Délpestmegyei Népújság, 1949. augusztus (3. évfolyam, 32-35. szám)

1949-08-14 / 33. szám

1949. augusztus 14. Dőlpcstmegyeí képújság 5 4 pontos tagdíjfizetés szilárdítja a tagok ka A Párttagságnak: a Párthoz tarto­zásnak három alapfeltétele van: a Párt tagja az, aki a Párt programját elis­meri, a Pártot anyagilag támogatja és tagja valamelyik szervezetnek. Mint lát­juk, a tagdíjfizetés lenini meghatározás szerint egyik alapfeltétele a párttagság­nak. A nagy Bolsevik Párt nyomdokain piaiadé pártunk, a Magyar Dolgozók Pártja, követi a lenini meghatározást és a. Szervezeti Szabályzat is világosan le­szögezi: a Párt tagja az, aki magáévá teszi a Párt célkitűzéseit, elfogadja programnyilatkozatát és politikai irány­vonalát, résztvesz valamely alapszerve- síetérick munkájában, aláveti magát a 'pártfegyelemnek és rendszeresen fizeti a tagsági járulékot. A 10. pontban pé­tiig meghatározza: a párttag, Vagy tag­jelölt, aki 3 hónapig indokolatlanul tiem fizet tagsági dijat és ezen idő el­teltével felszólítás ellenére sem tesz ele­get kötelezettségének, megszűnik a Párt tagja, illetve tagjelöltje lenni. A tagdíjfizetés tehát fontos feltétele annak, hogy valaki a Magyar Dolgozók Pártjához tartozzon. Központi Vezető­ségünk ez év március G-i ülésén a tag­felülvizsgálat eredményeinek tárgyalása tnelletl megvizsgálta a tagdijíizetés rend­szerét és helyes arányban állapított« meg az új tagsági dijakat. Kovács elv­társ kijelentette: A tagdíjfizetés a Párt­hoz való szoros kapcsolatot jelenti és el kell érnünk, hogy mostantól kezdve minden párttag rendszeresen fizesse tagdíját. Azok pedig, akik indokolatlanul pem fizetik /meg, nem méltók arra, hogy Pártunk tagjai legyenek és ha a felszólításnak nem tesznek eleget, ak­kor taggyűlésen el kell távolítani őket soraink közül. T' k felülvizsgálat során a tagdijíizetés terén is fellendülés mutatkozott. Pár­tunk tagjai a Párthoz való kapcsolat rendezésével egyidejűleg tagdijaikat is rendezték. A választási munka során azonban ezt a kérdést sok szervezetünk lelhanyagolta s még ma is, amikor már messze mögöttünk vaty a választási küz­delem, nem tekinti politikai kérdésnek a tagsági dijak rendezését. Mit eredményezhet, ha a tagdíjfize­tést adminisztratív munkaként kezeli egy pártszervezet? A tagdíj fizetési szá­zalék csökkenését. Es ha általában el­hanyagolja a tagdíjfizetés ügyét s még •adminisztratív munkaként sem helyez ;rá súlyt? íme a következmény: a ta- tiyavilág néhány szervezetében a 1 ág­úi jfizelés visszaesett 45—50 százalékra. Rendet kell teremteni a tagdíjfizetés terén. A jó eredmény a tagdijíizetés terén is a politikai felvilágosító rríun- Ikában gyökerezik. Ahol a tízes bizal­miakat nemcsak a tagdíjfizetés admi­nisztratív munkájával bizzák meg, ha­nem azzal is, hogy tudatosítsák a tag­díjfizetés politikai jelentőségét a párt­tagságban, ahol a tizes bizalmiak és népnevelők ezt a munkát elvégzik, ott jó az eredmény. ,A lemaradás, a visszaesés vagy jó eredmény elérése a tagdijíizetés terén js politikai kérdés. A tagdíjfizetés szá­zaléka pontosan mutatja, hogy látja-e a pártszervezet vezetősége, ezen keresz­tül látják-e a tizes bizalmiak és lát­ják-e a párttagok a tagdijíizetés jelen­tőségét?... Látják-e azt, hogy a tagdijli-, zetés nemcsak a bélyeg beragasztását jelenti, de azt is, hogy szilárdul, javul -a'párttag kapcsolata