Kecskemét, 1946. szeptember (1. évfolyam, 1-13. szám)

1946-09-20 / 9. szám

Hl REK — Révész László dr. előadásában most tárgyalta a nemzetgyűlés az 1946—47. évi költségelőirányzatról szóló gazdasági bizo<ttsági jelentést. A jelentést a Ház elfogadta. — Hivatalvezetői megbízás. A pénzügyigazgató a forgalmiadóhiva- tal vezetésével, addig is, amíg a pénzügyminiszter a hivatal igazga­tóját kinevezi, Farkas Elek forgal- miadóíhivatali tanácsost bízta meg. — Az Orvosok Szabad Szakszer­vezete folyó hó 21-én, szombaton délután fél 6 órára rendkívüli köz­gyűlésre hívja tagjait igen fontos ügy megvitatására. — Felvétel a Magyar Gazdaképző Iskolába. A Magyar Gazdaképző Iskola igazgatósága (méheslaposi el. isk. mellett) közli, hogy a tanítást november hó 5-én bejáró gazdaifjak részére megkezdi1. Az iskola egy­éves tanfolyamán az okszerű gya­korlati gazdálkodáshoz nélkülözhe­tetlen gazdasági (növénytermesztés, állattenyésztés) kertészeti (gyü­mölcs-, zöldségtermesztés és szőlő­művelés) valamint a szükséges gaz­dasági üzemi és számtartási isme­reteket nyújt. A tanítási idő no­vember hó 5-től március végéig tart. Felvételre jelentkezhetnek négy közép, nyolc elemi vagy általános iskolát végzett és iskolakötelezett­ség alá nem eső gazdaifjak. Részle­tes felvilágosítást az igazgatóság a helyszínen ad. Beiratkozás szep­tember 20-tól. — SAKK. Kecskemét 1946. évi sakkbajnokságának döntője hétfőn ■délután fél 6 órakor kezdődik a Bo­rotvásban. — A Magyar—^Szovjet Művelő­dési Társaság tagjai részére ingye­nes gyorsírótanfolyamot indít, mely hathónapos lesz, Németh Jenő gim­náziumi igazgató vezetésével. Je­■ ien’kezni lehet a Társaság helyisé­gében (Cifrapalota). — Gyászhir. Részvéttel értesü­lünk, hogy Sándor Józsefné szül. SuUai Ilona 53 éves korában, házas­ságának 23. évében elhúnyt. Teme­tése tegnap délután fél 5 órakor volt a Szentháromságrtemetőben, az engesztelő szentmise áldozat 24-én reggel fél 8 órakor lesz a Nagy­templomban. Az elhúnytban Sán­dor Béla, lapunk munkatársa édes­anyját gyászolja. — A KOESz értesíti a tagjait, hogy folyó hó 20-án délután fél 6 órakor tisztújító közgyűlést tart. — Esküvő. Kosa Gizella és Né­medy Sándor f. hó *21-én, szomba­ton délután fél 6 órakor tartják esküvőjüket a református templom­ban. ' 745 — Tánc. A KMÁV SE 22-én, va­sárnap fél 7 órakor táncot rendez a Sportotthoniban, melyre mindenkit ■ezúton is meghív a rendezőség. — (inként felajánlott 125 kilo­grammon felüli hízott sertést nagy mennyiségben is átveszek. 2 kg. élő­sertésért 1 kg. cukrot fizetek. Bő­vebb felvilágosítást Oláh György ■állatkereskedő, Kecskemét, Burga- >utca, 24. sz. alatt ad. 664 — A Laki teleki Torna Egylet 1946. szeptember 29-én délelőtt 11 órakor a Hankovszky-szállodában rendkívüli közgyűlést tart. Tárgy: a Lakiteleki MÁV Tornaegylettel való fuzionálás. A közgyűlés a> meg­jelent tagok számára való tekintet nélkül határozatképes. 707 — Bútort legolcsóbban vásárolhat Fészek“ bútorszalonban Rákóczi­ét 17., Városi Mozi mellett. 224 — Értesítem t. ügyfeleimet és a jogkereső közönséget, hogy Buda­pestiről visszaköltöztem és ügyvédi gyakorlatot saját házamban, Be- niczky Ferenc-utca 6. sz. alatt (új- kollégium mellett) tovább folytatom. Csereklyei Gyula dr. ügyvéd, Pest vm. tb. t. főügyésze. 423 — A Kisgazdapárt vasárnap dél­előtt fél 11 órakor tartja szokásos tagértekezletét. Igen fontos tár­gyaik kerülnek napirendre, köztük az október 6-i nagygyűlés megren­dezése is. — A Kisgazdapárt tanyai vezetői­hez. A Kisgazdapárt vezetősége ké­ri a tanyai vezetőit, elnökeit, hogy 22- én, vasárnap délelőtt fél 9 óra­kor, lehetőleg teljes számban jelen­jenek meg a pártirodában, fontos tájékoztatás átvétele végett. — A Magyar—Szovjet Művelő­dési Társaság tagjai részére f hő 23- án délután fél 6 órai kezdettel az Árpád Moziban díjtalanul bemutat­ja1 a „Cigány“ című filmet. — A Vöröskereszt értesíti a hadi­foglyok hozzátartozóit, hogy irodá­ja egyelőre a régi helyen, Bethlen- város 61. sz. alatti (volt Vöröske­•észt kórház) működik. Az új helyi­ségről értesítjük a közönséget. — A Szociáldemokrata Párt V. es VII. kerületi szarveze% 21-én, szombaton este 7 órai kezdettel a Csongrádi-utca 2ó-b. sz. alatt lévő pártiházban, zártkörű táncestélyt rendez. — Ezer forintot kap Bódogh fes­téküzletében. ha egy eleven polos­kát, vagy tetűt mutat be és a „Doli‘‘ poloskairtó érintésére nem pusztul el azonnal. 248 — A koháryszentlőrinci Függet­len Ifjúság 22-én, vasárnap dél­után szüreti bálát rendez az Agos- ton-majorban. Cigányzene. Italok. Társa sva cső ra. — Az építőmesterek és építőipa­rosok figyelmét felhívja az Ipartes­tület, hogy mind az új-, mind a ta­tarozás! munkálatoknál cégtábláju­kat továbbra is tartoznak kifüg­geszteni. Ennek elmulasztása kihá­gást képez, s bünltietést von maga után. — A dolgozók kereskedelmi kö­zépiskolájának megnyitására a ke­reskedelmi miniszter az engedélyt megadta. Jelenleg csuk az I. osz­tály nyílik meg, Felihívom mindazo­kat, akik az iskolát, el akarják vé­gezni, haladéktalanul jelentkezze­nek a kereskedelmi lejjnyközép- iskola igazgatóságánál. Okmányai­kat hozzák magukkal. — Bőröndös üzememet a Luther­udvarban nyitottam meg. Kérem az igen tisztelt vevőim további szives pártfogását. Selmeci János bőrön- dösmester. 758 — Állatorvosi hir. Rusvai Kál­mán dr., állami főállatorvos, Kecs­kemét törvényhatósági és városi ál­lami állatorvosa Nagykőrösi-utca Jó. szám alatti lakásán, mint gya­korlatot folytató állatorvos is az ál- iattulaijdonosok rendelkezésére áll. — A Kereskedő Ifjak folyó hó 15-én megtartott szüreti bálja olyan nagy sikerrel járt, amilyenre még rém volt példa. Záróráig együtt maradt igen jó hangulatiban min­denki. Mégis a vezetőséget az adott, körülmények arra kényszerítik, hogy a- jövőben rendezendő mulat­ságaikat átformálják. Kedves kö­zönségünket meghívókkal fogj uk felkeresni. Azt akarva ezzel, hogy vendégeink nálunk mindig jói érez­zék magukat. 741 — A gőzfürdő vezetősége közli az igen tisztelt fürdőző közönség­gel, 'hogy vízhiány miatt a gőzfürdő hetenként két napon van nyitva. Nőknek pénteken, férfiaknak szom­baton délelőtt 9-től délután 5-ig. A kádfürdő szerdán, csütörtökön, pén­teken és szombaton 9—4 óráig fér­fiaknak és hölgyeknek nyitva. 696 Nyilttér* * E rovatban közöltek ért nem vállal fe. lelőssóget a szerkesztőség. Alulírott kijelentem, hogy külön­élő feleségem, Horváth Jánosné sz. Molnár Erzsébet semminemű tény­kedéséért sem ekölcsi, sem anyagi felelősséget nem vállalok. Kecskemét, 1946 szeptember 16. 700 Horváth János ! Vasárnap: Ganz—KMTE NB l!-ös bajnoki mérkőzés A KMTE vasárnap játssza első itthoni bajnoi mérkőzését. Ellenfele a neves budapesti Ganz TE lesz. A vezetők igen nagy probléma előtt állnak az öszeállítással kapcsolat­ban. — ugyanis a csabai mérkőzés utóhatásaként a keddi edzést vala­mennyi első csapatbeli játékos ki­hagyta. Lila-fehér körökben remélik, hogy Tóth és Miklós vasárnap már játszhat. Magyar II. azonban hete­kig nem állhat a csapat rendelkezé­sére. A mérkőzés a KAC.páJyán lesz. A KAC Budapesten A KAC csapata vasárnap délután Budapesten, iái KPSE kőbányai sportteleepnén játssza második baj­noki mérkőzését. A csapat 12 óra­kor indul autóval, kísérők Farkas Elek intézőnél jelentkezhetnek kor­látolt számban. KMÁV—Debrecen ökölvívó viadal lesz vasárnap este 7 órakor a nagyállomás aulájában. A nagyszerű öklöző-gárda igém nehéz feladat előtt áll, mert a DVSC lé­nyegesen nagyobb erőt képvisel, mint Szeged csapata. űt kecskeméti az Alföld válogatottjában Hétfőn kezdődik Budapesten Ma­gyarország vidéki egyéni és csapat- bajnoksága. A versenyre ia teljes kecskeméti gárda felutazik. A csa­patbajnokságban az Alföld férficsa­patába Kecskemétről Tóth László, és Matolcsy Huba, női csapatába Major Edit, Horváth Judit és Sza­bó Melinda került be válogatottként. A csapat vasárnap indul Pestre, szombaton délután és vasárnap dél­előtt pedig a Major-pályán nyilvá­nos edzést tart a szegedi válogatottak részvételével. — A K. BARÁTSÁG LakiteIeken játszik vasárnap II. oszt. bajnoki mérkőzést. — A KMTE pénteken este 7 óra­kor a klubhelyiségben választmányi ülést tart. Tárgy: A vezetőség rész­leges átalakítása. Minden választ­mányi tag megjelenését kéri a veze­tőség. — A KMÁV fél 5 órakor játszik bajnoki mérkőzést a KuTE ellen Halló, ili rádió Kecskéméi A kecskeméti tanítók 21-én. szom­baton és 22-én, vasárnap délután 6 órai kezdettel pompás tarka estet rendeznek á színházban. Csüpa öt­let, derű és kacagás az egész elő­adás. A rádió egész napi műsorát parodizálják ki. Szeretettel várnak mindenkit. Jegyek a tanfelügyelői hivatalban (Rákóczi.út 17—19.) és a községi is­kolaszéknél, (Csongrádi-tó. 2() kapr hatók. II Czája-cirhusz városunkba érkezett! A színház előtti térségen most épí­tik a világhírű Czája-cúkusz hatal­mas ponyváját. A cirkusz hat napig marad Kecskeméten. Műsorában vi­lághírű artistákat és zeneimitátoro- kat vonultat fel. akik a békekötés után visszatérnek külföldre. Rajtuk kívül bűvészek, majmok, fúvószene­kar stb. szerepelnek. Megnyitó' dísz­előadás pénteken este 7 órakor. Elő­adások a többi napokon 5 és 7 óra kor. ELVESZETT a Bódogh olaj malomtól & Nagykörösi-ut cáig egy búzavirágkék angó íakabát. A becsületes meg találó hozza be a Bódogh óla jmalömiha, ahol illő jutal­mat kap- 740 ELADÓ Kuruc-tér 8. szám ata 'ti Prohászka-iéle rom. ház. Értekezni: Mezei-u. 23 izam. íVC-ÉK 742 udvarok -tisztítását gyorsan -és pontosan végzi t városi köztisztasági üzem Iroda: M-ezei-tdca 215- Tele­foni: 205. 744 718 LITERES tra-nszporthor- dó, strapa férfi kerékpár és lovak eladók. — Sétatér-u 8. szám. "46 HÁZTARTÁSI munkál! elvál la-1 másféléves gyerekkel- ta. nyá-n, vidéken is. Cím: a ki. adóban. 747 SZ ÁLLAMI Mátüiász-szőlő -elep (katonatelepi -állomás­nál-) kocsist és éves Kapáso­kat felfogad- 748 ELADÓ Jakabszálláson 16 nol-d szőlő és szántó. Me bízottak: dr. Gereben és dr. Dezső ügyvédek. 