Kecskemét, 1946. október (1. évfolyam, 28-39. szám)

1946-11-03 / 28. szám

Kecskemét 1946. flOV. 3. A FÜGGETLEN KISGAZDA |. évf. 28. szám ................. FÖLDMUNKÁS ÉS POLGÁRI V ASÁRNAP pÁRT POLITIKAI LAPJA 6Ra 40 FILltR Négy napig csak a belvárosban lesz villanyáram Megrepedt a kazán a villanytelepen Hiagg-acocszáy nem dobja ti tácUnetmi hagyományait Nagy Ferenc miniszterelnök a Protestáns Napok során tegnap nagy beszédet mondott a magyar nép tör­ténelmi törekvéseiről. Kifejtette, hogy a demokrácia vágya a történe. lem egész folyamán ott élt a ma­gyarság lelkében, azonban az egy­mást felválté önkény- és parancs­uralmi zsarnoki elnyomás a magyar nép egész testét-lelkét elnyomta és kihasználta. Századokon keresztül be­látta a magyar nép, hogy abból a rendszerből csak az egész emberiség egyeteméit érintő nagy váütéz(ás követ­kezményeképpen lehet kiszabadulni. A magyar népet öröklött politikai bölcsessége tartotta vissza a gyakori lázongástól és az elnyomott nép tör­ténelmében néhányszor előfordult próbálkozás szörnyű következményei azzá a tanítássá vált, hogy várni kell mindaddig, amíg az >;gész em­beriség számára el nem következik a felszabadulás és a demokratikus élet- berendezkedés ideje. A magyar nép a demokráciában a szabadságeszm1? megnyilatkozásáért lelkesedik, tehát nem dobja el a történelmi hagyomá­nyait, hanem azokat helyezi előtér­be, amelyek vágyódásait és remény­ségeit fejezték ki a múltban. Drámai napok Ausztriában Ausztriai az utóbbi napokban ka­tasztrofális válságba került. Az élel­miszerkészletek kifogytak, szén úgy­szólván egyáltalán nincs, úgyhogy a nemcsak a vonatok közlekedése szü­netel, hanem villanyáramot és gázt Is csak néhány órán keresztül szol­gáltatnak az egész országban. A ba­jon Ausztria önmagától nem tud se­gíteni, mert nincs valutája arra, hogy a külföldön vásároljon élelmi­szert és szenet. A parlament a na­pokban titkos ülést tartott, amelyen elhatározta, hogy a nagyhatalmak­hoz fordul és kérni fogj egyrészt a megszálló csapatok . kivonásét, más­részt az élelmezés és szénellátás in­tézményes biztosítását».. Asz októberi sszaporodás 52 iő 114 esküvő volt a múlt hónapban Az anyakönyvi hivatal adatai szerint a születések száma emelke­dést mutat az elmúlt hónapokhoz képest. A születések száma októ­berben 144 volt, míg szeptember­ben 129. A halálozások száma 92, szeptemberben 84. Kecskemét ter­mészetes szaporulata tehát 52 fő (szeptemberben 45). A házasságkötések aránya to­vábbra is erős emelkedést mutat. Az elmúlt hónapban 114 párt ad­tak össze. Szeptemberben 86 volt a házasságkötések száma. Újból megrendezik a Szent Miklós Vásárt A katolikus egyesületek központi tanácsa elhatározta, hogy a múlt­ban oly nagysikerű Szent Miklós vásárt — amelynek egész bevétele a szegényeké lesz — az idén dec. 6—7—8-án a Katolikus Egylet ösj- szes termeiben újból megrendezi. A jószívű adakozók figyelmét már most felhívja a rendezőség. , ——----oOo----------­K isgazdagyűlések Kiskunmajsán vasárnap nagygyű­lés lesz. Ezen a gyűlésen a majsai Kisgazdapárt vezetőségén kívül fel­szólal Eszterhás József nemzetgyű­lési képviselő és Pető Lajos, a kecs­keméti pártszervezet igazgatója. Kerekegyháza kisgazdáinak nagy­gyűlésén, mely szintén vasárnap tesz, Balta Antal, Pongrácz Aladár és Bállá Dömötör nemzetgyűlési képviselők szólalnak fel. A városi villamosmű telepén teg­nap megrepedt az a kazán, amely a telep fűtését biztosítja. A mai nap­tól kezdői a régi kazánt kellett üzembe helyezni, ennek azonban oly kicsiny a teljesítő képessége, hogy az eddigi mértékben teljes le­hetetlenség az áramszolgáltatást fenntartani. A mai- naptól kezdve Mindezent ünnepén, tegnap ismét békebeli képüket öltötték fel a te­metők. A sírokon újra kigyulladtak a gyertyafények, amelyeket a há­ború három utolsó esztendeiben le­parancsoltak, az utóbbi két eszten­dőben pedig a nincsteienség miatt nem gyújthattak meg. Tízezrek za­rándokoltak a borús, mindszenti na­pon a kecskeméti temetőkbe, hogy elhelyezzék a kegyelet virágát és fellobbantsák az emlékezés gyertya­lángját szeretteik sírhalma fölött. A város nevében Tóth László polgármester és Szidor József köz­művelődési tanácsnok helyezték el a koszorút a hősök emlékművein. Jól esett látnunk, hogy a hála es Mindezidáig csak a főváros la­kossága részesült rendszeresen élel­miszerellátásban. Most ezt az ellá­tást kiterjesztik a vidékre is. Szabó János dr. közellátási államtitkár fo­gadta a sajtó képviselőit és nyilat­kozott erről a kérdésről. A zsírellátásban egyelőre csak a vidéki ipari városok részesülnek, 00 Kecskemét népe hálás kegyelet­tel ünnepelte meg október 31-én azoknak az orosz hősöknek emlé­két, akik Kecskemét felszabadítá­sáért áldozták életüket két eszten­dővel ezelőtt. Reggel a templomokban istentisz­telet volt, utána a három hősi em­lékművet koszorúzták meg soikszáz- főnyi résztvevő közönség jelenlété­ben, majd a város törvényhatósági bizottsága tartott díszközgyűlést. Itt elsőnek dr. Szádeczky-Kardoss László főispán méltatta a felszaba­dulás napjának jelentőségét és rá­mutatott arra: végre itt az ideje, hogy a négyszázéves elnyomatás után a saját útjain járjon a nemzet. Bállá Dömötör kisgazdapárti kép­esak a belváros áramellátását tudják biztosítani és az ipartelepek sem fogyaszthatnak áramot. A kazán kijavítása körülbelül négy napot vesz igénybe, úgyhogy a jövő hét második felében már ismét az eddigi mértékben szolgáltatja a vil­lanytelep az áramot.-Ci­ki-gye let érzése ezekben a nehéz időkben is mennyi gonddal juttatja kifejezésre Kecskemét szeretetét el­esett hőseink iránt. A hősök sírja mindenütt tisztán, szépen, gondo- zottan várta a mindszenti estét és nem akadt közülük egy sem, amely­be a hívek áldozatkész szeretetéből í'em jutott volna néhány szál virág. Katona József sírjára a városi kertészet helyezett egy impozáns virágcsokrot, amely mellé a piarista gimnázium diákjai tették oda a ma­guk koszorúját. A város november U-én, a költő születésnapján fogja" majd Katona József sírját megko­szorúzni az iskolák ünnepélyének keretében. cukor azonban november 1-én kez­dődő érvénnyel már az egész or­szág lakossága részére van. Vidé­ken személyenként 20 deka lesz a fejadag. Egy kg. kristálycukor ha­lósági árát 7 forint 60 fillérben ál­lapították meg. Ugyancsak novem­berben sót is kapunk, személyen­ként' 60 dekát. viselő visszapillantást vetett az el­múlt háborúra, amelybe Magyaror­szágot belehajszolta a német impe­rializmus. A németség szándéka az volt, hogy Magyarországot kizsák­mányolj,a s azután beolvassza gyar­matbirodalmába. Ezt akadályozta meg felszabadítás, amelynek mai napján kegyelettel emlékezünk a szovjet birodalom hősi halottasa és nemcsak köszönetét mpndunk a hatalmas keleti szomszéd nagylel­kűségéért, hanem kérjük is, hogy ne vonja meg tőlünk barátságát a jö­vőben som. Judin szovjet alezredes szólalt