Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1932

Név- és tárgymutató

XVI Üt- es csatornaépítés végrehajtása vállal­kozói kölcsön alapján 295, 424 Üt- és csatornaépítési ügyosztályi szak­bizottság kiegészítése 110, 214 — illetékek méltányos behajtására indít­vány 416 Utcán való árusítások szabályozására ren­delet alkotására indítvány 416 Ü Ügygondnokok kirendelése és jövedelmeik­ről jelentés kérése 416 Ügyrendről (közgyűlési) szabályrendelet 123, 291 — (törvényhatósági tanács) szabályrende­let 221 Üzemek (fővárosiak): — alkalmazottaknak karácsonyi segélyről interpelláció 20 — alkalmazottak nyugdíjszabályzatának életbeléptetéséről interpelláció 62 — állások betöltésének rendeleti úton való szabályozása 346 — együttműködésre indítvány 416 — igazgatósági tagok tantiémjeinek ren­dezéséről indítvány 416 — jövedelemhalmozások megszüntetésére indítvány 416 — magyar áruk beszerzésére indítvány.. 416 — üzemi ad-hoc bizottság kiegészítése 47, 172 — üzemi szabályrendelet alkotására indít­vány 416 Üzleti záróra-szabályrendelet készítésére in­dítvány 416 V Vaclavek Vilmos tűzoltó-főgépész szeren­csétlensége 7 Vanczák János volt bizottsági tag halála 277 Vasúti és Hajózási Főfelügyelőség meg­szüntetése 127 Vágány-utcai kertészet kitelepítésére javaslat 416 Vállalkozói és szállítói követelésekből a köz-. tartozások visszatartása 151 Vállalkozóknak üzemi naplók vezetésére kötelezése 416 Választmányok (kerületi) működéséről sza­bályrendelet 267 Vám leszállítása a koksz után 339 Várbeli községi választás megismétlése.. 208 Várkonyi Kálmán dr. kimentése a köz­gyűlésből 42, 70 — költségvetési indítványai 416 Városfejlesztési bizottság alakítása 227 Városgazdasági ügyosztály által a kisipar foglalkoztatásáról interpelláció 356 — szakbizottság kiegészítése 214, 300 Városrendezési és magánépítési szakbizott­ság kiegészítése 110, 214, 367 Városszéli telepítés céljára a MABI-tól egymillió pengős kölcsön felvétele 338, 364 Vásárcsarnokok: Központi Vásárcsarnok­ban a nagybani árusítás betiltására vonatkozólag interpelláció 432 Vásárpénztár megszüntetése és felszámolása 220 Vázsonyi Jenőnek a Beszkárt igazgatóságá­ból való kihagyása 219 Vegyészeti és élelmiszervizsgáló intézet vil­lamosberendezésére felvett hiteJ-fenn­tartása '". ?$&. 57 Verebély fenő dr. felsőházi póttaggá válasz­tása'" 67, 299, 438 — igazolóválasztmányi tagsága 21, 439 Véleményező Bizottság alakítása 416 Vértessy-Vrábel Józsefnek könyvtártiszti állás szervezése 362 Vidéki munkásoknak budapesti alkalmazása ellen 347 Viczián István dr. igazolóválasztmányi tagsága 21, 439 — kimentése a közgyűlésből 218 Viola-utcai iskola építése céljára felvett hitel fenntartása 57 Vitéz Aladár a pestkörnyéki iparosok és kereskedők bajairól 212 — szövettel való házalás betiltása 241 — Teleki-téri állapotok rendezése 240 — András József bizottsági rendes tagul való behívása 118 Vitézi kertváros létesítésére interpelláció 306 Vitézségi érempótdíjak után járó díjaknak adófizetésbe való beszámítására inter­pelláció 319 Vízvezetéki és világítási ügyosztályi szak­bizottság kiegészítése 110 Vörösváry Miklós dr. igazolóválasztmányi tagsága 21, 439 — költségvetési indítványai 416 — kimentése a közgyűlésből 126, 233 Vrábel-Vértessy Józsefnek könyvtártiszti állás szervezése 362 W Washington György születésének 200-ik évfordulója 71 •Wellisch Andor kimentése a közgyűlésből 70 Weisz Konrád dr. szakbizottsági tagsága 350 — költségvetési indítványai 416 — térképes villamosjegyrendszer hibáiról 219 Wilheim Adolf dr. halála 277 Wolff Károly dr. Fővárosi Közmunka Ta­nácsi tagsága 21 — indítványai a költségvetés közgyűlési tárgyalásánál .' 416 — kijelölőválasztmányi tagsága 21 — kormányzói kitüntetésének bejelentése 419 — közigazgatási bizottsági taggá válasz­tása 439 — kimentése a közgyűlésből 2, 80, 93, 97 Wolfner József volt bizottsági tag halála.. 44 Wossala Sándorról Horovitz Gábor inter­pellációja 348 Z Zala Zsigmond ínségenyhítésről 244 — költségvetési indítványai 416 — üzemi ad-hoc bizottsági tagsága 47 Záróra (üzleti) szabályrendeleti úton való rendezésére indítvány 416 Zárószámadás az 1931. évről 195 Zelliger Vilmos volt bizottsági tag halála 5 Zólyomi-út folytatólagos kiépítésére indít­vány 416 — kisajátított Korompay-féle ingatlan fedezetének fenntartása 57 Zúgirászat megszüntetéséről interpelláció 160 Zuglói állapotok rendezéséről interpelláció 196, 430 Zuglói közigazgatási kerület létesítése 63

Next

/
Oldalképek
Tartalom