, hogy a Tanácsköztársaság lelkes katonája voltam. Mind a For­radalmi Katonai Tanács tagja, ered­ményes hadmozdulatokat ériünk el Mindszentnél. A Tanácsköztársaság bukása után sok borzalmat kellett át­élnem. Héjjas és a különböző katonai különítmények állati mádon kínozták meg azokat, akik részt vettek a forra­dalomban. Ott voltam az orgoványi vérengzésnél és csak a véletlen men­tette meg életemet. Egyedül menekül­tem meg, de újból elfogtak és kegyet­len kínzások alá vettek. Eszméletlen voltam a kikötések következtében, ami­kor a részeg lisztek poharukban ma­radt borral lecsóitok s mondták, igyák, mert holnap már úgysem le szék szomjas. Óránként vitték el mel­lőlem az elvtársaimat: akasztani. Tud tam., hogy nekem is azt szánták. De előbb gyönyörködtek a szenvedéseim­ben. Nagy dárldót csaptak és így tud­tam az éberségüket kijátszva, kezemet kiszabadítani és a kerítésen átmászni. — Az ember szinte nem is h!szi, hogy ilyen állat tud lenni az ember - szólt közbe Csabainé elvtársnö. — így volt ez — helyesel Mikus elvtárs. — Az apám gyakran mondta, nem emberek, hanem állatok voltak a különítmény tagjai. Esténként meséli azokról az időkről, de szigorúan meg­tiltotta, hogy másoknak elmondjuk, mert az egesz családot bebörtönözték volna. Munka után együtt voltak a szemi­nárium hallgatói. Hetenként kétszer jönnek össze, hogy tanuljanak. Fiata­lok, öregek, férfiak és nők, vegyesen. — A tudás egyformán ráfér az emberre, akár fiatok, akár öreg —- szokta mondani Szili stván elv társ, aki gyakran meglátogatta a szeminá­riumot és 60 évet meghaladó korát meghazudtolva, testileg és szellemileg frissen vett részt a vitákban. Nagy élettapasztalattal rendelkezik. Sok mindenen ment keresztül, amíg a 60 évet megérte. A többiek szívesen hallgatták, amikor életéből mondott el részleteket, mert erőt merítettek a ta­nuláshoz és munkájukhoz. Ma is együtt van Szili elvtárs az ismerős körben. Hallgatja a szeminá­riumvezető elvtársat, aki a felszaba­dulás ünnepéről és jelentőségéről be­szél. A konzultáción sokan kérdeznek és bővítik ki az előadást. A vezető elvtárs fölteszi a kérdést: — Mit hozott nekem a felszabadu­lás? Erre a kérdésre válaszoljanak az elvtársak. Mindenki mondja el, mit jelent számára április 4-ike. A hallgatók egymásra néznek, váj­jon ki kezdi meg? Nincs olyan hall­gató, akinek nem volna mit elmon­dani, de mégis nehezen indul meg az önvallomás. — Talán majd én kezdem el. Addig az elvtársaknak megjön az ét­vágya, vagy a bátorsága — szól közbe Szili elvtárs. Minden szem Szili elvtársra szegő­dik. Tudják, hogy a legtöbbet ő tudja mondani. Egy pillanat alatt csend támad, csak a március végi szél ver­desi az utcai fa ágát az ablakhoz. A sötétsép néz be az ablakon, mint hí­vatlan vendég. — Ott kezdem, hogy szatelm isko­láztatni akartak, hogy jobb életem le­gyen, mint nekik volt. A reálgimná­zium 4-ik osztályába jártam, amikor a kecskeméti építő munkások első sztrájkja alkalmával én vittem az ■„Éljen az összetrtás" című jelszavas. — Az urak országa volt és minden hatalmat a kezükben tartottak. Az enu bér nekik az érettséginél kezdődött — jüzte tovább a mondatot Tarjabkéné