Zoltán József: Budapest történetének bibliográfiája 5. 1686-1950 Politika - Közigazgatás (Budapest, 1966)

POLITIKA ÁLTALÁBAN - Koronázások 1720—1790 - 1792

34 Politika általában 618. SZERTARTÁS az újra megtalált szent magyar , korona és korona-jel vények valódiságának igazo­lására. Pest, Landerer—Heckenast 1853. Röpív. Ném. ny. is. B 929/2/1853. Ünnepség a tabáni hajókikötő állomáson a budai sétatérnél. 619. CEREMONIALE für die Verificierung der Echtheit der wiedergefundenen heiligen unga­rischen Krone und der Kron-Insignien. Pest, Landerer und Heckenast 1853. Flugbl. B 394/2/1853. 1853. szept. 15-én. Az ünnepségek rendje. 620. DEÁK Farkas: Egy pár óra a korona közelé­ben. = Vas. Újs. 1880. p. 321—322. A május 9—10-én a kir. várban kiállított Korona és a koronajelvények részl. ism. A király és fő­rangú vendégek megszemlélik a Koronát. 621. A SZENT korona, Ill.= Ország-Világ 1896. p. 353. A Koronát közszemlére tették ki 3 napig. Koronázások 1720 — 1790 622. LÜNIG Johann Christian: Theatrum Ceremó­niáié Historico — Politicum, Oder Historisch- und Politischer Schau-Platz Aller Ceremonien .. . Theil 1—2. Leipzig, bey Moritz Georg Weidmann 1720. Bq 324/128 Theil 1. p. 49.: A m. király koronázásakor az eskü­tétel ezentúl nem az I. Ferdinánd idejében 1527­ben B-n törvénybe iktatott módon, hanem újabb szokás szerint történik. p. 50.: A pesti (Rákos) koronázás szertartása. 623. BARTONIEK Emma: A magyar királykoroná­zások története. Bp., Franklin ny. [1939.] 178, [1] p. (M. Tört. Társ. Kvei, 4.) 92569 p. 177—178.: A Szent Korona és a koronázási jel­vények őrzése B-n (1790—1916). A hazaszállítások alkalmából rendezett ünnepségek leírása, az idő­pont megjelölésével. Ism.: Kat. Szle 1940. p. 42—43. (Jancsi Gyula.) Századok 1941. p. 426—430. (Vayer Lajos.) 624. BARITS Albert: A' magyar királyok' és király­nék' koronáztatásoknak inneplése melylynek Szo­kott Szer-tartásait Német nyelven le-irta, és közre botsátotta B. A. Magyarra ford.: Lambach Elek. Pesten, Nyomtattatott Patzko Ferentz betűivel 1790. 71 p. B 394/80 II. Lipót koronázási szertartása. 625. BESCHREIBUNG der koenigl. hungarisehen Kroenung als Seine Apostolische Majesitaet Leo­pold der Zweyte zu Ofen zum Hungarisehen Koe­nige gekroent wurde. Wien, bey Hieronymus Loe­schenkohl. 1790. A—D p. 3 t. Bq 394/71 Terv a budai koronázásra. 626. BUBERLEE Terentian: Feyerliche Rede bey dem allgemeinen Jubelfeste der Ungarischen Krönung Leopolds IL Römischen Kaisers, Königs zu Ungarn und Böhmen ... von T. B. in Ofen auf der Landstrasse 1790. Gedr. bey Katharina Lan­derin, Wittve. 29 p. B 252/103 B 835/1/1790. 627. BUBERLEE Terentian: Rede bey Gelegenheit bevorstehender Kroenung in Hungarn Leopolds IL ... gehalten am Zwey und Zwanzigsten Sonn­tag nach Pfingsten 1790. von P. T. B Ofen, gedr. mit koenigl. Universitätsschriften 1790. 75 p. B 252/218 628. FORRAY Teréz: A szent korona és a jelvények. = F, T.: A m. királyok koronázási szertartásai 1929. p. 14—16. Bibliogr.: p. 45—46., és lábjegyzetben. 329884 A Szent Korona őrzése B-n 1790-től. II. Lipót ko­ronázásának leírása. 629. GABELHOFER Julius Johann: Predigt ... am Dankfeste nach der ... Krönung Sr. .. . Majestät Leopold IL in der Hauptpfarrkirche der könig­lichen Freystadt Pest, gehalten von J. J. G. Pest, Gedr. bey Matthias Trattner, 1790. 32 p. B 252/82 A pesti polg. őrcsapatnak ajánlott mű. 630. [IL LIPÓT koronázása.] = Erdélyi M. Hírvivő 1790. p. 4L, 160., 161—163., 166., 242—244., 265— 269.; Hadi és Más Nevezetes Történetek (Bécs) 1790. 3. szakasz, p. 498., 528., 681., 688.; N. Kurier aus Ung. .. 1790. p. 299., 356., 433., 473—475., 565 rhibás számozás]; Pressb. Ztg 1790. p. 999., 1006.; Ung. Staats- u. Gel. Nachr. 1790. p. 693. Fogadás, koronázás, istentiszteletek. 631. SASINEK Ferenc: Regesták. Közli: S. F. = Tört. Tár 1892. p. 293—318. A Csehorsz. Helytartótan. Levéltár m. von. okl.­ből (Prága). p. 318.: II. Lipót király meghívja Anton Petar Pfi­chovsky prágai érseket B városába a jún. 6-i ko­ronázógy.-re, 1790. márc. 29. 632. SKIZZE der Ungarischen Krönung Leopold IL Gefeyert zu Ofen den 24 Juny 1790. In Ofen beym Buchhändler Diepold —Pest bey Lindauer, Weingand, Stahel und Kilián 1790. 32 p. B 394/4 II. Lipót koronázása. A koronázási jelvények tör­ténete. Állami hivatalnokok közreműködése a ko­ronázáson. A koronázási menet. A szertartás. 1792 633. DOMANOVSZKY Sándor: Journal du voyage de Bude pour le couronnement d'Hongrie et du sejour dans cette ville. (1792. máj. 31—jún. 27.) = D. S.: József nádor iratai 1. köt. 1925. p. 1—12. B 920/72 Ferenc király és felesége koronázási ünnepségei­nek naplószerű színes leírása. 634. [I. FERENC 1792. évi koronázása.] = Ausz. Aller Eur. Ztg 1792. (5.) p. 479—498., 499., 671— 672., 737., 751—754., 767—768., (6.) p. 813—814.,

Next

/
Oldalképek
Tartalom