Bácskiskunmegyei Népújság, 1950. február (5. évfolyam, 6-9. szám)

1950-02-05 / 6. szám

€3 BACSKISKUNMEGYEI NÉPÚJSÁG 1950 február 5. Á termelési szerződések kötését határidőre befelezik délegyházán A kiskunfélegyházi Operatív bi­zottság rendkívüli ülésén Pataki Ár­pád elvtárs, a földművesgzövetkezet részéről arról számolt be, hogy a vá­rosban lévő összes termelőszövetke. zétl csoportok már több mint .egy héttel ezelőtt megkötötték a szerző­déseket. A dolgozó klsparaisizto-k kö­zül pedig az előirányzat 65 százalé­kéira szerződtek eddig Vidéki Mátyás az MDF városi tit­kára kifejtette, hogy a népnevelőket és dülötoizítosokat úgy állították erre a munkára, hogy az ötéves terv me. zőgazdasági perspektíváit tárják fel a dolgozó parasztok előtt, hogy ez­által tisztán láthassák a szerződéses termelésből rájuk háramló előnyöket és könnyebbségeket. Monostori eívtárs a Gépállomás párttitkára elmondta, hogy a Gépál­lomás dolgozói a termelőszövetkeze­tek tagjaival együttesen végzik a, felvilágosító munkái az elmaradott területeken. Hideg János elvtors gazdasági ta­nácsnok arról számolt be, hogy a határban a dülöbiztosok versenyre hívták egymást a termelői szerződé­sek megkötése előtti felvilágosító munkában. Kisgyüléseket tartanak, ahol a kérdés fontosságát és jelentő­ségét megbeszélik és ezeken a gyülé. geken jó példát mutatva, először öl? maguk kötik meg a szerződéseket s példájukon okul a dolgozó pa. raeztság. Pécsi Sándor 66 éves dülöbiztos, aki a dűlőjében lévő valamennyi dől. gozó paraszttal megkötötte a szerző­dést, ehnondta> hogy elsőségének titka csupán az, hogy a dűlőjében lévő dolgozó parasztokkal állandó kapcsolatban van, őket politikailag mindig és mindenről tájékoztatja, így azok tisztán látják a kérdéseket és lepereg róluk a kulákság minden mesterkedése. Az Operatív Bizottság ülésének döntő fontossága az volt, hogy nem. csak feltárta a hibákat, azokat meg­vitatta, hanem a Párt irányításával a munka elvégzésének helyes meg­oldását Is megialálta, mert a Párt az egyes kérdések felmerülésénél olyan irányt mutatott, melyen ke­resztül biztosítható a reakció lelep­lezése, a dolgozó parasztság felvilá- gosi ása és a szerződések határidőire való megkötése. Mislciiialialas Születtek: Vöneki- János és Németh Annának Ida, Csapiáros István és László Máriának Ferenc. Bugyi Sándor és Mészáros Eszternek Sándor, Sörfőző Béla és Szalai Annának Béla nevű gyermekük. Meghaltak: Pzv. Buda Istvánná Cseri Juliaíma 77 éves, özv. Krikopárdi Mi- hályné Darabos Anna 82 éves, Bodicsi Mária Piroska 19 éves, Bus Erzsébet Ilona 2 hónapos, özv. Gyenizse Pálné Kelemen Mária 63 éves, Tegzes An- talné Nagy Johanna 66 éves. Peták János 46 éves, özv. Juhász Andrásné Babos Julianna 75 éves; Damó Árpád 54 éves, Odor Imre 72 éves, Égető Fe­renc 47 éves korában. Kihirdetett Jegyesek: Szaiai József Rabi Máriával, Pap Antal Pap Piroská­val. Ternyák T. László Kovács Anná­val, Tóth János kelebiai lakos Horváth Hannával.. Házassáqct kötöttek: Szalai Imre László Margittal, Nagy Kálmán Pozso­nyi Etelkával. Félegyházi köziemé nyeli Gyógyszertárak ügyeleté: Január 30. február 6. Segítő Mária (Mártonffy-u.). Tra. lkok ügyeleté: Sisák Lajos, Kos- suth-u., Fülöp' Péter. Szt. Imre-tér. Si­mon Gyuláné, Rákosi M.