Zoltán József: Budapest történetének bibliográfiája 1. Általános rész - A legrégibb időktől 1686-ig (Budapest, 1967)

BUDA ÉS PEST A MAGYAR FEUDALIZMUS KORÁBAN - A honfoglaló magyarok megjelenése

Leletek — A honfoglaló magyarok megjelenése 217 3955. NAGY Emese — LÓCSY Erzsébet — [JOHN Herta], BERTALAN Vilmosné: Középkor. Ill. = A Bp. Tört. Múz. leletmentései. . . 1960—1961­ben. = Bp. Rég. 21. 1964. p. 304—321. Bibliogr.: Lábjegyzetben. Ném. ny. kiv.: p. 330—335. Bq 902/10 8070 Az L, II., V., XIII. ker. leletanyaga. 3956. NEMES Antal: Budavári régiségek. Ill. = = Vas. Újs. 1896. p. 559—560. A kir. várban, a Krisztina városban, Dísz téren és Mátyás-templom alatt, építkezés közben talált érté­kes régiségek (sírkövek, fegyverek stb.) leírása. 3957. NEMESKÉRI János: Csepel község határában feltárt koraárpádkori leletek embertani vizsgálata. = Archaeol. Ért. 1949. p. 91—97. Angol ny. kiv.: p. 97. 3958. OPITZ László: Értékes optikatörténeti lelet. Ill. = Bp. Rég. 21. 1964. p. 287—291. Bibliogr.: Lábjegyzetben. Ném. ny. kiv.: p. 291. Bq 902/10 Az 1949—1950. évi ásatásoknál a budai várpalota keleti homlokzata a. udvarban szegecselt szemüveg került a felszínre. A vizsgálatok alapján a feltárt lelet a 12. sz.-ból származó olasz vagy német készí­tésű munka 3959. RADNAI Loránd: A „foghíjas" vár. I—II. Ill. = Élet és Tud. 1960. p. 880—884., 991—915. Középkori leletek az ostrom rombolásai nyomán. Az újjáépítés szempontjai. 3960. RÉTHY László: A margitszigeti Árpádkori éremlelet. Ill. = Archaeol. Ért. 1894. p. 60—62. 3961. RÓMER Flóris Ferenc: Román- és átmenet­korú építmények hazánk területén, = Archaeol. Közl. 1876. 10. köt. 2. füz. p. 1—61. p. 3.: Albertfalván, az óbudai és budafoki határ kö­zepén tempi, rom maradványai, [a mai csut.] 3962. SEREY Ágost: Buda középkori emlékei tör­ténettanításunkban. Ill. = Bp. Polg. Isk. 1938—• 1939. p. 143—155. Tanulmányi séta a Főv. Múz. Kőemléktárában. 3963. f TÓTH Rózsa, FEUER [ Istvánná].: V. István király sírja a margitszigeti domonkos apácakolos­tor templomában. Ill. = Bp. Rég. 21. 1964. p. 115—131. Bibliogr.: Lábjegyzetben. Ném. ny. kiv.: p. 129—131. Bq 902/10 8070 Az 1838-ban talált 13. sz. sírleletek (drágakövekkel díszített korona, zafírköves aranygyűrű, aranyozott textilmaradványok, vörös márvány sírkőtöredék stb.) datálása az 1959—1960 között végzett hitele­sítő ásatások alapján. 3964. VÁSÁRHELYI Géza: Két régi emlékmarad­ványról Buda vidékén. = Archaeol. Ért. 1900. p. 256—257. Törökbálinton és Budaőrsön. Halmok (kurgánok) V.G. szerint a honfoglalás korából. Leírás, méretek, 3965. VATTAI Erzsébet: Budapesti ezüstlelet a XV.—XVI. századból. Ill. = Bp. Rég. 16. 1955. p. 207—219. Ném. ny. kiv.: p. 219. Bq 902/10 Az egyetemi Kvt. alapozásánál 1874—ben előkerült kincsanyag története. 3966. VATTAI Erzsébet: A margitszigeti korona. Ill. = Bp. Rég. 18. 1958. p. 191—210. Angol ny. kiv.: p. 208—210. Bq 902/10 8070 Árpád-házi kir. családhoz tartozó nő temetkezési ko­ronája lehetett. Egybevetések külföldi és hazai ha­lotti koronákkal. 3967. ZOLNAY László: Ásatások a budavári Tán­csics Mihály utcában Kossuth, Táncsics börtöne helyén. Ill. = Népszabadság 1963. aug. 2. p. 9. Hol állt a 13. sz. „régi királyi nagy kúria"? Palo­ták maradványai a 13—15. sz.-ból. A feudális élet anyagi emlékei. Tervek, lehetőségek. A HONFOGLALÓ MAGYAROK MEGJELENÉSE 3968. [ANONYMVS] Belae Regis Notarivs: De Constitutione Regni. = Anonym vs: História Hvngarica . . . = Schwandtnervs 1. G.: Scriptores Rervm Hvngaricarvm . . . T. 1. 1. 1746. p. 38. f 09/5908 Taksony fejedelem két előkelő izmaelitának, Billá­nak és Boksunak többek között P várát (,,castrum quod dicitur Pest") is adományozta. Ez a vár való­színűleg a b-i oldalon volt. 3969. [ANONYMVS] Belae Regis Notarivs: De Devastatione Pannóniáé. = Anonymvs: História Hvngarica . . . = Schwandtnervs I. G.: Scriptores Rervm Hvngaricarvm ... T. 1. 1. 1746. p. 33. f 09/5908 Árpád és csapatai a Dunántúl végigportyázása után visszatértek Attila városába és Csepel szigetére men­tek, ahol a fejedelemasszony és más előkelő nők tar­tózkodtak. 3970. [ANONYMVS] Belae Regis Notarivs: De Duce Menvmorovt. = Anonymvs: História Hvn­garica ... — Schwandtnervs I. G.: Scriptores Rervm Hvngaricarvm ... T. 1. 1. 1746. p. 34. f 09/5908 Ménmarót követei Csepel szigetén jelentették uruk meghódolását Árpádnak. 3971. [ANONYMVS] Belae Regis Notarivs: De Insvla Danvbii. = Anonymvs: História Hvngari­ca .. . = Schwandtnervs I. G.: Scriptores Rervm Hvngaricarvm ... T. 1. 1. 1746. p. 28. f 09/5908 Árpád fejedelem, miután Csepel szigetét fejedelmi birtoknak nyilvánították, házakat építtetett ott s oda hozatta összes lovait is legeltetésre. Lovászainak főnökévé Sepel nevű kun emberét tette s ettől fogva a sziget neve Sepel. 3972. [ANONYMVS] Belae Regis Notarivs: De Portv Moger. = Anonymvs: História Hvngarica ... =

Next

/
Oldalképek
Tartalom