Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1946

7. 1946. július 31. rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve - 348 - 349 - 351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 - 357 - 358 - 359 - 360 - 361

1946 július 31 -iki rendkivüli közgyűlés. 183 Turóczi Trostler József dr Varga Lajos dr Virág Sándorné Türk Ödön Vészi Gyula Vörös Gyula V^kerthy Ferenc Vida Ferenc dr Zeöke Anta| dr Varga István Vigh Lajos Zso . t Bela Varga László dr Vinczer Pál ÍSm Bela . törvényhatósági bizottsági tagok. !348. Szakasits Árpád elnök a közgyűlést 16 óra 45 perckor megnyitja, és a megjelenteket szívélyesen üdvözli. !349. Elnök a következő szavakkal nyitja meg a közgyűlést: Tisztelt Közgyűlés! A mai rendkivüli közgyűlés nagyon jelentőségteljes esemény a főváros" életében: a felszabadulás óta az első rendes költségvetésről lesz szó ezen a rendkívüli közgyűlésen. Ez az esemény azért is jelentős és fontos, mert a tárgyalás egybeesik az inflációs téboly utolsó napjával. Holnap már megjelenik a forint és valamennyiünk legjobb reménysége szerint elkezdődik az újjáépítésnek igazi nagy korszaka. Akik e teremben együtt ülünk, valamennyien tanúi voltunk annak az önfeláldozó hatalmas munkának, amelyet a város munkásai és dolgozó polgárai végeztek a rombadöntött város újjáépítése érdekében. Ha Budapest, de különösen Pest utcáin végigmegyünk és megnézzük, hogv hány tetőt hoztak rendbe, hány homlokzatot javítottak ki és hány házat tettek újra lakhatóvá, akkor csak csodálkozás tölthet el bennünket és azonnal magyarázatot kapunk arra is, hogy pénzünk elértéktelenedése ellenére is óriási nagy munka folyt ebben a városban. Mondhatják, hogy papírból építettünk és papírból építettünk újjá, az igazság azonban az, hogy nem papírból, hanem a város dolgozóinak véréből és verejtékéből épült újjá a lakóházak ezre ; a villamos, a Gázművek és az Elektromos Művek, a tisztviselők, a munkások, az üzemi munkások, a kisipari műhelyekben dolgozó kis­iparosok, boltok, irodák emberei, a tudósok műhelyeinek légkörében termelődött ki az a szellem, amely nem a pusztulást, hanem az életet akarta. Ez a tiszta és jó légkör tette lehetővé, hogy elérkeztünk a mai naphoz, az infláció végéhez, a jó pénz megjelenésének előestéjéhez, a főváros költségvetéséhez. Bizonyára valamennyien egyetértenek velem akkor, amikor azt mondom, hogy üdvözletünket és köszönetünket küldjük Nagy-Budapest munkásainak és dolgozó polgárainak, akik munkájukkal lehetővé tették, hogy idáig eljussunk; lehetővé tették, hogy a főváros polgármestere ebben a közgyűlési teremben, amelyet szintén újjáépítettünk, felállhasson és' elmondhassa költségvetési beszédét, !350. Elnök javaslatára a jegyzőkönyv hitelesítésére dr Csobányi Zoltán és Kopta Károly bizottsági tagokat küldi ki a közgyűlés. !351. Távolmaradásukat kimentették: Székely Beáta, dr Gulácsy György, Haypál Béla, dr Jékelyi László, ' dr Lukács György, Bolgár István, dr Jármay Gyula, Tausz János, dr Faragó György, Rákosi Mátyás, Vas Zoltán, Hegedűs András, T. Szerémi Boriska, Gobbi Hilda, Tóth Lajosné, Reszegi Ferenc, Székely Lajos, Kmetty János, Béki Ernő, Kiss Károly, Gárdos Mária, Losonczy Géza, dr Trócsányi Zoltán, Sebestyén János, Kovács Imre (MKP), László Lenke, Jászi Ferenc bizottsági tagok. !352. Kővágó József polgármester a székesfőváros 1946/1947. évi költségvetésének összeállításával kapcsolatban határozati javaslatát élőszóval kiegészíti és elfogadásra ajánlja. !353. Bognár József bizottsági tag a Független Kisgazdapárt nevében beszél a költségvetési vita során. !354. Kádár János bizottsági tag a Magyar Kommunista Párt nevében beszél. (Az elnöki széket közben Olt Károly alelnök foglalja el.) !355. Dr Révész Mihály bizottsági tag a Szociáldemokrata Párt nevében szólal fel. (Közben az elnöklést dr Kerék Mihály alelnök veszi át.) !356. Papp István bizottsági tag a Nemzeti Paraszt Párt részéről szólal fél. !357. Dr Csécsy Imre bizottsági tag a Radikális Párt nevében beszél. !358. Elnök a vitát berekeszti. !359. Polgármester válasza a vita során elhangzott felszólalásokra. !360. A közgyűlés tárgyalja a polgármester 62.901/1946. VI. számú előterjesztését a székesfőváros 1946/1947. évi költségvetésének összeállítása tárgyában. A közgyűlés tudomásul veszi, hogy a polgármester a forintszámítás bevezetésével kapcsolatban a forint­költségvetés összeállítására irányuló munkát megindította. Tudomásul veszi a közgyűlés a belügyminiszternek azt a leiratát, amelyben a forintköltségvetés összeállításának módjára vonatkozó utasításait és kívánságait közölte Végül'tudomásul veszi a közgyűlés a Gazdasági Főtanács július 27.-iki ülésének a költségvetés összeállítása ügyében hozott azt a határozatát, hogy a bel- és külföldi kölcsönök törlesztő- és kamatszolgálatára a községi háztartás költségvetésében, újjáépítési munkák költségeire pedig az üzemek költségvetésében egyelőre nem szabad előirányzatot beállítani. Felhívja a közgyűlés a polgármestert, hogy a fonntköltsegvetest az általa ismertetett alapelvek szem előtt tartásával a kormány hatóságok eddig már kiadott és július 31.-ig még megjelenő rendelkezéseinek figyelembe vételével mielőbb állítsa össze és legkésőbb 1946. augusztus 31.-ig terjessze elő. Felhatalmazza a közgyűlés a polgármestert, hogy a közigazgatás továbbvitele, a főváros intézményeinek és üzemeinek zavartalan működése végett feltétlenül szükséges kiadásokat 1946. augusztus L-e után a köttségvetés megállapításáig az előterjesztésben meghatározott kereten belül egyéni felelősség terhe mellett utalványozhassa. A közgyűlés ezt a határozatát kormányhatósági jóváhagyás végett a belügyminiszter úrhoz terjeszti fel. !361. Dr Kerék Mihály alelnök az ülést 19 óra 23 perckor berekeszti. a Gáspár Árpád s. k., Dr. Kerék Mihály s. k., Szakasits Árpád s. k., közgyűlés jegyzője. Olt Károly S. k., elnök " alelnökök. Hitelesitik: Dr. Csobáoyl Zoltán s. k., Kopta Károly s. k., tőrvényhatósági bizottsági tagok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom