Kecskemét, 1946. október (1. évfolyam, 14-27. szám)

1946-10-31 / 27. szám

Mindennemű nyomdai munkát S££?!L5 Ilii pár Részvény-nyomda, KéttemplOffl-kiz IKBC Gyulán és Csabán A MLSz-iben ma döntenek a KAC 'vasárnapról elmaradt gyulai mér­kőzése ügyében. A két csapat Mind. szent napjára egyezett meg arra az esetre, ha a Szövetség más döntést nem hoz a fennálló szabályok ér­telmében. A KAC csapata még Gyulán van. Vasárnap Békéscsabán a MÁV ellen játszanak a kékfehé­rek bajnoki mérkőzést. Kecskeméti birkózók sikere Újpesten A KMTE kitűnő ifjúsági birkó­zócsapata vasárnap Újpest birkózó- bajnokságban vett részt. A rendkívül erős mezőnyben a fia­tal kecskemétiek pompásan szerepel­tek. Farkas Ferenc a félnehézsúly­ban 12 induló közül a második lett. Antal pedig a könnyűsúlyban 16 in­duló közül a negyedik helyet szerez­te ní2g. fi KMfiV ökölvívói Jugoszláv túrára mennek November végén a MÁV ökölvívói jugoszláv túrára mennek. Az eddi­giek szerint Szabadkán, Újvidéken és Belgrádban fognak szorítóba áll­ni. Játékvezetői vizsga November 3-án, vasárnap reggel fél 9 órakor a MÁV Sport egyesület otthonában játékvezetői vizsga lesz. A játékvezető j'alöltek (kecskemé­tiek, kiskunmajsaiak és lajosmi- zseáek) a fenti időpontban okvetlenül jelenjenek meg. A kecskeméti je­löltek csütörtökön este 6 órakor je­lenjenek meg a MÁV Otthonban. A vizsgát Fenyves Miklós, a Budapesti Játékvezető Vizsgáztató Bizottság el­nöke, Csáti Ferenc dr. és Kern Im­re szegedi kér, vezetők tartják. MOZIK MŰSORA: Árpád: szerdán fél 5;, fél 7.: Az asszony útja., Otthon: szerdán fél 5, fél 7: Egy asszony három élete; csütörtökön féj 5, fél 7 és pénteken fél 4, fél 6, fél 8: Tengerparti randevú. Városi: szerdán és csütörtökön 5, 7: Csak a tied, pénteken 4, 6, 8: Meg­térés. SZÍVHEZ FŰTIK A SZÍNHÁZAT Ma este: Felszállóit a páva Ma este mutatja be színtársula­tunk Bíró Lajosnak „Felszállott a páva“ című színművét. A mai kor, a mai élet izzó,-for­rongó problémáit, az új, .egészsége­sebb társadalom kialakulását vetíti elénk a drámaian mozgalmas darab. Az előadást Homm Pál rendezi. A főszerepeket Hódi Gitta, Heréd! Gyula dr., Koltay István, Hónain Pál, Kormos Ferenc és Földes Mi­hály játszák. A ma esti előadáson már fűtött nézőtér várja a közönséget. — Alkalmi eladás. Fodrászüzleti berendezések, gépek, tonetszékek, mosdókagylók, kályhacsövek, vas­ágy, ablaküvegek és egyéb tárgyak olcsó áron eladók. Megtekinthetők délután 3—5 óráig Bercsényi-utca 13. szám alatt. 1898 Hov. 8-án kezdődik sz Osztálysorsjáték il. osztályának búzása Sorsjegyek igen korlá­tolt mennyiségben még kaphatók a főárudában: Hírlapterjesztő Iroda, (Luther-Hdvar) Esküvőkre elegáns menyasszonyi és ko­szorúslányt ruhákat kölesön adtok- Már most jegyeztesse elő. Petii fösizabó. Szín. ház. 2107 Fogvalartják valahol október ő-én elve­szett, négyéves, him „spicc­kutyámat“. Nyomravíezeftő- nek ö 'ven forintot adok. Petőfi-u. 6. Jávor- 2111 SZOPTATÓS asszonyt kere­sek kéthetes kislányomhoz. Muukácsy-u- 1'7. 