Zoltán József: Budapest történetének bibliográfiája 1. Általános rész - A legrégibb időktől 1686-ig (Budapest, 1967)

BUDA ÉS PEST A MAGYAR FEUDALIZMUS KORÁBAN - Kultúra - Humanizmus

376 Buda és Pest a magyar feudalizmus korában B-n és P-en készült kódexek. A kir. palota kertjei. Mátyás könyvvásárlásai. A könyvtár és a Csillag­vizsgáló. A király platonista köre. A kancelláriák. Az első budainyomdász. Főként Galeotto és Bonfini alap­ján. 6681. KARDOS Tibor: Mátyás udvara ós a krakkói platonisták. = Apollo 1934. p. 63—69. Callimachus szerepe a budai irod. és platonista kör­ben. 6682. KARDOS Tibor: A renaissance Magyarorszá­gon. Vál. és jegyz. írta: K. T. Bp., Szépirod. K. 1961. 686 p. (M. klasszikusok). B 879/17 8—51284 Szemelv, a humanista irod. legszebb alkotásaiból. Előszóban kritikai móltatás. 6683. KELÉNYI B. Ottó: Egy magyar humanista glosszái Erasmus Adagia-jához. Bp., Haziny. (1940.) 43—139. p. (Főv. Kvt. Évkve 1939.; M. Kvszle 1938. p. 70.) (Klny. is.) Bibliogr.: p. 133—136. Ném., olasz ny. kiv.: p. 136—139. B 027/17 Erasmus m. barátai: Piso Jakab, Henckel János, Kassai Antoninus, Thurzó Szaniszló és Elek a b-i kir. udvarban. p. 65—76.: Pelei Tamás gyulafehérvári kanonok B-n 1515-ben. A b-i szellemi élet. 6684. KERECSEN YI Dezső: A magyar irodalom Mátyás király korában, Ill. = Lukinich I.: Mátyás király Emlékkv 2. köt. [1940.] p. 107—122. B 943/556 Hess András budai nyomdája. Thuróczy János kró­nikája. Temesvári Pelbárt. Janus Pannonius. Marzio. Galeotto. Antonio Bonfini. Pietro ítanzano, 6685. KLENNER Aladár: Eck Bálint, Thurzó Elek humanista pártfogoltja. Diss. Pestszenterzsébet, Rajkai ny. [193?] 88 p. 338907 p. 67.: Budai útja 1521-ben. 6686. KOVÁTS Alajos: Mátyás király nézetei a ne­velésről. = Néptanítók L. 1920. No 15—16. p. 35—37. M. és Dominico Giugnio (Firenzéből), valamint más tudósok között lefolytatott vita. 6687. KÖLESYCarl Vinzenz: „. . . Errief also Gelehr­te von verschiedenen Ländern nach Ungarn ..." = K. C. V. : Ungarischer Plutarch . . . Bd 1. 1815. p. 106. B 924/2 Mátyás egyeteme, nyomdája, könyvtára. 6688. LESTYÁN Sándor: A renaissance Pest—Buda. = L. S.: Pest—budai regélő 1940. p. 42—43. B 943/549 6689. LUKSICS Pál: XVI. századi magyar irodalom­történeti vonatkozású újabb levelek a zsélyi levél­tárból. = Irod. tört. Közl. 1930. p. 221—227. Balbus levele Budáról 1524-ből Várday Imréről. 6690. E. O. S.: „. . . LUXURY of every kind increas­ed during the reign of Matthias ...'* = E. O.S.: Hungary and its revolutions . . . 1854. p. 93. B. 355/286 Fra Filippo Lippi Mátyás udvarában. A díszes ud­vartartás leírása. Másolatok híres európai szobrok­ról. A kvtár anyagának ism. A P mellett épített (?) egyetem, 40 000 hallgató befogadására. Az épü­let és berendezésének leírása. 6691. MAILÁTH Johann: „Aber diess Alles verschwin­det neben der Pracht, welche Mathias Corvinus entwickelte." = M. J. : Geschichte der Magyaren Bd 1. 1852. p. 316—318. B 943/342 Mátyás udvartartása. A b-i építkezések. 6692. MAILÁTH Johann: Literatur, Kunst und Gewerbe. = M. J. : Geschichte der Magyaren Bd 2. 1852. p. 264—274. B 943/342 A Mátyás udvarában élő tudósok, a könyvtár, a nyomda. 6693. MÁRKI Sándor: Hunyadi Mátyás. Ill. = Helmár Á.— Mangold L.: M. Helikon 2. oszt. 2. köt. 1886. p. 1—24. B 928/20 Mátyás udvara, műveltsége, Budán teológiai főisko­lát alapít. 6694. MÁRKUS István: Olasz—magyar együttmű­ködés Hunyadi Mátyás korában. Bp., Pallas ny. 1941. 19 p. (Forum Magyar—Olasz Szle Kvt.— Klny. „Forum" 1940. nov.— dec.) 340000 Olasz írók, művészek stb. Mátyás udvarában. 6695. [MÁTYÁS és II. Ulászló budai udvarának orvosai.] = Allergnädigst-Privilegirte Anz. 1774. p. 90—91. M. Galeotto a b-i könyvtár vezetője, Mátyás ki­rály bizalmasa, saját följegyzései szerint az orvos­tudományt is gyakorolta (Libro de promiscua doctri­na Cap. 15. p. 140.). A easertai püspök orvostudo­mányáról maga Mátyás király írt egyik (37.) levelé­ben (Corvin Mátyás levelei. Kassa 1743.). Pbilippus Valor 1489-ben került B-ra; Johannes Stock Zsig­mond királynak volt orvosa. II. Ulászló alatt az 1614-i b-i ogy.-en több híres orvos vett részt, ezek közül ötöt, a beteg Frangepán magához hívatott. (Manardus Archiater, epistolar. Medicinal. Lib. 5. Epist. 1.) 6696. NAGYMIHÁLY Sándor: Titkok és rejtélyek az első Magyar Tudományos Társaság alapítása körül. = Lit. 1936. p. 177—179. A 15. sz.-ban Budán, Conrad Celtis német huma­nista vezetésével alakul- meg a Dunai Tudós Tár­saság. A társaság létét igazolja.: Wallaszky Pál 1799­ben írott műve, C. C. verse „Ad sodalitatem littera­riam Ungarorum de situ Budae.. ..", ós a társaság serlege a Drezdai Múzeum éremgyűjt.-óben. 6697. OLÁH Miklós: Milyen volt Buda Mátyás király korában ? = Budavár visszafoglalása 250 év előtt. A P. Hírl. Vasárnapja külön sz. [1936.] p. 28—29. B 943/472 Részlet az esztergomi érsek Hungária c. írásából. 6698. OLASZ József: Szánoki Gergely. = Irod. tört. Közl. 1903. p. 169—187. Lengyel humanista, I. Ulászló udvarában. Hunyadi László és Mátyás nevelője.

Next

/
Oldalképek
Tartalom