a pártszervezettel, a Párttal. Azt is, hogy másként viszo­nyul a Pár [hoz és a párlmunka kérdé­seihez az, aki rendszeresen, pontosan fizeti tagdíját, mint az, áki 2—3 hónap­pal rendszeresen el van maradva. Kecskeméten a tagdijíizetés aránya a párttagok számához képest lassan, de fokozatosan emelkedett az utóbbi hó­napokban, ami a bizalmiak politikai munkájának megjavulását mutatja. Az üzemekben június hónapban a lagok 85.7 százaléka fizette ki a tag­diját, júliusban pedig már több mint 86 százaléka. Vannak üzemek, mint a szeszfőzde, villamosmű, gazdasági ma­iam, ahol a járulékokat valamennyi párttag kifizette. A kerületi szervezetekben júniusban a tagoknak 70.5 százaléka tett eleget tagdíjfizetési kötelességének, júliusban azonban már 5 százalékkal többen fi­zettek. Legrosszabb a tagdíjfizetési készség a külterületi alapszervezetekben. Valami javulás azonban már itt is mutatkozik. Júniusban a tanyai és falusi párttagok 52.8 százaléka fizetett, júliusban azon­ban több mint G1 százalék rótta le já­rulékát. Az átlagon is jóval alul ma­radt BorMspuszta (32«/o) és Városföld (40 o/o). Ezeken a területeken meg kell erősítenünk a bizalmiakat a városi nép­Az amerikai Haladó Párt Wallace elnöklésével kongresszust tartott, ame­lyen az USA gazdasági válságával fog­lalkozik. Wallace megállapította, hogy amennyiben a kormány a jelenlegi (gaz­dasági politikáját folytatja, úgy a télen már tízmillió munkanélkülivel számol­hatnak. Természetesen ü munkanélkü­liekhez hozzá kell számítani azt a körülbelül tízmilliós sereget, amely •na­ponta, vagy hetenként csak néhány órát dolgozik. Az amerikai Haladó Párt kongresszusának jelentése szerint az USA külpolitikájának következtében a válság egyre nagyobb mértékben ter­Az emberiség legnagyobb elméi arrói álmodtak, hogyan lehet megnövelni a föld termőerejét. Es imje a világ nagy embereinek álma a Szovjetunióban va­lósággá váll. Moszkvától nem messze, közel ahhoz a házhoz, melyben Vladimir lljics Le­nin ételét befejezte, a Szovjetunió mező- gazdasági akadémiájának kisérleli tele­pét találjuk. Itt folytatja Liszenkó mész- sze földön ismert kísérletét. Az ország minden részéből tömegek zarándokol­nak ide, hogy megismerjék ezt a vi­lághírű telepet. A szovjet tudósok is senegestől vándorolnak erre a vidékre. Liszenkó megmutatta mérlegre helyez­ve az ágas és a rendes búzát, hogy egyetlen ágas búza kalász négy ' közön­séges búzakalász súlyával egyenlő. Mig a közönséges búza 30—40 szemet ad, az ágasbúza 200-at. Az ágasbúza sohasem dől meg, mert vastag szára van és nem kell olyan sűrűn Vélni, mini a közön­séges búzát. A kísérleti telepre naponta érkeznek a kolhozok meghízottjai, hogy a »Csodabúza« magvábói kérjenek. Le­velek ostromolják Liszenkót minden • A »Népnevelő« füzet a népnevelő egyik fontos fegyvere. A választási mun­ka során is bebizonyosodott, hogy jó felvilágosító munkát csak az a népne­velő tud végezni, akii minden kérdésben tájékozott, aki a Szabad Nép állandó és rendszeres olvasása mellett heten­ként olvassa és tanulmányozza a [Nép­nevelő füzetet. A Párt óriási áldozatot vállalt eddig nevelőkkel. Persze nem szabad mechanikusan ér­telmezni a tagdijíizetés pontossága és a Párthoz való viszony kérdését. Van példa arra is, hogy pontosan fizető tagok csak a tagdíj fizetésben látják párttagságuk értelmét s nem lélegeznek 'együtt a Párttal, nem élnek mozgalmi életet, nem végeznek pártmunkát, ezek­nek elég a tagdíj pontos befizetése. De á Párthoz tartozást az előbb említett három alapfeltétel együttesen határozza in(eg s leíbben van'a tagdíjfizetés mélyre­ható politikai jelentősége, hogy a Párt­hoz tartozás alapfeltételei között Van. Párt tagjainknak, pártszervezeteinknek megfelelő figyelemmel kell fordulniok a tagdíjfizetés kérdése felé. Állandóan felszínen kell tartam politikai jelentő­ségét, tudatosítani a népnevelők és pártbizalmiak segítségével (['párttagság lsoraiban. A jó politikai és adminiszt­ratív munka együttesen eredményezi a pártszervezeteket örömmel és büszke­séggel eltöltő 100 százalékot. fed ki a Marshall-terv országaira. Kihangsúlyozza a jelentés, "hogy az amerikai hidegháború és a keleti álla­mok ellen intézett gazdasági blokád az USA kereskedelmét a 700 millió lakos­sággal bíró Szovjetuniótól, népi 'demo­kráciáktól és Kínától vágta el. Az ilyen politika következménye az, hogy az USA kivitele az utóbbi két évben 2Ó százalékkal csökkent. A Haladó Párt a keleti államokkal való kereskedelmet, Valamint a béremeléseket jelöli meg, mint olyan eszközöket, amelyek alkal­masak a gazdasági válság további (el­mélyülésének megakadályozására. búzaszemért. A legjobb brigádok szá­mára jutalom, hogyha ezt a búzát sza­poríthatják. A kísérleti telep tanácsokat is ad, az új magvak termesztéséről Liszenkó Így ir egyik levelében: »Kérésének ele­get téve, 20 gramm ágasbúza-magot kül­dök. Tanácsolom, hogy az ágasbúzát megtrágyázolt, termékeny, jól megmű­velt talajba vesse. A vetést lehetőleg ko­rán végezze, széles sorban, 40—50 cm. távolságban és a magvak között 3—4 centiméteres kihagyással. A talajmeg- ánunkálás előtt műtrágya és szerves- Irágj^a használata szükséges. Kikeléstől a szárbakötésig három-négyszer DVT- preparátummaí kell beporozni, hogy a kártevő rovarokat Iáirtsuk.« Ezen a példán a szovjet tudósok és a kolhoz termelők elszakíthatatlan kapcsolata kitűnően látható. A tudós tapasztalatait többezer kolhozban ellen­őrzik. Az elmúlt évben az ágasbúza vetésterületét megtízszerezték. A szovjet kolhozföldeken egyre nagyobb terüle­teken termelnek ágasbúzát. azzal, hogy a’Népnevelő-füzetet ingyen adta. Ez nagyon sok helyen oda js ve­zetett, hogy a Népnevelő-füzetet nem becsülték eléggé. Gyakran előfordult, hogy hetekig a titkár, vagy propagan­dista szekrényében hevertek a fűzetek, vagy nem a népnevelők kapták meg. ( A Párt most ezen a féren js rendet teremt. A népnevelők eléggé öntudato­sak már ahhoz, hogy a Népnevelőt elő­fizessék. A Népnevelő ára aug. 1-től kezdve számonként 20 fillér lesz. Az előfizetés negyed évre (3 hónapra)' 2.— forint. Az előfizetés csoportos legyen. Az előfizetést a népnevelő csoportok intézik. Minden népnevelő a saját cso­portvezetőjénél fizessen elő. Az előfize­tőket mindenek előtt össze kell írni, hogy szeptember 1. után már minden csoport előfizetés alapján kaphassa a Népnevelőt. A pénz továbbításáért és kezeléséért a pártszervezet felelős. ZcndUtósch Japán észahi részén Két Tokiótól északra fekvő város­ban zendülés tört ki. Taira városban a zavargásoknak több, mint tíz sebesült áldozata volt. A sebesültek egyik fele a íüntetők, másik fele a rendőrség em­berei közül került ki. A japán újságok szerint a hat-hét- száz emberből álló tömeg mintegy