Zoltán József: Budapest történetének bibliográfiája 6. 1686-1950 Kultúra (Budapest, 1969)

OKTATÁS, ISKOLÁK - Könyvtáros, levéltáros, múzeológus szakoktatás - Művészeti szakoktatás - Zeneművészeti szakoktatás - Bartók Béla Zenei Szakiskola

282 Oktatás, iskolák 6670. (-ex.): A FŐVÁROS akciója. = Zenevilág 1909. p. 202. A főv. magára vállalja a zeneiskolák támogatását. 6671. GESZLER Ödön: Budapest székesfőváros zene­oktatása. (Zenetanfolyamok — Felsőbb Zeneis­kola.) = Molnár I.: Am. muzsika kve 1936. p. 243-245. B 780/75 1910-től. 6672. GESZLER Ödön: A Székesfővárosi alsófokú zenetanfolyamok, harminc éve. = A Zene 1940 — 1941. p. 93-94. 6673. SZTOJANOVITS Jenő: A székesfővárosi zene­tanfolyamok. = Zeneközl. 1910-1911. p. 158­A zenetanfolyamok a tömeg zenei kultúráját fejlesz­tik. 6674. A SZÉKESFŐVÁROSI zenetanfolyamok ideig­lenes szabályzata. Bp., Háziny. 1911. 17 p. B 372/6 6675. CZOBOR Károly szerk.: Zeneiskola akadé­miai és középiskolai énektanítói előkészítő tanfo­lyam évkönyve az 1913—1914. tanévről. Bp., Gold­finger M. ny. 1914. 32 p. B 780/10 VII., Damjanich u. 30. Rákosliget, XVI. u. 10. 6676. A SZÉKESFŐVÁROSI zenetanfolyamok első Értesítője 1913. június. Bp., Háziny. 1913. 26, [1] p. B 780/4 6677. A SZÉKESFŐVÁROSI zenetanfolyamok ide­iglenes teljes tanítási terve. Bp., Háziny. 1913. 28 p. B 780/3 6678. A SZÉKESFŐVÁROSI alsófokú zenetanfolya­mok szabályzata. Bp., Háziny. 1915. 18 p. B 372/84 6679. A SZÉKESFŐVÁROSI alsófokú zenetanfolya­mok szabályzata. II. kiadv. Bp., Háziny. 1915. 18 p. B 780/63 6680. GESZLER Ödön: A zenetanítás a főváros isko­láiban. = A Zene 1927-1928. p. 9-10. A Felsőbb Zeneiskola és a zene tanfolyamok felada­tai. 6681. MUSIKLEHRKURSE der Hauptstadt. Ill. = Diósy B.: Ung. Künstler Ahn. Musik 1929. p. 137-140. B 780/81 A főv. alsó- és középfokú zeneiskolái. *6682. GÁBOR István: Musical education for children in Budapest. = New Hung. Quart. 1961. p. 200 — 205. Rövid visszapillantás a főv. gyermek zeneokt.-ra, a fejl. 1945 után. NEMZETI ZENEDE L. BARTÓK BÉLA ZENEI SZAKISKOLA A SZÉKESFŐVÁROSI FELSŐBB ZENE ISKOLA L. BARTÓK BÉLA ZENEI SZAKISKOLA Bartók Béla Zenei Szakiskola (L. még: Zenei társaságok) 6683. DÖMÉNY Sándor - SERWACINSKI Sza­niszló: Jelentés Szab. K. Pest Városában felállí­tandó muzsikaintézetről. Pest, [ny. n.] 1834. Röpív. B 780/1/1834. 10. 28. Az iskola célja, a tandíj. 6684. VAJDAFY Emil: A József főherczeg ő Fensé­gének fővédnöksége alatt álló Nemzeti Zenede tör­ténete. Az Intézet 50 éves jubileuma alkalmára Bp., Athenaeum ny. 1890. 164, [3] p. B 780/1 p. 4— 11.: Bp-i zeneint. ism. A Pest-budai Hangász Egyesület keletkezése, működése, 1836 — 1867. Nem­zeti zenede működése 1867-től. Mell. Nemz. Zenede ig. választmányi tagjainak, tisztviselőinek, tanárai­nak, irodai személyzetének, alapító tagjainak, nyug­díjasainak névsora. Növendékek száma, jövedelem, kiadás. 6685. [PEST-Budai Hangászegyesület.] = Hírnök 1837. nov. 17. p. [1.], 1838. okt. 15. p. [1.]; Hon­derű 1843. [2.] p. 544.; Honművész 1836. p. 511 — 512., 678-679., 711-712-, 1838. p. 54-55., 79­80., 1840. p. 738., 746.; Jelenkor 1836. p. [261.], 1837. p. 356., [361-362.], 1838. p. 218., [329.], 370., 1839. p. [325.], 1840. p. [30L], [329.], 1841. p. [385.], 1842. p. [591.], 1843. p. 535., 1844. p. 286.; M. Hazai Vándor 1839. p. 111., 1840. p. 111., 1841. p. 111; Nemz. Újs. 1847. p. 300-301., 304-305. Alakulása, története. 6686. ISOZ Kálmán: A Pest-Budai Hangászegyesület és nyilvános hangversenyei. (1836—1851.) = Tanulm. Bp. múltjából 3. 1934. p. 165-179. B 943/391 6687. VERZEICHNISS der Mitglieder des Pesther und Ofner Musikvereins im Jahre 1836/7. Pest, Trattner 1837. 8 p. B 780/1/1837. 6688. BULYOVSZKY Gyula: A pest-budai hangász­egylet története, czélja és hatásköre. = Családi L. 1855. (2.) p. 580-584. Alapítás időpontja, körülményei. A zenede ism.: tanszakok, tanárok, növendékek száma 1840-től. 6689. RITTER Sándor: A pestbudai hangász-egye­sület. = Hetilap 1847. p. 1317-1318. 1836-ban alakult. Felszólítás a zenebarátokhoz, tá­mogassák az egy.-et. 6690. AZ 1836. ÉVBEN alapított pestbudai hangász­egyesület szabályai. Pest, Trattner-Károlyi ny. 1841. 15 p. B 780/5 6691. A JÓZSEF Kir. herceg őfenségének fővédnök­sége alatt álló Nemzeti Zenede Évkönyve (és érdem-

Next

/
Oldalképek
Tartalom