-u., Kollár Já­nosáé, Holló Lajos-u. Vásárok: Február 4. Kiskúnmajsa, 4—5. Szeged. 6-án Körmend, 6—7 Hat­van, 9-én Pálmonostor. Születtek: Förgeteg Márta. Pintér Edit, Farkas Vince, Kiss László, Juhász János, Bertus József, Rőczi Imre. Pin­tér Pál, Kőkai Aranka, Varga Rozália. Lantos Irén. Térjék J,,ászló, Szögi Irén, Nagy Sándor Bertus Péter. Varga Ilona. Meghaltak: Magyari László 77, Vörös István 46. Bajnóczi János 49, Lévai Sándorné 57, Nagy Lászlóné 26. Kurucz l3tván 36 évesek. Házasságok: Hajnal József—Tarjányi Mária. Karádi Géza—Almádi Franciska, Farkas ,Pál—nagy Erzsébet, Pctróczi Imre—Szabó Rozália, Harsai József— Kurucz Mária. Pál János—Kátai Mária. Balió Antal—Kürti Piroska. Holttányilvánítás A kiskunhalasi járásbíróságtól 7009/1949. sz. Az eltűnt személy adatai: Neve: Far­kas István, szül. Kiskundorozsma 1914. május 8-án, Farkas István és Tari Ág­nes szülőktől, felesége neve: Szabó Piroska, utolsó lakhelye: Kiskunhalas, Zsana p. 100/b. Nevezett 1944. június 29-én vonult be a szegedi 14. tüzérosz­tályhoz. majd az orosz frontra került, 1946 óta életjolt nem adott. A bíróság felhív mindenkit, akiknek tudomásuk van életbenmaradásáról, vagy elhalálo­zásáról, 30 nap alatt jelentse be a bíró­ságnak. Kiskunhalas. 1949. december 30. Dr. Stromp Tibor sk. jbíró. Megalakul!; a Magyar-Szovjet Társaság keceli csoportja Ünnepi díszben várija Kecel kul­túrterme a -Magyar-Szovjet Társaság Megalakítására a község közönségét. Hatalmas töme-g lepte el a kultúrte­rem széksorait. Az alakuló gyűlésen megjelentek a kiskőrösi járás Párt- b izet faágának tagjai is, Békéssy György elvtárs kiküldött tartott be­szédút, melyben ismertette a Ma- gyar.Szovjet Társaság jelei}, őségét. Az ünnepi beszédet színes műsor kö­vette, melyen közreműködött a ke­celi zenekar, a környéken elismert vegyeskar és az eredeti ukrán tán­cokat bemuta'ó népi tánckar. A nagy érdeklődést kiváltó alakuló ünnepség sikeres befejezése jó ígé­ret az MSZT irányította kulturális élet jövőjére. II KiOSZ kiskunfélegyházi szervezetéhez tartozó kisiparosok szakmai csoportjai az utóbbi hetekben egymásután ala­kítják meg munkaközösségi alapoii működő közös műhelyüket. Az ötéves terv óriási perspektívái beiáthatatlanul sok munkalehetőséget biztosítanak a kisiparos szövetkezeteknek is, .amelyek munkájára a nagy arányokban mű­ködő ipar kiterjeszkedésénél szükség van. A kiskunfélegyházi Vöröskereszt szervezet január hó 18-án .elsősegély- nyújtó tanfolyamot iidított. A tanfo­lyam hallgatói az üzimek, gépállomá­sok dolgozóiból kerültek ki. Február hónapban népegészségügyi tanfolyam is indul. Mindkét tanfolyam folytató­lagos és egész évbet tart. Ezek mel­lett egészségügyi elős dásokat