Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1945

4. 1945. augusztus 29. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 97

1945 augusztus 29-iki közgyűlés. 96—97. szám. 387 Ezzel szemben a közcsatornákká minősülő »magáncsatornák« tulajdonjoga minden megtérítési igény nélkül a székesfővárosra megy át s az abba való bekötést a Csatornázási Művek engedélyezi. (2) A 164/1906. kgy. sz. szabályrendelet 3. §-a alapján »mások által épített közcsatornákéba való bekötés esetén a közcsatornát építő magánfél vagy annak jogutódja az engedélyező vég­határozatban megállapított csatornázási járulékösszegre igényt tarthat. (3) Az (1) alatt említett »magáncsatomák« létesítése alkalmával kikötött úrijog elismerési díjak 1945. év végével megszűnnek. (4) Azok az ingatlantulajdonosok, akik a Szabályrendelet hatálybalépése előtt a korábban érvényben volt 164/1906. kgy. sz. szabályrendelet alapján ^csatornaépítési járulékot« már fizettek, a házicsatorna bekötése alkalmával a csatornaépítési hozzájárulás megfizetése alól mentesülnek. (8- §)• (5) Az olyan ipartelepeket, amelyeknek házicsatornáit e szabályrendelet hatálybalépése előtt a közcsatornába már bekötötték, a Csatornázási Művek a 4. §-ban foglaltakra figyelemmel felülvizsgálhatja. A vizsgálat eredményéhez képest előírt intézkedéseket az ipartelepek végre­& hajtani tartoznak. v 16. §. Régi rendelkezések hatályának megszüntetése. A jelen Szabályrendelet életbelépésével az annak rendelkezéseivel ellenkező korábbi jog­szabályok hatályukat vesztik. 17. §. A végrehajtásra és életbelépésre vonatkozó rendelkezések. (1) Ezt a Szabályrendeletet a polgármester hajtja végre és a vonatkozó részletes eljárási szabályokat rendelettel állapítja meg. (2) Ez a Szabályrendelet a kihirdetést követő 15. napon lép életbe. A közgyűlés a polgármester előterjesztésére a bemutatott és letárgyalt Csatornázási Szabály­rendeletet elfogadja és jóváhagyás végett a belügyminiszter úrhoz felterjeszti. !97. A közgyűlés tárgyalja a polgármester 30.763/1945. II. számú előterjesztését a felrobban­tott dunahidak roncsainak eltávolítása, a hidak helyreállítása és új hidak építése tárgyában. A székesfőváros törvényhatósági bizottság közgyűlése a polgármester előterjesztésére jóváhagyóan tudomásul veszi, hogy 1. a felrobbantott dunahidak roncsainak eltávolítási munkáira a polgármester folyó évi április hó 30.-án 30.222/1945—11. szám alatt kelt határozatával a Ganz és Társa Villamossági Gép-, Waggon- és Hajógyár Rt.-nál három darab, egyenkint 100 tonna teherbírású úszódarut, amelyeknek előirányzati ára darabonkint 3,750.000pengő, azaz: a három darab összesen 11,250.000 pengő, megrendelt. A három úszódarú közül egy a székesfőváros költségére, kettő pedig a magyar kereskedelem­és közlekedésügyi miniszter tárcája terhére készül. A felmerülő költségeket a folyó évi költségvetés II. fejezet, III. cím, »Rendkívüli kiadásoké­nál (a dunahidak roncsainak eltávolítási költségei cím terhére) kell elszámolni; 2. A felrobbantott dunahidak helyreállítására, valamint új hidak építésére és pedig: a) a Ferenc József-híd legsürgősebb javítási munkáira 200.000 P b) a Ferenc József-híd végleges helyreállítási költségeire 57,000.000« c) a Petőfi-tér és Döbrentei-tér közötti pontonhíd építési költségeire 12,000.000« d) a Batthyány-tér és Kossuth Lajos-tér közötti cölöpös fahíd építésére 27,000.000« e) a Margit-híd újjáépítéséhez szükséges 550,000.000« Összesen 646,200.000 P összeg költségből a székesfőváros az állammal megosztottan 50—50%-ot visel; 3. a felrobbantott dunahidak roncsainak kiemelési költségeiből a főváros ugyancsak 50%-ot magára vállal; 4. a Batthyány-tér és Kossuth Lajos-tér közötti híd pesti és budai hídfeljáróinak építését a főváros 17,500.000 pengő költséggel elvégzi. .' ._. ÍJt A hidak helyreállításával és újjáépítésével felmerülő költségeket a folyó évi költségvetés II. fejezet, I. címen, útépítés »Rendkfvüli kiadások« (a felrobbantott dunahidak és új hidak költ­ségei címe terhére) kell elszámolni; 5 az előirányzott építési költségek változó tényezőkből, ú. m. anyagártól és munkabértől függőek, ezért az esetleges változások miatt ezek összege előre pontosan nem állapítható meg, így a hitelkeret számszerű meghatározása véglegesnek nem tekinthető;

Next

/
Oldalképek
Tartalom