MSZMP Budapesti pártértekezletei (HU BFL - XXXV.1.a.2.) 1989

1989-09-23 9. öe. - 1989_PE 9-II/115

MagywBwrHsság jii>vöje a hulíúrámú áll, vagy bukik Szenl-Györ^yi Albert nyílt frvclc a Magyar NcinzctRyiilculicz • • Szcnt-(Györgyi Albert ejn'elcini tanár a következő levelet íMlr/.tp nts „(íj .Magyarország* 4 föísserkcsztSjóhcs: Budapest, 1946, Julius Igen tisztelt Főszerkesztő Un Kötelezettségeim külföldre szólítanak, még mielőtt a Nemzetgyűlésben bejelentett felszólalása' . mat megtarthattam volna. Férem Főszerkesztő Urat, . . adjon felszólalásom szövegének helyet lapjában. , Kiváló tisztelettel; ' • ... Szent-Györgyi Albert Szent-Györgyi proí««síor korádban hozzánk juttatott iittcrprlláoióját Tontbor miniszter halála minit nem kÖzüllirttük. MUM, n« új miniszter kincvrr.éffo. mán a nagy tudón meg­illető tiszt* lettel ailjuk az nrsy.fig iiyilvAiu-s*ága elé, ilc mrgjfgTczziik, hogy az « nrofeizur úr magánvélcmónyc cs nem a lap állásfoglalása. léjén, hogy mírre ,­i>z utunk, hen »** M b«íkés kultúmlkolás, %r. ÚJJM ( p ca feli vezel Ezzel * tenei.cl többe* itt. ' »/ünk a ml bUlonnigunkérl. minsu < iámét HttffctHttát grneráOt ultetnAr* . M Ludovikán kcieu.túl a nemzet ÍI;« klflk * I ** llenérvcktl persze lehel felhozni lí A U-ggt-ukriibban m hz-lioni, „kHl«ni^.'«< cuk kell'. Nem k.M Slontij-k n*^. Ur^itn. ki ftatn aka. rwnk bavr&liu? Ki ellen védje meg >J « I K.iton.'jüií HZ Ol.S'.jgOl' AlllJg CM? • • érdesre ntm f.-lvinck, addig nto.» Jog'-ik a nem tel tsekiMy Ju\cdclmei • ku'uim helyett Ismét * imlilarUin.a a/olcákttaba iHít.ml. Do meg 1 a i-ty dúntenénrk. ho|y katona-ag fc«*ll. ki még mindig nem éfinlj > Litda'.'thS kérdéséi. On V4n a kúszv'ji. miskaUi, meg a lobbi katon;iUknlj (> ott v.-.n. n..k u kttlunni táboruk »'•» k.iszHrny.it, Nem látom be, míCrl keltene kaioiw. liülel Tcitm, az Üllő Jt vvjín. »i orvosi komplexum lústotnsi' d*ágiban képezni. De orvost tsak llt Ulul. Cin* |f*s\ik m<|E. hogy ml jobbat akirunlc, mint az elözó" kormányzat, mely a - lomin állom Kolo/svircn épített atomkulaió int íveiéből katona l*koLd is'.nJlt. Haladjanak clleuker& itat*. bjn és ftujRjjnak a kálonaiskoiukb-t a tudománynak hallckut. L igy harmadik, gyakmn hallett rL [4 k-n vet ás, hogy mu»1 ncn*. érurfk rá ilyen kuiiúrkírdc<«kre .:* a nemzet erőit és figyelmét mnst IOU:JI elemibb ** iüríöst-bb i/ukííel'"' % wsljlj.ik le, mint pl. a mmdt'nMj.pt M-nycr. Fz ípp nly^n tüc^?n. rmrtl • licnyér ía a mutafx:4« Itt ic veg.