MDP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1955. október 7. - 1955. november 3.

1955. október 7.

2./ Jelentés e novemberben tartandó, tanácstagi várásatásokról! Iflj^tj^l fresta László elvtdre / V.T. elnök h./ A lemondásokat azért nem akarjuk elfogadni, aart a törvény szerint efölött te­nácsüláanek kell dönteni, a tenúcsülés öBí<aebiváeáre viszont már nincs Idő, mert holnap negjelennek a plakátok. 1 választások előkészítése során meg kell értetünk a lakossággal, hogy csak egyes körzetekbe van tanácstag választás• /.sokban a körzetekben, ahol nincs választás, ott tanácstagi beszámolók lesznek. Lzeken 0 helyeken 0 tanácstag elmondja, hogy Itt azért nem kall újraválasztani, mert 5 e tanácstag. A törvény ugy Írja elő, hoey p tválasztáat csak egy napon lehet csinálni. Ha felmerül azonban az a kívánság, hogy nem nindenütt ugyanazon 0 napon, hanem 2-3 vasárnap csináljuk, esetleg mag lehet oldani. Javasolom, hogy a választási nuokáért a tanács legyen • felelős. Csikasz Józsemé alvtérnaői A Jelölő gyűlések tavaly elég rosszul voltak előkészítve, voltak olyan körzetek, ahol kétszer-háromszor kellett megismételni. K| volt mondva, hogy a tanács fe­lelős e Jelölőgyulésekőrt, a tanáce ösnzekötő munkatársai készítették azt elő és ceakakkor kapcsolódott bele a pártszervezet, ha valami probléma volt. Tavaly az elég Sok zavart okozott, Koat az én javaslatomra vettük be az anyagba, hoí~y e jelBlőgyüléeekért a körzeti, pártszervezet legyen a felelős. TemóBzeteeen a • tanács nagyban hozzájárul a mókához, de azt hiszem helyes, ha a körzet a fe­lelős érte. Szerintem helyesebb, he a választás egy napon, hoveraber 2o-án less. ^üből József elvtárs: Gondosan ki kell dolgozni a politikai munka tartalmát. Kzt azért la szükségea­nek tartom, nert egyes váll sztokorületekben olyanok mondanak le, - pl. i-ereczki* püspök - akiknek lemondását nagyon alaposon kell indokolni. A tanácsban aránylag sok as olyan tanádstag, aki nem dolgozik. Ez elég rossz hatással van, pedig ezeknek az elvtársaknak nagyrósza saját hibáján kívül, be­osztásánál fogva nem tud eleget tenni tanácstagi kötelességének. Meg kellene viiegálni, hogy szükséges-e az ilyen magasabb funkdiőben dolgozó elvtársak te nécatagsága. Egyes esetekben - gondosan megvizsgálva - nem lehetne-e megol­dani visszahívásukat. KOVAca István elvtára: Javasolom, hogy az elöterjesztóst alapul fogadja el a Párt- végrehajte'bisott­. 8 lg. A jelenféa elaö oldalán az áll, hogy e kerületi tanácsok végrehaJtóbizpttságal újból éa újból kérik még közben történt lemondások miatt, uj választások kii­ráaát, ezeket azonban már Ben fogadhatjuk el. Nekem az a véleményem, meg kel­lene vizsgálni, nincs-e mágia lehetőség arra, hoty ezeket elfogadjuk. Tanács pótválssztást nem lehet nlnően héten csinálni. Vagypl. Xád^r János éa Farkas László elvtársak visszahívásukra vonatkozó kérése annyira indokolt, hogy ezt a tanácsnak salát hatáekirében meg kellene oldani, leet megyében, illetve V Baranya megyében már megválasztották őket áe ott végeik tanácstagi munkájukat. A kerületi ten'csok tegyenek javaslatot bizonyos módosításokra és azokat a Párt- VégrehaJlÓbizottság tárgyalja meg. / javaslat tartalmazza, hogy kikkel akarják pótolni a megüresedett helyeket. As anyag felveti, hogy Jóalőré el kell dönteni, kinek a feladata legyen a Jelölőgyuléaek szarvezúse, ki a f lelős érte. A tanács legyen a felelős, mi pedig pártvonalon szorítsuk a kerületi párt- végre hé jtóbizotteágokat,. hogy

Next

/
Oldalképek
Tartalom