Kecskemét, 1946. december (1. évfolyam, 40-52. szám)

1946-12-01 / 40. szám

MA&m BŰNŰSKER MONDTAK Mi BZ AMERIKAI SZTRAlKVEZÉRT Az amerikai szenátus tegnapi ülé­sén bűnösnek mondották ki John L. Lewist, az amerikai bányászszö­vetség vezetőjét abban a cselek­ményben, hogy a törvényes rendel­kezésekkel szembeszállva (kiadta a parancsot az amerikai bányászok­nak a sztrájk megkezdésére. Az amerikai szenátus elnöke dönt majd arról, hogy a határozat alapján bí­róság elé állíttassa-e a bányászok vezérét. GYŐZÖTT A K ONZERVATÍV JELÖLT Nagybritannia egyik skóciai vá­lasztó kerületében tegnap tartották meg az időközi képviselőválasztást, amelynek során a munkáspárti je­lölttel szemben konzervatív jelölt vette fel a küzdőknél. A választás szenzációs eredménnyel végződött Churchill pártjának jelöltje olyan fölénnyel győzött, hogy a munkás­párti jelölt a választás után meg az óvadékot sem kaphatta vissza, mert annyira csekély számú szavazatot kapott. Pdr/gyfílés Bugscmsoostoron A Független Kisgazdapárt decem­ber hó 1-én, vasárnap délelőtt 11 órakor Bugacmonostórfalván, a templom előtti téren szélesebbkörű taggyűlést tart. A párt országos központja ezen a gyűlésen képvisel­teti magát és résztveszmek azon a kecskeméti pártközpont kiküldöttei is. Aranykalászos gazdasági tanfolyam kezdődik december hó első napjai­ban a magyar állami gazdaképző is­kolában. Felvehető minden 16. élet­évét betöltött (nem iskolaköteles) egyén. A tanítási idő március 15-ík tart. A tanfolyamon tandíjat nem kell fizetni, iskoliakönyvekkel is el­látják a résztvevőket. Előadott tárgyak: Szántóföldi nö­vénytermesztés. Állattenyésztés. Ker­tészet. Gyümölcs-, szőlő- és zöldség- termesztés. Erdészet. Gazdasági be­rendezés és kezelés. Gazdasági szára­dás és levelezés. Földmérés és gazd. építkezés. Szövetkezeti ismeretek. A kéf. téli félévet elvégzett hall­gatók, .mint szakképzett gazdák, aranykalászos gazdai oklevelet nyer­nek, Jelentkezés és beírás: minden nap 8—1 óráig, amikor az igazgató­ság mindenben részlete« felvilágosí­tást ad. Városföld .2—a. szám alatt, j a méheslaposi elemi iskola melflett. Vidékieknek bejárás vonattal lehet­séges. Az államvasút a bejáró hall­gatóknak kedvezményes vasúti havi bérletjegyet ad. MEGBÜNTETTÉK a körzefvezetők vezetőjét A polgármester 200 forint pénz- büntetésre ítélte Cs. T. városi tiszt, viselőt, a körzetvezetők vezetőjét aki eben több igaznak bizonyult panasz merült fel. A megbüntetett tisztviselő pénzkezeléssel többé nem bízható meg. Gyári áron kapnak védöszert a mlRtagyiimölcsiisck A Duna.—Tiszaközi Mezőgazda­sági Kamara felügyelete alatt 37 mintagyümölcsös (köztük 3 kecske­méti) kedvezményes akció kereté­ben a jövőben gyári áron kap védő- szert. Egyébként a Kamara további öt nuntagyümölcsöst vesz felügyelet alá Mind az öt új szőlő- és gyümölcs­birtokos tulajdona. Kecskemét 1946. dSC. 1. A FÜGGETLEN KISGAZDA I évi 40, mm FÖLDMUNKÁS ÉS POLGÁRI yjüLLfí ÜL? PÁRT POLITIKAI LAPJA 40 HLLÉR Most érkezett haza hadifogság­ból, a Szovjet-Unióból Sebőik Lajos, a félegyházi-úti iskola tanítója és több kecskeméti hadifogoiybajtár- sától hozott üzenetet. Gulyás Károly főhadnagy (Kis­nyír), Garzó Béla százados, Kaién Imre hadnagy, Domokos Mihály zászlós és Bán Sándor küldöttek haza vele hozzátartozóiknak leg- szivélyesebb üdvözletüket. Vala­! mennyien jól vannak, egészségesek | és arra kérik szeretteiket, hogy rög­tön írjanak. Címük: Tábori szám 107-2, 107-3. Ugyancsak orosz hadifogságból levelet