-.eicí. r.'fm a7ert. mórt M 1 (irtomi.ny a l/f. Cvnrsíbb út a termtléo t+\é, nem li iv'-rrt, mert a tudomúny é« mínr.vet .»í a Vét tmh^r, amivel li-gjob 1 )?)! moíhiitjuk ti-i/t.'nii • l**-*7.en;T/eH ne, vünkéi. De n-.ojl. a hrktkoté* nrl nunkjt '.* Ti'rtes?ntk m-ijd a ícrr,e. nyörc x vie.tA>?unk, liocy ..könnvi.n-k ne lalóUar*unk'\ Ez nem itlcAtok kért) esc. Küjnrií, r/. m'ilyoü rc-lil-*. A?: F.fiyesüU Alltimnk mo»t iclrni-ttík ki. horfy nrm fncirtjík ti tí-bbA * pf«ti enryetem riiplümjj;­.!,. Tr *r. e),8 tt-Ilvnnóí, ft*%t**H k:tclen-rf m'nlcel ki­t'triiini a kuttüuien».'ríek w*ri%nA ^i MlfUHI. htt' lí r ll mondimunk, hr<a* Igwrjk van, nieit a i*e»tl riívotenKn úr orv>#l.?.->/.t'j hrljf.Míkc ml<*lt H/.HI lilw.rt.'j Küllyerlt H hycy rrv t.i'-.'v túr*.",in ..i.,\ni\ ni t!ii«l;. -t pe:ll orv aj •.-r rfMal kiiiflOll m ^«U.i indrx'u n; 1! fkii'u'.iinm'/ii.iíi'•. ; y U*»W, mert [•'*-• oK- lnnulman>nki,l (anxoti)%k, imd'l rhe^rr'ere mej a n^ikal khcttj^en t hiinyzik: OFVQVt í*>* «*nt lehet l:e peznl. A kurdig tehát i>d'!7aup^rorlik IIOÍT mit nkurunk Inkább: nrvo»t-! vot.y I;aton;i'isT.tct. akit m'e.i'en.W.n nz tjllöi-ül vtRcn nknrnik kcpcnl? • jarálaim fHyelmo>> , Mtek, hocy w zctíiyltlej flé. inirt Kt ín akti'-n nlnes mii'nzctvtv.vi'.a;-- ell -nálli* Vta/«í lacn. Ht bironyiu.i M? I» v;tn, air.d az IJJ<*?:."isnak nln« wtű>«*i# MTr | yéíte. De ha nctin tíveJnek i« i><-'-' voínftn^k. akkor tem fritii.lnék ,l-]ly'' ;rnérie'7kü/.Jkhue öt ha Wtwwwi*! «*..vnritiinak It>. nlea l» »* * l.il'/» Ci7e<tin, hojt.v nyedll védflmff*| a* ni;.i, m-ty e*l « nemietet an cm' kedoí irtó vezeti. ^7.cmponih')| ke 11 vége^nt. Remclhetú, lnijty M^cyuroiaráfinak róvideficn Ívsz múkt'HjLt-k' pe* 1'ii'Joniányos Ak*d£. .Tiiájü, mely a kultiirál u mafa ;je­";:;lien I'OCJM áttekinthetni Aa a kul­tvrxmlnis.*ier tarnak ilyen kerdisek krrtrt7.tuKltekr.il ne)tí*?í-iero Iriiet. A mft>odlk körűiméi!»-, amely errn fe|.»7i)|ali*ra Inclitoki, a Ludovika krr­(Jí'aa, A máfccwk nlncü hol Wilión. nlnca hú| tejét letvtíioíi. A tudományn<ik ir.uRinük is itlln vnn oithonn. mert íz 11 c> le ú í'vtizcdhtn crúeen n6u. dj ott. tnnn nem lapult. KJ utt áll a* Iliiül, ír vején a l.nduvika, tágat lerinc;\vl, k-'-^jevel, i|Miri|kIity»|at*at fs usxciá. ji'ivnl. ahol it dh»k tealevél é« J.ikCvcl c.;ytill épilhrn:* a muc/ar jiivM. Olt 1*1 il <•/. a h.iialmaH ko.