Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1932

11.1 1932. május 25. rendes közgyűlés folytatólagos jegyzőkönyve - 166 - 167 - 168 - 169 - 170

138 1932. május 25-iki közgyűlés. 165—170. szám. vitéz Perley Lajos Petainek József Petrovácz Gyula Petzrik Jenő dr. Pfeiffer Ignác Piazza Győző Pillis Károly Pintér János Pintér Jenő dr. Pollatschek Elemér^dr. Pompéry Elemér Popelka Béla Czabalay Kálmán dr. Rassay Károly dr. Ravasz Árpád Reisz Móric Révész Mihály dr. Sármezey Endre Scheuer Róbert törvényhatósági bizottsági tagok. Schmarilla Géza Schoditsch Lajos Simonyi Simon dr. Steinherz Simon Struczky Sándor Studinka Béla dr. Sümegi Vilmos Szabó Imre Szabó József Szabó Sándor dr. Szakái Antal dr. Szegő Béla Szentgály Antalné Szepessy Albert Szémann Mihály Szilágyi Antal Szlavik Ferenc dr. Szőke Gyula dr. Tak'ács István dr. Tauffer Gábor dr. Tauffer Vilmos dr. Toperczer Ákosné Ugrón Gábor dr. Usetty Béla dr. Vass Béla Várkonyi Kálmán dr. Verebély Jenő dr. Viczián István dr. Vitéz A. József Vizdos Géza dr. . Vörösváry Miklós dr. Weiss Konrád dr. Wellisch Andor Windisch Ödön dr. Wolff Károly dr. Zala Zsigmond dr. Zimmermann Dezső !165. Dr. Ripka Ferenc főpolgármester-elnök, a rendes közgyűlést délután %6 órakor megnyitván, a megjelent tagokat üdvözli és a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Hunkár Géza, Huszár Pál, Lédermann Mór és Lévai Sándor törvényhatósági bizott­sági tagokat. !166. Az elnök bejelenti, hogy a mai ülésből való távolmaradásukat kimentették dr. Sipőcz Jenő polgármester, Bánó Dezső, dr. Csilléry Béla, dr. Dési Géza, Hatolkay Kázmér, dr. Pap József, PerczelBéla, dr. Petracsek Lajos, dr. Platthy György és Slachta Margit bizottsági tagok, továbbá dr. -Hamvasy István tanácsnok. Egyben az elnök bejelenti a közgyűlésnek, hogy Tabódy Tibor bizottsági tag kéthavi szabadságot kér a közgyűléstől. Tudomásul szolgál, illetőleg a közgyűlés a kért szabadságot megadja. !167. Ezután az elnök a nemzet hősi' halottjairól, Endresz György és Bittai Gyuláról az alábbi kegyeletes szavakkal emlékezik meg: »A magyar dicsőség egyik hősét kísérte ma utolsó útjára Budapest. Amikor a magyar igazság hirdetésére elindult túl a tengeren, itt vártuk örömmel és lelkese­déssel. Ttt ünnepelte társával, méltókép a nemzet és innen indult el utolsó útjára, hogy áldozata legyen annak a végzetnek, mely annyi magyar értéket pusztított el korán, mikor még sok értékes szolgálatot végezhettek volna. Elégett azzal a géppel, mely a magyar igazságot hirdette a magasban. De a gépben és a pilótában csak az anyag éghetett el, ezzel a katasztrófával az általuk hirdetett eszme még jobban felmagasztosult. Emlékezzünk meg a mai ülésünk jegyzőkönyvében Endresz Györgyről és a balsorsában osztályosáról, Bittay Gyuláról. Kegyelettel őrizzük meg emléküket, mert a nemzet vértanúi ők.« A közgyűlés az elnök szavait állva hallgatja végig és javaslatát egyhangúlag határozattá emeli. Az elnök a gyász jeléül a közgyűlést 5 percre felfüggeszti. !168. Szünet után az elnök a felfüggesztett közgyűlést újból megnyitja és kegyelettel emlékezik meg arról a nagy veszteségről, amely a magyar Szent Benedek­rendet érte Bárdos Rémig főapát elhunytával. Részvéttel emlékezik meg a törvényhatósági bizottságnak a múlt napokban elhunyt két tagjáról, Birő Dezsőről és dr. Bozóky Ádámról, továbbá Faludy Gáborról, aki huszonkét éven át volt tagja a törvényhatósági bizottságnak. A közgyűlés az elnök szavait állva hallgatja és javaslatára elhatározza, hogy a megboldogultak emlékét a mai ülés jegyzőkönyvében megörökíti. !169. Az elnök bejelenti, hogy Biró Dezső bizottsági tag elhalálozása folytán a X111. választókerületben megüresedett törvényhatósági bizottsági tagsági helyre a sorrend szerint következő póttag: Pintér János hivatott be rendes tagul. Tudomásul szolgál. !170. Az elnök bejelenti a közgyűlésnek, hogy a mai ülés napirendjére fel van véve dr. Bozóky Ádám elhalálozása folytán a központi választmányban megüresedett egy tagsági helynek a betöltése. Bejelenti, hogy az üresedésben lévő tagsági hely betöltése céljából az ajánlások átvételére hivatott bizottsághoz csak a Keresztény Községi Párt lajstromával kapcso­latos ajánlás érkezett, mely szerint a párt dr. Miklós Ferenc bizottsági tagot ajánlja

Next

/
Oldalképek
Tartalom