Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1942

10. 1942. december 18. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

530 1942 december 18-iki közgyűlés. Dr. Orbay Dénes tanácsnok: vitéz Becske Kálmán tanácsnok: Dörre Endre tanácsnok: Dr. Huszty Károly tanácsnok: Dr. Szebeny József tanácsnok: Dr. Beliczay Imre tanácsnok: 6. a honvédelmi kötelességeik teljesítése közben megrokkant, fogságba esett, eltűnt, vagy hősi halált halt alkalmazottak és hozzátartozóik támogatása, 7. a székesfővárosi tisztviselők, illetve alkalmazottak igazga­tósági tagságával kapcsolatos jutalmak megállapítása, 8. dr. Végh Lajos tanácsjegyző rendőri biintetőbírói megbíza­tása tárgyában. 9. Előterjesztés a Rákospatak szabályozási költségeinek vise­lése tárgyában. 10. Előterjesztés a X. ker., Külső Jászberényi-út mentén fekvő 40991/9. hr. számú székesfővárosi telek egy részének a Kőbányai Polgári Serfőző és Szent István Tápszerművek Rt. budapesti bejegyzett cég tulajdonában lévő és a XI. ker., Budafoki-út mentén fekvő 3.987. hr. számú telekkel való elcserélése, 11. a IX. ker., Üllői-út 133. sor- és 38293/18. hr. számú székes­fővárosi telek egy részének a Magyar Film Iroda Rt. buda­pesti bejegyzett cég, illetőleg a Magyar Távirati Iroda és Vállalati Lövész- és Sportegyesülete tulajdonában lévő és a XII. ker., Völgy-utca 1—3. sor- és 11461. és 11462. hr. számú telkeknek egy részével való elcserélése, 12. a Budapest, Frangepán-utcai Református Egyházközséggel kötött területhasználati szerződés módosítása, 13. a VIII. ker., Stáhly-utca 2/b sor- és 36437/13. hr. számú teleknek a Budapesti Kisipari Hitelintézet Rt. részére való használatbaadása, 14. a XI. ker., Zsombolyai-utca 1—3. sor- és 4491/25. hr. számú székesfővárosi telek egy részének a Győrffy István kollégium részére való elidegenítése tárgyában. 15. Előterjesztés a Pesti Evangélikus Egyház kérése a XIV. ker., Bosnyák-téri evangélikus templom építési költségeihez 80.000 pengő rendkívüli hozzájárulás engedélyezése, a Budapest Külsőmagdolnavárosi róni. kat. egyházközség kérelme kápolna-kultúrház építési költségeihez 50.000 pengő hozzájárulás engedélyezése tárgyában. Előterjesztés a Budapest Székesfővárosi Közlekedési Rész­vénytársaság alkalmazotti lakásépítése tárgyában. 18. Előterjesztés az 1942. évben november közepéig felmerült kiadási többletek és előirányzaton kívüli kiadások, illetve előirányzattal nem bíró szükségletek fedezése, 19. az 1943. év folyamán gyümölcsöző pénzkészletek elhelyezé­sére alkalmas pénzintézetek kijelölése tárgyában. 16 17

Next

/
Oldalképek
Tartalom