2108 ELADÓ Jókai-Uitoa 3—n. sz. alatti ötlakásos, adómentes, komfortos, emeletes ház. — Értekezés: Révész-Fejér ügy­védeknél- 2056 Bort állandóan veszek FARKAS 1209 Szentmiklós-u. 12, TÉLIKABÁT, áj. középter- metre, eladó. Magyar-utca 24. szám.- 21126 ÉRTESÍTEM a lábbelikészí­tő szaktárcáimat, hogy a ci­pőfelsőrész készítést újra megkezdtem. Szakmáiba vágó minden munkát vállalok. — Szíves pártfogást kiér Bánó- ozii Jóklskf, KosVu^lÁkörút 22—-a. 21'13 ELADÓ diófa teliháló, egy félháló, (kombinált és fcony- hiabeTiendiezós, ablak. ajtó. Zana Testvének műiaisztalo- sok. Botz-u. ló- 2060 ELADÓ a Villanegyedben két komfortos lakásból álló villa és Bethlen-város 14. sz. alatti, ipartelejp-mek alkal­mai, háxomlaikásos nagylel­kű hóz. Értekezés: Révész— Fejér ügyvédeknél, Rákóczi­ét 8. síz, 205ő MINDENESLÁNYT felve­szek. Sárkány-u. 14. 2072 2 SZOBA, konyha,, mellékhe­lyiségekből álló lakást ke­resek. Leitner és dr. Kertész, Klapka-u. 25. 2074 Wolford Faiskola Jakabszállásról értesíti t. ve­vőit, október 25-től meg­kezdi gyümölcsfaoltványait kitermelni és -a lerakatha szállítani. Traedes-utcu 8- szám. 1040 ELADÓ két 200 négyszögöles házitelek, melyben szőlő és gyümölcsfák vannak, ia-z ár. vaházhoz ötpercnyi járásra. Érdeklődni lehet: Iriinyi.u- 24. sz. 1874 Fűrészel! tűzifa 19*50 rátért állandóan kapható a 6 malom sár «TELEPÉI, az atuljáró mellett >*» EGY szoba-konyhás. sza-j badbérü lakást keresek ol-j osóbérű lakásért -cserébe (novemberre. tDóczii, Gsodg- rádfii-utoa 16. szám, reggel; 8HÍg. 2126 ERŐS igásikoosi és 1 ószeír- sizám eladó. Talfája-utcia 20. száf. 2122 3 HÓNAPOS -szi mentáit üszőborjú (anyja- 20 literes) eladó- Bőv-ebbet: Lógnádiné- nál, Diaimjaoáoh-u. 2/a 121124 SZILFA eladó, 5 'drb, 120 cm hoss-zú, átmérelte 80 cm. Értekezni lehet: Kib-uitica 12. isz- 2120 BÚTOROZOTT ,szoba kü­lön 'bejárattal kiadó, azon­nal -elfoglalható. László Ká- roly-u. 4. 2117 JÓ álla-pob(aiHi levő asztali-, tűzhely (kótlulkú) eladó. Béla.u. 2. Érdeklődni lehet: délután 2—4-ig. 2-127 KIADÓ egy bútorozott szo­ba férfi részére. -Mária-korú ( 9. szám. 2090 ELADÓ 6 éves fejőstehén-; Mészáros Lásizhó, Belsőbal ló­szög 48. 2100 ELADÓ 4 hold föld a vá­rostól 8 fcm-ire. Sóhordó-úl mellett. Érdeklődni: Dömö­tör fogász, Nagykőrösi-utca 311 sz- Ugyanott nyereg el- adió. 2048 ELADÓ ,egy gazdálkodónak is megfelelő ház. Tálfái-fcöz 4. szám, vagy földért is el-, cserélhető. 2043 ELADÓ szürke kosztüm, ru­ha, angióra-pullover, kisebb női alakra. Népban-kiépület, 11. em. 4. Megtekinthető: 12. —2-ig. 2044 SÜRGŐSEN eladó adómen­tes új ház és sötét szoba­bútor. Bethlen-város 38—d. szám, 2045 ELADÓ ablakok üvegg, együtt, 1(5X60 és egy viasaj- tó. Verbőczy-u. 10. 2(07 7 250-ES PUCH motorkerék­pár eladó. Erzsébet-korún 1 szám 2078 GYiERMEKSZERETŐ lányt, aki a háztartásban is segíte ne azonnal felveszünk- Bánk bán-utca 3. sz. 2079 ÜZLETHEZ pénzes társat ke-1 resek. Cím megtudható az! Otthon Mozi meletti -tra­ílikban. 2080, NAGY Pál-né Mezei-utca 40J szám alatti lakos össizeís ira­tait eleivsztértté. Kiérj a -m|cg-1 tiaüálót, juttassa ia renidőr-j siégre. 