749 EGY leány háztartásiba fel véte’ük. Károlyi-u. 14. 752 fiÖNGSÖGÖN 42 hold föld gazdasági felszereléssel fe­esbe, vagy haszonbérbe ki idő- Értekezni: Mónus Sán ior, W-esselényi-u. 1. 750 ELÉMISTÁK, középiskolások állítását, vállalom- Kazinczy. í-toa 2. 714 SZERÉNYEBB. megbízható eányt, aki házimunkában iáríias, felveszünk) Rendőr- álu. Poz-sonyi-u. 1. 745' (ÓL főző középkorú nőt ke­lesek szüretbe kétheti fö­lösre. Máfyási-u. 9- 716 5ÁLINiKÁS Imre Budai-hegy 04. szám alatti -lakos laká- ótól a körösi betonig el- -©sztet-’e összes okmányait >őrtároával. Kéri a megtalá- ót> juttassa el a fenti cím- e, ahol illő jutalomban re­zesül. 717 CIS lakás családtagul házas, rárna-k kiadó. — Vacsi-hegy 10. sz- 718 iLIG használt parasztkocsi sladó. Megtekinthető: alul- áró mellett. — Tóth kő- ácsnál. 719 vIADÓ 30 hold föld szőlővel, [ányásikentószt keresek. — zászló Kéroly-u. 3- 721 IASZ-NÁLT szekrény eladó, iimo-nvi-u. 1. 722 Pécsre iádul 4 tonnás teherautó folyó hó 20—28. között. Pécsre, vagy arrafelé 40 má zsáig olcsón fuvart vállalok. REISZMANN ANDOf 756 Hornyik János-utca 1 Bontásból nagycserép, fa, deszka, tégh eladó 780 Kútgyűrűk és kádak kaphatók. FODOR építész, Tatársor, telef Eladó ház V. kér., Kerekes-utca 11. számú, mely gazdálkodó­nak is alkalmas. Értekezés Kerekes-utca 1. sz. 534 40 hold föld felé bői. Kommenciós és kertész kerestetik Poprád-u. 1. sz. alatt 698 mm esi Eladó ház Beniczky F.-u. 12. számú egyemeletes sarokház (volt internál us) minden elfogadható árért SÜrgÖSBR eladó. LANGERMANN vaskereskedő, Rákóczi-út 22 Fuvarozási és must szállítást VÁLLALOK Prohászka, Mezei-u. 23 MUSTOT és szőlőtöfkölyt VÁSÁROL Pécsi László szeszfőzdéje, Jókai-u. 17. 751 SZÜRETHEZ prést, szőlőda- rálót kölcsönzők. Érdeklőd nj: Boldog-u. 8—a. 725 Mustot minden mennyiségben veszek FARKAS 460 Szeotmiklós-u. 12 10 HOLD föld eladó új tég­lából épült tanya- és gazda­sági épületekkel, a város1',ól 2 knv-re. Érdeklődni lehet: a Népbankban. 723 LÓ terményért kiadó egyévi használatra. Négy hízni való sertés eladó Halász Sándor­nál, Városföld 55- szám alatt. 724 FIGYELEM! FI mennék te­her- vagy személygépkocsi­hoz sofférnek. L, Nádast!i- utca 10 728 KIADÓ haszonbérletibe Mia- ros'si Ferenc-félíe földből — Szentkirályon 28 hold fele szántó, fele kaszáló. Esetleg két részle’ben- Értekezni: Zimay László-u. 6. 730 TÁRSAT keresek textiláru kereskedéshez. Cím: Kosa Gyula cím,festő. Ótemető-u. 1. szám. 738 ZÖLDSÉGESHEZ kútfelsze. relés, üvegezett rámák, fe- kálkocsi, nagy tűzhely és egy cimbalom eladó- Horthv Miklós-út 6. 734 JÓKARBAN levő kombináh- szekrény és egyéb bútorok azonnal eladók. Csáky-utca 10. Bánkynénál. 736 KÉT szoba, előszoba a köz­pontban irodának kerestetik. Közjegyző. Gáspár Andirás-u. 2- sz. 737 KIADÓ 16 hold príma szán­tóföld1 feléből Kisfáiban, a csongrádi úton, az iskola há­ta mögött. — Kiadó egy 10 méter hosszú góré. — Éladó egy igen jó állapotban levő női kerékpár. Sarkanlyú-u. 14. sz. ’ 738 Mustot állandóan veszek: Kecskeméti Hugó 146"| Csányi-utca 7. sz. a. 75% szappant és munkát takarít a „Földi szóda“ használatával. á 9 0 fillér. Egyedárusitó: 141 festékraktár Bódogh

Next

/
Oldalképek
Tartalom