Zoltán József: Budapest történetének bibliográfiája 5. 1686-1950 Politika - Közigazgatás (Budapest, 1966)

POLITIKA ÁLTALÁBAN - A korona és koronázási jelvények Budán

Koronázások 33 Szükséges a palota átépítése. A királyleány bálja, vadászat Gödöllőn, a Várbazár, a király „népsze­rűsége" stb. 598. JÓZSEF Ágost főherczeg és neje Auguszta fő­herczegnő. = M. Szalon 1902—3. (38.) p. 465— 466. Egy hónap óta laknak a Várban. Élénk részvéte­lük a társad, életben. 599. SZÉKESFŐVÁROSUNK társadalma. Ill. = Ország-Világ 1903. p. 61—62. József Ágost főherceg Bp-re költözése. A korona és koronázási jelvények Budán (L. még: I. köt. Koronázások) 600. [A KORONA és a koronázási jelvények sorsa és Pozsonyba szállítása 1712. ápr. 14-én.] = Wien. Diarium 1712. No 908., 910. 601. [A KORONA hazahozatala 1790-ben.] = Bu­csánszky Alajos Nagy Képes Naptára 1888. p. 56—59.; Hadi- és Más Nevezetes Történetek (Bécs) 1790. p. 160.. 313., 531., 697—698.; Házi és Úti Új és Ó Kai. 1792—1809. [Minden évben foly­tatólagosan], 1832. p. 52.; N. Kurier aus Ung, 1790. p. 219., 220., 245—254., 323—324., 406—408., 427., 466—467., 497—499., 687.; Polit.-kirchliches Manch Hermaeon ... 1790. p. 234—238.; Pressb. Ztg 1790. p. 167—168., 173—176., 398., 1791. p. 246.; Új és Ó Kai. 1809.; Vas. Újs. 1883. p. 522— 523. 602. BOZÓKY János: [II. József rendelete a Szent Koronának Budára szállításáról.] = B. J.: Koro­názás-könyv 1867. p. 60—64., 67. 342064 Az 1790. jan. 28-án kelt rendelet szövege. A díszes fogadtatás és az ünnepségek leírása. I. Ferenc meg­koronázása B-n, 179,2. jún. 6-án. 603. DARSTELLUNG der Ordnung und berkoemm­lichen Gebraeuche der Ungarischen Koenigs­Kroenung, samt der Geschichte und Beschreibung der Ungarischen Reichs-Krone ... Ill. Pesth, J. Leyrer 1825. [16] p. 100632 p. [6—7.]: A Szent Korona B-ra szállításának kö­rülményei: 1790., 1825. 604. DUGONICS András: A magyar koronának visszahozattatása Buda városába. <= Hatvány L.— Belia Gy.: Magyarok beszélnek 1957. p. 470—472. 8—29054 D. A.-nak... különbféle gondolatai és történetei c. művéből. (1790. Olcsó kvt. 1883. p. 59—66.) sze­melv. 605. GODKIN Ewdin Lawrence: The crown was received in Hungary with transports of joy. = G. E. L.: The history of Hungary ... 1853. p. 286. B 943/227 1790-ben. 606. KERESZTESI József: A magyar korona vissza­jöveteléről. (1790.) = Új Idők 1911. (1.) p. 99— 102. Átvétel K. J. naplójából. 3 Budapest Történetének Bibliográfiája V. 607. VÁCZY J[ános]: A magyar szent korona haza­hozatala. = Vas. Újs. 1890. p. 158. 100 éve. _^_ 608. [VAY Sándor] D'Artagnan: II. József halála. = [V. S.]: Régi m. társasélet 1900. p. 122—138., 157—158. p. 131—132.: II. J. rendelkezése a Korona Budára szállításáról, 1790. febr. 11-én. 609. ZOLTÁN József: A korona hazahozatala 1790­ben. Ill. t= Z. J.: A barokk Pest-Buda élete... 1963. p. 90—93., [112/a]. B 027/78/40 X 2445/45 A b-i fogadás és az ünnepségek részletes leírása. 610. [A KORONA hazaszállítása Munkácsról 1806­ban.] = Eph. Pos. 1806. p. 271., 1809. p. 773.; M. Kurír (Bécs) 1806. (1.) p. 403—404.; Pressb. Ztg 1806. p. 297—298. 611. [A KORONA elszállítása Pozsonyba 1825-ben.] = M. Kurír (Bécs) 1825. (2.) p. 176., 182—183., 1830. (2.) p. 171.; Nemz. Újs. v. Hazai s Külf. Tud. 1825. (2.) p. 161—162., 242—243., 1830. (2.) p. 161—162., 233.; Pressb. Ztg 1825. p. 957—958. Hatfogatú hintón, szept. 7-én indult a díszes menet. 612. KOSSUTH utasítása Pálffy János bizottmányi tagnak és társainak a koronázási ékszerek meg­felelő őrizetének ellenőrzésére. 1848. nov. 19. — K. L. 1848/49-ben 5. köt. 1955. p. 871. B 923/238 613. SZEMERE Bertalan: A korona kalandjai. = Hatvány L.—Belia Gy.: Magyarok beszélnek 1957. p. 478—482. 8_29054 Menekítése Pestről, 1849 júl.-ban. Sz. B. össze­gyűjt, munkái. 1. köt. 1869. p. 197—201. 614. WANDERUNGEN der ungarischen Krone. = Pester Ztg 1849. p. 6135. A Korona leírása, tört., vándorlásai. Kossuth ke­zén elveszett. Talán kivitte magával Török­országba. 615. TÖRÖK János: A magyar szent Korona. = T. J. Publicistikai dolgozatai 1858. p. 16—18. B 943/762 A Korona B-ra hozatala Orsovából 1853-ban. 616. [A KORONA és a koronajelvények megtalálá­sa és Budára szállítása alkalmából rendezett ün­nepségek.] = Bp. Hírl. 1853. p. 1199., 1205., 1219—1220., 1233.; Pester Lloyd Abendbl. 1890. No 78. [Beil.] p. [1]. A szertartás, az ünnepségek. A főv. képe, a lakos­ság lelkesedésének leírása. 617. SZERTARTÁS a magyar szent koronának megérkezésekor Pesten és Budán, s annak ugyan­ott nyilvános kitételénél. Pest, Landerer—Hecke­nast 1853. Röpív. Ném. ny. is. B 929/3/1853. Az ünnepi felvonulások rendje. A Korona a Szent István-kápolnában közszemlén.

Next

/
Oldalképek
Tartalom