208 lj ELÖMUNKAST és lakót ke­resek 10 hold szőlőmbe, jó bizonyítváininyial rendelkezők jelentkezzenek pénteken 11— 2 óra között Benliczky Fe- renc-u. 10. szám- Feketéik­nél. 2082 ÜGYFELÜNK lufejdiomá-t ké­pező, Nefelejts-u-toa 6. szá­mú ház ir ódánkban eladó- D,r. Gereben János és dr. De.; zső András ügyvédiek. 2083 IDŐSEBB komoly nőtt főző- min-ctenesniek felvesz Gyenes míiik-ertész, Spahaídiság-tiér 3. sízám. 2084 76-OS METEOR-kólyha, üz létben fa megfelel, eladó, Gáspár Andrásai t-ca 10. —! Kecskés kádárnál. 2085 ELADÓ egy ibőtejctő gyenge fiats tehén, Ha'lBisi-úf 6 és 7 km közlőit. Törökfiái 142 Sörös Vince. 2086 LAKÁS kiadó Vacsii-hegy 30. szám a'latt, Gsiaplár Jó-zsef- rué-nál. 2087 UJ családi- ház 800 négyszö­göl termő gyümölcsössel el adó. Értekezni lehelt,: Tél- utca 44- sz. 2088 Tl'iL-u'ca 14. számú család,! ház eladó. 2089 ELADÓ a Vaetkeir. telepen két ház nagy kerttel1 Bugac- rnonasit-oiron egy hold föld, Ágasegyházán, a Sáodor-te­lepi iskola mellett egy hold erdő, a városban, az Uj-ut- cában -egy csalá-dli iház. Ér­tekezni lehelt1: Nagy László dr. ügyvéd Irodájában, —- Nagyfcőnösd-u. ,14. 2091 ELADÓ ígáskocsiii, kocsialj, bivályosszekér, szekrények, kályhák, asztalok, székek, szétnyílható vaságy, k.e- ményfiaágy, ablaki-árnak fe'l- va,Stalva és egy világvevő. — Klapka .utca 11. szám, reg­gel 8— 12-ig. 2093 ELUTAZÁS miatt (Sürgősen i eladó keveset használt prí-; ma konyhaedény, -párnák,! 42-es új gazdáiszcsizma, ló- j szerszám, 7 és fél Ihe-któs- ho.! rosbordó, város-i inöi téli-, kabát (Hegedűs-köz'). Budai. | ii-egy 48- iszám. Az izr. teme­tő mögött. 2094 BEJÁRÓ fözőnő 'ajánlkozik hosszú bizonyítvánnyal pár- személyes háztartásba. A „Központon“ jeligére címet a kiadóba kór. -20-9Ő TÖREK ősi szár eladó. — Nagymiaitkó-i-iút', 4 ikm-nél- — Cseh Györgynél. 2097 2 DRB pálma nyárfa eladó. Szánkó® 52. 2098 ELADÓ 264 négyszögöl ház­hely. Értekezni- lehet: Ep- reskert-utoa 18. iszám,. A tu­lajdonosnál. 2099 SINGER-vairrógóp, üvegezett aiblaik tokkal, 2 ágy eladó. Ugyanott bútorozott szolba két férfi részére kiadó- Fü­zes-utca 19. szám. 2104 BORBÁSON 8 hold -föld és- 50 mázsa takarmányrépa el­adó. — Tárgyalni lehet: Ba’thyány-utcia 15. sz- 2102 SZÉCHENYIjkörúton a 13-, 34., 3(5. számú házak, sok melléképületekkel, -színek­kel eladók. Kereskedőnek, gazdálkodónak alkalmas. — Érdeklődni: Nagykőrösi-utca 28 Bende. 2103 1800 NÉGYSZÖGÓL szőlő a világoki megállóhoz ,10 perc­re, Pintér István szomszéd­ságában eladó. Értekezni le­het: Nagykőrös, Árpád-utca 2i2. szám- 21104 ELADÓ egy pár lószerszám,, erős igásköesi kerék nél­kül. Szegedi (beton 9 km, Mátyusék. 2106 ELADÓ Hietényegyházán — Szarkás — 2. szám alatt egy és fél hold' föld, kevés sző­lővel- és- -kunyhóval- Értekez ni lehet: Külsősziabadság-út 4. szám alatt- 2047 SUBA eladó. II-, Attiía-utca 2 szám. 2046 VENNÉK 800 drb kásszegedi csierepist- Fankats -Is-tvé® ke­reskedő. Ágiasegyháza. 2092 51YS úérautófuvarozást újra megkezdtem. HKlIlU&uAl Az utazóközönség szives pártfogását kérem. — 4—5 és 6 személyes kocsikkal eskövére, túrára, Budapestre éjjel-nappal fuvart vállalok. — Budapestre minden reggel fél 7 órakor kocsikat indítok. Hely előjegyezhető. 