MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1970

1970-03-06 321. öe. - 1970_VB 321/2

1 MSZMP BUDAPESTI BIZOTTSÁG Párt- és Tömegszervezetek Osztálya Budapest, 1970. március 7« Készült: 2 példányban BAB/6. JEGYZŐKÖNYV Készült a Budapesti PVB. 1970. március 6-i üléséről. Jelen voltak: A VB. tagjai/ Benke Valéria, Pál Lénárd, Sós György és Somogyi Imre elvtársak kivételével/ a BPB. osz­tályvezetői /Prieszol Olga helyett K u tas János et, Gérnyi Kálmán et. helyett Mészáros Vilmos elvtárs/ a KB. instruktora Somogyi J 0 zsef elvtárs és Csillik András a Budapesti KISZ. titkára. Napirend: 1./ Jelentés az 1969* évi pűciepesti gazdasási ered­meriyekről ? az 1970} évi " felkészülés gazdasági, " pölitiKai tapasztalatai. Előadó: Mészáros Vilmos et, Hozzászóltak: György Gyula elvtárs Németh Károly elvtárs A VB. megállapította, hogy a je­lentés fő tendenciájában meg­egyezik a decemberi PB. ülésre beterjesztett - a VB. által elő­zőleg megtárgyalt - anyaggal, ezért mint végleges jelentést meg­erősíti. Javasolja, hogy 2-3 budapesti nagy­üzemben vizsgálják meg a mecha­nizmus tapasztalatait, szembesitve a kitűzött célokkal a jelenlegi helyzetet. A PB. mellett működő bizottságok dolgozzák fel a tapasztalatokat, a Gazdaságpolitikai Bizottság ve­zetésével. Ezt ajánlani kellene a kerületi Pártbizottságoknak is. A kiküldött anyagban hivják fel a figyelmüket erre. Határozatot kapja: Mészáros elvt. 2./ Tájékoztató a felszaba­dulás 2^« évfordulója alkalmából adományozandó kormánykitüntetési javas­latokban történt változ­tatásokról. Előadó: Venéczi János et. A Végrehajtóbizottság a változ­tatásokat tudomásul vette. Egyetértett a XVII.kerületi PB. utólag beterjesztett három javas­latával. Rózsa Kálmán Perák Mihály Óhegyi József bronz ezüst ezüst

Next

/
Oldalképek
Tartalom