nyolc óra hosszat tartotta megszállva a rend­őrség épületét. Vörös lobogót tűztek az épületre s szabadon engedték a kom­munista rabokat. Helyükre a rendőrö­ket zárták be. Csak éjfél felé sikerült szélszórni a tömeget. Hasonló megmozdulásokat je­leztek a városka távolabbi környékéről is. A Taira felé tartó rendőrosztagokra főképpen vasúti alkalmazottakból álló csoportok törtek. Ugyanebben az időben egy másik kommundslák-vezette csoport megszállt« Fukushima városházát. Itt négy kom­munista vezetőt tartóztatott le a rend­őrség. Tairában 35 kommunista vezető ellen adtak ki elfogatóparancsot, a béke megzavarása címén. Egy harmadik kommunista csoport a koujamai rendőrség épülete előtt tün­tetett 1G00 munkás elbocsátása miatt. FELVÉTEL a kecskeméti éli. szőlész- és borászképző iskolába A kecskeméti áll. szőlész és borász- képző iskola igazgatósága felvételi pá­lyázatot hirdet az iskola I. évfolyamára. Feltételek: Az elemi 8, ill. az általános iskola 8, vagy a gimnázium vagy pol­gári iskola .4. évfolyamának elvégzése. (Korhatár 14—18 életév, 18 életévnél idősebbek csak korengedéllyel vehetők fel. A pályázati kérvényeket a következő okmányokkal kell felszerelni: 1. szüle­tési bizonyítvány, 2. iskolai bizonyít­vány, 3. hatósági orvosi bizonyítvány, 4. erkölcsi bizonyítvány, 5. helyható­sági bizonyítvány, 6. szülői beleegyező nyilatkozat. A jelentkezők kérvényeiket a helyi DEFOSz-vezető ajánlásával ha­ladéktalanul küldjék meg az intézet igazgatóságának. Az iskola 3 évfolyamú. Kiképzést nyújt a szőlészet, borászat, gyümölcsé­szét, konyhakertészet minden ágában. A tanítás és ellátás teljesen ingyenes. Felvételre női tanulók is jelentkczhet- hek, akik mivel női kollégium nincs, csak bejárók lehelnek. Bővebb felvilá­gosítást az intézet igazgatósága ad. Cint: Miklóslelep, Posfafiók 25. Telefon: 355, Kiskunfélegyházi dolgozók hangversenye A szakszervezeti dolgozók énekkara /augusztus 7-én tartotta bemutatkozó hangversenyét a Ivoroná»-ban. Aki ezt a hangversenyt végighallgatta, meg­győződhetett róla, ‘ hogy a munkás­kórus nagy lépténkéi halad előre a fej­lődés útján. A lóriik a r műsorán Kodály, Bárdos, Halmos, Székely, Alexandrov, Paleszt- rína é:> Beethoven művei szerepeltek. A vegyeskar Maros műveiből adott elő több számot. r A művek előadása és kidolgozása, különösen a polifonikus kórusművekné! komoly munkásságra és szorgalomra mutatnak. Varga András, az énekkar fiatal karnagya kemény munkát vég­zett, hogy a rendelkezésre álló rövid idő alatt ennyi müvet betaníthasson. A szólóénekesek ugyancsak az ének­kar tagjaiból kerültek ki. Bartók és Kodály népdalgyűjtéséből, valamint Brahms és Schultert műveiből adtak elő. i A műsoron szereplő mozgalmi da­lokat és a szovjet hadsereg jubileumi indulóját Kovács R. György kísérte zon­gorán, aki magánszámokként Rachma­ninoff: Cisz-moll prelüd-jét és Chopin; ;A-dur polonaise-t adta elő óriási si­kerrel. Játéka magával ragadta a kö­zönséget. í A dolgozók énekkara, amint azt a szónokuk is kifejezte, Petőfi szellemé­ben akar haladni s minden törekvésé­ben a dolgozók érdekeit kívánja szol­gálni. Ehhez kívánunk nekik sok si­kert. Jó gyümölcsért - Jó zöldségért jó Arat a d i GYÖNÖICSÉRTÉKESIIŐ N. V. BUDAPEST, NAGYVASARTELEP Tiznillií munkanélküli lesz Amerikában Az ágasbúza hazájában Fizessünk elő a Népnevelőre

Next

/
Oldalképek
Tartalom