2123 Szel&i Gyula Talfája-utca 20. EPÖLiTFA HASZNÁLT HOZNI FfTELEFEN Kuruc-körút 25. 1881 BORT állandóan naptáron vásárolunk » Mintapincészet, Széchenyi-tér 12. sz. Magánnyomezó iroda Megfigyel, nyomoz, kutat, {megbízásokat vállal Faragd idolt és Gyesige István 1210 volt rendőrségi nyomozók, Margit-utca 4 szám. Uj bort legmagasabb napi áron állandóan veszek BAKSA ISTVÁN FESTŐ-UTCA 7. SZ. 1100 mmn És SZIKVIZ % ÜK* állandóan wllll kapható "SSÍ10 GERGELY-SÖRRAKTÁR NYÁR UTCA2. SZ PiciSCSltöky röpcédulák közzététele kizárólagos joggal Magyar Központi Híradó Rt. (MTI) hirdető Irodája Kecskeméti kirendeltség vezetője: URY LÁSZLÓ (Részvénynyomda — „Kecskemét* szerkesztősége) Tollat, vadnyúlbört, nyersbőrt, gyapjút legmagasabb napi áron állan­dóan vesz G a r a s s y Trombita-utca 3 (Leégett gőz­malom mellett. 1830 Ujbert romlott bort borseprőt a legmagasabb napiáron vásárol a PÉCSI Szeszfőzde Jókai-utca 17. I 1 DRB Leitz-tipusú 3 revol­vere® mozgatható tárgyasiz-fia­lú mikroszkóp tartalék len- csékikeili, toikikial együtt jutá­nyosam eladó.- Értekezni le­het: Rákóczi-út 5. szám, 1. lem. 3. alatt. 2109 ELADÓ Rendőrfalu, I.-ulca 15. számú ház. Értekezni le­helt a helyszínjén. 1985 LAKÁS kiadó 6 holdas sző­lőmben szőlőhöz értő mun - káscstaládinojk. Klapka-u. 14. szám- 2052 ELADÓ két kis családi ház sürgősem, mtkntden elfogadha­tó árért. Zöldfám- 47. 2110 EGY szoba,, 'konyhás lakás kiadó Budai-hegy 96. szám alajtt- Pataki Imrémé. 2414 FÜSZERÜZLET kiödó Uri- begy 15. s-z. Értekezni lehet: Bu-dói-u. 33. sz. Lisztes Sánd-oménál. 2416 SZÉLESKOCSI eladó- Séta- tér-u. 20. 2112 ABLAKTOK üvegezve, 135X lilö-ös, 115X60-as, rövid tél'íkabát eladó. Hunyadii-vá- rois 7. Renediek-tel-ep mel­lett. 3049 ELADÓ egy befogni való sertés és egy Singer-vaTró- gép. Külsőmáriaváros 10. sz (Nyíri útom--) 2028 HARISNYA, dzsemper, férfi mellény kötését és minden- nemű kötési munkát válla­lok- Nyár-u. 2. 268 SZOBA-KONYHÁS lakást ké­résiét ftzommalra. Cím: a ki­adóban. 56« öf bontás tégSe eladás. Izsáki-út, páncélos laktanya. 1510 EGY 11 HP benzin -peitiró. leum motor -haszonbérbe ki­adó. Érdeklődni: Szultán-u. 16. szám. 1970 JÓ karban levő sziabógép el­adó. Dárdai-telep, IIL-u. 34. szám. 1971 ELADÓ lőcisös és egy féde- res kuhik. 14—16 éves fiúra fekete télikjahá{. Cserép-utca 12. szám- 1980 MINDENESLÁNYT keresünk azonnali belépésire. Ánok-u. 2. sz. 1954 ELADÓ egy új rollós abí ik, I615X 185-ös, teljes felszere­lés. VIII., Kassai-u. 2. 1942 JÓKARBAN lévő írógép és mély gyermekkocsi eladó. — Mánia-kör út 9. 2038 GYÜMÖLCSFA és szőlő (ke­zelésében jártas kapást fel­veszek. Értekezni: Berta do­hánytőzsde, Széchenyi-tér 1- szám- 1944 ELADÓ háiz 'és 2 hold 870 négyszögöl szőlő. Érdeklőd­ni: Epreskemt-u. 17. 1986 KOCSIST állandó munkára felveszek. Fehér József, — Mnnkácsy.u. 17. 1982 KECSKEMÉT A Kisgazdapárt politikai lapj* Felelős szerkesztő és kiadó.- HOMOKI JÓZSEF Fő-szerkesztő: DR. RÉVÉSZ LÁSZLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatsll Kéttemplom-kőz Részvény-nyomd* Telefon.: IfiL

Next

/
Oldalképek
Tartalom