MSZMP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.3.) 1970

1970-04-23 94. öe. - 1970_PB 94/27

-2S " ga da István elvtárs /I. PB. első titkár/ Mint ismeretes az elvtársak előtt a KB. sokoldalúan ele­mezte a magyar ifjúság objektiv és szubjektiv körülményeit, ügy érzem arra nincs szükség, hogy a határozat pontjait meg­erősítsük, mert mindenkinek a saját területén hasonló a tapasztalat. Egyetértek azzal, hogy az ifjúság vonatkozásában most a cselekvés időszakának kell következni. Eszmei-, politikai munka javitását segiteni az ifjúság körében. Véleményem szerint most a legfontosabb feladatunk, hogy a KB. határozatának ismertetését,helyes értelmezését elérjük. Ne azt értsük meg csupán mennyire fontos a nevelő munka, talán egyénileg és testületileg is mit kell csinálni az if­júság nevelése érdekében. Egy taggyűlés kevés is arra, hogy azon a KB. anyaggal és a BPB. intézkedési tervjavaslatával foglalkozzanak. Ezért az első taggyűlést talán bevezetőnek lehetne tekinteni. Javasolnám, hogy taggyűléseket a helyi pártszervezetek ugy készitsék elő a maguk számára, ne csak a KB. határozatát ismertessék, hanem olyan javaslatokat vi­gyenek a taggyűlés elé, mely az ott lévő szervek jöbőbeni tennivalóit rögzitik. A BPB. intézkedési tervjavaslatot ki­egészítsék. A Fővárosi Tanácson tul, mind azon szerv, mely Budapesten az ifjuaag nevelésével foglalkozik készitsen legalább 5 év­re szóló intézkedési tervet, hogy saját maga hogyan végezze el a KB. határozatát. Az előterjesztéshez kiegészítésül néhány konkrét dolgot: Javasolom, hogy támogasson a PB. olyan gondolatot, hogy a IV. 5 éves terv időszakában valósuljon meg az a Központi If­júsági Ház, ahol korszerű felszerelések között lehetne az ifjúság nevelésével, szórakoztatásával foglalkozni* Javasolom, hogy a BPB. értsen egyet azzal, hogy a IV. 5 éves terv során néhány helyen hozzon létre szabadtéri szórako­zási intézményeket, hogy ne logyen egy helyen minden fiatal. Ahol lehetőség van, igy a Népliget, Városliget - létesítse­nek ilyen parkokat. örömmel hallottam, hogy több művelődési házat hozunk létre. A kerületben zenés szórakozó helyek vannak, azzal szemben az egész kerületben egy kis létszámot befogadó kultúrház van. Jogos olyan irányú kérése mindazoknak, akik az ifjúság neve­lését, szabadidejének hasznos kihasználását szivügyének tart­ja. Megfontolandó lenne az is, hogy a középiskolákban biztosí­tani helyet arra, hogy a KISZ rendezvényeket megtartsák. Ma az a helyzet, hogy az osztálytermeken kivül más helyiség nincs. Ugy érzem az sem lenne maximalis követelés, ha el tudnánk érni a IV.5 éves terv során, hogy minden kerületnek lenne egy állandó központi nyári tábora, ahol még nincs. Ahol a nevelést és a középiskolás KISZ aktivisták továbbképzését is meg lehetne oldani. Ezt nem ugy képzelem, hogy a Főv.Tanács fizetné, hanem ugy, hogy az adott területen az állami szer­veket, vállalatokat, intézményeket is ennek az ügynek meg­nyerjük és a fiatalok által létrehozott értéke, amit társadal­2^

Next

/
Oldalképek
Tartalom