is tart a Vöröskereszt minden hónapban-. A já­rás 11 községében (s megindult az egészségügyi előadások megszerve­zése. Őrizetbe vették Kurucz Ferenc, Tanya 705. sz. alatt lakó 27 holdas félegyházi kulákot, mert feketén vágott borjút és serté­seket. Udvarán ezenkívül egy be nem jelentett személygépkocsit is találtak. Amikor megkérdezték tőle, hogy ho­gyan került udvarára az autó, azt vá­laszolta, hogy „Bizonyosan belopta valaki az udvarába”. Ugyancsak őrí- zetbevették Tóth Balázs hentest, feke­tevágás miatt és Patlagi Jánost, mert lakásán nagymennyiségű dohányt ta­láltak. Kiváló munkás a félegyházi postán Január 22-én ünnepélyes szakszer­vezeti nap keretében adta át a szegedi kerületi postás-szakszervezeti titkár­ság nevében Kecskeméti elvtársnőCse- tényi István postaisztnek a „Kiváló munkás” jelvényt és 400 forint nyere­ségrészesedési jutalmat. IBI SZELLEMÉBEN Kiskörös dolgozói Lenin szelleméhez méltóan emlékeztek meg az emberiség nagy tanítója halálának 26. évfordu­lóján Leninről. Az ünnepi beszédet Sztankovics Mátyás mondotta, amely után Nagy Sándor szavalt. Az ünnepi megemlékezést f.aczkó János községi bíró szavai zárták be, aki fogadalmat .ett a kiskőrösi dolgozók nevében, hogy Lenin szellemében fogják építeni a szocializmust. Megnyílt Újkécskén az első Népbolt Az ötéves terv első esztendejében megnyílt üjkécskén az első Népbolt. A megnyitási ünnepségen Balajt János mondott ünnepi beszédet, majd Kiss József vette át a község dolgozói ne­vében a népboltot. Beiktatták Kalocsa áj polgármesterét Kalocsa megyei város képviselőtes­tülete január 27-én a városháza ta­nácstermében rendkívüli közgyűlést tartott, amelynek napirendje Kácsor Mihály polgármester beiktatása voit. Az ünnepélyes beiktatáson jelen volt Fábián László, a vármegye főispánja, Kovács Antal vármegyei főjegyző és Nyitrai József, a duhavecsei járás fő­jegyzője is. Fábián László főispán be­szédében hangoztatta, hogv Kalocsa város az ötéves terv keretében régi elmaradottságából a fejlődés útjára lép. Az elhangzott üdvözlőbeszédek után Kácsor Mihály elvtárs tett ígéretet arra, hogy 'mint a munkásosztály hű fia, a nép érdekeit fogja munkájában szem előtt tartani. Kalocsai anyakönyvi hírek Születések: Kapitány Sándor, Kolom- oar Aranka, Virághalmí Elemér, Sza­badi József, Kákonyi Mihály, Csóti Zsuzsanna, Márton Mária. Csanádi Klára. Gyimesi E.elka, Hermann József, csupor Julianna. Nemeth Ferenc. Házasság: Szabadi János—Pacskód. Kata.in. Pacskód József—Szabadi Erzsé­bet, Keller Pál—Deák Mária. Halálozás: Légrády Jőzsefné Koós Sva 74, Varga István 69, Balaton Sán­dor, Kelemen János 76. Vörös Ferenc 71, Bpivári Istvánná. Serfőző Borbála 53. Tamás József 62. Hongén Antalné, Szabó Erzsébet 91, Baranyai Imre 73. Kéht.y. Milánná Lakatos Ilona 44 éves. Kecskeméti sport Folytatódtak a vereségek a kosárlabdáiban és a birkózásban Rosszul kezdték az évet kosarasaink és birkózóink és ami még nagyobb baj, rosszul is folytatták. Kosarasaink az