Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1933

1.1 1933. január 18. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 21

12 1933. január 18-iki közgyűlés. 20—21. szám. 6. Az 1930. évi XVIII. t.-c. 69. §-a szerint a székesfőváros mindennemű vagyonát legalább minden öt év lezártával újra kell leltározni és felbecsülni. Ugyanezen §. 4. pontja szerint a leltárkészítésnek módját és általában a leltározásnál, valamint az időközi leltári változások nyilvántartásánál és a leltár kiigazításánál követendő eljárást a belügyminiszter a pénzügyminiszterrel egyetértőleg állapítja meg. Tekintettel arra, hogy a hivatkozott törvényes intézkedés ellenére a leltár­készítés módját és a követendő eljárást megszabó miniszteri rendelet a mai napig meg nem alkottatott, határozza el a közgyűlés, hogy a) ezen kormányrendelet hala­déktalan kibocsátására a m. kir. belügyminisztert felkéri, b) utasítsa a polgármester urat, hogy ezirányban kibocsátandó kormányrendelet megalkotása után a székes­főváros vagyona leltározásának és felbecsülésének pénzügyi fedezetéről a székes­főváros költségvetésében gondoskodjék és a leltározás — felbecsülés — foganatosítása iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg.« A közgyűlés Spur Kálmán törvényhatósági bizottsági tag által előterjesztett 4., 5. és 6. számozású indítványokat további előkészítés céljából a polgármesternek adja ki. Dr. Cselényi Pál bizottsági tag az alább következő indítványokat terjesztette be : 1. »Egy évet meghaladó gyakornoki szolgálat után katonai szolgálatra történt bevonulás esetén a gyakornoknak annyi havi javadalmazásra van igénye, ahány betöltött szolgálati évvel rendelkezik.« 2. »A gyakornokot a székesfőváros szolgálatából a polgármester bármikor indokolás nélkül elbocsáthatja, amennyiben az elbocsátás nem fegyelmi okokból történik, az elbocsátott gyakornoknak végkielégítés címén annyi havi javadalmazásra van igénye, ahány betöltött szolgálati évvel rendelkezik.« Utóbbi két indítványt a közgyűlés mellőzte. A közgyűlés ezen határozatát jóváhagyás céljából a m. kir. belügyminiszter úrhoz felterjeszti. Az elnök felkéri dr. Felkai Ferenc tanácsi főjegyzőt, hogy a szavazatszedő küldöttségnek időközben beérkezett jelentését olvassa fel. !21. A szavazatszedő küldöttség jelentése az újjáalakítandó kijelölőválasztmány három, a törvényhatósági testnevelési bizottság hat, a kerületi testnevelési bizottság három-három választás útján betöltendő és végül a VII/C és a IX/A kerületi adó­felszólamlási bizottságokban megüresedett rendes, illetve póttagsági helyeknek betöltése ügyében megtartott titkos szavazás eredményéről. Az elnök a szavazás eredményéhez képest a kijelöló'választmány három, éspedig dr. Hajdú Marcel, Peyer Károly és dr. Wolff Károly tagsági helyére: Peyer Károlyt, dr. Rassay Károlyt és dr. Wolff Károlyt, a törvényhatósági testnevelési bizottság hat, éspedig Bíró Dezső, dr. Csiliéry András, Dinich Vidor, Friedrich István, dr. Hajdú Marcel és dr. Karafiáth Jenő tagsági helyére: vitéz dr. Mátyásfalvy Erichet, dr. Petra­csek Lajost, Komjádi Bélát, Scheuer Róbertet, dr. Homonnay Tivadart és Szepessy Albertet, a kerületi testnevelési bizottságokba, éspedig az I. kerületben Perczel Béla, Máté István és Draskóczy László helyére: dr. Csapó Ferencet, dr. Temesi Győzőt és Máté Istvánt Ű //. kerületben dr. Bozóky Ádám, dr. Harrer Ferenc és Divényi Károly helyére: Nagyőszi Ferencet,, vitéz Árvátfalvy Nagy Istvánt és dr. Vizdos Gézát, a III. kerületben Botzenhardt János, Fóthy Vilmos és Andréka Károly helyére: Andréka Károlyt, dr. Botzenhardt Jánost és Brüll Alfrédet, a IV. kerületben dr. Grosch Károly, Nagy Ferenc és Posta Sándor dr. helyére: ifj. Horn Mihályt, dr. Miklós Ferencet és Nagy Ferencet, az V. kerületben dr. Lázár Ferenc, Scheuer Róbert és Szepessy Albert helyére: vitéz Antal Jánost, Nagy Lászlót és Pajor Oszkárt, a VI. kerületben Bayer Antal, Piazza Győző és dr. Szakái Antal helyére: Bayer Antalt, dr. Bródy Ernőt és dr. Szakái Antalt, a VII. kerületben Mihalovits Zsigmond, Munkácsi Gyula és Tabódy Tibor helyére: Martin Jánost, Mihalovits Zsigmondot és Tabódy Tibort, a VIII. kerületben Blieszner Ágoston, dr. Bieber József és Schmidt Richárd helyére: Füredi Lajost, Nagy Zoltánt és dr. Krizs Árpádot, a IX. kerületben Buday Dezső, dr. Usetty Béla és dr. Verebély Jenő helyére: vitéz Martsekényi Imrét, dr. Usetty Bélát és dr. Verebély Jenőt, a X. kerületben Dörfler Lajos, Sajó János és Szémann Mihály helyére :Weiser Józsefet, Pillis Károlyt és Szémann Mihályt, az adófelszólamlási bizottságokba, éspedig a VII/C kerületi bizottságba a kereskedelmi és iparkamara jelöltjei közül választott Vass Kálmán helyére póttagul: Gombos Andrást, a IX/A kerületi bizottságba a kereskedelmi és iparkamara jelöltjei közül választott Jaczko­vits István helyére rendes tagul: Müller Rezsőt törvényesen megválasztottnak jelenti ki. Egyben bejelenti az elnök, hogy törvényes jogánál fogva a kijelölő választmány három, éspedig dr. Bódy Tivadar, dr. Csiliéry András és dr. Kozma Jenő tagsági helyére: dr. Bódy Tivadart, dr. Csiliéry Andrást és dr. Kozma Jenőt nevezi ki. Erről a közgyűlés a főpolgármestert, a polgármestert, a polgármesteri I. és XIV. ügyosztályokat, a központi adószámviteli hivatalt, a székesfővárosi m. kir. pénzügyigazgatóságot, a VII/C és IX/A kerületi adófelügyelőségeket, valamint adószámviteli osztályokat, a kereskedelmi és iparkamarát, továbbá a megválasz­tottakat és kinevezetteket jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

Next

/
Oldalképek
Tartalom