Zoltán József: Budapest történetének bibliográfiája 1. Általános rész - A legrégibb időktől 1686-ig (Budapest, 1967)

BUDA ÉS PEST A TÖRÖK URALOM ALATT - Városi közigazgatás - Börtönök - Politikai események

Politikai események 501 8737. SPÁNYIK Glycerins: „.. .Interea Solimannus . .. Belgradum appulit... "= Sp. G.: Compendium Históriáé. . . T. 2. 1816. p. 47. B 943/330 Szolimán 1566-ban nem teljesíti János Zsigmond ké­rését, hogy B-t Alsó-Magyarországgal együtt adja át neki. 8738. BORNEMISZA Péter: „Többek is izelitötték az üstökös csillagnak jelentésit 1578-ban. Mert ak­kor lőn nagy változás Budán és amiatt több or­szágokban is: midőn Buda puskapor miatt elhá­nyódnék, azkorbeli basát török császár megfőj­tatá... (1579.)" = Nemeskürty I.: B. P. Vál. írá­sok. 1553—1584. 1955. p. 215. 8—19100 8739. [SCHMITTH Nicolaus]: „.. .Ibrahimus late populatus regionem..." — [Sch. N.]: Imperatores Ottomanici. .. T. 2. P. 3. 1748. p. 244. B 949/9 Ibrahim vezír 1599-ben a sikertelen béketárgyalás után nagy területet végigfosztogatva P-ről vissza­tért Konstantinápoly ba. 8740. HOLUB József: Kutatások a párisi levéltárak­ban. = Lt. Közl. 1923. p. 69—97. Többek között B-ra von. követ jelentések a 17. sz.­ból. Az iratok és lelőhelyeik ism. 8741. HAMMER — [PURGSTALL] Joseph: [Béke­tárgyalások a törökök és a császáriak között. 1601., 1604., 1605., 1606.] = H.—[P]. J.: Geschichte des Osmanischen Reiches... Bd 2. 1834. p. 684., 685., 699—700. B 949/45 Szentendrén, Pesten, Budán. 8742. FRANCUS J[acobus]: Die Tuercken zu Ofen vntereinander oneins. = F. J. : Historicae relati­onis continvatio. . . 1602. p. 14. B 943/457 Lázadás tört ki, mert a törökök haza akarnak menni Konstantinápoly ba, 1601. szept. 8743. BAKSCHAY Abrahamus: „.. .De pace agitur sine fructu. . ." = B. A.: Chronológia.. . = Bon­finius A.: Rerum Ungaricarum Decades. .. [Vien­na, 1744.] p. 600. q 09/5898 Eredménytelen tárgyalások a törökkel való békéről 1603-ban Rákos mezejón. 8744. HIERONYMUS Johann: „Wir fangen nun das Jahr Christi 1604. an ..." = H. J. : Relatio Histo­rico—Politica. . . 1684. p. 107—109. B 943/278 Béketárgyalások Budán. 8745. ORTELIUS Hieronymus Augustanus: [Béke­tárgyalások a császáriak és a törökök között, 1604 —1606.] = O. H. A.: Viertter Thail, Dess Hun­garischen.. . Kriegswesens. .. 1622. p. 2—3., 6—7., 13., 127., 136., 141., 167. . ! B 916/3 Béketárgyalások folytak: 1604. jan., febr., ápr. 1605. dec., 1606. febr., máj., aug. 8746. SIMIGIANVS Ambrosivs: „. . .Hi ad ineuntisí veris initium calendis Mártii Strigonium atque inde Pesthum navigiis vecti pervenerunt..." = S. A.: História... Vol. 2. 1840. p. 335—339. B 943/298 Eredménytelen béketárgyalások 1604. márciusában P-en. A török küldöttségben a b-i pasa és a b-i török bíró is részt vesz. 8747. [TIMONSamuel] „.. .Cum pax inter Caesarem, & Turcas frustra tentaretur Pesthi. ..' = [T. S.]: Epitome Chronologica. .. 1737. p. 239. Bq 943/910 1604-ben eredménytelen béketárgyalások folytak P-en. 8748. SZILÁGYI Sándor: Bocskay István és IUésházy István levelezése 1605 és 1606-ban. Közli: Sz. S. = Tört. Tár 1878. p. 1—84., 271—338. Legnagyobbrészt a köpcsényi lt.-ban levő eredeti­ekről. p. 21., 22.: A török a rablott élelmet P-re ós B-ra gyűjti. p. 43., 56., 71., 306—307., 308—310., 315., 320—322. 334—335.: A m., a ném., a török fegyverszünetre ós béketárgyalásokra von. közlések b-i von. 8749. BÁNLAKY (BREIT) József: Bocskay és Lala Mohamed nagy vezír nagyjelentőségű találkozása a Rákoson. = B.J.:Am. nemzet hadtörténelme 15. r. 1940. p. 57—59. 69314 1605. nov. 10—12-ón. A fényes külsőségek leírása és a szerződés ism. 8750. SZILÁGYI Sándor: LTósházy István török leve­lezése 1607—1609. Közli: Sz. S. = Tört. Tár 1879. p. 63—95. p. 80—81., 83—84.: Ali b-i pasa lev.-i „Molardi János ós Sayfryd Kolonitsnak" és Mátyás kir. nak, a török károkról az egész orsz.-ban, köztük B-n és P-en. 1608. okt. 21. p. 90.: Ali pasa IUésházy I-nak. A török követeket menessze haza, hogy a nála B-n levő követek is el­mehessenek. 1609. febr. 3. — U. erről p. 91.: febr. 13. 8751. GOTTFRIED Johann Ludwig: Friede zwischen dem Roemischen und Tuerckischen Kayser. = G. J. L.:Hist. Chronick... Theil 1. 1743. p. 1157— 1158. B 943/283 1615. A béke megerősíti a török uralmát B és P fe­lett. 8752. HAMMER — [PURGSTALL] Joseph: „Zur Erneuerung des Friedens mit Österreich ..." = = H.—[P]. J. : Geschichte des Osmanischen Reiches ... Bd 2. 1834. p. 761. B 949/45 A zsitvatoroki béke Budát érintő pontjai. 8753. J. C. B. : SOLCHEM nach wurde der Fried in folgendem 1615ten Jahr. .. zwischen den Christen und Tuerken auf 20. Jahr beschlossen... = J. C. B. : Der Durch leuchtigsten Erz-Herzogen zu Oesterreich Leben. . . 1695. p. 605—606. B 929/93 A béke 11 pontja közül kettő speciálisan B-ra és P-re vonatkozik. 1. pont: Az eddig elfoglalt erődítmé­nyek, közöttük B és P török fennhatóság alatt ma-

Next

/
Oldalképek
Tartalom