Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1931

17. 1931. november 6. rendkivüli közgyűlés jegyzőkönyve - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242

262 1931. november 6-iki rendkívüli közgyűlés. 236—242. szám. Pászti Károly Pásztor Imre Pekló József Perczel Béla vitéz Perley Lajos Petainek József Petrovácz Gyula Petzrik Jenő dr. Pfeiffer Ignác Pillis Károly Pollatschek Elemér dr. Pollákné Stern Szerén Pompéry Elemér Popelka Béla Rakovszky Iván dr. Czabalay Kálmán dr. Rassay Károly dr. törvényhatósági bizottsági tagok. Ravasz Árpád Révész Mihály dr. Sármezey Endre Schmarilla Géza Schmidt Richárd Schoditsch Lajos Slachta Margit Struczky Sándor Sümegi Vilmos Szabó Imre Szabó József Szabó Sándor dr. Szakái Antal dr. Szegő Béla Szentgály Antalné Szepessy Albert Szémann Mihály Szilágyi Antal Szlavik Ferenc dr. Szőke Gyula dr. Takács István dr. Temesi Győző dr. Térfi Béla Usetty Béla dr. Verebély Jenő dr. Vizdos Géza dr. Vörösváry Miklós dr. Weiss Konrád dr. Wellisch Andor Windisch Ödön dr. Wolff Károly dr. Zala Zsigmond Zimmermann Dezső !236. Dr. Ripka Ferenc főpolgármester-elnök, a rendkívüli közgyűlést délután %6 órakor megnyitván, a megjelent tagokat üdvözli és a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri dr. Bródy Ernő, Lévai Sándor, Nagy Ferenc és Pakányi Ferenc törvényhatósági bizottsági tagokat. !237. Az elnök bejelenti, hogy a mai ülésből való távolmaradásukat kimentették Liber Endre alpolgármester, továbbá Biró Dezső, dr. Bozóky Ádám, Dési Géza, dr. Gosztonyi Ármin, Kasics Margit, dr. Plathy György, dr. Raffay Sándor, Scheuer Róbert és dr. Ugrón Gábor törvényhatósági bizottsági tagok. Egyben bejelenti, hogy Horváth Pál bizottsági tag nyolcheti szabadságot kér a közgyűléstől. Tudomásul szolgál, illetőleg a közgyűlés a kért szabadságot megadja. !238. Az elnök bejelenti, hogy a mai rendkívüli közgyűlést az 1930. évi XVIII. t.-c. 30. §-a (4) pontjában biztosított jogánál fogva hívta össze. A rendkívüli közgyűlés összehívását a szakbizottságok kiegészítése és a napirenden levő tárgyak sürgős letárgyalása tette szükségessé. Tudomásul szolgál. !239. Az elnök bejelenti, hogy a m. kir. miniszterelnök az új kormány kinevezésé­ről leiratban értesítette a törvényhatósági bizottságot. A miniszterelnök leiratában kéri a törvényhatósági bizottságot, hogy a minisztériumot a kormányzás feladataiban hazafias buzgalommal és eréllyel támogassa. Bejelenti, hogy a miniszterelnököt a törvényhatósági bizottság nevében kineve­zése alkalmából felirattal üdvözölte. Tudomásul szolgál. !240. Az elnök kegyeletes szavakkal emlékezik meg Breuer Szilárd, a napokban elhunyt nyugalmazott tűzoltófőparancsnok érdemeiről és javasolja, hogy a meg­boldogult emlékét a közgyűlés jegyzőkönyvében örökítse meg. A közgyűlés az elnök javaslatát határozattá emeli. !241. Az elnök bejelenti, hogy a mai ülés első tárgya az igazolóválasztmányban, a közigazgatási bizottságban, továbbá a polgármesteri !., III., IV., V., VI., VIII., IX., X., XI., XIII., XIV. és XV. ügyosztályi szakbizottságokban időközben megüresedett tagsági helyeknek a betöltése és végül a népszínházi bizottmány nyolc tagjának titkos szavazás útján szavazólappal való megválasztása. Felkéri a szavazatszedőküldöttségi elnököt, hogy a titkosszavazási eljárást nyomban megkezdeni, lefolytatni, a szavazatokat este y 2 7 óráig elfogadni, akkor a szavazást berekeszteni és a szavazás eredményéről a közgyűlésnek jelentést tenni szíveskedjék. Tudomásul szolgál. Az elnök felkéri a közgyűlés jegyzőjét az interpellációk bejelentésére. !242. Dr. Gallina Frigyes tanácsnok bejelenti, hogy interpellációt jegyeztek be a következő bizottsági tagok: 1. Csapó Sámuel: az Izabella-utcai szeretetházi ápoltak munkadíjából való levonás, 2. Pajor Rudolf: az iskolaszerek beszerzése, 3. Lázár Emil: a javadalmi őrökkel való bánásmód és 4. vitéz Perley Lajos: a benzinkartell árdrágítása ügyében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom