Zoltán József: Budapest történetének bibliográfiája 6. 1686-1950 Kultúra (Budapest, 1969)

KÉPZŐMŰVÉSZET - Budapest a képzőművészetben

Budapest a képzőművészetben 569 = Főv. Közl. 1940. márc. 26. p. 284—285., ápr, 16. p. 398—399. A régi Képviselőház helyiségei nem alkalmasak a stat. munkák végzésére. — Javasolt hely: XI. ker. Bocskay — Zsombolyai — Vincellér és Diószegi út ál­tal határolt, a főv. tulajdonában levő telek egy része. — Hozzászólások és a polg. mest. válasza. 13 087. ELŐTERJESZTÉS a Fővárosi Cirkusz-épü­let beomlott tetőzetének helyreállítása és az ezzel kapcsolatban szükséges költségösszeg fedezetének engedélyezése tárgyában. = Főv. Közl. 1940. ápr. 2. p. 325—326. Az 1908-ban emelt épület nem bírta ki a rendkívüli időjárást és 1940. febr. 1-ón éjjel beomlott a vas­fedélszerkezet. A helyreállítás költségeit közösen kell viselnie a bérlőnek ós a főv.-nak. 13 088. ELŐTERJESZTÉS a tabáni gyógyfürdő és szálló végleges terveinek elfogadása, részletes költ­ségvetésének tudomásulvétele és az építkezés elha­lasztása ügyében. = Főv. Közl. 1940. jtSl. 25. Mell. 4 p., 1 t. A fürdő és szálló modellje. 13 089. ELŐTERJESZTÉS több sürgős iskolaépítke­zés költségösszegének engedélyezése tárgyában. = Főv. Közl. 1942. márc. 20. p. 301—308. Az anyagbeszerzési nehézségek miatt az építési program végrehajtása vontatottan halad, — 1940-, 1941-ben engedélyezett építkezések. — 1942-ben sürgőssé vált új isk. építése, régiek bővítése. 13 090. ELŐTERJESZTÉS a II. kerület, Széna-téri élelmiszerpiac végleges elhelyezése és építkezése tárgyában. = Főv. Közl. 1942. márc. 20. p. 308— 309. A Lövőház u., Fény u. és Retek u. által körülhatárolt területre. 13 091. ELŐTERJESZTÉS Schmidt Károly Leóval, mint Schmidt Miksa általános örökösével megálla­podás létesítése iránt a Kiscelli kastélyban levő ingóságok megosztása tárgyában. = Főv. Közl. 1942. jún. 9. p. 617—619. Az örökös egyezségi ajánlata. — Javaslat annak elfogadására. 13 092. ELŐTERJESZTÉS a Gázművek óbudai gáz­gyárának kibővítése ügyében 774/1940- kgy. szám alatt kelt határozat módosítása és a várható költ­ségtöbblet fedezetének biztosítása tárgyában. = Főv. Közl. 1942. szept. 25. p. 951—952. A folyamatban levő munkálatok ism. 13 093. ELŐTERJESZTÉS a Budai Vigadónak az Országos Hadigondozó Hatóság központi irodáinak elhelyezésére honvédelmi célból való igénybevétele tárgyában. = Főv. Közl. 1943. dec. 10. p. 1146— 1148. A Károlyi-palotát műemlék jellegére való tekintet­tel — mentesítették, helyette vették igénybe a Budai Vigadót. — A Főv. Könyvtár 6. sz. fiókját emiatt meg kellett szüntetni, a Verpeléti út 9. sz. alatt béreltek új helyiséget. 13 094. ELŐTERJESZTÉS Lovas Sándor bizottsági tagnak a Várbazár romos műtermeinek helyreállí­tása ügyében benyújtott önálló indítványa tár­gyában. = Főv. Közl. 1946. okt. 24. p. 11 IS­II 19., dec. 3. p. 1276—1277. 13 095. ELŐTERJESZTÉS a XIV. ker., u. n. régi Lóversenytér területén tervezett Népstadion terü­letének a vallás- és közoktatásügyi minisztérium részére való használatba adása tárgyában. = Főv. Közl. 1948. ápr. 17. Mell. p. 6—8., jún. 19. Mell. p. 5-7. BUDAPEST A KÉPZŐMŰVÉSZET­BEN 13 096. ARADI Nóra: Száz kép a magyar történelem­ből. Ill. Bp., Képzőművészeti Alap. 1955. 31, [1] p. 100 t. Bq 756/12 4—930 M. festészettört. gyűjt, tanulmánnyal bp-i von. ada­lékok és képanyag. 13 097, RÓZSA György—SEENGER Ervin: A budai oldal városképábrázolásai. Ill. = Pogány Fr.: Bp» műeml. 2. köt. 1962. p. 117—132. Bq 725/384 13 098. RÓZSA György-SEENGER Ervin— VAYER Lajos: Buda és Pest ábrázolásai. Ill. = Pogány Fr.: Bp. műeml. 1. köt. 1955. p. 99—104. Bibliogr.: p. 103—104. Bq 725/384 13 099. SCHOEN Arnold: Hamis színezett metsze­tek. = M. Bibliofil Szle 1924. p. 48—52. Bp-i metszetek ism. a Sehedel-féle krónikától (1493) Hunfalvy (1856) munkájában megjelent Rohbock sorozatig. 13 100. JAJCZAY János: Budai és pesti veduták val­lásos tárgyú képeken. Ill. = Tanulm. Bp. múltjá­ból 4. 1936. p. 157—173. 3 t. (Klny. is.) B 943/391 A táblákon: szentképek p-i v. b-i városrószletekkel, a 17-18. sz.-ból. 13 101. BUDA és Pest a XVII. században. Ill. = Ország-Világ 1886. p. 535. Egykorú rézmetszet ism. 13 102. BENCZÚR legújabb festménye. (Budavár visszavétele 1686-ban.) Ill. = Vas. Újs. 1896. p. 325—327. Az ezredéves kiállításon kiállított kép részi, leírása. 13 103. NAGY Zoltán: A Fővárosi Képtár termei­ben... = Napkelet 1937. p. 64—65. A Ferenc József-díj pályázói. Nyertes: Jeges Ernő „Buda visszafoglalása 1686-ban" c. képével. 13 104. WOLF Rózsi: Buda ismeretlen látképe 1687­ből. Ill. « M. Műv. 1929. p. 40—42. A Nemz. Múz.-ban őrzött, I. József számára készült játékon. Ill. hártyalap.

Next

/
Oldalképek
Tartalom