Kecskemét, 1946. október (1. évfolyam, 14-27. szám)

1946-10-01 / 14. szám

lEftttJABB MA DÖNTENEK A TRIESZTI KÉRDÉSBEN | A párizsi békekonferencián a I megegyezéseik legfőbb akadálya a; | trieszti kérdés volt, amely olyan J bonyodalmakat ökozott, hogy rá- 9 nyomta bélyegét a tárgyalások egész | menetére. A nagyfontosságú kér- J dősben ma délután hoznak döntést. Eisenhower az atombombáról Eisenhower amerikai tábornok, aki a megszálló amerikai csapatok megszemlélésére Németországba ér- jj kezelt, nyilatkozott a sajtónak a I világhelyzetről. Véleménye szerint j Amerikának el kel] tiltania az atom- I bomba használatát és ebben az \ esetben egyszerre megszűnik a bi- I zalmatlanság és a háborús veszély | az egész világon. Eredményleien magyar- cseh tanácskozás Tegnap délután 4 órakor zárt ta­nácskozás volt Magyarország és Csehszlovákia delegátusai között a 200.000 magyarnak a csehek által követelt kitelepítése ügyében. A tanácskozásra teljes gárdájával fel­vonult mind a magyar, mind a csehszlovák delegáció. A tárgyalás több mint háromnegyed óráig tar­tott és utána szűkszavú jelentést adtak ki arról, hogy a két fél neon tudott megegyezésre jutni. Megkapják a csehek a pozsonyi fjíátöt A kiküldött albizottság a pozso- í nyi hídfő ügyében hosszú vita után j úgy határozott, hogy a csehek által ] követelt öt község helyett három községet javasol átengedtetni Cseh-, Szlovákia részére. A három község­gel együtt járó földterület körülibe ­iíil fele annak a követelésnek, meny­ivel Csehszovákia lépett fel a Duna déli oldalán Magyarországgal szem­ben. Kishirek a Kaiyvüághó! KECSKEMÉT 1946. okt. 1. A FÜGGETLEN KISGAZDA |. évf. 14. szám ””™ES$ földmunkás és polgári ÍL,j 0 D PÁRT POLITIKAI LAPJA áRfl 40 FiLL^R PANASZNAPOT TART vasárnap a Kisgazdapárt Előkészületek a minisziereiaök fogadására Nemcsak Kecskeméten, de az egész Duna-Ti .szakozón példátlan arányú érdeklődés előzi meg Nagy Ferenc miniszterelnök vasárnapi kecskeméti látogatását. Mint már jelentettük, a miniszterelnökkel együtt Kecskemét, re jön Bállá Antal tájékoztatási mi. níszter, Balogh István miniszterel­nökségi államtitkár, Kovács Béla, a párt országos főtitkára és még töb­ben a párt vezetőférfiai közül. A mi­niszterelnök fogadtatására nagysza­bású előkészületeket tesz a kecske­méti szervezet. Az országszerte nagy érdeklődéssel várt beszédek után dél. ben a pártszékház dísztermében több- százterítékes társasebéd lesz, amelyen hír szerint, szintén nagyjelentőségű beszédek fognak elhangzani. A dísz- ebédre a párt irodájában lehet je­lentkezni. Egy teríték ára borral együtt 6 forint. A Kisgazdapárt a miniszterelnök érkezése alkalmából panasznapot is tart Kecskeméten és ezúton hívja fel mindazokat, akiknek valami elő- j adnivalójuk van, hogy azt írásban I jutassák el a pártvezetőséghez. W,cM- foz&Mtek Uadifogtyaihktáí A „Kecskemét“ szerkesztősége a mai postával több hadifogolytól ka­pott nemcsak üzenetet, hanem Oroszországból érkezett saját ikiéz- inású leveleket is az itthon hozzá­tartozók számára. Bán Sándor hadifogoly hadnagy Moszkvából írt és szerető csókjait küldi Ipoly-utca 4. sz. alatt lakó szüleinek. Közli, hogy egészséges és jól, érzi magát. A levelet július 25-én írta, címe Moszkva, posta­fiók 107-2. Július 10-én kelt a másik levél, amelyet Ronkó Balázsné címére írt moszkvai hadifogságban lévő férje, jj Ö is egészséges és hosszú levele vé- | gén arra kéri feleségét, azonnal ír- f jón, amint a levelet megkapja. Mind a két levél átvehető lapunk kiadóhivatalában. Ugyancsak levele van kiadóhiva­talunkban Kulcsár Jenő hozzátar­tozóinak is, akiket Dezső József hódmezővásárhelyi százados, haza­érkezett hadifogoly értesít arról, hogy Kulcsár Jenővel együtt volt