elvtársnő. — Elvtársak! — szólt közbe a sze­mináriumvezető, — Szili elvtársé a szó. Hagyjuk, hadd fejezze be a mon­danivalóját. — Tehát, akkor folytatom. A keríté­sen átmásztam, de elvesztettem az esz­méletemet. A kerítés tövében talált rám az utcaseprő, akinek segítségével elmenekültem. Azóta, ennek a napnak évfordulóján, egy pakli dohányt szok­tam neki vinni, hálám jeléül. Többet nem tultam adni, mert magam is csak tengődtem. Másnap kerestek és ha megtalálnak, azok sorsára jutottam volna, akiket hosszú kínzások után felakasztottak. — Ezt még hallgatni is rossz, nem­hogy átélnil — szólt közbe Deákné — Ezután lőtt a java — folytatta Szili elvtárs — Egyik börtönből kt a másikba be. Így ment évekig, míg végül a zalaegerszegi internálótábor, bál több mint kétévi ottlétem után hazakerültem. De minden héten jelent­kezni kellett a rendőrségen és iga­zolni. miből élek. Hát móndiam-e még tovább, mit jelentett nekem a felsza­badulás? Mondjam-e, hogy milyen mennyei zene volt részemre a köze­ledő Szovjet Hadsereg ágyúinak Hja? Vagy ketl-e beszélnem arról hogyan bujdostam tanyáról-tanyára, hogy megérhessem azt a napot, ami­kor szabad ember leszek és munkám után megkapom a megélhetést és azt a megbecsülést, amit a szódat zmust építő társadalom nyújt minden dolgo­zónak Beszéljek-e arról, milyen érzés fogott el, amikor az első szovjet kato­nát öleltem keblemre? Eg£ az elvtár­sak fantáziájára bízom. Boldog va­gyok, hogy a szabadságot megérhet­tem és hálámat a nagy Szovéjlunió iránt úgy rovom le, hogy hú leszek Pártomhoz és a legjobb tudásom sze­rint segítem építeni a szocializmust. Azok felé pedig, akik nem érhették meg a szabadságot, hálámat úgy ro­vom le, hogy a közös ügy érdekében mártírhalált halt elvtársak holttestét közös sírba tetetem és emlékmű fogja hirdetni az utókornak a múlt bűneit és a mártírok példamutatását. Ez az emlékmű figyelmeztető lesz minden jó­zanul gondolkodó dolgozóembernek abban a harcban, amit vívni kell a belső bitangok maradványaival és a nyugati feíbújtóival. Egy percre csönd tett. A szél is el­hallgatott. A mondottak hatása a att álltak az elvtársak. A csendet a sze­minárium legfiatalabb férfitagfa: Vi- dács Péter törte meg. — En még fiatal vagyok, elvtársak. A múltat csak ilyen beszédekből isme­rem De annyit mondok, aki kezét emeli hazánkra és szabadságunkra, annak pusztulni kell. A múltat csak így akarom megismerni. Kérem Szili elvtársat hogy so’.félé mondja, hogyan volt a múltban, hogy tanuljunk mi fiatalok és tanuljanak azok az idős elv­társak, akik szintén csak h’rból ismer­ték a fasiszta rendszer borzalmait. Hirdesse, mindenfelé, hogy egy akarat­tal acélosodjunk eggyé, akik szabadon építjük boldogabb életünket. — Jó volt mind a két felelet -e így a szemináriumvezető. — Igazán akkor értjük meg, mit jelent nekünk a fel­szabadulás. ha a jelent a múlttá! mér­1 jük össze Köszönjük Szili elvtársnak a közreműködését, de az volna a ja­vaslatom, hogy ma ne fol'lassuk to­vább hanem mindenki írásban adja be a megadott kérdésre a feleletet. Elfo­gadják az elvtársak? — Igen. Elfogadjuk — Helyeselték többen. — Akkor, ezzel a mai óránkat be- fejegfük.

Next

/
Oldalképek
Tartalom