Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1931

16.1 1931. szeptember 20. rendkivüli közgyűlés jegyzőkönyve - 223 - 224 - 225 - 226

193 1. szeptember 30-iki rend kívüli közgyűlés. 223—226. szám. 245 vitéz árvátfalvy Nagy István dr. Nagy Lajos dr. nemes Nagy Mihály dr. Neruda Nándor Németh Béla dr. Németh János Orova Zsigmond dr. Orphanides János Oszoly Kálmán Padányi Andor Pakányi Ferenc Pakots József Paulheim Ferenc Papanek Ernő Payr Hugó Párkány Frigyes dr. Pászti János Pászti Károly Pásztor Imre Peyer Károly Pekló József Perczel Béla vitéz Perley Lajos Petainek József Petrovácz Gyula Petzrik Jenő dr. törvényhatósági bizottsági tagok. Pfeiffer Ignác Pillis Károly Pintér Jenő dr. Pollatschek Elemér dr. Pollákné Stern Szerén Pompéry Elemér Popelka Béla Raffay Sándor dr. Czabalay Kálmán dr. Rassay Károly dr. Ravasz Árpád Reisz Móric Révész Mihály dr. Sármezey Endre Scheuer Róbert Schmarilla Géza Schoditsch Lajos Slachta Margit Spúr Kálmán dr. Staub Elemér Steinherz Simon Struczky Sándor Studinka Béla dr. Sümegi Vilmos Szabó Imre Szabó József Szabó Sándor dr. Szakái Antal dr. Szegő Béla Szentgály Antalné Szémann Mihály Szilágyi Antal Szlavik Ferenc dr. Szőke Gyula dr. Tabódy Tibor Tauffer Gábor dr. Tauffer Vilmos dr. Temesi Győző dr. Térfi Béla Toperczer Ákosné Ugrón Gábor dr. Usetty Béla dr. Vass Béla Várkonyi Kálmán dr. Viczián István dr. Vitéz Aladár Vizdos Géza dr. Vörösváry Miklós dr. Weiss Konrád dr. Wellisch Andor Windisch Ödön dr. Wolff Károly dr. Zala Zsigmond Zimmermann Dezső !223. Dr. Ripka Ferenc főpolgármester-elnök, a rendkívüli közgyűlést délután %6 órakor megnyitván, a megjelent tagokat üdvözli és a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri dr. Bródy Ernő, dr. Harrer Ferenc, dr. Lázár Ferenc és Lévai Sándor törvényhatósági bizott­sági tagokat. !224. Az elnök bejelenti, hogy az ülésből való távolmaradásukat kimentették : dr. Baracs Marcel, Bittér Illés, dr. Janits Imre, Martin János, dr. Pap József, dr. Petracsek Lajos, dr. Platthy György, Szentgály Antalné, dr. Takács István, Térfi Béla és dr. Verebély Jenő bizottsági tagok. Tudomásul szolgál. !225. Az elnök bejelenti, hogy a törvényhatósági bizottság összetételében az utolsó közgyűlés óta a következő változások állottak be : Andréka Károly választott törvényhatósági bizottsági tag a közgyűlés által örökös taggá választatván meg, választott bizottsági tagságáról lemondott. Ezen lemondás folytán a III. választókerületben megüresedett rendes tagsági helyre a soron levő póttag dr. Orova Zsigmond rendes tagul behivatott. Bejelenti, hogy P. Bende Szaniszló, dr. Gál Jenő, Sándor Pál, dr. Györki Imre, dr. Vázsonyi János, Weltner Jakab, Kertész Miklós, Farkas István, Kéthly Anna és Propper Sándor törvényhatósági bizottsági tagok a hozzá intézett levelükben bizottsági tagságukról lemondtak és hogy az ekként megüresedett rendes tagsági helyekre az igazoló választmány a soron következő póttagokat és pedig a II. választókerületben P. Benda Szaniszló helyére dr. Fabinyi Tihamért, az V. választókerületben dr. Gál Jenő helyére Zala Zsigmondot, Sándor Pál helyére dr. Párkány Frigyest és dr. Györki Imre helyére Freudinger Sándort, a VI. választókerületben dr. Vázsonyi János helyére dr. Várkonyi Kálmánt, a VII. választókerületben Weltner Jakab helyére Pászti Károlyt, a IX. választókerületben Kertész Miklós helyére Lázár Emilt, a X. választókerületben Farkas István helyére Deák Lajost, a XII. választókerületben Kéthly Anna helyére Katona Sámuelt és végül a XIV. választókerületben Propper Sándor helyére dr. Bárd Imrét rendes tagokul behívta. Tudomásul szolgál. !226. Az elnök bejelenti, hogy a mai rendkívüli közgyűlést dr. Csilléry András és bizottsági tagtársainak 1931. évi szeptember hó 21. napján, valamint Peyer Károly és bizottsági tagtársainak 1931. évi szeptember hó 23-ik napján írásban benyújtott azonos tárgyú kívánságára az 1930. évi XVIII. t.-c. 30. §. d) pontja alapján hívta össze. Napirend : A gazdasági helyzet. Bejelenti, hogy az összehívási kérelem megokolása és az azzal kapcsolatos indítvány előterjesztése a közgyűlés összehívását korábban kérők részéről történik és így a szót dr. Lázár Ferenc bizottsági tagnak adja át. Dr. Lázár Ferenc bizottsági tag hosszabb felszólalás keretében a következő indítványt terjeszti elő, amelyre kéri a sürgősség kimondását: 62

Next

/
Oldalképek
Tartalom