^iplcjitini az ifjurctetn mctt*U ( mtfitka cai.k az ciy^­t'*m tcsté'uul hft.Si.ült^k volna ki. twim rpy kl9*fakAr>*«aJ az ^sy^tem flndcn r<v/c ctérhelö, ewwk útmac­I-ÍTI* 1- 'liák-^rí f.* (»/. »cv<'*.cm problt*­; i.ii."-i 4 ik razyr«f/>.t ív? .'> >ju.'-. IV a « e pr-.- ~»*oyÍtiBn i tldtj CStttc • nenv.-t .•;:..•. M - -O»(ÍA:1B». Uraim, *di;'.k rtieg te. j.lkiilr.11.1. hngy ez ax épület ,».ok éi'ti/cdra b' IÍI És niulasrtását Jó. , ''átegye 61 n m-m/ct építésinek, ktll. túrájonuk azolfi.itaiüb^ álljon. Ufyan. VT. a toclyicX l'ccsnlt a Znnyl hnrtiip­rüdlsknláv-nl, melyei az ervoM /akultii már *J5 eve hiába kér. N"> príibüllák a diákdúcot valami laklüiiyávjl kieléjl­U-nl, melynek rfiész 'atmor.^fér.'ua Ilyen kulturmunkarj nlkalmatlan. Ne in próbálVink kibitjnl a megoldja alól nr.zn], hajgy váriunk n bikej/.crrüdc.i mrsk&ivaclg, amié m»...'!ab]3k, hocy hoay hány katonánk lehel. A bí!u'­n."err.r>rtt'n n ntl prohtémánkon mit atfn váitnituihal. Ml ndr ma la l-'d luk, hngy ml iMiliiiráf. hem prtMi kwtortuaánot nkarunk, MniatMuk a»4 a világnak, moü, • bákckbiés elöe*. '» hasznos ed munkát ;a;:jul vaajunk. K'iiilunk vllloitutária 1 F.ik nintun'íra hi--z v'izc'yl, ürn parádtra ptdif ma ir.ii7.in rcm toiik. tirh-i a7inie r»?c»7édiil'ik t ha elkép­zeh.*m, hi.</ ml leli volna cl.húl az oriv.ij.li'íl. ha ir. elózö kormány/>it a lum. 'ti j'ivcdclmet nem kjloiiaiá,;r ». hunéi \ kuHúrára költfiltn vnlnn, MI lolK'ti Ink volnn e/zel a iok ichciíé.T­1-1-I a víliW: leA?l«d wmmt*. l)c mi. nekünk k:->ton* kelteit c< r.cszemik ki, tfi.iim, .T. cblakor., ha azl akurj'ik tudni, hocy rr. ax út hí ví ve/et; ne Ifpjúnk rá újra. S ereknek a kérdáseknr"; - f^lveieí^t bfyik n il Iial R 1 érdv:-.>. U cy érlrí-Jltrm, hopy a linv'irh rtSkkeo* ié<i 3 l\i(1nmimybun N .z rjyclcmp-. lu-n l|t kerf.r'iül aknrjá*. vinni, 1>. IchvUtlen, n*»S netllí! I;é* ukbál. I'.íu. í'.'<tr la liiieái re.n a hidr^iány teiule­i-'-n ltom I **• t ffinm-t cm riiln.'.lni. S "r* liut'lh'tít' al «r>ftd-* ö»dí'ir« *•"•­• \':*'•iljiKc r> Ky<prmei4y\»3t.»if »i:n. MI- C A vermek ránk |AM ÍJ. A './;••. . r.nkanl Vcll. I>s ll:icár>an er.illik.--n . tcnl nr.érl te«n lehel, in-ítl Mnt*l hü­n.li ái-iánh.l ernren t'iM'men/íonál. luk, attflís ttitíomftnyus ííciunkci c* i:.ni-ítéxt-trlnkct mind f* tú!:-i:|ikre "untaik (•:* vittel tudni.iúnyár.«k to. in'in 13 fejlGdé'a koveikcztébi.11, nem l«íp> rcdulcclüra, de 0".o,t.nnH /tyara­pilúHra van LTilkscR. Hngy mási ne említek, ma. az atomkoraink kr;de. tvn a P*'*ll IV»zmá , iyt'ayeii:inn''U itlnTcn aiomtizlknl lnns?.*kr a ATa, amik ir blzlntuilt Iche a ',l-ik ibb:«n, hngy a RrmHl iólí-io rí helye rüvid^en hlti'il fiin rtlR.-ient, hosy h»»y kép/eit iiloniiinikuH.t van. lln oi*nl nkru-unli inkar^lti^ltndnl. hngy a tudomány muh.'yeli ta a ludái /orráautt íárjnti ti. ú»iT le^«(lnk, mint n moteremher. ekl ti tok.ir6ku*ságoi ítzzal kfscH. hony etndja azcirtzáinolt, W:m i«onűom, re­dukció Illőit az egyetemeknél la leh.i: XCÍ. mert V«ev, ohofiy rcyc& 5?.jl:nl clÖreliJih'*íni."I-" 'itív múfok el 'orvaiiiMnuk é« ...» Inniárcyak tu;iszí.\-it a múltban, a mlnden!:nrl i-dnlsy.'rivk krdve nz;rlnl, erö*CT lül dimen:lnná)(j|:. Cx'Hkrntéfl tchtjtre. r.e*. t> ax nem lehel lincáii?, nr.1 nagyon 6V:IIOÍ kíi:;\ s n.^yoi mmta: lr. Az elözö kormányzat a ludór-t, 0;: egyetemi tanirt az ürm«ler mellé helyp-zte. Ne enil?ge»i>Uk az V. fizetési nniályt, hanem adjuk tnaac. mlndnzo. kai a ki. ra b^vc/.énylésl. nyugalmi & kís/cnlíti póiléknkai *« cllálúsl hcdvezit.íny^k^t, amiket eey űrmculer hapciit. Mo3t n tui!»>5 a tak:» alá ke röll. A baka 1 eah'.bb ébtmezLtl óa ruhát kap. «•. r<m akad ulyan ember, oki ttiKctn az 1 hitvl HyctfgaJ tanári tlr:(-té>jmtrt cu eríy hét : c Is cleine és rtihá/na. Ha pedi,-* leletek a Urc­iéfl list;'..ól a »-/.abaa fnslnlknráybiiz, e9f az enycterl tanárt mcl7rn a ka. pjr. vor.y kuclkos nlatl találom. Kzrk hnli'ilfvion komoly l:érdc«rl.'. Ur ">t*Z kc-ll í^finnle a ludomfinyns élelneV, ]/;>• el kell pusztulni;, a ln-lo­inányní muTikj'íí'nal: l;-sHleg ca f-c-ll-í. miJeg. Tudom'my né'.kiil pedii: nin. r.«rn újjáépitéii és mmd:n ehtuaziuli tudás batafxfoá álíf; iirl lia^v inaf * uttn, amil évllredekhi nern tudunk majrl t»:i'!t'r:. i.n.t Í. kuliura fol*-. t.r.."i;" . B !•»• ' M 1 **-"! •• .» mríí/ni ii.mi é*/ a-, ea^rasgv iVní.cum lolt liiánmányíi** , kuttdtt* újláéptté.'.e nemzedékrkel \tn lc^n?bc. A kt^tur­kérdvaek n?«;y ve.nélyp ifpM r.~. hogy az elkövtítl hibák Itlvelkczm* nyel n.'m Jclentkrr.nek rszonnal. t-s.ik évrk mutva. cü-llee t5.<k 0 kdvctkízft gcnerácii'iban. mikor a hiba helyro horhatatlan. N em bujhaitmk ki a tclelOsc*! ci'ilj'a at'íl esyrz'.-rüen n'?.o\. ho n y ninra pénz. Nem o» a kérdés. A VJráfit rnncyjirul a/: ha nnnyit:i azrgényr!; {ettünk, hőst e#»*l eev lirnjtámnt; vun. úey ezt nz egy krMrürt mire ki>lt.«Uk? A tudétok Ir-bárál |ov,l5lk a etp't. te«|ér6l lefov.lik a rtihn, de lipyannkkor nein ttuhiU klménul aa uli-iirn, i'mr htW ott na liduék 11) >d. púhen, ir, zuluiban ff-ü.-.engA hutMM, tlizt.t. fnr h mr.p .-)üii linllotinm. hoíy a honv'il'lnti mtn:.-iz*érlum tillo­tnányában t'0 liszt van é P nrm lii.«::cm, ho^- arota cs a fzáin uptdt volna. A kftmé.i lehat n«m az. ho^y vnn c eipö >V, ruha, hnnnm, hwsy a mejjltvű ruha kié legyen, n |u<lcmá­nyé, a kiiltúrlé, vajíj- a k*t0naaja^é? Ha eR>.Illa Inban Irhot liirlénclenibnl is nrtpy ncnr.;.etl katas-lrórákbál tb. nuUíigwt levonni, ú,;y M utobKi har. niínc t*v két rney nemzeti katasztrófa. Jának n ta^Ml«éea az, hnctj* n kaionn. r.át; nrnt ad o-. ktlnk btzhMWaoat, kaid­dal •rmmit srm tudunk kiharcolni; a k;»if>na T r.c <r*k ncm^c-ll vtartésfam. Ha minket valami meg feg m( nt.nl , úíty a kuliüni a?, ha beblzenTlijnk. hocy a viliff kulu'ir!-.Qzás:íér;éneU mi A oern/et blzabna ennek a dif-jcs törvényhozó tesiiUctnck tac)á\a tett. £t kutclcíf egemmé teszi, hog> Iclhivjain e icslülel itgytflinét, ha olyan veszélyt Ütök, mely a ncnuet kiét gyökerében fcnyeeett. ilyen arobléma mert a maKasaüb tudoma. nyot kulturai\k kérdtSe. KKy nen\ztt WiftnaMi azcllcmt élete k«it tényezőből tevőtlik öaze: az egyik a nviuT.ct Hzetlcml vezető rétjge, tudósok í* tnuvé!f.ek. A másik a dták. fcág, az egyetemi halleatók rétege, mely kérőbb a nem/.ct jszclkml VCJJ. Uiét van hivatva álvcnnl. Nemrég kiirkérdést iné/.tem a vezetft tudózokhoi: vála!70ljanuk, hogy mi. bbl élnek. Az cretímeny megdöbbenni vult, hDgy a kérdezést kénytelen vol. tam abbahagyni. Legyen sz^bjd az ilu* válaszokat Itt ruv,dcn hmOiclnem; tipütoHoiás, lombíüríszmnnkü, gomb. fejtés, buifuszcdcs, vagy egyéb mc^cl munka. Egy Igen kttünO tlatal tudó. tünk most megy «l blnyás-^niik, a mastk ke rtim un kasnak. f:gy nemzet, amelyik így gazdálkodik azvllcmi kliu Cfccivcl, íiukicgs'rcnten pusztulásra .van ítélvi. Zrínyi Miklós mondotta, hogy „elvész ez a nemzet, mert nincs tudománya''. Nagyon kcU vigyáznunk, mert az alkotó a.'.cllom nincsen vas. ból, A szellemi atkatóképe.<Kcc szúk. légszerücQ nagyfokú érzékenységgel jár éa általánosságban minél kiválubb ca ét.ékesebb valaki, annál ér/éke. nyebb és unnál könnyebben pusztul cl T-RT kon lül y alkotónak, hn hosszabb k!ön át flp5ío!toiJs.