Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1937

9. 1937. június 23. rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve - 335 - 336 - 337

296 1937. június 23-iki rendkívüli közgyűlés. 334—337. szám. ágylétszám leszorítása és a terv átalakítása által olyan építési programmot igyekszik kidolgoztatni, amely szerint az építkezés végrehajtására 680.000 pengő elégséges lesz. Abban az esetben, ha az nem sikerülne, a vallás- és közoktatásügyi Miniszter Úr a székesfőváros közönségének újabb áldozatkészségére nem számít. A közgyűlés ezt a határozatát az 1930. évi XVIII. t.-c. 93. §-a első bekezdésének rendelkezéséhez képest — minthogy az idézett törvénycikk 42. §-a első bekezdésének n) pontja szerint minősülő intézkedést tartalmaz — kormányhatósági jóváhagyás végett a m. kir. Belügyminiszter Úrhoz egyidejűleg felterjeszti. !335. Tárgyalja a közgyűlés a polgármester 91.594/1937— VII. számú előterjesz­tését Farkas Mária nyugalmazott szaktanító szolgálati idejének kegyképeni beszámí­tása ügyében. A közgyűlés a polgármester előterjesztésére Farkas Mária nyugalmazott szak­tanítónak, jelenleg ismétlőiskolai ideiglenes tanítónak a székesfőváros szolgálatában etlöltött teljes szolgálati idejét úgy a fizetési fokozatba való besorozás, mint a nyug­ellátás szemopntjából kegyként beszámítja. A közgyűlés ezt a határozatát kormányhatósági jóváhagyás céljából a m. kir. belügyminiszter úrhoz felterjeszti. !336. Tárgyalja a közgyűlés a polgármester 136.565/1937— IX. számú előter­jesztését a főváros területén levő állami szükséglakótelepeknek a főváros kezelésébe való átvétele ügyében a belügyminisztériummal folytatott tárgyalások eredményének bejelentése. A közgyűlés a polgármesternek a közjótékonysági és szociálpolitikai, valamint a pénzügyi szakbizottságok által is elfogadott bejelentésére tudomásul veszi, hogy a főváros a területén levő állami szükséglakótelepeket az 5400/1936—M. E. számú rendelet, továbbá a m. kir. belügyminiszter úrral az átvétel kérdésében folytatott tárgyalások alapján f. évi július hó l.-ével kezelésbe átveszi. Átvételre kerülnek a II. ker., Fő-utca 68. sz. ház udvarán levő telep, a IX. ker., Mária Valéria, a IX. ker., Gubacsi-úti, a IX. ker., Zita, a IX. ker., Vágóhíd-utcai, a X. ker., Bihari-úti, a X. ker., Kolozsvári-úti, a X. ker., Auguszta és a XI. ker., Lenke-úti szükséglakásos telepek, továbbá a VI. ker., Madarász-utcai kislakásos telep. Tudomásul veszi a közgyűlés, hogy az állam ezeket a telepeket a főváros tulaj­donába, illetőleg a Lenke-úti és a Gubacsi-úti telepek telkeit mindaddig ingyenes használatba adja, míg azoknak fenntartására szükség van. Tudomásul veszi a közgyűlés, hogy az átvett telepek további fenntartása csak alapos tatarozási munkálatok elvégzésével biztosítható, egyes telepek, illetőleg azoknak egyes részei pedig, minthogy az ottlevő épületek állapota tűz- és életveszélyes, mielőbb lebontandók. így lebontandók elsősorban a XI. ker., Lenke-úti a X. ker., Kolozsvári­úti, a II. ker., Fő-u. 68. számú ház udvarán levő és a IX. ker., Gubacsi-úti szükséglaká­sos telep, továbbá a lehetőséghez képest a IX. ker., Mária Valéria és a X. ker., Auguszta telep fabarakkjai. A bontásokkal kapcsolatban felhívja a közgyűlés a polgármestert, hogy a meg­szüntetendő épületekben lakó ínséges családok egyidejű elhelyezéséről gondoskodjék. Tudomásul veszi a közgyűlés, hogy a főváros a jelenlegi állami személyzetből 16 kezelési és 6 munkáslétszámban levő alkalmazotat átvesz, illetve a telepek további kezelésénél alkalmaz. Tudomásul veszi végül a közgyűlés, hogy az átvett alkalmazottaknak a felmon­dási időre járó illetményeit és az őket esetleg megillető végkielégítés összegét a m. kir. belügyminiszter úr a fővárosnak megtéríti. (Az elnöki széket közben Szendy Károly polgármester foglalja el.) !337. Tárgyalja a közgyűlés a polgármester 246.639/1937— XIII. számú elő­terjesztését a székesfővárosi vitéz nagybányai Horthy Miklósné gyermekotthonban toldaléképület létesítése iránt. Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottsága a polgármesternek a pénz­ügyi, valamint a közjótékonysági és szociálpolitikai állandó szakbizottságok által is pártolt előterjesztésére elhatározza a székesfővárosi vitéz nagybányai Horthy Miklósné gyermekotthonban (Budapest, I. ker., Hidegkúti-út 107.) toldaléképület létesítését és az erre szükséges, összesen 49.100 pengőt, azaz : Negyvenkilencezeregyszáz pengő összeget az 1937. évi költségvetés módosításával a IX. fejezet, (Közjótékonyság és szociálpolitika) V. cím, (Anya-, csecsemő- és gyermekvédelem) 2. rovat, (Dologi

Next

/
Oldalképek
Tartalom