hadifogságban. Levelük van kiadóhivatalunkban SmaHí Béla szüleinek és id. Nyúl Györgynek (Katona József-u. 7. sz.) Mindkettőjük fia azt üzeni, egy- egy hazatért fogoly útján, hogy jól vannak és várják a hazautazás pil­lanatát. Szélhámosság ölvén mázsa cukorral Letartóztatták Sallai Mihály nagykereskedőt és Rand Barna ügynököt A jugoszláv kormány jegyzéket Intézett az Egyesült Államokhoz néhány jugoszláv hajó legénységé- f vei szemben tanúsított eljárás mi­att. Velencében új fasiszta szervezke­dési: lepleztek le. Külföldi hírek szerint Churchill 24 éves Mary nevű leánya feleségül megy Károly belga kormányzóher- ceghez. Amerikáiban az új találmányé lázgéppel“ egy napos kezeléssel gyógyítják a vérbajt. Braziliában 25 utassal lezuhant és felrobbant egy repülőgép. Salzburgban Rajniss Ferenc özve­gye házasságot kötött egy amerikai ezredessel. g Olcsó gyümölcsfákat osztanak ki a kisgazdáknak Kisgazdáink a jövőben csak úgy tudnak haszonnal gazdálkodni, ha gyengébben termő területeiket gyü­mölcsfatelepítéssel használják ki. A telepítésnek legnagyobb költsége a kiültetésre kerülő gyümölcsfacseme. ték ára; A Duna-Tisraközi Mezőgaz­dasági Kamara segíteni akar a kör­zetébe tartozó gazdákon és olcsón, gyümölcsfákat oszt ki. A gazdák igé­nyelhetnek a kamarától magas és törpetörzsű mindenféle fajta gyü- möcsfacsemetét 3 forint 50 filléres áron. A gazdák a birtokukhoz leg­közelebb eső faiskolából fogják gyü­mölcsfaszükségletüket megkapni, — hogy szállítási költségük csekély le­gyen. A kecskeméti gazdasági rendőr­ség az utóbbi évek legnagyobb ará­nyú gazdasági panamáját derítette ki a napokban. A bűntényszámba menő visszaélés főszereplői Sallai Mihály az ismertnevű nagykeres­kedő és Rand Barna ügynök, a köz- { ellátási hivatal egyik, volt alkalma- j I zottja. A nyomozás szerint szép- I I tember első napjaiban Rand Barna jj megjelent a West-Orient budapesti | központjában, ahol mint Kecskemét város közelid- | tási hivatalának vezetője mu­tatkozott be és a város részére 50 métermázsa jj cukor kiutalását kérte. A West- j Orient ki is állította az utalványt- jj 25 mázsa fehér és 25 mázsa sárga- | j cukorról, amelynek birtokában a J j szélhámos ügynök felkereste Sallai ? Mihályt és eladásra kínálta áruját, j Sallai az ötven mázsát teljes egészé- jí ben átvette és szeptember 10-én autójával ic « is szállította Kecskemétre. A közel- jj Látási hivatal természetesen erről jj semmit sem tudott. Sallai Mihály a ieszá"'lás u'án I azonnal elkezdte a cukor árusító- \ sát, éspedig a megengedett 10.50 es ár he jj lyett 11 forintos kiskereskedői áron. Az árdrágítást súlyosbítja az, hogy f a 25 mázsányi olcsóbb sárgacukrot is egy áron adta a fehér cukorral, valamint a 60.000 forint értékű cu­korról nem készített számlákat és nem számította fel az áru forgalmi adóját sem. A nyomozás megállapí­tása szerint Sallai a hasznot megfelezte a kiske­reskedőkkel, azaz úgy adott csak ki cukrot ha a kiskereskedői haszon 50 százaléka hozzá folyik vissza. A hatalmas cukorpanamára úgy derült fény, hogy a múlt héten a közellátási hivatal megbízottja cuk­rot akart vásárolni a West-Orient- nél, itt azonban közölték vele, hogy a város már kapott cukrot és azt egy ilyen és ilyen külsejű ember el is szállította. A közellátási megbí­zott azonnal felhívta a gazdasági rendőrség figyelmét a visszaélésre. A rendőrség emberei a személyle­írás alapján elfogták Rand Barnát, aki bevallotta, hogy a cukrot Saljai­nak adíta át. Sallait szombaton letartóztat­ták, kihallgatása most folyik. A. gazdasági botrány nyomozása még nem zárult le, a nyomozók máris újabb visszaélésekre jöttek rá A nyomozás szálai behálózzák egész várost és Nagykőrösre is átnyúlnak, ahova Sallai 16 mázsa cukrot juttatott el. Dr. Mikes Iván főkapitány és az igazi demokrácia t A közelmúlt napokban a Szabadi Nép hasábjain „Vissza akarják hoz­ni Kecskemétre Mikes Iván volt fő­kapitányt“ cím alatt megjelent na­gyon átjátszó célzatú híradás nem csak Kecskemét, de egész Délpest- me'gye demokratikus közvéleményé­ből mély ellenérzést, váltott ki. Dr. Mikes Ivánt Kecskemét th. bi­zottságának többsége a rendőrség ak­kori vezetőjével szemben Kecske­mét és Délpestmegye rendőrfőkapi­tányává választotta meg. Hogy a reáeső szavazatok jelentős részét munkáspártok adták le, az egészem kétségtelen, hiszen köztudomású,, hogy az ú. n. jobboldali pártok a baloldali pártokkal szemben: a th. bizottságban kisebbségben vannak, a munkáspártok komoly elemeinek felelősségtudata és támogatása nél­kül tehát nem kaphatta volna meg a többséget. Még élénken emlékezhe­tünk ama az általános fellélegzésre, amely e választás nyomán járt, a lelkek egy súlyos lidércnyomás alól szabadultak fel, a th. bizottság és a közvélemény érezte, hogy a párton- kívüli új főkapitány személye teljes; bizosíték a demokratikus fejlődés és. a közrend számára. A köztiszteletben álló új főkapi­tány a th. bizottság január havi köz­gyűlésén mutatkozott be: „Kérlelhe teílen szigorral fogok lesújtani min­den rendbontóra, minden bűnözőre- és minden csavargóra.“ ,,Biztosítani, akarom azt, hogy minden tisztessé­ges, jóerkölcsű, becsületes ember a demokratikus elvek szerint lelkiis­mereti szabadságának birtokában, él­jen és cselekedjen.“ „Engem mun­kámban semmilyen részrehajlás nem í fog vezetni, az én szememben min* : denki egyforma, aki tisztességes és egyforma, aki bűnös és egyenlő ér­ték, aki dolgozik és egyenlően, káros, aki here. Az én elveim nem tűrik ; meg 6em a protekciót, sem a korrup­ciót. Az én ajtóm nyitva lesz egy­formán mindenki előtt, aki igaz ügy­ben keres védelmet, ehhez pedig néni, lesz szükség protekcióra és egyfor­mán zárva lesz minden igaztalan Ügy előtt és azt az ajtót nem nyitja fel semmilyen protekció, semmilyen csábítás,“ A főkapitány bemutatko­zását a közgyűlés általános helyes­léssel vette tudomásul. Az új főkapitány hivatalába lé­pett és székfoglaló beszédének szel­lemiben mint ízig-vérig rendőrember dolgozott, aki előtt csak a közrend, i a személy, és vagyonbiztonság szem- l pontjai döntöttek és nem a pártszem. | pontok. Úgy látszik, bizonyos kö- | röknek ez nem volt Ínyére, mert rö_ 1 via működés után vizsgálatot rendel.. | tek el ellene és felfüggesztették ál | lásából. Ugyanakkor felfüggesztettek 2 két másik rendőrtisztet is,* akiket, jj azonban rövid idő elmúltával állá­í sukba visszahelyeztek. A közvéle­mény a fejét csóválta. Igaz, ho gy ' azen rendőrtisztek egyik párt tagjai voltak, míg a felfüggesztett főkapi­tány pártokon kívül állott. Meg kell mondanunk, hogy a köz­vélemény mélységes felháborodással fordul el az ilyen frivol és nagyon- átlátszó játéktól. Meg kell monda­nunk, hogy a főkapitány mellett nem „bizonyos politikai körök“, hanem . Kecskemét város és Délpest várme­gye egész demokratikus közvélemé­nye áll. Senki sem akarja őt ide i,visszahozni“, mivel ő ma is a város és Délpest megye tényleges főkapi­tánya. Akik ellene áskálódnak, azok a „bizonyos politikai körök“ és sze­mélyek értsék meg, vegyék tudomá. sül. hogy tisztességes és becsületes embereknek nem kell félniök egy olyan kiváló képességekkel felruház zott rendőrembertől, mint amilyen a mi főkapitányunk, félnivalójuk csak azoknak lehet, akiknek vaj van a fejükön és a demokráciát nem való­sága szerint értelmezik és kívánják- megvalósítani. Az igazi demokráció, na pedig nem kell Kecskemét népét kioktatni, mert arra már régen meg. tanította őt Kossuth Lajos. (le|> oOo

Next

/
Oldalképek
Tartalom