Zoltán József: Budapest történetének bibliográfiája 1. Általános rész - A legrégibb időktől 1686-ig (Budapest, 1967)

BUDA ÉS PEST A TÖRÖK URALOM ALATT - Városi közigazgatás - Börtönök - Politikai események

500 Buda és Pest a török uralom alatt 8720. ISTHVANFIVS Nicolavs: „. . . mittitur legá­tus ad Mehemetem..." = I. N.: Historiarvm De Rebvs Vngaricis Libri XXXIV.. . 1622. p. 284. Bq 943/312 Ferdinánd követe útján közli Mehmed b-i pasával, hogy a fegyverszüneti szerződést szigorúan megtart­ja, 1547. 8721. SZALAY Ágoston: (Ismeretlen levele ismeret­lenhez.) = Sz. A.: Négyszáz magyar levél a XVI. sz.-ból 1861. p. 54. 10349/1 1548. szept. 4-i keletű levél: Buda meghódítása után Erdély elleni török hadjáratot vár a levél írója. 8722. SZALAY Ágoston: Peter deak levele Zyczy Isthwannak 1549. szt. Orbán napján. = Sz. Á.: Négyszáz magyar levél a XVI. sz.-ból 1861. p. 60— 62. 10349/1 A b-i pasa visszautasítja a zalaiak szövetségét. 8723. FORGÁCH Franciscus: „...At Solymanus comperto, quae per Georgium et Ferdinandum agerentur..." = F. F.: De Statu Reipubl. Hun­garicae.. . Commentarii.. . 1866. p. 15. 3381 Szolimánt a b-i pasa értesítette Fráter György és Ferdinánd tárgyalásairól 1551-ben. 8724. SZALAY Ágoston: (Cyraki János levele Synyey Ferenchez. 1551 „Zylat zent Myhali hó 4. nap­ján."). = Sz. Á.: Négyszáz magyar levél a XVI. sz.­ból 1861. p. 84—85. 10349/1 Több dunántúli bírót B-ra hurcolnak és vízbefojta­nak a törökök. 8725. NYÁRY Albert: Marc Antonio Ferrari, Castal­do tábornok titkárának jelentése Martinuzzi meg­gyilkoltatásáról. 1552. február 19. = M. Tört. Tár 1877. p. 241—258. p. 243—244.: M. az oka B elfoglalásának, Izabella királyné ós fia szenvedéseinek. 8726. OTTLYK Ernő: Sztárai Mihály. = Ev. Élet. 1961. No 4. p. [4]. Erdélyi János domonkos szerzetes 1553-ban követ­séget vezet B-ra Khadin Ali pasához a tolnai luthe­ránusok és Sz. M. ellen. 8727. SZALAY Ágoston (Ismeretlen levele ismeret­lenhez.) = Sz. A.: Négyszáz magyar levél a XVI. sz.-ból 1861. p. 143—144. 10349/1 Keltezés nincs. 1554 körüli levél. Hír arról, hogy a török császár Budán akar telelni és hogy a b-i ,,Tow­gwmbassa" és a hozzátartozó tizenkét szandzsák­ság Sziget alá készül indulni. 8728. SZALAY Ágoston: Nag' Iwán levele Gywlaffy­hoz szent Antal napján 1557-ben. = Sz. Á.: Négy­száz magyar levél a XVI. sz.-ból. 1861. p. 241. 10349/1 A b-i olaszok elöljárójának levele. ,,Bebek" szent Antal estén bejött nagy pompával Budára, a csá­szár zászlaját adták neki. 8729. SZALAY Ágoston: Mezewlakj levele ehani Achaciushoz 1558 március 2.-án. =Sz. Á.: Négyszáz magyar levél a XVI. sz.-ból. 1861. p. 279—282. 10349/1 p. 282.: A levél írója kéri Valusy Gáspárt, hogy B-ra utazva intézze el a magyar foglyok váltságdíj ellené­ben való kiszabadítását. 8730. SZALAY Ágoston: (Ismeretlen levele ismeret­lenhez. 1560. v. 1561.) = Sz. Á.: Négyszáz magyar levél a XVI. sz.-ból 1861. p. 392. 10349/1 Ismeretlen pasa b-i öccsének leveléből adatok a tö­rök udvarban dúló viszályokról. 8731. KOMÁROMY András: Magyar levelek a XVI. századból. Közli: K. A. - Tört. Tár 1907. p. 121— 160., 388—436. p. 140., 144., 152., 154., 158., Ormányi Józsa lev.-i Sümegről Csányi Ákos palatínushoz 1561. jún. 22.— 1526. aug. 16. Hírek a b-i pasa készülődéséről a dunántúli, ill erdélyi hadjáratra. Az ágyúk ,,Pesten alól Gubacznál" vannak. p. 435—436.: Enyingi Török Ferenc lev. Nádasdy Tamáshoz Pápáról, 1526. ápr. 15. B-i hírek. Rác­kevétól 200 puskást kért a török, de a bíró elbújtatta a fiatalokat. 8732. FORGÁCS Franciscus: „. . .et quo pax firmior inter utrumque filium permanere posset..." = F. F.: De Statu Reipubl. Hungáriáé. . . Commen­tarii. . . 1866. p. 547. 3381 Nádasdy Tamás, nádornak F. F.-hez írt (1561. júl. 11-ón Bécsben kelt) leveléből: Hogy a szultán fiai között békesség lehessen, a perzsa uralkodó kéri Szolimánt, hogy Szelim fiát távolabbra, B-ra küldje. 8733. BETHLEN Wolffgangus de: (Joannes Sigis­mundus libellum supplicem porrigit.) = B. W.: História De Rebus Transsylvanicis... T. 2. 1782. p. 115—116. 09/5312 János Zsigmond 1566-ban Belgrádnál kéri Szolimánt, hogy 1541-ben tett ígérete szerint adja vissza neki B-t. 8734. GYULAFI Lestár följegyzései. = Szabó K.: M. Tört. Évkv. és Naplók. . . 1881. p. 12. 3381/31 1566-ban Báthori István a török császártól kéri Budát. 8735. PALMA Franciscus Carolus.: „.. .Joannes. . . libellum supplicem porrexit: quo Budám, ceteram­que Hungáriám... sibi restitui postulavit..." = P. F. C: Notitia... P. 3. 1770. p. 91. B 930/1 János Zsigmond kérése, hogy 1541. évi ígéretének megfelelően a szultán adja át neki B-t és M. o.-t, Mehmed nagyvezír sértődöttségén meghiúsul, 1566. 8736. [SCHMITTH Nicolaus]: „...His animosior Transylvanus supplicem libellum, quo Budam se­cundum promissa sibi reddi postulavit, porrexit. . . " = [Sch. N.]: Imperatores Ottomanici. . . T. 1. P. 2. 1748. p. 313—314. B 949/9 János Zsigmond Belgrádban hiába kérte a szultánt ígérete teljesítésére: hogyha, felserdül, visszakapja B-t.

Next

/
Oldalképek
Tartalom