Zoltán József: Budapest történetének bibliográfiája 6. 1686-1950 Kultúra (Budapest, 1969)

OKTATÁS, ISKOLÁK - Könyvtáros, levéltáros, múzeológus szakoktatás - Művészeti szakoktatás - Táncoktatás - Színészeti szakoktatás

Szakoktatás 287 Festetich Leó és Mátray Gábor nyílt levele az intéz­mény múltjáról, rt-vé alakulásának terve. 6782. FESTETICS Leó-MÁTRAY Gábor: Felszólí­tás a pesti nyilvános énekiskola ügyében. = Világ 1842. (1.) p. 247. Az 1840-ben megalakult iskola a közönség támoga­tását kéri további fennmaradásához. 6783. FESTETICS Leó: Aufruf, in Betreff der Pesther öffentlichen Gesangschule. = Der Spiegel 1842. p. 256. A Spiegel szerkesztősége is támogatja a kórelmet. 6784. ÉNEKISKOLA. = Jelenkor 1844. p. 226. A részvényesek kgy.-ésének határozatai. Pénztári beszámoló. 6785. ÉNEKISKOLA. = Jelenkor 1845. p. 409. A leány- és fiúnövendékek száma. Jutáknak. 6786. DIE ZÖGLINGE der Pester Gesangsehule. = Pester Lloyd 1857. No 11. p. [2-3]. Az 1854 óta fenálló iskola növendékeinek vizsgája. 6787. A BUDAI énekakadémia alapszabályai. = Zenészeti L. 1867. p. 13., 27-29., 42-43. 6788. A BUDAI énekakadémia első hangversenye. = Zenészeti L. 1867. p. 235-236. Január 4. 6789. A BUDAI énekakadémia és művészeti jelen­tősége. = Zenészeti L. 1867. p. 721-724. 6790. SAS Siegmund: Der Bel-canto in Ungarn. Die Meisterschule „Delle Sedie" in Budapest. = Ung. Künstler Alm. Musik 1929. p. 337-338. B 780/81 Simon Ingo énekiskolája., a „legjobb «Bel-canto» mesteriskola Európában." Táncoktatás 6791. UNTERRICHT in der. .. = Neuer Kurier aus Ung. 1790. p. 499. Táncmester hirdetése, „in Pesth vor dem Ketskeme­ter Thore beim goldenen Eichkäzel Nro 621." 6792. TANZ-Unterrichts-Anzeige. [Pest, o. Dr.] 1836. Flugbl. B 793/1/1836.11.22. Freund S. nyilv. tánciskolájának hirdetése: 1836. nov. 27 — 1837. jan. 6-ig minden pénteken és vasár­nap a terézvárosi 2 szerecsen utcai „Arany naphoz" címzett vendégfogadó nagytermében. 6793. HASENHUT Leonhard: Balett iskola Pesten. = Honművész 1840. p. 226. Hirdetés: a pesti m. szính. balettmestere tánciskolát nyitott a Leopold városban, három-korona utczában 303. szám alatt az ún. Ráez házban. A balett maga­sabb iskoláján kívül társadalmi táncokat is tanít. 6794. SZÖLLŐSI SZABÓ Lajos: Értesítés egy új szerkezetű, társas magyar táncz' tanításának ügyé­ben. Bp., [ny.n.] 1841. Röpív. B 793/1/1841.11.3/4. Bővebb értesülést nyerhetni a tánctanító Sz. Sz. L. lakásán Magyar ós Czukor utca sarkán a Medgyesi ház 533. sz.-ban. 6795. MARKOS György ifj. szerk.: Az Orchesztikai iskola 1917/18. tanévi értesítője. [Bp.], Bethlen G. ny. [1918.] 16 p. B 793/1 Dienes "Valéria Duncan-rendszerű iskolájának tört., 1914— 1918. A növendékek névsora. 6796. SZEMZŐ Adorján: Jól táncolni csak Breitner­nél lehet. = P. Futár 1926. No 19. p. 10- 12. Az Akácfa utcai tánciskola, és közönsége. 6797. CHORUS Babies of the Budapest Opera. = Hung. Tourist Inform. Bull. 1933. (2.) p. 108­109. B 910/519 Röv. ism. a balettiskola működéséről. 6798. LES PETITS papillons del'Opéra de Budapest. = Le Rhone Martigny 1934. 16. Févr. Az operai balettisk. 5 — 10 éves lánykák számára. A Bull. du Tourisme anyagából. 6799. L[ÁNYI] M[árton]: Gizi néni és az Edit pajtás. Ill. = Szabad Nép 1949. jan. 16. p. 13. Riport/Utasi Gizi Teréz krt. 6. sz. a. balettiskolája, és az Óbudai Goldberger gyár Zrínyi Ilona Úttörő csapat táncórájáról. Színé szeti szakoktatás (L. még: Színművészeti Főiskola) 6800. FOGARASIJános: Magyar conservatorium. = Rajzolatok 1836. (2.) p. 637-639. Vita a Kritikai Lapok cikkeivel. Táncsicsra is hivat­kozva, színészképző iskolát kíván. 6801. S[CHEDEL] F[erenc]: Magyar nemzeti színé­szet. = Athenaeum 1837. (2). h. 253-256. Polemikus cikk: színházra van-e szükség, vagy színi­iskolára. Utóbbira nincs anyagi alap, a m. színészet iskolája a gyakorlat lesz. 6802. [DUX Adolf] D.: Das dramatische Konservato­rium des Nationaltheaters. = Pester Lloyd 1867. No 92. p. [2.], No 93. p. [2]. A színiiskola vizsgaelőadásának tanúságai. 6803. A FELOLVASÓNŐ és a Nőnövelde. = Athe­naeum 1873. h. 373-376. Kritika a színészképezde növendékeinek előadásáról a Várszínházban, jan. 29-én. 6804. RÁKOSI Szidi nyilvánossággal felruházott színésziskolájának története. Ill. Bp., Hírl. ny. 1896. 63 p. B 792/70

Next

/
Oldalképek
Tartalom