Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1946

6.1 1946. június 26. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317

1946 június 26-iki közgyűlés. 310—317. szám. 163 Nyugdíjának összegét 1946. évi augusztus hó 1-tol kezdődően a III. fizetési osztály, I. fizetési fokozat szerint megállapított javadalmazás 100%-ában állapítja meg és egyben az eddig élvezett családi pótlék élvezetében meghagyja. A felmerülő költségeket a közgyűlés a költségvetés I. fejezet, VIII. cime alatt felvett hitelösszeg terhére engedélyezi. Erről a közgyűlés a polgármestert az iratok visszaadásával további megfelelő eljárás végett értesiti. !311. Tárgyalja a közgyűlés a polgármester 10.666/1946— I. számú előterjesztését dr. Furka Sándor nyug­díjazása ügyében. A tőrvényhatósági bizottság közgyűlése dr. Furka Sándor ny. kórházi főorvos részére a 16/1935. kgy. sz. határozattal megállapított nyugdíjba beszámítható személyi pótlékot továbbra is engedélyezi és ennek összegét 1946 március 1-től úgy állapítja meg, hogy nevezettnek jelenlegi nyugdíját, vagyis az V. fizetési osztály 2. fizetési fokozata szerinti nyugdíjba beszámítható javadalmazás 86%-át, a mindenkori IV. fizetési osztály 3. fizetési fokozata szerinti nyugdíjba beszámítható javadalmazás 86%-ára kell kiegészíteni. A felmerülő költségeket a közgyűlés a költségvetés I. fejezet VIII. címe alatt felvett hitelösszeg terhére engedélyezi. Ezt a határozatot felsőbb jóváhagyás végett a közgyűlés a magyar belügyminiszter úrhoz felterjeszti. !312. Tárgyalja a közgyűlés a polgármester 8472/1946—1. számú előterjesztését Nagy Ágoston Wflt havidíjas hivatalnok nyugdijat pótló ellátás ügyében. A székesfőváros törvényhatósági bizottsága Nagy Ágoston volt havidíjas hivatalnok részére a kormány­hatósági jóváhagyást követő hó 1. napjától kezdve nyugdíjat pótló ellátást engedélyez és ennek összegét a II. havidíjcsoport 1. fokozatára megállapított illetmény 56%-ában állapítja meg. A felmerülő költségeket a közgyűlés a költségvetés I. fejezet VIII. cime alatt felvett hitelösszeg terhére engedélyezi. Ezt a határozatot a közgyűlés felsőbb jóváhagyás végett a magyar belügyminiszter úrhoz felterjeszti. !313. Tárgyalja a közgyűlés a polgármester 6920/1946— I. számú előterjesztését Verceli József ny. számvevőségi főtiszt szolgálati idejének megállapítását. A székesfőváros törvényhatósági bizottsága Verceli József számvevőségi főtiszt részére a magyar pénzügy, minisztériumban 1909 augusztus 23-tól 1920 július végéig számellenőri minőségben teljesített szolgálata alapján a kormányhatósági jóváhagyást követő hó l.-étől kezdve a VIII. fizetési osztály 3. fizetési fokozatra megállapított, nyugdíjba beszámítható javadalmazás 70%-a és 92%-a közötti mindenkori különbséget nyugdijat kiegészítő' ellátás címén engedélyezi. A felmerülő költségeket a közgyűlés a költségvetés I. fejezet VIII. cime alatt felvett hitelösszeg terhére engedélyezi. Ezt a határozatot a közgyűlés felsőbb jóváhagyás végett a magyar belügyminiszter úrhoz felterjeszti. !314. Tárgyalja a közgyűlés a polgármester 8980/1946—1. számú előterjesztését Weisz Margit ny. kezelőtiszt szolgálati idejének megállapítása ügyében. A székesfőváros törvényhatósági bizottságának közgyűlése Weisz Margit ny. kezelőtiszt részére a központi liszthivatalnál 1916 december 14-től 1918 február 28-ig teljesített szolgálata alapján a kormányhatósági jóvá­hagyást követő hó elsejétől kezdve a XI. fizetési osztály 3. fizetési fokozat szerinti nyugdíjba beszámítható java­dalmazás 76%-a és 78%-a közötti mindenkori különbséget nyugdijat kiegészítő ellátás címén engedélyezi. A felmerülő költségeket a közgyűlés a költségvetés I. fejezet VIII. cime alatt felvett hitelösszeg terhére engedélyezi. Ezt a határozatot a közgyűlés felsőbb jóváhagyás végett a magyar belügyminiszter úrhoz felterjeszti. !315. Tárgyalja a közgyűlés a polgármester 9194/1946— I. számú előterjesztését Mikulás Ferenc ny. főgépész ideiglenes minőségben eltöltött szolgálati idejének a nyugellátás alapjául való beszámítása ügyében. A székesfőváros törvényhatósági bizottsága Mikulás Ferenc ny. főgépésznek 1898 október 27-től 1911 május 10-ig gépüzemi munkási minőségben a székesfővárosi vásárigazgatóságon és 1911 május 11-től 1921 augusztus l-ig gépészi minőségben a Községi Kenyérgyárnál teljesített szolgálatát a nyugellátás alapjául szolgáló eveihez hozzászámítja és ennek megfelelően beszámításra alkalmas szolgálatát 40 évben állapítja meg, valamint nyugdíját 1943. évi október hó 1-től kezdve a gépészi 3. fizetési fokozat szerint a nyugdíjba beszámítható javadalmazás 100%-ában engedélyezi. A felmerülő költségeket a közgyűlés a költségvetés I. fejezet VIII. cime alatt felvett hitelösszeg terhére engedélyezi. Ezt a határozatot a közgyűlés felsőbb jóváhagyás végett a magyar belügyminiszter úrhoz felterjeszti. !316. Tárgyalja a közgyűlés a polgármester 8217/1946— I. számú előterjesztését néhai dr. Czonft Vilmos közkórházi főorvos özvegye részére nyugdijat kiegészítő ellátás engedélyezése ügyében. A székesfőváros törvényhatósági bizottsága néhai dr. Czunft Vilmos közkórházi főorvosnak, aki a székes­főváros rádiumának megőrzése érdekében szerezte a közvetve halálát okozó betegségét, önfeláldozó szolgálatáért elismerését fejezi ki és özvegye, született: Szabó Margit részére a 2447/1946—1. számú véghatározatban enge­délyezett kedvezményes özvegyi nyugdíjat 1945. évi november hó l-től kezdve életfogytiglan, illetve özvegysége tartamára néhai férje utoljára viselt illetményeinek, vagyis a VI. fizetési osztály, 3. fizetési fokozata szerinti nyugdíjba beszámítható javadalmazás 100%-ára egészíti ki nyugdíjat kiegészítő ellátás címén. A felmerülő költségeket a közgyűlés a költségvetés I. fejezet VIII. cfme alatt felvett hitelősszeg terhére engedélyezi. Ezt a határozatot a közgyűlés felsőbb jóváhagyás végett a magyar belügyminiszter úrhoz felterjeszti. !317. Tárpyalja a közgyűlés a polgármester 8643/1946—1. számú előterjesztését néhai Eörai Nagy Géza ny. adóhivatali főtanácsos özvegye részére nyugdijat pótló ellátás engedélyezését. A törvényhatósági bizottság néhai Eőrsi Nagy Géza ny. adóhivatali főtanácsos özvegye, született: Solomon Róza részére a kormányhatósági jóváhagyást követő hó elsejétől kezdve néhai férjének utoljára viselt állásának megfelelő V. fizetési osztály 1. fizetési fokozatra megállapitott nyugdíjba beszámítható javadalmazás 50%-át nyugdíjat pótló ellátás címén engedélyezi. .... . .„., . LM^.-.*^. . ..*_ A felmerülő költségeket a közgyűlés a költségvetés I. fejezet VIII. cime alatt fefvttt hitelösszeg terhére engedélyezi Ezt a határozatot felsőbb jóváhagyás végett a ra. belügyminiszter úrhoz a közgyűlés felterjeszti

Next

/
Oldalképek
Tartalom