Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1945

3. 1945. július 11. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 53

1945 július 11-iki közgyűlés. 53. szám. 55 c) 60.018/1945.— VI. számú határozatával egy 50,000.000 pengős élelmezési kölcsön felvétele ügyében a következőképen intézkedett: »A Budapesti Nemzeti Bizottság Budapesten 1945. február 21.-én tartott ülésében a követ­kező határozatot hozta: »Felhatalmazom a polgármestert, hogy élelmezési kölcsönt vehessen fel Budapest közönségétől 50,000.000 pengő erejéig, a következő feltételek mellett: a kölcsön leg­kisebb címlete 100 pengő, a kölcsön kamatmentes, az elismervények 1945 május 1.-től adófizetésre és lakbérfizetésre felhasználhatók, a lejárati idő hat hónap. Hat hónapon túl a székesfőváros minden pénztára az elismervényeket készpénzre visszaváltja^ A felhatalmazás alapján bemutatóra szóló élelmezési kölcsönjegyeket bocsátok ki az alábbi részletezés szerint: 200.000 drb A. sorozatú 1—200.000 sorszámú egyenkint 100 pengő értékű kölcsön­jegyet, összesen 20,000.000 P 100.000 drb B. sorozatú 1—100.000 sorszámú egyenkint 200 pengő értékű kölcsön­jegyet, összesen 20,000.000« 20.000 drb C. sorozatú 1—20.000 sorszámú egyenkint 500 pengő értékű kölcsön­jegyet, összesen 10,000.000 « Mindössze 50,000.000 P értékben. A kölcsön szövege a következő : Az első oldalon : » sor szám Élelmezési kölcsönjegy P, azaz pengőről. Ezt a kölcsönjegyet a túloldalon felsorolt bármely beváltóhely 1945 szeptember 1.-én, vagy azt követő időben kamatmentesen, minden levonás nélkül a bemutatónak törvényes fizetési eszközre beváltja. A kölcsönjegy 1945 május 1.-től adó- és lakbérfizetésre névértékben felhasználható. Budapest székesfőváros közönsége ebben a kölcsönjegyben vállalt kötelezettségének pontos teljesítéséért mindennemű ingó és ingatlan vagyonával és összes jövedelmével szavatol. A kölcsönjegy utánzásáért törvényszabta büntetés jár. ^ Budapest, 1945 március 1. tanácsnok. polgármester. főszámvevő. A hátoldalon: »A kölcsönjegyeket 1945 szeptember hó 1.-től kezdve a székesfőváros központi pénztára (IV., Központi városháza), az összes kerületi elöljáróságok és adóhivatalok pénztárai, valamint az összes budapesti pénzintézetek váltják be. Vidéken a kölcsönjegyeket a pénzintézetek és a postatakarékpénztárak fogják beváltanU A kölcsönjegyeket Budapest székesfőváros központi pénztára, az összes kerületi elöljáró­ságok és adóhivatalok pénztárai, valamint az összes budapesti pénzintézetek árusítják. Tekintettel azonban arra, hogy az élelmezési kölcsönjegyek előállítása előtt is lehetővé akarom tenni a közönség részére a kölcsönjegyek megvásárlását, azokat a budapesti pénzintéze­teknél jegyzésre bocsátom és felhatalmazom a jegyzőhelyeket, hogy ideiglenes elismervény ellenében a kölcsönjegyekre történt befizetéseket átvegyék, azokat nyugtázzák s a végleges kölcsön­jegyeket azok elkészülte után haladéktalanul a jegyző ügyfeleknek kézbesítsék. A jegyzések alapján átvett befizetéseket a pénzintézeteknek naponta 14 óráig kell a székesfőváros központi pénztárába beszállítani. Felkérem a pénzintézetek igazgatóságát, hogy a jelenlegi körülmények között a sürgősségre való tekintettel ezt a pénzügyi műveletet azzal is támogatni szíveskedjenek, hogy a jegyzésért semmiféle jutalékot vagy költséget ne számítsanak és a szükséges nyomtatványokat is díjmentesen legyenek szívesek ügyfeleik rendelkezésére bocsátani, úgyszintén a végleges kölcsönjegyeket díjmentesen bocsássák ügyfeleik rendelkezésére s általában az egész pénzügyi művelettel kapcso­latos teendőket a főváros újjáépítése érdekében kifejtett lelkes közmunkának tekintsék. Az eladott kölcsönjegyek ellenértékét a pénztárak Budapest közellátási kormánybiztosának letétjeként veszik bevételbe. A kerületi és adókerületi pénztárak a bevételt — amennyiben az a 20.000 pengőt meghaladja — naponta a címletek szerinti részletezést tartalmazó jelentés kísére­tében a számvevőség előzetes számfejtése után a központi pénztárba beszállítani tartoznak. A központi pénztár az általa eladott kölcsönjegyek ellenértékét, a kerületi, illetve adókerületi pénztárak, valamint a pénzintézetek által beszállított összegeket letéti kezelésben Budapest közellátási' kormánybiztosa javára kezeli és annak rendelkezésére tartja. A kölcsönbevétel terhére Budapest közellátási kormánybiztosa utalványoz. A pénzintézetek által az előzetes jegyzések alapján beszállított összegekről a központi pénztár a pénzintézeteknek szabályszerű nyugtát ad. A kölcsönjegyek elkészülte után a központi pénztár a kölcsönjegyeket e nyugták bevonása elle­nében adja ki a pénzintézeteknek, lehetőleg a kért cimletbeosztásban.*

Next

/
Oldalképek
Tartalom