Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1935

14. 1935. október 23. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 452 - Szabályrendelet a kerületi városbírákról

300 1935. október 23-iki közgyűlés. 451— 452. szám . Rákos mezeje évszázadokon át volt a magyar országgyűlés színtere. Rákosi királyválasztó országgyűlés választotta királlyá Róbert Károlyt, majd Hunyadi Mátyást és ugyancsak a rákosi országgyűlés emelte a kormányzói méltóságba Hunyadi Jánost. A rákosi országgyűlések tehát a nemzetnek három kimagasló történelmi egyéniséget adományoztak. Méltányos, hogy az ország székesfővárosa e történelmi emlékekben gazdag városrészt »Rákosváros«-nak nevezze el, hogy ez az elnevezés a Rákoshoz fűződő dicsőséges nemzeti múlt emlékét mindenkor ébrentartsa. Székesfőváros törvényhatósági bizottságának közgyűlése egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a XIV. közigazgatási kerület elnevezésével kopcsolatosan a szükséges intézkedéseket saját hatáskörében tegye meg. !452. Közgyűlés tárgyalja a polgármester 14.993/1935— I. számú előterjesztését a kerületi városbírákról szóló szabályrendelet tárgyában. A közgyűlés a polgármesternek az elnöki szakbizottság meghallgatásával tett előterjesztéséhez hozzájárul és a kerületi városbírákról szóló szabályrendelet szövegét a következőképen állapítja meg. Szabályrendelet a kerületi városbírákról. i-§. A kerületi városbíró feladata. A községi bíráskodást a kerületi városbíró gyakorolja (1930: XVIII. t.-c. 56. §. (1) bekezdés). 2- §• A kerületi városbíró függetlensége. A kerületi városbíró bírói hatáskörében független, szolgálati tekintetben azonban a kerületi elöljárónak van alárendelve (1930: XVIII. t.-c. 56. §. (2) bekezdés). 3. §. A kerületi városbíró összeférhetetlensége. (1) A kerületi városbíró ezen minőségének tartama alatt nem lehet gyakorló ügyvéd (1930: XVIII. t.-c. 56. §. (7) bekezdés), vagy annak alkalmazottja. (2) Ennek folytán a kerületi városbíró ügyvédi gyakorlatot sem peres, sem perenkívüli ügyekben nem folytathat és feleket sem peres, sem perenkívüli ügyekben nem képviselhet. 4- §• A kerületi városbírák száma. Minden kerületi elöljáró mellé kerületi városbírót kell kinevezni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom