Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1932

13.1 1932. julius 4. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 248 - 249 - 250 - 251

220 1932. július 4-iki közgyűlés. 248—251. szám. Pap József dr. Papanek Ernő Pályi Gyula dr. Payr Hugó Párkány Frigyes dr. Pászthy János Pásztor Imre Peyer Károly Pekló József Perley Lajos Petainek József Petracsek Lajos dr. Petrovácz Gyula Petzrik Jenő dr. Pfeiffer Ignác Piazza Győző Piliis Károly Pintér János Pollatschek Elemér dr. Pollákné Stern Szerén Pompéry Elemér Popelka Béla törvényhatósági bizottsági tagok. Rakovszky Iván dr. helyettese : Czabalay Kálmán dr. Rassay Károly dr. Reisz Móric Révész Mjhály dr. Sármezey Endre Scheuer Róbert Schmarilla Géza Schmidt Richárd Schoditsch Lajos Slachta Margit Spúr Kálmán dr. Staub Elemér Steinherz Simon Struczky Sándor Studinka Béla dr. "Szabó Imre Szabó Sándor dr. Szakái Antal dr. Szegő Béla Szentgály Antalné Szepessy Albert Szémann Mihály Szilágyi Antal Szlavik Ferenc dr. Szőke Gyufa dr. Takács István dr. Takács-Tolvay József gróf Tauffer Gábor dr. Tauffer Vilmos dr. Toperczer Ákosné Usetty Béla dr. Vass Béla Várkonyi Kálmán dr. Verebély Jenő dr. Viczián István dr. Vitéz Aladár Vitéz András Vizdos Géza dr. Vörösváry Miklós dr. Weiss Konrád dr. Wellisch Andor Windisch Ödön dr. Wolff Károly dr. Zala Zsigmond Zimmermann Dezső. !248. Dr. Ripka Ferenc főpolgármester-elnök a rendes közgyűlést délután 146 órakor megnyitván, a megjelent tagokat üdvözli és a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri dr. Láng Lajos, Müller Antal, dr. Révész Mihály és Scheuer Róbert bizottsági tagokat. !249. Az elnök bejelenti, hogy a mai ülésből való távolmaradásukat kimen­tették : dr. Baracs Marcel, Császár Ferenc, Frühwirth Mátyás, Hufnagl Imre, dr. Németh Béla, Pakányi Ferenc, dr. Pályi Gyula, Perczel Béla, dr. Platthy György, Pompéry Elemér, dr. Raffay Sándor, Ravasz Árpád és Térfi Béla törvényhatósági bizottsági tagok. Tudomásul szolgál. !250. Az elnök bejelenti, hogy a mai ülés első pontja dr. Bozóky Ádám örökös törvényhatósági bizottsági tag elhunyta folytán üresedésben levő egy örökös tagsági helynek titkos szavazás útján való betöltése. Bejelenti, hogy a kijelölő választmány elnöklése mellett folyó hó 1.-én tartott ülésében az üresedésben levő örökös tagsági helyre Koós Jenő törvényhatósági bizottsági tagot jelölte. Felkéri a szavazatszedő küldöttségi elnököt, hogy a titkos szavazási eljárást nyomban megkezdeni, a szavazatokat este hét óráig elfogadni, akkor a szavazást berekeszteni és az eredményről a közgyűlésnek jelentést tenni szíveskedjék. A szavazás szavazólappal a szokott helyen történik. t> Tudomásul szolgál. Az elnök felkéri dr. Felkai Ferenc tanácsi főjegyzőt az interpellációk és az indítvány bejelentésére. !251. Interpellációt jegyeztek be a következő bizottsági tagok : 1. Dr. Kabakovits: József A Farkasrét és Sasad vidékének rendőri köz­biztonsága, 2. vitéz Martsekényi Imre : a Keleriföld-Lágymányosi közönségnek a BSzKRT forgalmi politikájával szemben hangoztatott panasza, 3. vitéz Martsekényi Imre: A Központi vásárcsarnok igazgatóságának a '. közönség érdekeit sértő intézkedése, 4. Pajor Rudolf: a székesfővárosi kislakásos bérházak és szükséglakások bérének újabb leszállítása, 5. Dr. Gosztonyi Ármin : a közélelmezési tisztviselők különmunkadíjai, 6. Dr. Farkas Zoltán : a Házépítő Takarékszövetkezetek ellenőrzése, 7. Dr. Bieber József: az üresedésben levő közigazgatási és üzemi állások betöltése, 8. Perley Lajos: a hadirokkantak villamosvasúti szabadjegye, 9. Perley Lajos: vitézi telkek felajánlása és vitézi kertváros létesítése, 10. Lévai Sándor: az Autóbuszüzem igazgatóságának a megszüntetése ügyében. Indítványt nyújtott be: Pajor Rudolf bizottsági tag az új villamosvasúti jegyek reformja ügyében. Az elnök bejelenti, hogy az interpellációkat és indítványokat a tárgysorozat letárgyalása után terjeszthetik elő az azokat benyújtó bizottsági tagok. Ezután felkéri dr. Felkai Ferenc tanácsi főjegyzőt bejelentéseinek meg­tételére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom