MSZMP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.3.) 1974

1974-07-25 122. öe. - 1974_PB 122/7

- 5 - Ujfalusi elvtárs javaslatához: kerületből való elhozatalát már régebben terveztük. Semmilyen problémánk nem volt, s nincs a kerülettel. Ujfalusi elvtárs a kerületben, mint első titkár jól oldja meg a feladatát, szorgalmasan dolgozik. De 18 éve titkár a XVIII. kerületben. A mi felfogásunk szerint jót tenne, ha valahol uj feladatokat kapna. Nagyon felelős munkára kértük fel, a Fővárosi Tanács Személyzeti Főosztály­vezetőjének javasoljuk ahová indokolt, hogy tapasztalt párt­munkás, tiszta életű elvtárs kerüljön. Sok munka vár arra, aki ezt a funkciót fogja betölteni. A különböző kádermozgá­sok a Fővárosi Tanács erősitése érdekében feladatot jelente­nek a vezetők, de a Személyzeti Főosztály vezetőjének számá­ra is. Peják elvtárs szivesen megy olyan önálló pártmunkára, mint amilyent a kerületi I titkári funkció jelent. Az Oktatási Igazgatóságon eredményesen látta el a feladatát. Kurucz István elvtárssal a változás jól megoldható, őt java­sol juk Oktatási Igazgatóság vezetőjének. 1974:. szeptember hónapban realizálnánk a változást. - Schumeth János elvtársat mentsük fel a XIV. ker. I. titkári tisztségéből. Az volt az eredeti elképzelés, hogy a kerületi pártértekezletig vigye a kerületben a munkát és a pártértekez­leten mentettük volna fel titkári funkciója alól nyugdijazta tása végett. Az utóbbi időban azonban sajnos meggyengült egészségi álla­pota, maga kérte nyugdíjaztatását. Nyugdíjaztatása ellenére - ha egészségi állapota engedi - változatlanul részt fog venni a pártértekezlet előkészítésében, a kerületi pártbi­zottság munkájában. Később a budapesti pártbizottságon fog­ja végezni társadalmi munkáját, ahol - ismerve Schumeth elv­társat - eredményesen és jól fog dolgozni. Munkáját, emberi magatartását harcos életútját a 6o. születésnapján kívánjuk megköszönni. Javasoljuk megválasztani a XIV. ker. I. titkárának Szkokán Ferenc elvtársat, aki Zuglónak a neveltje. Schumeth elvtárs­sal, amikor szót váltottunk, maga is javasolta utódjául. Nagy megtiszteltetésnek veszi Szkokán elvtárs, ha vissza kerül­het a kerületbe, örömmel vállalja a megbízatást. A változást a kerületben október elsejével javasolnánk. - A Budapesti KISZ Bizottság I. titkári funkcióra Boros Béla elvtársat javasoljuk. Csillik elvtárs eltávozása óta keresgéljük a legmegfelelőb­bet. Belső megoldások is számításba jöttek, de a KISZ KB­nak olyan kérése volt, hogy próbáljunk fiatalabb elvtársakat keresni, mint amilyen jelenleg a Bp. KISZ. vezetése. A meg­lévő KISZ bizottsági titkárok közül Biró elvtárs kiesik a számitásból, az MSZMP KB PTO-ra kerül instruktornak /ez már korábbi elképzelés/, Dérfalti elvtárs 35 éves, vele más el­képzelések vannak. Boros elvtárs jól végzi a kerületben a munkát, a Politikai Bizottság elfogadta az SZKP Főiskolára hallgatónak, de en-

Next

/
Oldalképek
Tartalom