Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1942

10. 1942. december 18. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 538 - 539 - 540

1942 december 18^iki közgyűlés. 537-540. szám. 557 Barcs Kálmán, Bechtler Péter, K. Császár Ferenc, Czipauer László, Dongó Orbán, Drégely Dezső, Fülöp Gyula, Hajnóczy Béla dr., Hoslinger István, Koltói Anna, Krompaszky Miksa, Miklós Ferenc dr., Rendek Károly dr., Viczián István dr., Várady Jenő dr., Salamon Géza dr., Felkay Ferenc dr., Rosta János dr., Fridrich Lajos, Huszty Károly dr., Zaitz László, Dörre Endre, Csordás Elemér dr., Illyefalvy Lajos dr., összesen 24-en; »nem«-mel, tehát a polgármesteri előterjesztés ellen senki sem szavzott. A közgyűlés ezt a határozatát az 1930: XVIII. t.-c. 93. §-a alapján kormány­hatósági jóváhagyás végett a m. kir. belügyminiszter úrhoz felterjeszti. !538. Tárgyalja a közgyűlés a polgármester 406.922/1942— IV. számú előter­jesztését a Pesti Evangélikus Egyház kérése a XIV. ker,, Bosnyák-téri evangélikus templom építési költségeihez 80.000 pengő rendkívüli hozzájárulás engedélyzése ügyében. A közgyűlés a polgármesternek a polgármesteri IV. és VI. ügyosztályok mellé rendelt állandó szakbizottságok által pártolt előterjesztésére a Pesti Evangélikus Egyház részére a XIV., ker.. Bosnyák-téren épülő evangélikus templom építéséhez való rendkívüli hozzájárulásként 80.000 pengőt, azaz : Nyolcvanezer pengőt rend­kívüli segély címén — az 1942. évi költségvetés VI. fejezet (Pénzügy) I. cím (Községi közszolgátatások) bevétel 1. rovat »Községi pótadó«-nál várható bevételi többlet terhére — póthitelképen engedélyez. Az engedélyezett összeget az 1942. évi költségvetés IV. fejezet (Közjogi szolgál­tatások) III. cím (Felekezeti segélyek) Rendkívüli kiadások új rovatán kell elszámolni. A közgyűlés ezt a határozatát jóváhagyás végett a m. kir. belügyminiszter úrhoz felterjeszti. !539. Tárgyalja a közgyűlés a polgármester 409.592/1942— IV. számú elő­terjesztését a Budapest-külsőmagdolnavárosi római katolikus egyházközség kérelme kápolna-kultúrház építési költségeihez 50.000 pengő hozzájárulás engedélyezése tárgyában. A közgyűlés a polgármesternek a polgármesteri IV. és VI. ügyosztályok mellé rendelt állandó szakbizottságok által pártolt előterjesztésére a Budapest-külsőmagdolna­városi római katolikus egyházközség kápolna-kultúrház építkezésének befejezéséhez szükséges 50.000 pengő azaz: Ötevenezer pengőt rendkívüli hozzájárulásként — az 1942. évi költségvetés VI. fejezetének (Pénzügy) I. címén (Községi közszolgáltatások) bevételi 1. rovat »Községi pótadó«-nál várható bevételi többlet terhére — póthitel­képen engedélyez. Az engedélyezett összeget az 1942. évi költségvetés IV. fejezet II. címén (Kegy­uraság) Rendkívüli kiadások között nyitandó új rovaton kell elszámolni. A közgyűlés ezt a határozatát kormányhatósági jóváhagyás végett a m. kir. belügyminiszterhez felterjeszti. !540. Tárgyalja a közgyűlés a polgármester 53.619/1942— V. számú előterjesz­tését a Budapest Székesfővárosi Közlekedési Részvénytársaság alkalmazotti lakás­építése ügyében. »A közgyűíés a polgármester előterjesztése alapján a Beszkárt kérelmére a városrendezési és magánépítési, a közlekedési, valamint a pénzügyi szakbizottságok meghallgatása után 1. tudomásul veszi, hogy a Beszkárt az ipari, kereskedelmi és bányavállalati munkáslakóházak építkezésének előmozdítása tárgyában kiadott 2110/1942. M. E. számú kormányrendelet, valamint ennek végrehajtása tárgyában kiadott 1200/1942— P. M. .számú rendelet alapján nyújtható kölcsön, továbbá adó-, illeték- és egyéb kedvezmények igénybevételével, alkalmazottai részére kislakásokat épít; 2. a Beszkárt alkalmazotti-lakásépítés céljára a székesfőváros közönségének tulajdonát képező, s a X. ker., Tomcsányi-úton fekvő 38.913 hrszámú ingatlanból mintegy 2000 négyszögölet ingyenesen átenged a Budapest Székesfővárosi Közlekedési

Next

/
Oldalképek
Tartalom