*al kell i'állcnle Idejét, c}r;akadva tudományától,* vnriy nifjvé*.7etélÜL meg kell himonutnla bnmagjval, a ízrllcmt *leitol és a l'ir. aarlnlommal, o'kotó munkára k'-p'f. Jenné válik. D» a/nk. iikik borro. f03Ktáas**t« tlpöfolln/.&íwnl, vagy Inmh. iCiréfx munkával keresik kcnyerü\et. m^g a s/.ctenoé«ebhck, men. fel tt.tj. j>. venni a harcot az élettel. Tudia. l'.vöcn az alkcd'Vílmék, tudtok, i.iú. vé>r.ck nem tartoznak a leseiétreva. jóbhak kózé és legtöbbiük cítyíarrfien elpuszpit, de nem valami rptktaku. lárl*'. drámai módon, han-m csendben, íratlanul, üey, hoay talán ma^.uk rem v-izlk é«rre, horrr éhenvesí-ru, Cs»k *ty számszerű "d.itot Jcírcn srabad enHtrr.fm: Kbszámú s/rlleml veze. '• .nk kör.ltl oz utolsó Idb'hcn négyen k iptak (uberkiilór.>rt, — egy már meg |j hHl». —, mind olyan korbnn, omlkor a:, enb* r er^vl ft f':r1i">*<V-»-l .-zemhen v-".- • :,• <"-„.''• i.\ ;!.*m n , .'»p'it...t}tik írh'i*. hoiy ea ttupán rzrrencuJilcn rél cl len. D I5h«ágitnk helyzele, fSképen a (Övárn5Í dlákfí.Té, nem külunb. A diákság roí»cm tartozott a vu. jr>­onos réteghez és bizonyos cz.uküasé'; még a diáki-let romantikájának i« yéizo lehel, De mikor a nromor lift. fiBpf/iimrn ÜCOK és belé csak slljny »i^s' ; g jut, mikor a lábról levásik a r-pö, nincs, ahol ax a diák egyrzer hűlhetne és macát Jól érezhetné, n!ncs, ahol emberi mód'in a íeK't Je. hajiaa. nincs, nhol átázott }áhb?ll)ét meBSzaritsa. okkor kDta5ztrofú1l5'<á ralik a dolng. Ilyen dh'kbál <-sak nylUt, meg" lelkinyomorék válhat. Hnliat r>r*ré)i)nk a innxynr J^vPvr>l, Vz a magyar Ittrt az HJuaág a amlrt ezen nem fcgltllnk, minden ar.avunk c*nk Bres í.70 mar art. Talin JÍI fogjuk mind-írre mondani, hogy tudjuk, tudjuk. eV hal cls-^gé. hytd'lic.k. nines pínz. Ke nem pénz, ez I'lck kétdése. RM a h3borúeIütM g.:zd;ig Magvotor?7.áe'J''*i is minrtis tifyan#zt hajlottam, mikor u kidtúrá­rúl volt *zá, hagy nliie? pénz. Tankra, vagy tvftk generílisokra milliftk.it , vagy milliárdokat szívesen krillöltek, de rnik'or a diák. vagy.a tudás Uo. poctafolt, már éppen nem tellett. Tudom, hocy ma H helyzet más; m<xl , Igazán nrfcények vagyunk. De vala- 1 mennyi c?ik vnn éa .1 kérdés 117, hogy 1 aít a kévései, ami vnn, hogyan oss/uk mrí? Ez pe<lifl lélek dolpa. ez nzon múlik, hogy mit hogyan heeíiilünt;. A 1 fi:ciésl lista egyben a bccjülés listája 1 110 év a gyermeliDVőavSszal s-zoíoSlalóban Juhllcurtwk nrqünnepliin o mol Míl+cn rem Ilii. 0? nini >s cidhol nnr),'cbb |#nyt él ünncpUll o KÜOWECMEB aftmt n.ir,l, hon/ r. 110 6» cln.jliivd kís^'mín/cl mo li elii/nci-^s.í.-l te íi^rcírltrt MíAozntlSr o c.-T.-.i.rnA- 6". ovíf. rortnnvcUj l"6n. AH CAlCOBIlAM CAPIIOS:'tl. PP'MAJlAtl. MACMATk'ASA. MAIIKON. ORIZA, RIÍOMALIAH. VITAJtCOl. ZífL'ÜI, ÍA1HHEIY. 7AMAKO kósiltmi-nyoVct meg nem Ismefné. Vóiien lan.'jctol oivi uÁól, hot}/ HMM líiir.3 gytxmekénck ilöks^go KROMPECHtlt TÍPSZÍRCYÍR. DUOllPfSI, ».. BflDOIl-UICIJ 15 I " f-\. ffll ÍJ fíTnnffölPÜ? ImA ié kit r*H4ji _1?A liiiciíiliflk. Ifmrrt'hrfl. MrinMitl U»iU\rti, «Uiirh;rk gl^^ikj $iBb»dJftO''ór t« iNrnvil l!:i'.jk;i| T.^aiV'ní fllVífij'/J^ Kü'i".' -."'ii M íi•.ic|.;iii.».. > n ioii.i].«-r'!i>.! *•—'->• forlnttrl - lllltrcktrl MÜTéii- í« l >'••-­• lemezeh zlnsszikaa és n>o0«r'i R4i>av6loKl *a Ttraa riÓhüZlel utd l l.n»A,-, r.H VI.. Andlrdssu-űiE -11 Teldnii : 'JL'4-IÜI Aoicril«al módsrrrrel. lanó; ^ábszörtelcuíié! r i:5kllli arcéin, karoii. iili'.a j:empl|laltmí.. r^li: tytm Rán(t;lanltás valódi Vltatlitill ViTACIT k/cm puder jfi'f.ji. 'Jr LORAND KOZ/VIETIMÍ, Ohlosjon^tée 9 LorJ tirt-Vli acll nfvrr ÖfVCfi .' K'SÍJ!. ti.'.-k'fi.; -ft Imvfr *•-—-" -1 Raclióíi Miklós emlékére „Mindez ii aArnr:*ny átka, vArjcm volt hiború addfj. míc knpojó fapohúr júrla a vlfi lakomán" Tibutlti3 tsavait csiríoHad ran^opúra éppen, Hwfcer vad tctiíüioí; tfportriíc sárba a fényt. Örvény lepett *•( mliMteut. l.iíiröllc kehedből o tolíod . ca kénköves IcV/i t.'íhar rú:ta ablakodat. ... Oyy Siiir.'fclt n linlcíl, mint soha még eloltunk, 1:5 borította n edV&tf, az a kürcg o.: cinOcri telfcan. P:?ni/eer!c(cn ronmtott at tir uiersjo vidékre, . ( ; - - ­a rríbáíit/w'k HtCt|rtN veled iokooolt a vtúaád. , Kan bmerfelel: akkor, rucst soraid kíliott kcrcalck, > ea líflrfei epifiíwi, >evtrve rniiámról a per/tyét. Míp te tloratiut meííefl mtíred a tort a sorok után, , tnl cptlrfflitinor karcotüiik srrrctíctnfc sírja fiíli. Mer* tnind tnncío a kó'ifcr, »iis sírkert a folyó is, Vjennekcuik fidííő neuefíse a 11 prümotök mdr.' Káprázó köaelcben arcod iitébe temetve, » ö langy n^iinalom.nn! hallgatja dalod. v ; * • VÁRNAI ANDIlAS. Sit találtAh Piit/KMi v:fc!4« liuillr«t«t. meiz'llak nrkl a ví|thrtí»iéiel. i.mtv i .-Mc.-iiAnl<' kftanui.L oii lt ,-| k"I'ou:li, IÍU a tnilKarütu -jillici t -n­l«rteira'f;t a .ITIIIHII el. * ,, ^^

Next

/
Oldalképek
Tartalom