fel ezután és a díszközgyűlés résztve­vőinek meleg ünneplése köziben je­lentette ki, hogy a Szovjet-Unió !rgőszintébb barátságot kívánja Ma­gyarországgal. Azt akarja, hogy Magyarország is. építse fel a maga demokratikus országát és legyen hasznos tagja a békeszerető nemze­tek nagy közösségének. A városparancsnok: ielsszólalása Délben a Domián-vendéglöberi társasebéddel folytatódott az ün­nepségek sorozata. Itt is a főispán mondta az első felköszöntőt. Pano- marjov őrnagy, városparancsnok, emelkedett ezután szólásra; — A Vörös Hadsereg katonái ne­vében a felszabadulás második év­fordulójának napján minden jót kí­vánok Kecskemét városának. Meg akarom köszönni azt a segítséget, amelyet a helybeli hatóságok nyúj­tottak annak idején a harcok alatt az orosz katonai alakulatoknak. A. Vörös Hadsereg szétverte és örök időkre kiűzte innen a német hódí­tókat. Egyben felszabadította az: összes népeket egyszer és minden­korra. Lehetőséget adott arra, hogy: a magyar nép felépítse a saját köz­társaságát. Sok orosz hős halt meg itt, ezen a fronton a világ szabad­ságáért. A hitleri Németország dik­tálni akart az egész világnak, a. szovjet nép és a Vörös Hadsereg,, amely őszinte érzelmekkel viselte­tik a duna> népek iránt, keresztül­húzta a németek számításait. — A szovjet nép nem akar ide­gen földet, de a sajátjából sem haj­landó adni egy ölnyit sem. Aki me­részel mégegyszer megtámadni ben­nünket, az meg fogja kapni a ma­gáét. A Vörös Hadsereg nem azért jött ide, hogy hódítson, nem azért, hogy itt új rendszert teremtsen, ha­nem azért, hogy a magyar népet, felszabadítsa a fasizmus igája ajóL Ennek ellenkezőjét csak a reakció­sok állítják, akiknek még egyszer mondom meg: ne vigyék a magyar népet provokációba, mert a műit nem jön többé vissza. Á szovjet; nép mindig készen áll a magyar de­mokrácia segítségére. Lehetőséget akarunk nyújtani arra, hogy a ma- gyar nép a saját, kultúráját építse: k] a demokratikus Magyarország­ban. Ez a magyar nép ügye, nem & Vörös Hadseregé. Az önök ügyei­be mi nem avatkozunk bele. Teljes szivemből kívánom a magyar nép boldogulását és még egyszer köszö­nöm ezt a szép ünnepséget, amely­ikei megünnepelték az elesett hősök, emlékét. A pártok nevében Konferszkv La­jos, Pető Lajos, Vadász Ferenc/ Nagy László dr., Puiai István, a» szakszervezet részéről Székely Já nos, majd Kurinszky Sándor rend- cralezredes. a kapitányság vezetője ozólalt még fel. A nagyszerűen si­került díszebéd pazar étlapja min­dennél jobban dicsérte a Domián- konyha egyedülálló tökéletességét. Holnap lesz a szovjet nemzeti ünnep dlszünneyéiy a színházban A Nemzeti Bizottság ezúton kéri fel. ,a város közönségét, hogy a szov­jet nemzeti ünnep alkalmából a Ka­tona József színházban folyó hó 3-án, vasárnap délelőtt 11 órakor rendezendő díszünnepélyen vegye*/, részt. Magas színuonatú UÁH47 ÍUitHIfT rendez november 9-én délután fél 6 órakor a Cifra-palotában a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége. A tizenkét számból álló változatos, rend­kívül érdekes műsorra, amelyet la­punk legközelebbi számában közlünk már most felhívjuk az érdeklődők fi­gyelmét. Öt éu után kigyulladtak a ggtügáU a Umet'ákfoh. Tiszeszrek szaránáokoltak tegnap a sír ok fj ősz Zsírt, cukrot és sót kapunk 20 deka cuUor, 50 delta só a fejadag „Az Űn&k ügyeibe mi Mm avatkozunk fade" l A városparancsnolt nagy besszéde a felsszabadulás évfordulóján

Next

/
Oldalképek
Tartalom