egymásután elszenvedett három ve­reség miatt búcsút mondtak a bajnoki címnek és az élcsoportnak is. Szombaton a MEMOSZ-szal mérkőz. tek és attól 52:40 (30:17) arányú ve­reséget szenvedtek. A MEMOSZ jobb volt és megérdemelten győzött, mert az első' félidőben olyan, arányú veze­tésre tett szert, amit a második fél­időben is tudtak tartani. A KSZTE hiába jött fel a második félidőben a jobb erőnlétben levő pestiek ellen, a kecskeméti csapat a rossz dobóformá­ban levő Rózsával az élén nem tud­ták behozni a 13 pontos hátrányt. Á csapatnak az erőnlétét, gyorsaságát és a pontos kosárradobását kell javítani, meg a szellemi és akkor a következő fordulóban éppen olyan szép eredmé­nyeket fognak elérni, mint az ősszel. A vasárnapi mérkőzés sem alakult kedvezőkiben a KSZTE-re nézve. A KSZTE a „mumusa“ ellen, az egriek ellen játszott és most már ebben a bajnoki idényben harmadszor is vere­séget szenvedett tőlük — most is mi­nimális arányban. Az eredmény 53:48 (30:26) az egriek javára,. A KSZTE mindvégig egyenlő ellenfél volt, sőt a második félidőben győzhettek is volna, de nem volt szerencséjük és a játék­vezetők is az egriek mellé álltak eléggé feltűnően. Egyébként az. előbbi mérkőzésekről elmondottak erre a mér. kőzésre is vonatkoznak. Kosárdobók- Rózsa (17), Hegedűs (10), Balogh (6), Pere.cz (4), Nyirády, Tabajdy (3— 3), Szappanos, Szabó (2—2), fíoutk Női kosarasaink fotytc.tiák veresség- sorozatukat. Most a MEMOSZ-tól kap­tak ki 45:22 (14:7) arányban. Lá­nyainknak nagyon nehéz még az NB. II. légköre. Arra azonban ügyelniök kell, nehogy kiessenek. Ehhez azonban sokkal több edzés és ugrásszerű fejlő­dés kell. Kosárdobók: Szűcs (9), Szé­nás! (5), Prakker. Rozsnyay (4—4). A nagyobb tudású debreceniek előtt meg kellett hagolniok a kecskeméti brikózóknak Szép számú közönség előtt folyt le vasárnap a Debreceni Lokomotív és a KSZTE NB I-es szabadfogású bir­kózó csapatbajnoki mérkőzés. A mér­kőzést a várakozásnak megfelelően a itűnő debreceniek nyerték meg 6:2 rányban. A kecskemétiek a két Hullai ívén szereztek győzelmet. Sipos el- erülte a Hullai II.-vei való találko- ást s egy súlycsoporttal fentebb in- ult, ahol Garaczival mérkőzött és Méltó büntetést a lengyelkápolnai gyilkosoknak - követeli a halasi SZU ifjúsága Dolgozó népünk felháborodása, gyűlölete napróI-Hapra. fokozódik a lengyejkápolnai orgyilkos kulák. banda ellen. Táviratokban követelik átdolgozok a gyilkosok méltó bünte­tését. A kiskunhalasi SZÍT határo. za ot fogadott el, mely szerfal még jobban fognak harcolni a kizsákmá­nyoló kulákok ellen, majd a követ, kezö szövegű táviratot küldték Rá. kosj elvtársnak: „Felháborodással vettük tudomásul a lengyelkápolnai aljas gyilkosságot. Megfogadjuk, hogy fokozottabb erő. vei fogjuk végezni munkánkat as üzemekben és nevelni fogjuk a pam rasztsáQOt, hogy így még ssoro. sabbra fűzzük a munkás.paraszt sző. vétséget. Kérjük a gyilkosok legszi_ gorúbb megbiintet ését.” Ez a válaszuk a halasi ifjúság- mák a kulákok