Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1935

14. 1935. október 23. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 446 - 447 - 448 - 449 - 450

1935. október 23­iki közgyűlés. 446—450. szám. 297 !446. Szendy Károly polgármester-h.elnök bejelenti, hogy Mihalovics Zsigmond bizottsági tag, folyó évi október hó 21-től október hó 30-ig szabadságot kért a közgyűléstől. Szendy Károly polgármester-h. elnök javaslatára a közgyűlés elhatározza, hogy Mihalovics Zsigmond törvényhatósági bizottsági tag részére 1935. évi október hó 24. napjától október hó 30. napjáig szabadságot engedélyez. !447. Szendy Károly polgármester-h. elnök bejelenti, hogy a rendőri büntetőbíró helyettesek kijelölése ügyében tett előterjesztését pótlólag felvette a mai ülés napi­rendjére, özv. Fekete Antalné és dr. Deutsch Artúr kegydíja tárgyában tett elő­terjesztéseit pedig a napirendről levette. !448. Szendy Károly polgármester-h.elnök bejelenti a közgyűlésnek, hogy a köz­ponti választmány újjáalakításával kapcsolatban az ajánlások átvétele céljából meg­alakított bizottság folyó hó 20-án délelőtt 9—12 óráig terjedő időre tűzte ki a lajstro­mokkal kapcsolatos ajánlások átvételét. Ez alatt az idő alatt csak »A törvényhatósági bizottságban képviselt pártok« lajstromával kapcsolatos ajánlás érkezett a bizott­sághoz. A bizottság az ajánlást elfogadta. Szendy Károly polgármester-h.elnök a 266.272/1926— II. B. M. számú kör­rendelet azon intézkedése értelmében, mely szerint, ha csak egy lajstromon történt ajánlás, az azon ajánlottakat kell megválasztottaknak kijelenteni. »A törvényhatósági bizottságban képviselt pártok« által ajánlottakat, nevezetesen: Baján Ferenc dr. Nagy Ferenc Bechtler Péter Nagy László dr. Bényi Károly dr. nemes Nagy Mihály dr. Bródy Ernő dr. Petracsek Lajos dr. Büchler József Pőzel István dr. Cselényi Pál dr. Szentesi József Halmay Zoltán Szepessy Albert Kabakovits József dr. Szőke Gyula dr. Kuncze Lajos dr. Terbócz Imre Miklós Ferenc dr. Usetty Béla dr. Mohaupt Gyula dr. Vályi Lajos dr. Mónus Illés Vörösváry Miklós dr. urakat törvényesen megválasztott központi választmányi tagoknak jelenti ki. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy — mint a központi választ­mány elnöke — az újonnan megválasztott központi választmányi tagoktól a törvény­ben előírt esküt saját hatáskörében kivehesse. Erről a közgyűlés a főpolgármestert, a polgármestert, a polgármesteri I. (elnöki) és IV. (közjogi, katonai és illetőségi) ügyosztályt, valamint a megválasztottakat értesíti. !449. Szendy Károly polgármester-h.elnök felkéri a szavazatszedő küldöttség elnökét, hogy a kegyúri bizottságban megüresedett két tagsági hely betöltésére vonatkozó titkos szavazási eljárást nyomban kezdje meg, azt egy óra múlva, tehát % 7 órakor rekessze be és annak eredményéről a közgyűlésnek tegyen jelentést. Egyben megemlíti, hogy a kegyúri bizottság üresedésben lévő helyeinek betöltésénél csak a római katolikus vallású bizottsági tagok szavazhatnak. !450. A közgyűlés tárgyalja a polgármester 18.978/1935—1. számú előterjesztését, Sashalom község állami lakótelep területének közigazgatásilag Budapest székes­főváros területéhez való átcsatolása ügyében. A m. kir. belügyminiszter úr a 115.530/1935— V. számú leiratában felhívta Budapest székesfőváros közönségét, hogy a Sashalom községi állami lakótelep területének Budapest székesfőváros területéhez való átcsatolása ügyében véleményét közgyűlési határozat alakjában nyilvánítsa. M. kir. belügyminiszter úr egyidejűleg megküldötte Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye közönségének 1934. évi január hó 9-én tartott rendes közgyűlésén meg­hozott határozatát is, amelyben a vármegye közgyűlése Sashalom község állami lakótelep területének közigazgatásilag Budapest székesfőváros területéhez való átcsatolását javasolta. 75

Next

/
Oldalképek
Tartalom