Kecskemét, 1946. október (1. évfolyam, 14-27. szám)

1946-10-01 / 14. szám

HÍREK II FlggtUea Kisgazdapárt közleményei az ok?. G-i nagygyűléssé! kapcsolatban A rendező bizottság tagjai októ­ber 2-án, szerdán délután 5 órakor. A Független Ifjúság tagjai, vala­mint azok a magyarruhás lányok, •akik a miniszterelnök fogadásán megjelennek, október 2-án, szerdán este 6 órakor a pártházban jelen­jenek meg. A Párt általános tagértekezlete október 3-án, csütörtökön délután 6 ómkor lesz a nagyteremben. A Párt női tagozata október 3-án, csütörtökön délután 5 órakor tart előkészítő értekezletet a párthelyi­ségben. A lovasbandérium résztvevőit fel­kéri a pártvezetőség, hogy október 5-án, vasárnap reggel fél 8 órakor a református temető melletti Mária- Scözben teljes díszben gyülekezze­nek. Akik még résztvenni óhajta­nak, szombat estig a párthelyiség­ben jelentkezzenek. A miniszterelnök fogadásán részt­vevő fogatok október 6-án, vasár­nap retftfel 8 órakor jelentkezzenek a pártház bejárata előtt. A pártvezetőség minden üggyel kapcsolatban információval szolgál a pártházban. ——----oOo—-------­— A Jogászegyesület október l-én, kedden délben 12 órakor tart­ja tisztújító közgyűlését. — Urvacsoraosztás a ref. temp­lomban. A világ reformátussága va­sárnap a testvériség jeléül minden templomában úrvacsoraosztásit tart. Kecskeméten az úrvacsoraosztás a 9 órás istentisztelet: keretében lesz. — Otthon Mozi. Keddtől—csütör­tökig 5 és 7 órakor magyar bűn­ügyi film: A titokzatos idegen. Uray Tivadar, Gőzön Gyula. — Kézimunka előnyomda nagy választékiban Bocskay-uíca 18. szám alatt. 1032 — Előadás a szovjet igazságszol­gáltatásról. A MagyaT Kommunista Párt székházábán (Rákóczi-út 3.) a „Szovjet igazságszolgáltatás11 cím­mel október 4-én, pénteken délután 6 órakor Nagy László dr. ügyvéd 'tart elaődást. Utána vita. Vendé­geket szívesen látnak. — Eskü alatt bizonyítja 878 em­ber, hogy a „Dőli“ nemcsak a po­loskát, hanem annak petéit is azon­nal kipusztítja. Bódogh festékke­reskedésben kapható. 1130 — ÁRPÁD MOZI műsora hétfő­től—szerdáig: Múmia bosszúja; csü­törtöktől—vasárnapig: így élni jó (Jean Arthur, James Stewart és Lionel Barrymore). Előadások 5 és 7, vasárnap 4, 6 és 8 órakor. — Napi egy-két órás elfoglalt­sággal, jó kereset mellett, lapkihor- dókat felvesz a Hírlapterjesztő Iro­da (Lufcher-udvar). — Köszönetnyilvánítás. Mind­azon rokonok, jóbarátok és isme­rősök, akik drága jó férjem, illetve édesapám, Széki Bálint temetésén megjelentek, mélységes fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek, fogad­ják hálás köszönetiinket. özv. Széki Bálintné és kisfia. 1107 — Terpák Istvánná titka csupán az, hogy három darab szappan he- j lyett egy darabot használ a mosás- ! nál, de ugyanakkor 1 csomag „Föl­di“ szódával lágyítja a vizet az elő­írás szerint. 1128 — Értesítem t. ügyfeleimet és a jogkereső közönséget, hogy Buda­pestről visszaköltöztem és ügyvédi gyakorlatot saját házamban, Be- niczky Ferenc-utca 6. sz. alatt (új- kollégium mellett) tovább folytatom. Csereklyei Gyula dr. ügyvéd, Pest vm. tb. t. főügyésze. 423 következőket mondotta a Kecske­mét munkatársának: — Mélyen fájlalom, hogy ezt a szép mérkőzést a végén tökéletesen elrontotta a közönség egy részének fegyelmezetlensége. Bármi történik- is a pályán, annak elintézése a já- . tékvezetőre, illetve a két határjel­zőre tartozik, de soha semmiféle körülmények Között nincs joga a közönség körében senkinek arra, hogy a lábát betegye a játéktérre. FUTBAUL I A budapesti rendőrség leleplezte és elfogta az autós banditákat, akik hetek óta vetkőztetésekkel tartot­ták izgalomban a főváros lakossá­gát. Antal István, Kolozsváry-Borcsa Mihály és Kassai-Schalmayer Fe­renc kegyelmi kérvénye ügyében a bét folyamán dönt a köztársasági elnök. Száz tárogatós adja hírül Tokaj- hegyalján a bor ünnepének megnyi- iátsát az október 13-i bornapon. A köztársasági elnök elutasította a halaira ítélt Hellebront Vilmos­nak, Száiasi volt gazdasági csúcs­úi miszter ének kegyelmi kérvényét. Horthy Miklós volt kormányzó egy svájci lapban támadó hangú nyilatkozatot adott a magyar de­mokráciáról. Most derült ki, hogy 25 éven át állandóan egy fodrásznő borotválta ] a volt kormányzót, mert környe­zete merénylettől féltette. Az Uj Szó, a Vörös Hadsereg magyarországi lapja, most ünnepli alapításának második évfordulóját. Magyarországon eddig 4000 autót állítottak elő a roncsokból. Budapesten 128 ezer támogatásra szoruló család szerepel a nyilván­tartásban, összesen 400 ezer taggal, ! ez a lakosságnak majdnem 40 száza- ; léka. j Szomorú adat a fővárosi polgár- j mester jelentéséből: rohamosan nö- | '•ekszik az elhagyott gyermekek • s,áma. * A budapesti főkapitány jelentése | szerint a múlt hónapban 45 halálos | végű öngyilkosság történt a fővá- ! rosban. Harmincévi törlesztésre egymillió j lont értékű szerszámgépet vásáro- f lünk Angliában. A Műegyetem gépész- és vegyész- I mérnöki karára 1143 jelentkező kö- j zül 330-at vettek fel. Néhány napon belül forgalomba J kerülnek a 20, 50 és 1000 forintos e bankjegyek. A magyaí árvízvédelem békebeli i színvonalra emeléséhez 20 millió fo. f rintra lenne szükség. Magyarország 40 millió dollárt kér Amerikától a mezőgazdaság ! ndbehozására. A Szovjet-Unióból érkező gumi- szállítmányok következtében gumi­abroncs-, gumitömlő- és gumitalp- 1 szükségletünk a háború előtti mér- I tőkben fedezhető lesz. G69 vagy nem gól ? Botrányos társasjáték a nagy dorbyn —• nftpitéiettel de végül is igazságos eredménnyel BCMTE-SCAC 1:1 (0:0) NB. I. eredmények: MTK--Test­vériség 2:0, Vasas—Kispest 4:3, Ha­ladás—Szeged 1:1, Ferencváros - - Dorog 6:1, ETO—Szolnok 0:0, Új­pest—SzAC 4:4, ErSO—DVSC 3:3, Csepel—Pereces 6:1. Az Alföld teniszcsapatai nyerték a férfi és női vidéki bajnokságokat A múlt héten zajlottak le Buda­pesten Magyarország ezévi vidéki csapatbajnokságai. A versenyt ha­talmas fölénnyel az öt kecskeméti és három szegedi versenyzőből álló Al. föld csapata nyerte meg. A férfi versenyben Délt 5:l-re, Nyugatot 4:2-re. Északot 6:0.ra győzte le az Al­föld. A női csapat Dél ellen győ­zött 6:0 arányban. Különösen szé­pen szerepelt Matolcsy Huba, aki minden mérkőzését megnyerte és Major Edit, aki szintén, nagynevű versenyzőket győzött le. A csapatverseny után azonnal megkezdődött az egyéni verseny, ahol a kitűnő kecskemétiek eddig a következő eredményeket érték el: Vidéki finegyesben bajnok Tóth László', 2. Matoíesy Huba, leány- egyesben bajnok Kiss Flóra, 2. Hor­váth Judit. 3. Szabó Melinda és Ri- ha Éva. A nagy kecskeméti siker óriási feltűnést kelteit sportkörökben. A szakértők nagy elismeréssel nyilat­koznak versenyzőink szerepléséről, többek között Mező Ferenc dr. olimpiai bajnok, VKM testnevelési ügyosztályának vezetője is csodála­tát fejezte ki Lovcsányi Jenőnek, a fiatal gárda nagyszerű mesterének a kecskemétiek mindent elsöprő si­keréért. GYŐZÖTT A KMÁV A KMÁV vasárnap Kiskunhalason izgalmas, kemény küzdelem után 3:2 (2:0) arányban győzte le a Nagyszerű futbaMidőben, 1500 fő­nyi közönség előtt került lebonyo­lításra vasárnap a KMTE—KAC helyiderby. Horeczky bíró sípjelére I pontban 4 óra 25-kor a következő felállításban futnak pályára a csa­patok: KMTE: Tóth — Szénási, Miklós ■— Márkli I., Szabó, Magyar I. — Uzsoki, Pankotai, Károlyi, Magyar II., Husztik. KAC: Balogh — Dómján, Seres — Léikó, Szabó, Váczi — P. Ko­vács, Sebella, Berente, Boros, Ga- j russy. A mérkőzés első perceiben a já- I lék. nehezen bontakozik ki. Töibb- j nyíre a KAC támad, a 7. percben 5 óriási gólhelyzetet hagy ki. Boros j labdájával Garassy megugrik, lövé- j se azonban kapufára megy. Ettől j kezdve a KMTE támadások is sű- ! rűsödnék, a játék kiegyensúlyozó- [ dik. A 12. percben Károlyi lefúvás ; után lesgólt lő. A félidő mezőnyjá- 5 tékikaiii telik el. A második félidőben végre latba- tünk egy kis derbyszerűséget is. A j támadások veszélyesebbek lesznek, j a hatalmas közönség hangja is meg- j jön. A KMTE ekkor nagy iramot j kezd. Labdái állandóan veszélyez- \ tetik a KAC kaput, sőt Uzsoki lö- J vése a 21. percben hálóba is talál. | A KAC nemsokára Sebella 16 mé- f teres szabadrúgásával felel. 1:1. A 5 játéknak ez a szakasza nagyszerű, | pompásan felépített akciók, szép f lövések esnek mindkét részről. A 39. percben a KMTE 11-esét Pan­kotai fölé lövi. A hangulat izzóvá válik, majd egyszerre botrány tör ki a 36-ik percben, amikor a KAC ha [szárnyának egy gyorsan gördülő támadása utfcán Sebella közelről véd- ketetlen gólt lő. A közönség bero­han a pályára, $ követeli a gól visz- szavonását. Tumultuózus jelenetek kézben veszik körül a bírót és a népítélet“ — mint a múlt vasár­éi p is a KMTE egyik kapott gólja után — azzal végződik, hogy a bíró a gólt visszavonja, sőt szabadrúgást ítél a —KAC ellen. Pár perc múlva megismétlődik a helyzet: ezúttal Károlyi tiszta gólját nem adja meg a játékvezető. A közönség ismét be­rohan és botrányos jelenetek kö­zött ér véget a mérkőzés. A játék nagyrészt -kiegyensúlyo­zott volt, az eredmény igazságos. > KMTE-ből Tóth, Miklós, Szabó és Magyar II., a KAC-ból Szabó, Váczi, Seres, Sebella, Boros dicsér­hető. Az egész mérkőzés lefolvása ár­tól győzte meg a nagyszámú néző­közönséget, hogy a kecskeméti fut­ball játék színvonala örvendetesen emelkedőiben van. Mind a két csa­pat szép, stílusos és jó futballt ját­szik. A tegnapi mérkőzésen sem volt semmi baj addig, amíg a küz­delem a pályán a 22 derék futbal­lista között zajlott le. A baj ott kezdődött, amikor a közönség fe­gyelmezetlen része betódult a pá­lyára és erőszakkal kényszerítette a bírót a saját álláspontjának elfoga­dására. A mérkőzés második félidejét végignézte a polgármester társasá­gában Szádeczky-Kardoss László dr. főispán is, aki a mérkőzés végén a KKVSE együttesét. A KMÁV gól­jait Horváth (2) és Halász H. lőtte. Jó volt Pulai, Jäger, Horváth. — KMTE II— KMÁV II. 1:1. Gyengeiramú. álmos mérkőzésen igazságos eredmény. Góllövők: Kür. (ősi, illetve Hainz. Rozsnyai játék­vezető Domokost utánrugásér-t kiállí­totta. __________________________ J stnét m2Cj.HtyítiU a Seimtt’zys&itoís'zisUola A Szokoly-társulat kiváló főren­dezője, Selmeczy Mihály az elmúlt évi színiévadban nagysikerű színész, képző kurzust rendezett. Növendékei közül négy tehetséges kecskeméti fiatal az idén már szerződéshez is jutott, Megáll Magda a szombathelyi. Mártonffy Erika, Madócs Géza és Kocsis Bertalan a kecskeméti szín- társulatnál játszik. Selmeczy Mihály az idei évadban is megnyitja hathónapos kurzusát. Kéri a jelentkezni szándékozókat, hogy délelőttönként 9 és 2 óra között keressék fel a színházban. — Mégis szép az élet, mert a ko­pott és csúnya padlót kifogástalan­ná teszi a „Jóból“ padlófesték, öt­féle színben kapható Bódogh festék- raktárban. H29 — Szörnyű pusztulás tör ki az egerek és patkányok között a „Búi­ba“ méregtől. ILII — A Kereskedő Ifjak Egyesülete kedden este 7 órakor tagértekezlet keretében alakítja meg műkedvelő gárdáját. — Bak-sör, a Dreher-Haggenma- cher-gyár világhírű söre békebeli minőségben ismét kapható. Megkezdidatt az őszi szántás-vetés Teljesen lesültek a legelők Kecskemét határában a tengeri tö­rése és a burgonya felszedése folya­matosan halad. Általában a határ képe olyan, mint normális eszten­dőkben október közepén. Az őszi szántást eddig 14.000 hol­don végezték el. ami az őszi gaboná­val bevetendő terület felét teszi ki. Í Az Őszi árpa és rozs vetését egyes helyeken megkezdték. A rétek és legelők fűsarjadzása a nagy szárazság következtében még­is szűnt, sőt azok teljes lesülése miatt I a kijáró marhák legelnivalót egyál- j talán nem találnak. Ezért számolni } lehet a tejtermelés csökkenésével. HÍREK BUDAPESTRŐL

Next

/
Oldalképek
Tartalom