aljas támadása ellen. eőAPBÓHIRBIIÍSdSoo Nagykőrösi hírek ,, DrV Dallos Kálmán ügyvédi irodáját Kecskeméten, Nagykőrösi üt 20. sz. alá helyezte át. Félegyházi hírek. Martonovics utca 6. számú ház kö­zépső része eladó,' érdeklődni Ficsor ügyvédnél Petőfi utcában. Eladó kéthengeres, mágneses és ván­dorszalag fűrészgép benzinmotorral. Kiskunhalas, Szalag utca 7. Bútorozott szoba magánosnak kiadó Asztal, tükör, ingaóra eladó. Kiskunha­las, Vitéz út 7. Kocsmaberendezés, hordók, szikvíz- gép, és üvegajtó éladó, Fogtőn 400, szám alatt. Táska írógépet vennék. Kiskunfél­egyháza. Arany János u. 19. szám. Laktanya utca 4 számú azonnal be­költözhető ház eladó. Kalocsai hírek. Dr. Péterfi Sándorné dr. Szarnék Vera fogorvos rendelését megkezdte Kalocsán, Szentháromság tér 6. első emelet. Rendel d. e. 10—12-ig, d. u. 4—5-ig. ___________________________________ K öszönetnyilvánítás. Felejthetetlen, feleségem, édesanyánk és nagyanyánk halála alkalmával nvil- vánPott részvétet hálása" köszöntük. Id. Légrádi József és csalásija. Kalocsa Kiskunhalasi hírek. Prima 18/3-as Singer cipészvarrógép eladó. Buvári. Kiskunhalas. Egy jókarban lévő gyermek sport kocsi eiadó. Kiskunhalas, Bálvány út 2. szám. Köszönetnyilvánítás Mindazoknak, akik felejthetet- len férjem Kuruc. István temeté­sén megjelentek, sírjára virágot és koszorút helyeztek, ugyancsak a temetésen megjelent Galamb­egyesület valamennyi tagjának együttér—3 részvétükért ezúton mond köszönetét gyászoló fele­sége . özv. Kuruc Istvánná Mikszáth Kálmán u. 31. Figyelem » Lovaskocsikhoz, görgős-golyós csapágyas tengely minden teher­bírásra kapható. — Gumi eladás, vétel, csere. Belső gumi minden méretben! Hócipők, hócsizmák, gumik javítását szakszerűen végzi KÖRÖSI gumijavító üzeme Harangos-tér 7 Kiskunhalas. Telefon: 22. azt már első percben tusolta. A KSZTE fiataljai bár mérkőzéseiket el­vesztették, szép fejlődésről tettek ta­nulságot s remélhetjük, hogy a jövő­ben még sok örömet fognak szerezni a birkózó sport szurkolóinak. A ver­seny után Sipos és Hullai a kötött fogású birkózásban barátságos mér. közést vívtak, amely döntetlenül vég­ződött. Kosarasaink és birkózóink Budapesten szerepelnek A kosarasok nehéz feladat előtt állanak vasárnap. Mind a férfiak, mind a nők az újpesti bőrgyár csapatával, a BDSE-vel mérkőznek. A férfiaknak sokkal jobb játékot kell mutatniok és nagy formajavuláson keresztül men- niök, hogy győzhessenek idegenben. Ehhez kell Rózsa jó dobó formája és a többiek szívvel-léíekkel való játék­kedve. A női csapat megoldhatatlan feladatra vállalkozik, amikor a baj­nokságban veretlenül vezető bőrgyári csapattal veszi fel a küzdelmet. A tisztes vereség is jó eredménynek szá­mítana. Birkózóink a budapesti ÉDOSZ csa. patához utaznak.. Fiatal birkózóinknak nagy javuláson kellene átmenniök, ha sikerrel térnének vissza. Mindenesetre teljes erővel és lelkes küzdenitudással kell a mérkőzésre kiállaniok. így eset­leg remélhetnek egy döntetlent. FÉLEGYHÁZA SPORTJA Labdarúgóink lázasain készülnek a február 26-án kezdődő bajnoki mér­kőzésekre. Az időjárás ugyan ke. meny hidegre fordult és így még mindig csak a tornateremben folyta­tódnak az edzésiek, de Fejes József, a csapat kapitánya szerint, ha egy keveset enyhülne, úgy a hét végén már kimegy a pályára a csapat. Első komoly edzömérközését a jövö vasárnap játssza Kecskeméten az ottani NB II.es KSZTE csapata el. len. Reméljük a sorra kerülő mér­kőzéseken végre csapatunk tudása.1 nak megfelelően fog szerepelni és négypontos hátrányát behozza. LfksstalS ioniss 1 Az elmúlt vasárnap rendezték I meg Kiskunfélegyháza asztalién!,sz I bajnokságait közepes érdeklődés mel. I lett a gimnázium tornatermében. A I győzelipet veretlenül nyerte meg a IVAOSZ I. csapata. Kellemes meg. I lepeíése volt a bajnokságnak a rö- |Vid ideje működő gépgyári csapat I szereplése (harmadikok lettek) bizo- I nyitékául, hogy munkásaink a sport I területén is éppen úgy megállják a I helyüket, mint az üzemekben. Rész. 1 letes eredmények a következők: I 1. VAOSZ 5 győzelem, 0 vereség, a 2. Gimnázium I. 4 győzelem, 1 vere. I ség. 3. Áll. Gépgyár 3 győzelem, 2 a vereség- 4. Gimnázium II. 2 győze. | lem, 3 vereség. 5. Földm. Szöv. I. 1 I győzelem, 4 vereség 6 Földm. Szöv. | II. 0 győzelem 5 vereség. § Sakk KSZTK—Kecskeméti Platter SE *vy- 3'/2-. A kllünö játékerőt képviselő kecskemétiek ellen értékes győzel­met ara ott szakszervezeti csapatunk a legutóbbi fordulón. Makai Pál, Lukács Ferenc. Makai József és Bettiik Iván legyőzték ellenfeleiket, míg Tóth Lukács döntetlenül végzett. Legközelebbi mérkőzését Félegy­házán játssza csapatunk a szín‘ én jó játékerőt képviselő kecskeméti Kevibor NV sakkozói ellen. Kispont- arányú félegyházi győzelmet vá­runk. A mérkőzés délelőtt ,%10 óra­kor kezdődik a szakszervezet helyi, ségében, Birkózás Fél egyház 3. birközógáröája va- va,sárnap, február 5_én Nagykörös ellen mérkőzik Nagykőrösön. A na­gyobb ru innal rendelkező körösiek győzelme valószínű. Möplabtla A. vasárnapra kitűzött röplalbda- mérkőzéseknek csak egy részét tud­ták lejátszani, miután a Petőfi ált. iskola igazgatónője elzárkózott a te­rem átadásától. A lejátszott mérkő. zésekből győztesen került ki a Ta­nítóképző, a SZÍT és a Gimnázium csapata. Mindenesetre segíteni kell a dolgon, még pedig sürgősen, me*'t akkor, -amikor sportolóink felismerve a röplabdajáték jelentőségét, 28 csa­pattal vesznek részt a város baj­nokságában, nem lehet az, hogjj bürokrácia miatt ne legyen meg a lehetősége a kisorsolt mérkőzéseket lejátszani. BÁCS-KISKUNMEGYEI NÉPÚJSÁG A Magyar Dolgozók Pártja hetilapja. Felelős szerkesztő: GÁSPÁR ZOLTÁN Felelős kiadó: NÉMETI JÓZSEF Szerkesztőség: Kecskemét. Szabad­ság-tér 1/a. —- Kiskunfélegyháza, Pázmánv-it. 3. — Kiskunhalas Mol- nár-u. 2. Telefon: 91. Főkiadóhivatal: Kecskemét. Cson­grádí-u 4. Nyomatott: Szikra Lapnyomda NV. Budapest. Vili.. József-körüt 5. Felelős nyomdavezető: POVÁRNY JENŐ

Next

/
Oldalképek
Tartalom