Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1932

3. 1932. február 12. rendkivüli közgyűlés jegyzőkönyve - 38 - 39 - 40

1932. február 12-iki rendkívüli közgyűlés. 38—4a szám. 25 Szabó Sándor dr. Szőke Gyula dr. . Vizdos Géza dr. Szakái Antal dr. Temesi Győző dr. Vörösváry Miklós dr. Szegő Béla Toperczer Ákosné Weiss Konrád dr. Szepessy Albert Tóth Gábor Wellisch Andor Szémann Mihály Verebély Jenő dr. Wolff Károly dr. Szilágyi Antal Viczián István dr. Zala Zsigmond Szlavik Ferenc dr. Vitéz Aladár Zimmermann Dezső törvényhatósági bizottsági tagok. !38. Dr. Ripka Ferenc főpolgármester-elnök, a rendkívüli közgyűlést délután %6 órakor megnyitván, a megjelent tagokat üdvözli és a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri dr. Bánóczi László, Dorner Gyula, dr. Glücksthal Samu és Hunkár Géza tör­vényhatósági bizottsági tagokat. !39. Az elnök bejelenti, hogy a mai ülésből való távolmaradásukat kimentették dr. Bartók Ferenc, dr. Botzenhardt János, dr. Bozóky Ádám, dr. Dési Géza, Komjádi Béla, Lévai Sándor, vitéz Mátyásfalvy Erich, Petainek József, Szabó József, Scheuer Róbert és Tabódy Tibor törvényhatósági bizottsági tagok, továbbá Muzsikó István és dr. Unger Béla tanácsnokok. Tudomásul szolgál. !40. Az elnök bejelenti a közgyűlésnek, hogy Peyer Károly és bizottsági tagtársai azzal a kéréssel fordultak hozzá, hogy a »tejkartell garázdálkodása tárgyában beadott indítványuk tárgyalása végett rendkívüli közgyűlést hívjon össze. A kérésnek eleget téve az 1930. évi XVIII. te. 30. §-ának 5. d) pontja alapján a rendkívüli közgyűlést összehívta. Bejelenti, hogy az összehívók nevében Büchler József bizottsági tag fogja az indítványt előterjeszteni. Büchler József bizottsági tag hosszabb felszólalás keretében a következő indít­ványt terjeszti elő, amelyre kéri a sürgősség kimondását: »Budapest székesfőváros törvényhatóságának 1932. évi február hó 12.-én megtartott rendkívüli közgyűlése megállapítja, tekintettel arra, 1. hogy Budapest székesfőváros lakosságát a tej minőségének és árának alakulása rendkívüli mértékben érdekli, a polgármester a főváros közegei útján állapíttassa meg, hogy a forgalomba hozott tejminőség megfelel-e az előírt zsírtartalomnak és ennek forgalombahozatala az előírt közegészségügyi szabá­lyoknak megfelelően történik-? 2. hogy miután a földművelésügyi minisztériumban 1932. évi január hó 23.-án megtartott értekezleten az ott elnöklő államtitkár kijelentette, hogy a kannából kimért tej 34 fillérnél, a pasztőrizált tej pedig 42 fillérnél olcsóbban nem adható, írjon fel a törvényhatóság a m. kir. kormányhoz és tiltakozzék az ellen, hogy a földművelésügyi minisztérium árat minimáljon a budapesti fogyasz­tóközönség kárára, anélkül, hogy ezzel a kisgazda tejtermelőn segítene, sőt ezzel csak a tejkartell érdekeit szolgálja; 3. hogy a tejvállalatok (és itt főként a nagyvállalatok jönnek számításba) a termelőktől a tejet 10—12 filléres áron, de az ipari tejet ennél még sokkal olcsóbban veszik át, ennélfogva a beszerzési és eladási árak között 20—22 filléres, sőt sokszor még ennél nagyobb különbözet muntatkozik, vizsgáltassa meg a pol­gármester a főváros közegei útján, vájjon a székesfőváros közönsége nincs-e a tejkartell indokolatlanul magas árainak kényére-kedvére kiszolgáltatva, illetően a termelőár szintjét tekintve, a fogyasztóközönség nem fizeti-e túl ezt a legfontosabb életszükségleti cikket, a csecsemők és betegek nélkülözhetetlen táplálékát. Ez annál inkább is szükségesnek mutatkozik, mert a rendelkezésre álló adatok szerint a mai eladási ár nem lesz fenntartható és a két ár közötti különbözet meghaladja a tisztes polgári haszon fogalmát; 4. hogy a nagyvállalatok ár-, illetően nyereségpolitikája életkérdéssé teszi számukra, hogy azokat a versenytársakat, akik a tejet olcsóbban tudják a fogyasztóközönség rendelkezésére bocsátani, tönkretegyék, megállapítandó, vájjon a múlt hónapban megszüntetett három tejüzem bezárása és iparenge­délyének elvonása milyen súlyos indokok alapján vált szükségessé? Utasítsa a közgyűlés a polgármestert, vizsgálja meg a tejellátás kérdését abból a szempontból is, vájjon Budapest székesfőváros lakosságának érdekében nem érkezett-e el az ideje annak, hogy a tejellátás községi kezelésbe vétessék és vizsgálatának eredményéről tegyen a törvényhatósági tanács útján a közgyűlés­nek sürgősen jelentést.« A közgyűlés az indítványra a sürgősséget kimondja és dr. Miklós Ferenc, Szegő Béla, Staub Elemér, Hoffmann Mihály és dr. Szőke Gyula bizottsági tagok hozzá­szólása után ebben az ügyben a polgármester előterjesztésének az elfogadásával a következő határozatot hozza:

Next

/
Oldalképek
Tartalom