Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1931

2. 1931. január 28. rendkivüli közgyűlés jegyzőkönyve - 17 - 18 - 19

1931. január 28-iki rend kívüli közgyűlés, 17—19. szám. Neruda Nándor Németh Béla dr. Németh János Orphanides János Oszoly Kálmán Padányi Andor Pajor Rudolf Pakányi Ferenc Pakots József Pap József dr. Paulheim Ferenc Payr Hugó Pászthy János Pásztor Imre Peyer Károly Pekló József Perczel Béla vitéz Perley Lajos Petainek József Petracsek Lajos dr. Petrovácz Gyula Petzrik Jenő dr. Pfeiffer Ignác Pillis Károly Pintér Jenő dr. Platthy György dr. Pollatschek Elemér dr. Pollákné Stern Szerén törvényhatósági bizottsági tagok. !17. Dr. Sipőcz Jenő polgármester-elnök a rendkívüli közgyűlést délután %6 órakor megnyitván, a megjelent tagokat üdvözli és a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri dr. Bánóczi László, Bednárz Róbert, dr. Harrer Ferenc és dr. Pap József törvény­hatósági bizottsági tagokat. Ezután a közgyűlés az elnök javaslatára — miután a végleges megalakulása után ma tartja első ülését — elmondja a nemzeti Hiszekegyet. • !18. Az elnök bejelenti, hogy a mai rendkívüli ülésből való távolmaradásukat kimentették : dr. Bozóky Ádám, Hunkár Géza és Kirchner Béláné bizottsági tagok. Tudomásul szolgál. !19. Az elnök bejelenti, hogy a mai rendkívüli közgyűlés egyetlen tárgya az üresedésben levő főpolgármesteri állás betöltésére vonatkozó legmagasabb kormányzói kézirat kihirdetése és a főpolgármesteri állásnak titkos szavazás útján való betöltése. Felkéri dr. Gallina Frigyes tanácsnokot a legmagasabb kormányzói kéziratot kísérő belügyminiszteri leirat felolvasására. A leirat a következő : Pompéry Elemér Popelka Béla Raffay Sándor dr. Rakovszky Iván dr. Rassay Károly dr. Ravasz Árpád Reisz Móric Révész Mihály dr. Sándor Pál Sármezey Endre Scheuer Róbert Schmarilla Géza Schmidt Richárd Schodits Lajos Slachta Margit Spúr Kálmán dr. Staub Elemér Steinherz Simon Struczky Sándor Studinka Béla dr. Sümegi Vilmos Szabó Imre Szabó József • Szabó Sándor dr. Szakáll Antal dr. Szegő Béla Szentgáli Antalné Szepessy Albert Szémann Mihály Szlavik Ferenc dr. Szokolay Antal dr. Szőke Gyula dr. Tabódy Tibor Takács István dr. Tauffer Gábor dr. Tauffer Vilmos dr. Temesi Győző dr. Térfi Béla Toperczer Ákosné Ugrón Gábor dr. Usetty Béla dr. Vass Béla Vázsonyi János dr. Verebély Jenő dr. Viczián István dr. Vitéz Aladár Vizdos Géza dr. Vörösváry Miklós dr. Weiss Konrád dr. Wellisch Andor Weltner Jakab Windisch Ödön dr. Wolff Károly dr. Zelliger Vilmos dr. 78.585/ IV. szám. Budapest székesfőváros polgármesterének Budapest. A'Kormányzó Úr Őfőméltósága az 1931. évi január hó 24-én kelt legmagasabb elhatározásával a székesfőváros törvényhatósági bizottságának az 1930. évi XVIII. törvénycikk alapján történt megalakulása folytán e törvény 7. §-a szerint a 6 évre betöltendő főpolgármesteri állásra a hármas jelölést megtenni méltóztatott. A kijelölést tartalmazó és általam ellenjegyzett legmagasabb kéziratot, továbbá azt a rendeletemet, amellyel a székesfőváros közönségét a további törvényszerű eljárásra felhívom, lepecsételt borítékban idezárva azzal a felhívással küldöm meg Polgármester Ürnak, hogy a székesfőváros törvényhatósági bizottságát a rendeletem vételétől számított 8 napi határidőn belül rendkívüli közgyűlésre a tárgy szabály­szerű megjelölése mellett hívja egybe, e közgyűlésen az idezárt rendeletemet a törvényt hatósági bizottságnak felbontatlanul mutassa be, a megfelelő további intézkedéseket tegye meg és gondoskodjék arról, hogy a székesfőváros közönsége a választás ered­ményérőf hozzám a legmagasabb kézirat visszaterjesztése mellett azonnal jelentést tegyen. Budapest, 1931. évi január hó 24-én. Seitovszky Béla s. k. A leirat felolvasása után az elnök bejelenti, hogy a magyar királyi belügy­minisztertől lepecsételt leirat érkezett, melyet felbontatlanul bemutat es ezennel felbont. 12

Next

/
Oldalképek
Tartalom