írt feleségének Nagy László Rorbás-puszta 43. szám alattí lakos. Kéri feleségét, írjon, mert semmi í hírt nem hallott még hazulról. A !e- | vél átvehető szerkesztőségünkben. Xe zavarlak álhírekkel a rendet és a nyugalmat! A lakásínség egyre nyomasztób­ban mutatkozik, hadifoglyaink é6 a nyugatósok visszatértével. Csökken n beszállásolásra kijelölt megfelelő lakások száma is, pedig a városnak ez irányú kötelezettségeknek teljesí­tésére készen (kell állnia. Ezért írták össze a körzetek a napokban a be­szállásolásra igénybevehető lakáso­kat. Ez az összeírás szolgáltatott okot nyugtalanságra és a felelőtle­nek számára álhírek terjesztésére. A híresztelésekkel kapcsolatiban kér­dést intéztünk a polgármesterhez, aki a következőket mondotta: — A városban rend és nyugalom uralkodik és ezen a megnyugtató ós biztató állapoton nem változtat •semmi zavarkeltés. A lakások ösz- nzeírása óvatossági rendszabály volt. — Pénteken megbeszélést folytat­tam a városparancsnok úrral, aki a város nyugalmának megóvását és az élet rendjének biztosítását époly fontosnak tekinti, mint a polgári hatóság. Bizonyos rendszabályok­ban meg is állapodtunk- ezek ke­resztülvitele folyamaiban van. Va­lamennyi azt célozza, hogy a nyu­godt termelő munkának semmi sem á.ija útját. Higgadtságot és bieal- mat kérünk és erélyes szembeszáll lást minden zavar tkel tő hírrel szem­ben, __ fejezte be nyilatkozatát a polgármester, akinek minden sza­ván éreztük az őszinteséget és fe'e- lősséget. Semmi okot nem látunk tehát arra, hogy bárki is álhírekkel nyugtalanítsa a város dolgozó né­I Fét Elindult Kecskemétről Angliába a karácsonyi pulyka Nyolc vagon baromfit száüítottmik tegnap a brit fővárosba A „Kecskemét“ tudósítójától. Több esztendős szünet után teg­nap ismét jelentős állomásihoz érke­zett el Kecskemét baromfkxportja. A tegnapi napon 8 vagon puly­kát szállítottunk a brit fővárosba. A baromfit magyar vagonokba- rak­ták be és a csehszlovák határon lévő Szobra irányították, ahol már Vártak rá az angolok által küldött belga hűtőkocsik. Az angol megbí­zottak ezen a határállomáson vet­ték át a baromfit és a legteljesebb megelégedésüknek adtak kifejezést. Az árut átrakták a hűt(((kocsikba és azóta- a kecskeméti karácsonyi pulyka már útban van Anglia felé, hogy hosszú évek után ismét odake­rülhessen az angolok ünnepi aszta­lára. í'sfCí- Jl-* - ő íCt- *. f-i- J t ó (. Kecskemét tiltakozik a magyarüldözés ellen A város törvényhatósági bizott­ságának mai közgyűlésén egyhan­gúlag elhatározták, hogy a csehszlo. vák magyarüldözés .ügyében tilta­kozó táviratot küldenek a minisz terelnökhöz. A távirat a következő: „Miniszterelnök úr! Kecskemét th. város törvényhatósági bizottsága megdöbbenéssel értesül azokról az í eseményekről, melyek Szlovákia I magyar lakosságát sújtják. Feílkér- [ jük a kormányt, hogy véreink sor­sának javítása érdekében minden eszközt vegyen igénybe és egyben a város a maga részéről a legtelje­sebb készségét ajánlja fel az áttele­pítettek megsegítésére.“ Megsemmisült a Katona lézsel Társaság vagyona Tóth Lászlót választott elnökké a tegnapi közgyűlés A Katona József Társaság tegnap délután tartotta tisztújító közgyű­lését ,a városháza tanácstermében. A közgyűlésen a> jelentések során átlaíános megdöbbenést keltett, mi­kor kiderült, hogy a Társaság több mint 10.000 pengőnyi békebeli kész­pénzvagyona, amelyet takarékbe­tétként három helybéli bankban he­lyeztek ©1, a pénz elértéktelenedése folytán tökéletesen megsemmisült. A Társaság egyéb vagyontárgyai közül is számos elpusztult, többek között régi, eredeti kéziratok és a Társaság különféle, most már pó­tolhatatlan kiadványai. A közgyűlés a Társaság új elnö­kévé Tóth László polgármestert vá­lasztott®, alelnök Bálint Alajos dr. múzeumigazgató és Kovács Bálint rcf. lelkipásztor, ügyvs*ető alelnök Jöós Ferenc népiskolai ásíügyelő igangé;ó, főtitkár ^zahó Ambrus dr. városi főkönyvtáros, titkárok jj Mándoki Erzsébet igazgató és Ho­moki József főszerkesztő, pénztáros Garzó József d,r. városi íőlevélfá- jros, ehonőr Bakka,y Tibor dr. tör­vényszéki bíró, ügyész Kiss Béla dr. városi tb. ügyész, számvizsgáló bi­zottság Balázs Béla dr. tanár, Bar- tos Márton tanár, Puky Margit ze­neiskolai tanár. Réthey Ferenc dr. jogakadémiai dékán korelnök köszöntötte emelke­detten szárnyaló szavaikkal az új elnököt és tisztikart, rámutatva ar­ra, hogy a szellemnek mindenkor felsőbbsége van az anyagias világ- szemlélet fölött. Tóth László pol­gármester mondott ezután nagyha­tású elnöki bemutatkozó beszédet. Hangsúlyozta, hogy kemény küz­delmek között, elvégezetlen leckék .súlva alatt vállalta az új feladatot. Az elnökségre eddig semmi más ér­demet nem szerzett, mint az együtt­érzést Kecskemét halhatatlan írójá­nak; örök emlékével, amelyből mint gazdag forrásból kíván munkatár­saival fényt meríteni és árasztani a Társaságra és a városra. A Társa­ság figyelmét és érdeklődését növel­ni kell nemcsak az irodalom irá­nyában, hanem a művészet minden vonatkozásában. Legyen a Társaság munkájában dráma, vers, zene és kép egyaránt eszköze szabad és bátor lelkek formálásának, olyan egyéniségek megteremtésének, akik Katona József szellemében elszakít- batatlanul összeforrtak ennek a megtépett tájnak sorsával. — Az ember legyen az értelem győzelme — erre törekedni lesz a Társaság lélek szerint való feladata, haladó szellem és haladó társada­lom szolgálatában. Uj élet születé­sének vajúdásaiban is tekintsük le­iünket úgy, mint aminek értelme van a minden megpróbáltatás és viszontagság növelje bennünk azt a tudatot, hogy szakítván régi utak­kal és hamis eszmékkel, be töltsük életiünk célját, amit Goethe Így fo­galmazott: örök-lét a célunk, amiért itt vagyunk. Réthey Ferenc dr. indítványára az új elnök remekbe készült beszé­dét megörökítik abban az album­ban. amelyet a Katona József Tár­saság ülésein elhangzott legjelentő­sebb megnyilatkozások megörökíté­sére készítettek. Elikészülelek az e I e kiorválaszlásra A Független Kisgazdapárt veze­tősége ezúton is felkéri a Kecske^ méten lakó közalkalmazottak»:, hogy az elektorválasztással kapcso­latos teendők megbeszélése céljából december 1-én, vasárnap délelőtt 10 órakor pártházunk irodahelyisé­gében összejövetelt tartanak. Az | összejövetelen dr. Földvári Endre I és dr. Somogyvári György minisz­ter titkárok fogják tájékoztatni -a pártunkbeli köztisztviselőket az elektorválasztásra vonatkozó tudni­valókról. Hogyan él hova szállítható a vágómarha, j«h és a hízott sertés Vágómarha és vágój-u-h szállításá­ra engedélyt kizárólag a hús- és zsiradékhivatal ad. Marhalevélke- zelők a vágómarhát csak Budapes'1- Ferencváros és Ráko-spalota-Ujpest címre irányíthatják. Két éven aluli vágómarhákat, va .» lamint a hízott sertéseket szállítani tilos. Tenyészmarhák szállításához en­gedély nem kell, de a járlaflevélre rá kelj vezetni az irányítást és azt,- hogy a vásárlás továbbtartás céljá­ból történt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom