Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1942

Név- és tárgymutató

Parkváros ügyeit lásd • Községi Takarék Pásztor Imre bizottsági tag a BSzKRt-nál nehéz testi munkát végző alkalmazottak élelmi­szerpótjegyei ügyében, interpelláció82,100, 169 Patakfalvy László bizottsági póttagnak rendes tagul való behívása 65 Pataky Sándor gyógyszerész, gyógyszertár felállításának engedélyezése 78 Pénzügyi szakbizottság kiegészítése 218, 372 Pesti Evangélikus Egyház kérése a XIV. ker. Bosnyák-téri evangélikus templom építési költségeihez 80.000 pengő rendkívüli hozzá­járulás engedélyezése 538 Petőcz József ny. altiszt szolgálati idő beszámí­tása 145, 241 Pipiske-utcának elnevezése 139 Pitypang-utcának elnevezése 139 Polgármester: (Szendy Károly) — főpolgármesteri beiktatáskor elmondott üdvözlő beszéde 111 — vitéz nagybányai Horthy István Kor­mányzóhelyettes Űr- hősi halálával kap­csolatban elmondott emlékbeszéde 311 — lakásínség enyhítése céljából újabb kis­lakások építése ügyében elhangzott fel­szólalásokra adott válasz 547 — Piarista Rend jubileumának alkalmából elmondott beszé de 551 Pollatschek Elemér bizottsági tagságának meg­szűntetése 8 R Rádium 2278-75 milligramm megvásárlása 72 Rákospatak szabályozási költségeinek viselése 526 Ratkovszky Ferenc üzemi központi vezér­igazgatói szerződésének bemutatása.... 124 Református Egyházmegyével (Budapesti) a tulajdonában lévő IX. ker., Lónyay-utca mentén fekvő 37004. és a XI. ker., Szent Imre herceg-útja mentén fekvő 4955. hrszámú, valamint a IX. ker., Kálvin-téren fekvő 37013. és 37014. hr.­számú székesfővárosi telkek ügyében az 1968/1923., illetőleg a' 194/1938. kgy. számú határozat értelmében létrejött csereszerződés módosítása 35, 128 Reisz Mór bizottsági tagságának megszüntetése 8 Remete Szent Pál Rend és Schmidt Károly Leó társörökösökkel, néhai Schmidt Miksa hagyatéki terheinek leendő megosztása.. 301 Rendőri büntetőbírói megbízatások .. 142, 266, 525 Repce-utcának- elnevezése 139 Retek- és LÖvőház-utca mentén fekvő 13182. hrszámú ingatlannak csereszerződés meg­kötése útján való megszerzése 86 Révész Mihály bizottsági tagságának meg­szüntetése : 8 Richter Viktória ny. altiszt szolgálati idő be­számítása 145, 241 Rokolya-utcának elnevezése 139 Rokon-utcának elnevezése 139 Rókus-kőrház ügyeit lásd : Kórházak Rottek Mihály volt altiszt szolgálati idő be­számítása 145, 241 Rőzse-utcának elnevezése 139 Rozsnyói »Gyermeküdülőotthon« berendezé­sével és felszerelésével kapcsolatosan szükséges 380.000 pengő költségnek pót­hitelként történő engedélyezése 198 S Sárkány Ferenc bizottsági tagságának meg­szüntetése 8 Sárközi Sándor bizottsági póttagnak rendes tagul való behívása 65 — elhalálozása 320 Sárközy István bizottsági póttagnak rendes , . tagul való behívása 235 Sárospatak-út elnevezésének kiterjesztése.... 139 •Sárospataki Alajos ny. irodatiszt üzemi alkal­mazotti minőségben eltöltött szolgálatának kegy útján való beszámítása 358 Saru-utcának elnevezése 516 Sas'hegyi-útnak elnevezése 139 Segitőalap ügyeit lásd: Székesfővárosi Alkal­mazottak Seidl József bizottsági póttagnak rendes tagul való behívása 181 Sógor-utcának elnevezése 139 Sörfogyasztási adópótlék adótételének meg- , állapítása 69 Stáhly-utca 2/b sorszámú székesfővárosi telek­nek a Budapesti Kisipari Hitelintézet Rt. * részére ingyenes használatra való átenge­dése 536 Stepniczky Ferencné ref. hitoktató korengedélye 295 Struczky Sándor bizottsági tag elhalálozása... 61 özv. Sugár Viktorné részére kegydíj enge­délyezése 365 Svábhegyen (XII. ker.) a Hegyhát-út mentén fekvő, a Parkváros Rt. tulajdonábart lévő 9140/3., 9147/1., 9147/2., 9147/3., 9148,1.. 9148/2., 9149/4., 9149/5., 9151/3., 9151/4., 9154/1., 9154/2., 9269/34. és 8888/3. íir.­számú 14 darab teleknek székesfővárosi telkekkel való elcserélése 276, 497 Sch Schlemmer Oszkár bizottsági póttagnak rendes tagul való behívása 65 néhai Schmahl János volt havidíjas hivatalnok özvegye részére kegydíj engedélyezése 210, 328 néhai Schmidt Miksa hagyatékának ingóságaira vonatkozó megegyezés jóváhagyása 300 néhai Schmidt Miksa hagyatéki terheinek Schmidt Károly Leó és a Remete Szent Pál Rend társörökösökkel leendő megosztása 301 Sz Szabályrendeletek: — alkalmazottak családi pótlékáról 143 — állatorvosi szakszolgálat ellátásáról 221 — BSzKRt és az érdekkörébe tartozó köz­lekedési vállalatok alkalmazottainak csa­ládi pótlékáról 367, 513 — Elektromos Műveinek, Gázműveinek és Vízműveinek egységes üzemi vezetése. 48, 80 — Fertőtlenítő Intézetének szervezetéről és működéséről 44 — hatóságainál, intézeteinél és intézményei­nél szükséges egészségügyi és szociális védő­nők képzéséről 222, 350

Next

/
Oldalképek
Tartalom