Budapest történetének bibliográfiája 1982 (Budapest, 1984)

Bibliográfia - Társadalom

VALLÁS, EGYHÁZAK 179 3290. A MÁGYAR Izraeliták Országos Képvise­letének rendkívüli teljes ülése.= Új Élet 1982.No 11. p.[5-6.] Máj.16. A MICK és a BIH alapszabályai­nak módosítását tárgyalták. 3291. KARDOS Péter: A Rabbiképző. 111.= Új Élet 1982.No 12. p.[14.] Tört.-e az alapítástól napjainkig,min­dennapjai, nevezetes tanítványai. 3292. Az ÚJ vezetőség köszöntése a Dohány utcai zsinagógában.= Új Élet 1982.No 16. p. [3.] 3293. A BUDAPESTI Izraelita Hitközség rendes évi közgyűlése. 111.= új Élet 1982.No 18. p.2,4. A Síp u.-i székházban. 3294. "...A ZSIDÓSÁGOT mindenkor a szent Tóra tanításai tartották fenn." A Magyar Izraeliták Országos Képviselete évi ren­des teljes ülése.= új Élet 1982.No 18.p. 5-7. Beszámoló az év eseményeiről : az Orsz. Rabbiképző, az Anna Frank Gimn. tevé­kenységéről, nemzetközi és egyházak közötti kapcsolatokról. 3295. KERTÉSZ Péter: Mi lett Haynau kétmil­liós hadisarcából? 111.= Budapest 1982. No 9. p.17-19. Az Orsz.Rabbiképző múltja és jelene, a zsidó kultúra. Beszélgetés dr. Scheiber Sándorral. 3296. KOLLÁR István: Az U.J.A. látogatása. = M.Hírek 1982.No 23. p.5. Bp.-re látogatott a United Jewis Ap­peal 24 tagú csoportja. Megismerkedett a m. zsidó közösség életével, intézmé­nyeivel . * 3297. LELKI közösség 1983. (A Szabadegyhá­zak Tanácsa Tagegyházainak naptára.szerk. töcsik liéla. ) 111. Győr, Széchenyi ny. 1982. 208 p. B 059/866 Szovjet vendégek Bp.-en; a SZÉT elnöke a Főv.-i Tanácsnál; értelmiségi talál­kozó az MTA-n; a baptista egyház híre- i; beiktatás, avatás, nyugalomba vonu­lás, bemerítés, jubileum; adventista imaházavatás Bp.-en a XI., Szüret u.- ban. 3298. PIRIGYI István: Görög szertartású ka­tolikus magyarok az Országos Bizottságban. =P.I.: A görögkatolikus magyarság tört.-e. Nyíregyháza, 1982. p.116-122. 8-133231 Az Orsz.Biz.1898-ban történt megalaku­lása. A főv.-i görögkátolikus templo­mokban betiltott m. nyelvű szertartá­sok. 3299. ' FARKAS István: Midnight procession cn Petőfi tér. 111.= Daily News 1982.ápr. 20. p.3. Görögkeleti szertartású éjféli körme­net a Petőfi téren. 3300. SASVÁRI László: "Görög" kegyeleti szokások Észak- és Kelet-Magyarországon. = Orvostört .Köziem. 1980. Rio 4. p.147-155. Bp.-i adat: 9428 fő pravoszláv nemze­tiségi hívő volt, köztük rutén, szerb, lengyel, bolgár, rcmán akadt. A Kápol­na téri kápolnában még szláv nyelvű szertartások voltak. /X./ 3301. MÉCS G. László: Itt hatszázan mahajá- na követői.= Hétfői Hírek 1982.aug.23. p.5. Látogatóban a m. buddhista lámánál, Dr. Hetényi Ernőiéi. VIII., Múzeum u. 5. 3302. RÉDEY Pál: Belvárosi csonka torcny. 111.= Új Tükör 1982.No 51. p.10-11. A Petőfi téri görögkeleti tempi, és a görögkeleti egyh. szertartásai. EGÉSZSÉGÜGY 3303. BISZTRAY-Balku Sándor - BOZÔKY Lász­ló - KOBLINGER László: A sugárvédelem fejlődése Magyarországon. Bp., Akad.K. 1982.260 p. 8-127618 Az Eötvös Loránd Rádium és Röntgen Int. /Bakáts tér/, Orsz.Onkológiai Int., MTA Közp.-i Izotóp Bizottsága, főv.-i KÖJÁL sugárvédelmi tev.-e. 3304. LAMPÉ László: A magyar szülészet-nő­gyógyászat története. Közread. DOTE Női Klinika. 111. Bp., DOTE háziny.1982.64 p. B 614/956 A m. szülészet I.Istvántól Semmelweis koráig. S.Ignác és Tauffér Vilmos mű­ködés^. 3305. PISZTORA Ferenc: A schizophrenia és a paranoid kórformák gyógyítási kísérle­tei a Mcnarchia korabeli Magyarország különféle psychiátriai intézményeiben. = Orvostört.Köziem. 1980.No 4. p.53-87. A bp.-i elmegyógyint.-ék tört.-e, ke­letkezésük, társ.-i hovatartozásuk, alkalmazott gyógymódjaik. 3306. CSILLAG István: Az első magyar ortho- pédiai intézet.= Orv.Hetil.1982.No 18. p. 1111-1114. Schöpf-Merei Ágoston /1804-1858/ ál­tal alapított int. VII. Wesselényi u.- Tanács krt.-Dohány u.sarok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom